Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia ze źródeł odnawialnych - Systemy wsparcia dziś i jutro Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Szkolenia BOŚ Bank Warszawa 23.03.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia ze źródeł odnawialnych - Systemy wsparcia dziś i jutro Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Szkolenia BOŚ Bank Warszawa 23.03.2011."— Zapis prezentacji:

1 Energia ze źródeł odnawialnych - Systemy wsparcia dziś i jutro Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Szkolenia BOŚ Bank Warszawa

2 Agenda Wprowadzenie Co mamy dziś w OZE Podstawa prawna i definicje Obecny system wsparcia w Polsce zielone i brązowe dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych żółte, czerwone i fioletowe dla energii elektrycznej z kogeneracji Systemy wsparcia proponowane projektowanymi rozporządzenia Zmiany udziałów dla zielonych/brązowych certyfikatów w perspektywie 2020 Propozycje udziałów dla certyfikatów fioletowych Propozycja algorytmu dla certyfikatów brązowych Analiza Krajowego Planu Działania – przyjęte plany i scenariusze Propozycje PIGEO dla systemów wsparcia – dyskusja do zmiany ad hoc do wprowadzenia w ustawie o odnawialnych źródłach energii 2

3 Co mamy dziś w finalnym zużyciu energii? 3 finalne zużycie energii (a.u.) 100% 20% elektryczna 57% ciepło i chłód 23% transport ok. 6% ok. 12.0% ok. 7% ok. 65 TWh x 100% = ca. 8% Cały sektor energii: 2700 PJ (750 TWh) Bo zielone certyfikaty wspierają jednakowo MWh bez względu na technologię i moc zainstalowaną Biomasa (źródła niesieciowe) 95% 100% Biopaliwa I generacji 50% z biomasy współspalanej z węglem 25% z dużej wodnej 50% 25%

4 ustawa Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 (ze zm.) nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 8 stycznia 2010 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 2008 (ze zm.) projekt nowego rozporządzenia z lutego 2011 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 września 2007 projekt nowego rozporządzenia z kwietnia 2010 projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie potwierdzania wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzania go do sieci gazu dystrybucyjnego Dyrektywa 2009/28/WE Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źróde odnawialnych Podstawa Prawna 4

5 za energię OZE uznaję się: Definicje – energia ze źródeł odnawialnych (OZE) 5

6 biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych. Definicje – biomasa 6

7 biogaz – gaz pozyskany z biomasy. Każdy rodzaj biogazu jest odnawialnym źródłem energii (OZE) Definicje – biogaz, biogaz rolniczy, paliwo gazowe 7 biogaz rolniczy – paliwo gazowe otrzymywane z: surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolnospożywczego biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej paliwa gazowe – różne gazy nie będące OZE, które są dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

8 kogeneracja – wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie (CHP) jednostka kogeneracji – wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię elektryczną w kogeneracji ciepło użytkowe (E CHP th ) – ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł Definicje – kogeneracja, jedn. kogeneracji, ciepło użytkowe 8

9 energia elektryczna z kogeneracji – energia elektryczna wytwarzana w powiązaniu z wytwarzaniem ciepła użytkowego i wyliczona jako E CHP el = a) całkowita produkcja energii elektrycznej (Eel) w CHP ze średnioroczną sprawnością ogólną na poziomie co najmniej 75% b) C * E CHP th w pozostałych przypadkach, gdzie C jest współczynnikiem związanym z E CHP el /E CHP th Definicje – energia elektryczna z kogeneracji 9

10 wysokosprawna kogeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w CHP zapewniające oszczędność energii pierwotnej (PES) w porównaniu do rozdzielnego wytwarzania na poziomie: PES 10% dla jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej P el 1 MW PES > 0% dla jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej P el < 1 MW Definicje – wysokosprawna kogeneracja 10

11 Koncesja Urząd Regulacji Energetyki wymagana jest dla: wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie będących biogazem rolniczym wytwarzania ciepła ze źródeł odnawialnych w jednostce o mocy cieplnej zainstalowanej > 5 MW, także z biogazu rolniczego. Rejestr Agencja Rynku Rolnego wymagany jest dla: wytwarzania biogazu rolniczego wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Koncesja lub rejestracja 11

12 Należy spełnić wymagania jakościowe biogazu wtłaczanego do sieci określone w rozporządzeniu (w ciąż ten dokument prawny jest w przygotowaniu). Prawdopodobnie parametry jakościowe jak dla gazu grupy E. Należy być przyłączonym do sieci, aby wtłaczać biogaz rolniczy oraz aby pozyskiwać certyfikaty Certyfikacji podlegać będzie tylko wtłoczony biogaz rolniczy a nie całkowita produkcja, jak jest w przypadku wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych Brak gwarancji ceny oraz prawa żądania zakupu biogazu od tzw. sprzedawców z urzędu jakie posiadają koncesjonowani wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Wytwórcy biogazu rolniczego posiadają jedynie prawo żądania odbioru biogazu rolniczego przez operatora sieci gazowej, ale dopiero po przyłączeniu Nie ma gwarancji ani parytetu w porównaniu do innych źródeł w staraniu się o przyłączenie Biogaz rolniczy do sieci gazowej 12

