Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 4 listopada 2010 Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 4 listopada 2010 Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE 1."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 4 listopada 2010 Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE 1

2 Plan prezentacji Źródła finansowania projektów w latach 2. Ekoinnowacje w Programie CIP EIP: a) Przykłady projektów b) Konkurs 2010: wymagania, kategorie kosztów, kryteria oceny; c) Wyniki ubiegłych konkursów d) Jeśli nie CIP EIP to co? 3. Ekoinnowacje – synergia fundusz: modele współfinansowania i finansowania komplementarnego projektów

3 Architektura Funduszy Europejskich w latach 2007-2013:
Źródła finansowania Architektura Funduszy Europejskich w latach : Fundusze Strukturalne 7 Program Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP Instrumenty finansowe oferowane przez EBI i EFI Synergia Funduszy Europejskich Praktyczny Przewodnik po funduszach UE na badania i rozwój Modele finansowania badań i innowacji

4 Źródła finansowania Komplementarność funduszy w latach 2007-2013 :
5 instrumentów: Badania: 7 Program Ramowy Innowacje: Program CIP Spójność: Fundusze Strukturalne, ERDF [ESF] i EAFRD (dla rolnictwa) możliwość wyboru odpowiedniego instrumentu finansowego możliwość wykorzystania różnych instrumentów w poszczególnych fazach rozwoju projektu Praktyczny Przewodnik po funduszach UE na badania i innowacje: Które źródło finansowania wybrać? Jak łączyć źródła finansowania? wdrożenia

5 Eko-innowacje w Programie EIP
Projekty pilotażowe i powielania rynkowego: Pierwsze zastosowanie lub powielanie rynkowe ekoinnowacyjnych technik, produktów i praktyk; nie dotyczą projektów ze sfery B+R; Obszary priorytetowe: recycling materiałów, budownictwo, sektor spożywczy, ekologiczny biznes i inteligentne zakupy Budżet: na lata budżet inicjatywy wynosi mln euro

6 Eko-innowacje – przykład projektu
Przykład I: Zintegrowana instalacja do recyclingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie Cele projektu: opracowanie instalacji do recyclingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie; wykorzystanie instalacji jako wzorca dla innych instalacji – replikacja; redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne generowanego przez składowanie lub utylizację tworzyw sztucznych: zanieczyszczenia gleby, skażenia wód powierzchniowych i gruntowych. Korzyści dla środowiska naturalnego: przetwarzanie 7 tys. ton odpadów w postaci tworzyw sztucznych rocznie; redukcja negatywnego wpływu na środowisko związanego z transportem tworzyw sztucznych (np.: emisja spalin, hałas); redukcja zanieczyszczenia środowiska naturalnego: brak konieczności utylizacji i składowania tworzyw sztucznych.

7 Eko-innowacje – przykład projektu
Przykład II: Green bottle – butelka przyjazna dla środowiska Przemysł spożywczy Nowy typ butelki przygotowany z plastiku i kartonu – możliwość recyclingu alternatywa dla opakowań typu tetrapack) Efektywne wykorzystanie zasobów 7 7

8 Eko-innowacje – przykład projektu
Przykłady III: Promocja europejskiego znaku Eco-Label w przemyśle obuwniczym Cele: promocja znaku Eco-Label pośród 13 tys. producentów obuwia w UE; poprawa produkcji ekologicznej w Europejskim sektorze obuwniczym; wypracowanie promocyjnych narzędzi marketingowych. Korzyści dla środowiska naturalnego: ograniczenie substancji toksycznych w produktach finalnych (np. Cr (IV) < 10 ppm); zakaz stosowania substancji szkodliwych: np. szkodliwych związków azotowych; zakaz stosowania PCV; ograniczenie zanieczyszczenia wody.

9 Eko-innowacje – zasady konkursów
Jeden konkurs w ciągu roku – Budżet konkursu: 35 mln euro Dofinansowane wnioski/budżet: do 40 / 800 tys. euro Poziom dofinansowania KE: 50% Długość projektu: do 36 miesięcy Zarządzanie projektami: Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) we współpracy z DG Środowisko

10 Eko-innowacje – zasady konkursów
Kto może aplikować? Pojedyncze małe lub średnie przedsiębiorstwo* Konsorcjum narodowe skupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp…. Konsorcjum międzynarodowe skupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp… Państwa biorące udział w inicjatywie: 27 Państw Członkowskich UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, kraje Bałkanów Zachodnich, Turcja, Izrael; * Europejski wymiar projektu

11 Eko-innowacje – zasady konkursów
Kategorie kosztów kwalifikowanych: Koszty osobowe – na podstawie karty pracy; Sprzęt i infrastruktura – amortyzacja, jedynie na czas trwania projektu; Podwykonawstwo – do 35% całkowitych kosztów kwalifikowanych; nie dotyczy zadań głównych (core task); Spotkania i podróże – niezbędne do realizacji projektu; Inne koszty – nie obejmują kosztów elektryczności i gazu; Koszty pośrednie – narzut do 7% całkowitych kosztów kwalifikowanych; Zysk obniża dotację. Projekt nie może finansować badań!

