Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 15.05.2011 1 Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 15.05.2011 1 Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii."— Zapis prezentacji:

1 Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 15.05.2011 1 Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii

2 Wstęp (1) Jakie są dziś warunki inwestowania w Polsce? Ranking Banku Światowego dla 183 krajów (2010 r.) INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO 2

3 Wstęp (2) INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO 3 Kraina wzruszeń Wojciech Surmacz 10 lipca 2010

4 Plan wykładów – bariery na rynku OZE Na etapie przygotowania inwestycji W czasie budowy Na etapie eksploatacyjnym Bariery administracyjno-prawne Bariery ekonomiczne Bariery organizacyjne Sposoby eliminacji INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO 4

5 Decyzja lokalizacyjna brak lokalnych planów z OZE Brak planów zagospodarowania przestrzennego w gminach Niewielki obszar miast objęty jest mpzp (kilkanaście- kilkadziesiąt %) Jeszcze mniejszy obszar pozamiejski objęty jest mpzp (do kilku %) Żadko kiedy mpzp uwzględnia źródła OZE INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 5 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

6 Rekomendacja dla braku planów (ad-hoc) Uchwalenie planu dla konkretnej inwestycji w przypadku braku planu lub wnioskowanie o wydanie warunków zabudowy (jeśli możliwe) Zmiana planu w przypadku jego obowiązywania Wnioskowanie o wydanie decyzji celu publicznego dla budowy przyłącza elektroenergetycznego, ciepłowniczego, ale.. INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 6 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

7 Decyzja lokalizacyjna – cel publiczny Cel publiczny ustawa (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. ar. 6. pkt. 2 budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 7 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

8 Decyzja lokalizacyjna cd Brak aktualnej analizy potencjału hydroenergetycznego polskich rzek dla rozwoju małej energetyki wodnej (brak mapy istniejących stopni piętrzących i ich potencjału) Rekomendacja: Określenie zasad wykorzystania dla energetyki wodnej istniejących stopni piętrzących zarządzanych przez Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przy których obecnie nie ma elektrowni wodnych. udostępnienia inwestorom z sektora energetycznego budowli piętrzących administrowanych przez gospodarkę wodną i nadających się do zagospodarowania energetycznego; Brak odrębnej ustawy dotyczącej inwestycji liniowych INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 8 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

9 Decyzja lokalizacyjna cd Rekomendacja (w dłuższej perspektywie) Uznanie budowy OZE oraz dystrybucję energii elektrycznej z OZE za inwestycję celu publicznego Wprowadzenie ustawowego obligo dla opracowywania planów zaopatrzenia gmin w energię z uwzględnieniem OZE Wprowadzenie ustawowego obligo dla uwzględniania w uchwalanych mpzp nieograniczonego lokalizowania inwestycji OZE INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 9 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

10 Budowle na działkach rolnych INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 10 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Grunty rolne podlegają ochronie wynikającej z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty Rolne podlegają ograniczeniu przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne Ustawa mówi, że na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednakże musi to być poprzedzone uzyskaniem zgody (odpowiedniej)

11 Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 11 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Art. 11 ustawy 1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem. 2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 1, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. 4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

12 Budowa na działkach rolnych Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej nie jest wymagane w stosunku do użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, a co za tym idzie, w tych przypadkach nie mogą zostać naliczone należności i opłaty roczne. przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie mają zastosowania do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne, położonych w granicach administracyjnych miast. Nie oznacza to jednak, że grunty te wg prawa utraciły charakter rolny, lecz to, że ich właściciele nie będą zmuszeni do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Poza tym w dalszym ciągu za taki grunt będzie płacony podatek rolny, a nie od nieruchomości, co nastąpi dopiero w przypadku zabudowania gruntu. INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 12 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

13 Koszty wyłączenia z produkcji rolnej INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 13 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

14 Tereny rolne - rekomendacja Lokalizowanie OZE na: działce inwestycyjnej na użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 14 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

15 Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 15 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Aby pozyskiwać certyfikaty zielone oraz w zasadzie mieć możliwość zbytu produkowanej (nadwyżkowo do własnych potrzeb) energii elektrycznej należy przyłączyć jednostkę wytwórczą do sieci elektroenergetycznej. W polskich przepisach nie ma: gwarancji przyłączenia przyłączenia z priorytetem w porównaniu do źródeł konwencjonalnych

16 Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 16 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Obecnie w Polsce w zakresie integracji OZE z siecią elektroenergetyczną wyróżniamy 3 zasadnicze problemy: słaby stan infrastruktury i brak planów i realizacji rozwoju sieci zablokowany dostępu do sieci (duża liczba aplikujących w porównaniu do możliwości systemu elektroenergetycznego) niejednoznaczne pobieranie opłat przez operatora za przyłączenie (art. 7 ustawy Prawo energetyczne)

17 Przyłącze energetyczne – co dołączamy do wniosku? INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 17 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Nowelizacja ustawa Prawo energetyczne z dnia 8 stycznia 2010 wprowadziła zmiany dla podmiotów ubiegających się o wydanie warunków przyłączenia: kaucja zaliczaną na poczet opłaty za przyłączenie (art. 7 ust 8a znowelizowanej ustawy) wynosząca 30 PLN/kW planistyczny dokument uwzględniający lokalizację na danej działce jednostki wytwórczej (dotyczy wszystkich przyłączanych nowych jednostek do sieci). Kaucja jest przeznaczona na poczet opłaty przyłączeniowej.