13 Jedynie koncesja gwarantuje cenę i daje prawo żądania zakupu wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych od sprzedawców z urzędu oraz prawo żądania przesyłu energii z parytetem. => energia elektryczna z biogazu rolniczego nie ma parytetu w przesyle i nie ma gwarancji ceny tak jak energia elektryczna z pozostałych rodzajów biogazu czy innych odnawialnych źródeł energii. Należy być przyłączonym do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać koncesję/rejestr, aby otrzymywać certyfikaty Wejście na rynek z energią elektryczną 13

14 OZECHP wszystkie biogazy (fizyczne wytwarzanie energii elektrycznej) biogaz rolniczy wtłaczany do sieci (ekwiwalent) biomasa i biopłyny (P el 1 MW) biogaz rolniczy (dowolna moc) i wszystkie biogazy (P el < 1 MW) wszystkie biogazy (dowolna moc) Rodzaje certyfikatów – kolory 14

15 OZECHP Rodzaje certyfikatów – łączenie 15

16 OZECHP Rodzaje certyfikatów – łączenie 16

17 lub Rodzaje certyfikatów – łączenie 17 lub

18 wytwórca odbiorca * * *) 1 m 3 biometan -> 1 MWh el ekwiwalent Rodzaje certyfikatów – łączenie 18

19 Za całkowitą ilość energii elektrycznej wytworzonej z biogazu (E el ), wliczając : własne zużycie energię elektryczną wytworzoną poza kogeneracją Rodzaje certyfikatów – co się kwalifikuje? 19

20 Za każdą ekwiwalentną* MWh energii elektrycznej wynikającą z ilości wtłoczonego do sieci gazowej biometanu powstałego z biogazu rolniczego (te same zasady rynkowe co zielony certyfikat); *) Rozporządzenie, określi sposób - algorytm przeliczania (m 3 ) biometanu na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej (MWh). Rodzaje certyfikatów – co się kwalifikuje? 20

21 Ministerstwo Gospodarki proponuje η = 42% PIGEO proponuje η > 60% Ekwiwalentna ilość energii elektrycznej (projekt rozporządzenia) 21 energia wspierana certyfikatami brązowymi (MWh) ilość biogazu (m3) wartość opałowa (MJ/m3) umowna sprawność referencyjna (%)

22 Za każdą MWh energii elektrycznej z kogeneracji wytworzonej w wysokosprawnej jednostce kogeneracji E CHP el lub Rodzaje certyfikatów – co się kwalifikuje? 22 lub

23 2005 – 2017* *Zostanie wydłużony jeśli dokonana zostanie nowelizacja Rozporządzenia OZE 2011 – 2017* 2010 – – 2018 Tylko zmiana ustawy Prawo energetyczne może wydłużyć ich funkcjonowanie Okres funkcjonowania certyfikatów – 2018

24 Obowiązek zakupu spoczywa na sprzedawcach energii elektrycznej dla odbiorców końcowych * *Obowiązek jest spełniony jeśli dany sprzedawca zakupi w danym roku (i przedłoży do URE) określoną liczbę certyfikatów lub wpłaci opłatę zastępczą. Rodzaje certyfikatów – kto zobowiązany jest do ich zakupu? 24

25 * % - udział energii elektrycznej podlegającej obowiązkowi w całkowitej ilości dostarczonej w danym roku energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. * Projekt rozporządzenia OZE ** Projekt Rozporządzenia CHP ,4% 10,9% 1 1,4 % 11,9% *11,9 % 12,4% *12,4 % 12,9% *12,9 % *13,4 % *13,9 % *14,4 % 3,3%3,5% -- 22,2%23,2% -- ** 1,6% ** 1,7% ** 1,9% ** 2,0% ** 2,2% ** 2,3% ** 2,5% -- Rodzaje certyfikatów – wielkość obowiązku 25

26 Cena certyfikatów silnie uzależniona jest od jednostkowych opłat zastępczych, które wnoszone mogą być przez zobligowanych zamiast przedkładania certyfikatów. wartość ustalona (coroczna inflacja) wartość corocznie ustalana w oparciu o określone kryteria ze wskazanego przedziału ceny energii elektrycznej 15 – 110 % 15 – 40 % 30 – 120 % opłaty zastępcze: : Ozj Ozg Ozm Rodzaje certyfikatów – ceny 26 Ozk

27 Cena certyfikatu na rynku stanowi ok. 95% opłaty zastępczej opłaty zastępcze PLN / MWh: : ,46258,89267,95 274, ,00128,80 127,15 17,9623,32 29, ,16 Rodzaje certyfikatów – ceny 27

