Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Warszawa, 4 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Warszawa, 4 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Warszawa, 4 listopada 2010

2 Plan prezentacji 1.Źródła finansowania projektów w latach Ekoinnowacje w Programie CIP EIP: a) Przykłady projektów b) Konkurs 2010: wymagania, kategorie kosztów, kryteria oceny; c) Wyniki ubiegłych konkursów d) Jeśli nie CIP EIP to co? 3. Ekoinnowacje – synergia fundusz: modele współfinansowania i finansowania komplementarnego projektów

3 Źródła finansowania Architektura Funduszy Europejskich w latach : Fundusze Strukturalne 7 Program Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP Instrumenty finansowe oferowane przez EBI i EFI Synergia Funduszy Europejskich Praktyczny Przewodnik po funduszach UE na badania i rozwój Modele finansowania badań i innowacji

4 Komplementarność funduszy w latach : 5 instrumentów: Badania: 7 Program Ramowy Innowacje: Program CIP Spójność: Fundusze Strukturalne, ERDF [ESF] i EAFRD (dla rolnictwa) możliwość wyboru odpowiedniego instrumentu finansowego możliwość wykorzystania różnych instrumentów w poszczególnych fazach rozwoju projektu Praktyczny Przewodnik po funduszach UE na badania i innowacje: Które źródło finansowania wybrać? Jak łączyć źródła finansowania? Źródła finansowania wdrożenia

5 Projekty pilotażowe i powielania rynkowego: Pierwsze zastosowanie lub powielanie rynkowe ekoinnowacyjnych technik, produktów i praktyk; nie dotyczą projektów ze sfery B+R; Obszary priorytetowe: recycling materiałów, budownictwo, sektor spożywczy, ekologiczny biznes i inteligentne zakupy Budżet: na lata budżet inicjatywy wynosi 195 mln euro Eko-innowacje w Programie EIP

6 Przykład I: Zintegrowana instalacja do recyclingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie Cele projektu: opracowanie instalacji do recyclingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie; wykorzystanie instalacji jako wzorca dla innych instalacji – replikacja; redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne generowanego przez składowanie lub utylizację tworzyw sztucznych: zanieczyszczenia gleby, skażenia wód powierzchniowych i gruntowych. Korzyści dla środowiska naturalnego: przetwarzanie 7 tys. ton odpadów w postaci tworzyw sztucznych rocznie; redukcja negatywnego wpływu na środowisko związanego z transportem tworzyw sztucznych (np.: emisja spalin, hałas); redukcja zanieczyszczenia środowiska naturalnego: brak konieczności utylizacji i składowania tworzyw sztucznych. Eko-innowacje – przykład projektu

7 Przemysł spożywczy Nowy typ butelki przygotowany z plastiku i kartonu – możliwość recyclingu alternatywa dla opakowań typu tetrapack) Efektywne wykorzystanie zasobów Eko-innowacje – przykład projektu Przykład II: Green bottle – butelka przyjazna dla środowiska

8 Przykłady III: Promocja europejskiego znaku Eco-Label w przemyśle obuwniczym Cele: promocja znaku Eco-Label pośród 13 tys. producentów obuwia w UE; poprawa produkcji ekologicznej w Europejskim sektorze obuwniczym; wypracowanie promocyjnych narzędzi marketingowych. Korzyści dla środowiska naturalnego: ograniczenie substancji toksycznych w produktach finalnych (np. Cr (IV) < 10 ppm); zakaz stosowania substancji szkodliwych: np. szkodliwych związków azotowych; zakaz stosowania PCV; ograniczenie zanieczyszczenia wody. Eko-innowacje – przykład projektu

9 Konkurs 2010: Jeden konkurs w ciągu roku – Budżet konkursu: 35 mln euro Dofinansowane wnioski/budżet: do 40 / 800 tys. euro Poziom dofinansowania KE: 50% Długość projektu: do 36 miesięcy Zarządzanie projektami: Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) we współpracy z DG Środowisko Eko-innowacje – zasady konkursów