18 Niejasne przepisy dla zwrotu kaucji INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 18 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO W przypadku, kiedy nastąpi odmowa przyłączenia z braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia następuje zwrot zaliczki. Ustawa nie przewiduje zwrotu zaliczki w przypadku kiedy inwestor otrzyma warunki przyłączenia ale nie zdecyduje się na podpisanie umowy przyłączeniowej podając za przyczynę odmowy np. zbyt wysoką wartość opłaty przyłączeniowej

19 Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 19 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Ustawa nie przewiduje także zwrotu kaucji w przypadku kiedy inwestor otrzyma warunki przyłączenia ale nie będzie mógł zrealizować inwestycji z uwagi na niepowodzenie przy pozyskaniu innych zezwoleń administracyjno-prawnych wymaganych przy realizacji projektu OZE (np. brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę). Zwrot kaucji w takich przypadkach może nastąpić na drodze sądowej. Kaucja jest na poczet przyłączenia. OSP/OSD nie może wzbogacić się w tytułu kaucji, jeśli do przyłączenia nie dojdzie.

20 Koszt opłaty przyłączeniowej INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 20 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Propozycje opłat za przyłączenie farm wiatrowych w przeliczeniu na 1 MW zainstalowany (wg URE) wydanych przez OSD/OSP mieszczą się w przedziale ok. (dane przed nowelą ustawy Pe): 13 000 – 4 000 000 PLN na 1 MW

21 Pozytywna informacja w zakresie opłaty przyłącz. INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 21 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Opłata za przyłączenie – orzecznictwo "Obowiązek ponoszenia przez Operatora systemu kosztów rozbudowy sieci, chociażby rozbudowa ta wiązała się z przyłączeniami źródeł wytwórczych, wynika wprost z przepisów prawa". "(…) należy stwierdzić, że opłata za przyłączenie odnawialnego źródła energii powinna być ustalana na podstawie rzeczywistych nakładów na budowę przyłącza, bez uwzględniania nakładów na rozbudowę sieci przedsiębiorstwa energetycznego niezbędnej do przyłączenia. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lutego 2010 r.

22 Rekomendacja zmian w Pe dla zwrotu kaucji INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 22 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Konieczność Wprowadzenia do ustawy Prawo energetyczne poprawki: w art. 7 dodaje się ust. 8m w brzmieniu: 8m. W terminie 14 dni od daty otrzymania warunków przyłączenia, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może zawiadomić przedsiębiorstwo energetyczne na piśmie, że rezygnuje z uprawnienia do żądania zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W takim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie zwraca zaliczkę w kwocie pomniejszonej o koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e.

23 Ryzyko przygotowywania projektu przed przyłączem INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 23 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Do Wniosku o wydanie warunków przyłączenia dostarcza się obok zaliczki: mpzp z instalacją OZE warunki zabudowy z instalacją OZE Procedura pozyskania takiego dokumentu wiąże się w wielu przypadkach z potrzebą uzyskania wcześniej decyzji środowiskowej także takiej, która poprzedzona będzie raportem). Potencjalny inwestor ponosi duże ryzyko prowadzenia projektu ubiegając się o warunki przyłączenia w momencie kiedy nie ma dostępu do informacji czy, gdzie i jakie mogą być możliwości przyłączenia do sieci.

24 Ale kolejne zmiany są już szykowane INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 24 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO nowy projekt ustawy zmieniający ustawę Prawo energetyczne przyjęty przez Nadzwyczajną Komisję powołaną do rozpatrzenia projektu ustawy zmiany ustawy Prawo energetyczne w dniu 13 maja 2011 r. :

25 Zmiany w noweli noweli Pe INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 25 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

26 Brak dostępu do informacji INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 26 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Zgodnie z art. 7 ust. 8l po nowelizacji operatorzy/dystrybutorzy sieci zobowiązani są do publikowania informacji nt. wielkości dostępnych mocy jedynie dla sieci o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. Zapis ten jest martwym przepisem, gdyż większość mocy wytwórczych OZE w Polsce (szacowana przez PIGEO na ok. 90% wszystkich istniejących) przyłączona jest do sieci o napięciu do 110 kV włącznie.