28 PLN/MWh 2011 ok. 200 < 274,92 rozdzielne wytwarzanie energii elektrycznej lub w CHP, która nie jest wysokosprawna ok. 200 < 274,92< 127,15 jednostka CHP jest wysokosprawna ok. 200 < 274,92< 29,58 ok. 200 < 274,92< 59,16 Spodziewane przychody (energia elektryczna) 28

29 2011 ok. 1,00 PLN / m3 biometanu < 274,92 PLN / MWh energii elektrycznej ekwiwalentnej Spodziewane przychody (biogaz rolniczy sieciowy) 29

30 Ekwiwalentna ilość energii elektrycznej 30 CHP vs biometanownia typowy projekt 1 MW

31 Nowy projekt rozporządzenia dotyczący zielonych certyfikatów (ver.2.6) – podobno wdraża Dyrektywę 2009/28/WE 31 udziały energii zielonej w finalnym zużyciu energii elektrycznej netto wg. projektu rozporządzenia

32 Dyrektywa 2009/28/WE 32

33 paliwa transportowe energia elektryczna ciepło 15% udział energii z OZE Co oznacza cel dyrektywy dla Polski? 33

34 KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA zgodnie z art. 4 dyrektywy każde państwo członkowskie określa swój Plan do dnia 30 czerwca 2010 r. Polska przedłożyła Plan do Komisji dopiero 9 grudnia 2010 r. W jego oparciu powinien być realizowany i osiągany cel. Jak osiągnąć cele Dyrektywy ? 34

35 KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA SCENARIUSZEPLANY USPRAWNIEŃ ROZWOJUREGULACYJNYCH Krajowy Plan Działania 35

36 ciepło i chłód elektroenergetyka transport 17,05% 19,13% 10,14% 15,5% ktoe 2786 ktoe ktoe % ktoe – prognozowane zapotrzebowanie na całkowitą finalną energię brutto w Polsce w roku 2020 Krajowy Plan Działania (NREAP-Polska) Scenariusze: udziały odnawialnych źródeł w poszczególnych sektorach w 2020 r. ktoe – kilotona paliwa ekwiwalentnego 36

37 Krajowy Plan Działania (NREPAP - Polska) Scenariusze: odnawialne źródła energii w elektroenergetyce

38 Nowy projekt rozporządzenia dotyczący zielonych certyfikatów (ver.2.6) – odbiega od przyjętego scenariusza KPD, a nie powinien! 38 zanalizujmy tylko rok 2020 (elektroenergetyka) Krajowy Plan Działaniaprojekt rozporządzenia metodologiaOZE-E Brutto / E bruttoOZE-E Brutto / E netto OZE-E brutto GWh E finalne GWh (brutto) GWh (netto) udział OZE-E (jest) 19,13 %14,4 % udział OZE-E (powinno być) 19,13 %25 %

39 Scenariusz PIGEO dla rozwoju sektora z aktywnym wsparciem Projekt REPAP2020: 39

40 Krajowy Plan Działania (NREPAP - Polska) Plany?!: Usprawnienie obowiązującego systemu wsparcia operacyjnego w elektroenergetyce ?! Kluczowy z punktu widzenia realizacji projektów jest fakt, że wytwórcy mają zapewniony popyt na prawa majątkowe w wieloletniej perspektywie, co najmniej do roku 2017 (...) Rozważa się modyfikację obecnie obowiązującego systemu tak aby wsparcie było zależne od technologii OZE. Planuje się, aby zmodyfikowany system uwzględniał m.in. stopień zwrotu inwestycji, postęp techniczny w tym obniżenie kosztów stosowania technologii, szacunkowego efektywnego okresu pracy instalacji. Zamierzeniem modyfikacji jest również, aby zaproponowany system jednocześnie upraszczał sposób naliczania opłaty zastępczej w tym likwidował zagrożenie corocznego, niekontrolowanego wzrostu tej opłaty, skutkującego wzrostem cen energii elektrycznej. 40

41 Nowy System wsparcia - dyskusja 41 PIGEO postuluje za wprowadzeniem dobrze zaprojektowanego systemu cen gwarantowanych (FiT): przynajmniej na 15 lat od momentu oddania do użytku jednostki wytwórczej (typowy okres kredytowania + rok) = stabilność inwestycyjna odpowiednia wartość na MWh uzależniona od zastosowanej technologii = zwrot nakładów inwestycyjnych = i dywersyfikacja źródeł OZE

42 Michał Ćwil, Dziękuję za uwagę ! Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej PIGEO ul. Gotarda 9, Warszawa Tel , Fax


Pobierz ppt "Energia ze źródeł odnawialnych - Systemy wsparcia dziś i jutro Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Szkolenia BOŚ Bank Warszawa 23.03.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google