10 Kto może aplikować? Pojedyncze małe lub średnie przedsiębiorstwo* Konsorcjum narodowe skupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp…. Konsorcjum międzynarodowe skupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp… Państwa biorące udział w inicjatywie: 27 Państw Członkowskich UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, kraje Bałkanów Zachodnich, Turcja, Izrael; * Europejski wymiar projektu

11 Eko-innowacje – zasady konkursów Kategorie kosztów kwalifikowanych: Koszty osobowe – na podstawie karty pracy; Sprzęt i infrastruktura – amortyzacja, jedynie na czas trwania projektu; Podwykonawstwo – do 35% całkowitych kosztów kwalifikowanych; nie dotyczy zadań głównych (core task); Spotkania i podróże – niezbędne do realizacji projektu; Inne koszty – nie obejmują kosztów elektryczności i gazu; Koszty pośrednie – narzut do 7% całkowitych kosztów kwalifikowanych; Zysk obniża dotację. Projekt nie może finansować badań!

12 Eko-innowacje – zasady konkursów Rezultaty / oddziaływanie projektu: Wskaźnik SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely Przykłady: Redukcja emisji CO w stosunku do istniejących rozwiązań; Redukcja zużycia wody o 6000 m² w stosunku do rozwiązania wiodącego na rynku; Oszczędność energii do 35% w procesie produkcyjnym;

13 Kryteria oceny UWAGA: złożenie wniosku przez 1 podmiot jest formalnie poprawne, ale pamiętajmy o Europejskiej Wartości Dodanej! nacisk położony na uczestnictwo MŚP Wniosek poddawany jest ocenie w zakresie następujących kryteriów: Kryteria wykluczenia (exclusion criteria): np.. bankructwo, konflikt interesów, nadużycie środków wspólnotowych – deklaracja wnioskodawcy Kryteria selekcji (selection criteria): np.: wykazanie zdolności finansowej – formularz Simplified Finacial Statement, wykazanie zdolności technicznej i odpowiednich umiejętności (opis projektu, zadań, opis uczestników) Kryteria oceny (award criteria)

14 Kryteria oceny Oceny punktowa dokonują zewnętrzni eksperci Kryteria oceny punktowej: - adekwatność działań podjętych w projekcie do treści konkursu (7/10) - jakość działań przewidzianych w projekcie (6/10) - wpływ na grupę docelową (6/10) - budżet i ekonomiczna opłacalność realizacji projektu (6/10) - Europejska Wartość Dodana (6/10)

15 Harmonogram Konkurs Ocena wniosków Negocjacje Implementacja projektu 9 września kwietnia 2010 Styczeń 2011 Marzec 2011 Konkurs 2010

16 Eko-innowacje – zasady konkursów Jak złożyć wniosek? 1. Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi: zaproszenie do składania wniosków (Call for Proposals), model umowy (Model Grant Agreement), przewodnik dla beneficjenta (Guide for Proposers), przewodnik po systemie EPSS (EPSS user guide), formularze wniosku (Application Form) oraz FAQ 2. Elektroniczne składanie wniosków w systemie EPSS (Electronic Proposal Sumbission Service)

17 Konkursy 2008 i wyniki 2009: 56 wybranych pomysłów z 202 wniosków - 45 dofinansowanych Mimo kryzysu gospodarczego, w 2009 r. 50% więcej wniosków w porównaniu z rokiem m aby zmobilizować 120m Podejście integrujące sektor usług, produktów, procesów i zarządzania Międzynarodowe konsorcja ~70% wszystkich projektów Wybrane projekty

18 MŚP Duże przedsiębiorstwa Uniwersytety/ Sektor publiczny/ Inne 84% sektor prywatny Konkursy 2008 i wyniki

19 Konkurs 2010 – wstępne wyniki W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków wpłynęło 297 projektów 66% uczestników to MŚP Budżet konkursu to ok. 35 mln PLN, co pozwoli na wsparcie ok. 40 – 50 projektów Uczestnicy projektów wg. krajów

20 Konkurs 2010 – wstępne wyniki Złożone wnioski - sektorowe

21 Eko-innowacje a polskie przedsiębiorstwa Dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem: RECTYRE: przebadanie oraz zastosowanie surowca pochodzącego z recyclingu, jako wypełnienia nasypów drogowych. Materiał, który ma być przetestowany to guma otrzymywana poprzez zmielenie zużytych opon; uczestnik Mostostal Warszawa S.A. (duże przedsiębiorstwo) WASTERED: redukcja odpadów w przemyśle mięsnym i spożywczym poprzez zastosowanie metody ograniczającej powstawanie szlamu, oczyszczającej wodę oraz stabilizującej proces biologicznego oczyszczania wody; uczestnik firma Prowater (podmiot z sektora MŚP).