27 Kolejna zmiana przygotowywana w projekcie noweli Pe INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 27 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

28 Rekomendacja dla przyłączy INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 28 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Wprowadzenia gwarantowanego przyłącza (koszt przyłącza tylko do punktu przyłączenia) dla małych jednostek (np. OZE do 1 MW) i priorytetowego dla większych (np. OZE > 1 MW) + Dyskusja, jak odblokować sieć

29 Wydawanie warunków przyłączenia – OSD/OSP INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 29 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Czas operatora/dystrybutora na wydanie warunków przyłączenia wynosi: do 150 dni (przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV). Zmiana ta nie jest zrozumiała szczególnie dla jednostek o mocach wytwórczych nie przekraczających 2 MW, dla których zgodnie z tą ustawą (art. 7 ust. 8e) nie wymaga się sporządzenia ekspertyzy wpływu przyłączanej jednostki do sieci na system elektroenergetyczny.

30 Rekomendacja dla okresu na wydanie warunków INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 30 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Skrócenie okresów do 30 dni dla jednostek OZE o mocy przyłączanej do 2 MW

31 Przygotowanie inwestycji – systemy wsparcia INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 31 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Problematyka systemów wsparcia Inwestycyjnego (dotacja) Operacyjnego (certyfikaty)

32 Dotacje inwestycyjne INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 32 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Obecnie głównym problemem dotacji jest: brak programów skierowanych dla inwestycji OZE

33 Jak realizowane są programy pomocowe na inwestycje w OZE ? INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 33 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO ŚRODKI UNIJNE POIiŚ Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna: działanie 9.1 - Wysokosprawne wytwarzanie energii działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej działanie 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych działanie 9.5 - Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych działanie 9.6 - Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych POIiŚ Priorytet X - Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii: działanie 10.1 - Rozwój systemów przesyłowych działanie 10.2 - Budowa systemów dystrybucji działanie 10.3 - Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii ŚRODKI KRAJOWE zgromadzone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar i opłat zastępczych

34 Jak realizowane są programy pomocowe na inwestycje w OZE ? INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 34 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Działanie 9.4 jest w pełni dedykowane przedsięwzięciom polegającym na realizacji projektów, których celem jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Zgodnie z POIiŚ dostępna alokacja środków w ramach tego działania to 352 mln EUR. Rozdział środków w ramach Działania 9.4 dokonywany jest w oparciu o konkursy zamknięte, w ramach ogłaszanych przez Instytucję Wdrażającą naborów wniosków – konkursów o dofinansowanie. Ocena wniosków jest dwuetapowa – preselekcja (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) oraz końcowa ocena (ocena merytoryczna II stopnia).

35 Przygotowanie inwestycji – dotacje Przyjęte wytyczne INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 35 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Przyjęte kryteria oceny wniosków są jednakowe dla wszystkich technologii wytwarzania energii w źródle odnawialnym (wiatr, biogaz, biomasa, woda i in.), przez co system oceny promuje jedynie wybrane technologie OZE, które z uwagi na różny charakter wytwarzania energii nie powinny w oparciu o przyjęte kryteria oceny (np. czas pracy jednostki w ciągu roku, nakład inwestycyjny na MW) konkurować między sobą. Fotowoltaika czy geotermia w elektroenergetyce oraz wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji z biomasy lub biogazu wyłączone są ze wsparcia w ramach tego działania.

36 Przygotowanie inwestycji – dotacje Poziom dotacji INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 36 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO W zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa sięga nawet do 70% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie w ramach programu POIiŚ wprowadzono próg maksymalnej dotacji w wysokości do 40 mln PLN dla jednego projektu

37 Przygotowanie inwestycji – dotacje Przebieg oceny 1 konkursu POIiŚ działanie 9.4 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 37 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

38 Przygotowanie inwestycji – dotacje Przebieg oceny 2 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 38 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO

39 Przygotowanie inwestycji – dotacje Procedura odwoławcza INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 39 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje biegu konkursu. Oznacza to, że pomimo skutecznego wniesienia protestu albo odwołania, dla wnioskodawcy może zabraknąć środków z puli danego konkursu na dofinansowanie procedowanego projektu.

40 Przygotowanie inwestycji – dotacje rekomendacja dla procedur oceny INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 40 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Procedura oceny wniosku powinna zostać ograniczona do oceny posiadania tylko 3 dokumentów: a)Ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, b)Ważnych warunków technicznych przyłączenia do sieci lub innego dokumentu potwierdzającego przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej c) Potwierdzenie możliwości sfinansowania inwestycji poprzez m.in. potwierdzenie dostępnych środków na koncie, promesę bankową i umowę kredytową. Alternatywnym i jeszcze prostszym rozwiązaniem byłoby udzielenie wsparcia w formie refundacji środków po oddaniu jednostki wytwórczej do eksploatacji. Wtedy ocena wniosku sprowadzałaby się tylko do jednego dokumentu – pozwolenia na użytkowanie czyli działającego projektu.

41 Przygotowanie inwestycji – dotacje Rekomendacja dla poziomu dotacji INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 41 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Przy ograniczonych środkach finansowych programów pomocowych, zasadnym byłby taki mechanizm wsparcia, który umożliwiłby zainstalowanie jak najwięcej nowych, efektywnych mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe dla energii ze źródeł odnawialnych koniecznym wydaje się zmniejszenie poziomu dotacji do ok. 20% dla źródeł wiatrowych, do ok. 35% dla biogazowni rolniczych oraz odpowiednio dla pozostałych technologii. Ważne, aby ustalona z góry dotacja nie była przyznawana na podstawie limitu na jeden projekt - jak to jest aktualnie, a raczej na 1 MW zainstalowanej mocy i to w zależności od zastosowanej technologii.

42 System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 42 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO System wsparcia dla OZE przyjęty w Polsce w wyniku potrzeby wdrożenia Dyrektywy 2001/77/WE ustalony jest przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi – rozporządzeniami. Dotyczy energii elektrycznej Nie ma gwarancji, że system wsparcia funkcjonował będzie przez odpowiedni okres czasu od momentu oddania jednostki do użytku; np. przez okres kredytowania inwestycji (przykładowo 15 lat). Akt wykonawczy ustalił funkcjonowanie certyfikatów zielonych jedynie do roku 2017 włącznie. Inwestorzy zainteresowani projektami OZE dzisiaj nie mogą w biznesplanach inwestycji określić przychodów po roku 2017. Warto podkreślić, że okres przygotowania projektu inwestycyjnego w Polsce trwa średnio 3-5 lat. Brak możliwości określenia przychodów w oparciu o zielone certyfikaty po roku 2017 stanowi kluczową barierę w rozwoju źródeł odnawialnych w Polsce.

43 Krótki okres funkcjonowania certyfikatów INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 43 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO 2005 – 2017* *Zostanie wydłużony jeśli dokonana zostanie nowelizacja Rozporządzenia OZE 2011 – 2017* 2010 – 2012 2010 – 2018 Tylko zmiana ustawy Prawo energetyczne może wydłużyć ich funkcjonowanie Chyba że nowa ustawa o OZE ustali inaczej! żółty fioletowy brązowy zielony 2010 – 2012 czerwony

44 Nieprzewidywana cena dla certyfikatów z kogeneracji INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 44 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Cena certyfikatów silnie uzależniona jest od jednostkowych opłat zastępczych, które wnoszone mogą być przez zobligowanych zamiast przedkładania certyfikatów. wartość ustalona (coroczna inflacja) wartość corocznie ustalana w oparciu o określone kryteria ze wskazanego przedziału ceny energii elektrycznej 15 – 110 % opłaty zastępcze: 30 – 120 % 15 – 40 %

45 System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 45 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO System jednakowo wspiera wszystkie technologie, bez względu na źródło, zainstalowaną moc czy efektywność konwersji energii. Dlatego takie źródła jak duża energetyka biomasowa (szczególnie w oparciu o wspólne spalanie biomasy i paliw kopalnych) oraz duża energetyka wodna generują praktycznie największy wolumen zielonej energii elektrycznej (ok. 85%).

46 System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 46 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Wg. URE; *) wraz z PV

47 Opóźnienia w przyjmowaniu aktów prawnych INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE 47 Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO Krajowy Plan Działania ponad 5 m-cy Wdrażanie Dyrektywy 2009/28/WE przez ustawę OZE + rozporządzenia wykonawcze ponad 5 m-cy i dalej brak Rozporządzenie dot. zielonych certyfikatów w aspekcie noweli ustawy Pe z 8.01.2010 ponad 5 m-cy i dalej brak Rozporządzenie dot. kogeneracyjnych certyfikatów w aspekcie noweli ustawy Pe z 8.01.2010 ponad 5 m-cy i dalej brak Rozporządzenie dot. wtłaczania biogazu do sieci gazowej dystrybucyjnej w aspekcie jak wyżej ponad 5-m-cy i dalej brak Brak realizacji przyjętych dokumentów strategicznych

48 Dziękuję za uwagę 48 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospoadarcza Energii Odnawialnej michal.cwil@pigeo.pl PIGEO ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Tel. +48 22 548 49 99, Fax +48 22 548 49 00 pigeo@pigeo.plwww.pigeo.org.pl Warszawa, 15.05.2011, Michał Ćwil, PIGEO


Pobierz ppt "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 15.05.2011 1 Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google