22 Pomysł na projekt… Czy mogę zweryfikować swój pomysł na projekt? Broszura projektów, które uzyskały dofinansowanie: Konsultacje z ekspertami KPK: Krótki opis projektu (maks. 2 strony) w języku angielskim do EACI:

23 Zakończony etap badań Gotowość do wejścia na rynek Komercjalizacja Potencjał do powielania Europejska Wartość Dodana Badania podstawowe Badania stosowane Prototyp Demonstracja technologii Gromadzenie wiedzy 23 Pomysł na projekt…

24 Pierwsza aplikacja Zintegrowane podejście uwzględniające różne aspekty środowiskowe (efektywność zasobów w tym wykorzystanie wody, energii, materiałów…) Zachowany cykl życia produktu (life cycle approach) Cel: MŚP, sektor prywatny Komercjalizacja Promocja i rozpowszechnianie rozwiązań efektywnych energetycznie Energia: efektywność energetyczna & odnawialne źródła energii, w tym transport Poprawa funkcjonowania rynku: procedury administracyjne szkolenia, podnoszenie świadomości, analizy, studia… Brak komponentu inwestycyjnego, brak badań 24 Pomysł na projekt…

25 Priorytet dla sektora prywatnego Zorientowanie na rynek, konkurencyjność rozwiązania Potencjał do powielania Zintegrowany wpływ na środowisko naturalne (np.: zużycie wody jednym z aspektów) Priorytet dla sektora publicznego Rozwój polityk, implementacja legislacji Rozpowszechnianie, podnoszenie świadomości Planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami np. woda Rozwiązania przyjazne dla środowiska – rynek nie jest priorytetem 25 Pomysł na projekt…

26 Eko-innowacje - synergia funduszy…

27 Łączenie źródeł finansowania – zasady gry… Współfinansowanie Finansowanie komplementarne – Równolegle – Następujące po sobie zakaz podwójnego finansowania regulacja Rady No 1605/2002 Artykuł 111 Jak łączyć źródła finansowania?

28 Finansowanie komplementarne Fundusze europejskie mogą być wykorzystane do finansowania różnych działań danego projektu/ przedsięwzięcia prowadzonych: równolegle/ jednocześnie następujących po sobie przy zastrzeżeniu, że zachowane zostaną odrębne rachunki i faktury (artykuł 111 rozporządzenia finansowego Rady nr 1056/2002: dwukrotne finansowanie tych samych kosztów z budżetu UE jest zabronione).

29 Eko-innowacje - synergia funduszy… Przykład komplementarnego finansowania projektów realizowanych przez MŚP: 7 PR: Badania na rzecz MŚP (projekt międzynarodowy) CIP: Eko-innowacje Komercjalizacja technologii (projekt międzynarodowy) Fundusze strukturalne: Szkolenia dla pracowników (projekt krajowy/ lokalny) Eko-Innowacyjna technologia

30 EIP – gdzie szukać informacji? Polska oficjalna strona poświęcona 7 Programowi Ramowemu: Polska oficjalna strona poświęcona Programowi CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe: Europejska oficjalna strona Programu CIP EIP: Ekoinnowacje – projekty pilotażowe i powielania rynkowego: Kontakt z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego CIP EIP: Tel.:

31 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel: fax: Osoby do kontaktu: Katarzyna Walczyk - Matuszyk Małgorzata Snarska – Świderska Aneta Maszewska Prezentacja ta ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje oficjalnych informacji zamieszczonych przez Komisję Europejską na oficjalnych stronach internetowych Programu CIP.


Pobierz ppt "Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Warszawa, 4 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google