12 Eko-innowacje – zasady konkursów
Rezultaty / oddziaływanie projektu: Wskaźnik „SMART”: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely Przykłady: Redukcja emisji CO₂w stosunku do istniejących rozwiązań; Redukcja zużycia wody o 6000 m² w stosunku do rozwiązania wiodącego na rynku; Oszczędność energii do 35% w procesie produkcyjnym;

13 Kryteria oceny UWAGA: złożenie wniosku przez 1 podmiot jest formalnie poprawne, ale pamiętajmy o Europejskiej Wartości Dodanej! nacisk położony na uczestnictwo MŚP Wniosek poddawany jest ocenie w zakresie następujących kryteriów: Kryteria wykluczenia (exclusion criteria): np.. bankructwo, konflikt interesów, nadużycie środków wspólnotowych – deklaracja wnioskodawcy Kryteria selekcji (selection criteria): np.: wykazanie zdolności finansowej – formularz „Simplified Finacial Statement”, wykazanie zdolności technicznej i odpowiednich umiejętności (opis projektu, zadań, opis uczestników) Kryteria oceny (award criteria)

14 Kryteria oceny Oceny punktowa dokonują zewnętrzni eksperci
Kryteria oceny punktowej: - adekwatność działań podjętych w projekcie do treści konkursu (7/10) - jakość działań przewidzianych w projekcie (6/10) - wpływ na grupę docelową (6/10) - budżet i ekonomiczna opłacalność realizacji projektu (6/10) - Europejska Wartość Dodana (6/10)

15 Implementacja projektu
Harmonogram Konkurs 2010 9 września 2010 Marzec 2011 Implementacja projektu Konkurs Ocena wniosków Negocjacje 13 kwietnia 2010 Styczeń 2011

16 Eko-innowacje – zasady konkursów
Jak złożyć wniosek? Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi: zaproszenie do składania wniosków (Call for Proposals), model umowy (Model Grant Agreement), przewodnik dla beneficjenta (Guide for Proposers), przewodnik po systemie EPSS (EPSS user guide), formularze wniosku (Application Form) oraz FAQ 2. Elektroniczne składanie wniosków w systemie EPSS (Electronic Proposal Sumbission Service)

17 Konkursy 2008 i wyniki 2009: 56 wybranych pomysłów z 202 wniosków - 45 dofinansowanych Mimo kryzysu gospodarczego, w 2009 r. 50% więcej wniosków w porównaniu z rokiem 2008 59m€ aby zmobilizować 120m€ Podejście integrujące sektor usług, produktów, procesów i zarządzania Międzynarodowe konsorcja ~70% wszystkich projektów Wybrane projekty

18 Duże przedsiębiorstwa Uniwersytety/ Sektor publiczny/ Inne
Konkursy 2008 i wyniki MŚP 84% sektor prywatny Duże przedsiębiorstwa Uniwersytety/ Sektor publiczny/ Inne Around 70% of the participants in the selected projects are SMEs, which is about the same percentage compared to the situation in submitted proposals. This figure confirms that SME proposals have a similar quality as larger companies' proposals. 18

19 Konkurs 2010 – wstępne wyniki
W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków wpłynęło 297 projektów 66% uczestników to MŚP Budżet konkursu to ok. 35 mln PLN, co pozwoli na wsparcie ok. 40 – projektów Uczestnicy projektów wg. krajów

20 Konkurs 2010 – wstępne wyniki
Złożone wnioski - sektorowe

21 Dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem:
Eko-innowacje a polskie przedsiębiorstwa Dofinansowane projekty z polskim uczestnictwem: RECTYRE: przebadanie oraz zastosowanie surowca pochodzącego z recyclingu, jako wypełnienia nasypów drogowych. Materiał, który ma być przetestowany to guma otrzymywana poprzez zmielenie zużytych opon; uczestnik Mostostal Warszawa S.A. (duże przedsiębiorstwo) WASTERED: redukcja odpadów w przemyśle mięsnym i spożywczym poprzez zastosowanie metody ograniczającej powstawanie szlamu, oczyszczającej wodę oraz stabilizującej proces biologicznego oczyszczania wody; uczestnik firma Prowater (podmiot z sektora MŚP).

22 Czy mogę zweryfikować swój pomysł na projekt?
Broszura projektów, które uzyskały dofinansowanie: Konsultacje z ekspertami KPK: Krótki opis projektu (maks. 2 strony) w języku angielskim do EACI:

23 Pomysł na projekt… Badania podstawowe Zakończony etap badań
Badania stosowane Prototyp Demonstracja technologii Gromadzenie wiedzy Zakończony etap badań Gotowość do wejścia na rynek Komercjalizacja Potencjał do powielania Europejska Wartość Dodana 23 23

24 Pomysł na projekt… Pierwsza aplikacja
Zintegrowane podejście uwzględniające różne aspekty środowiskowe (efektywność zasobów w tym wykorzystanie wody, energii, materiałów…) Zachowany cykl życia produktu (life cycle approach) Cel: MŚP, sektor prywatny Komercjalizacja Promocja i rozpowszechnianie rozwiązań efektywnych energetycznie Energia: efektywność energetyczna & odnawialne źródła energii, w tym transport Poprawa funkcjonowania rynku: procedury administracyjne szkolenia, podnoszenie świadomości, analizy, studia… Brak komponentu inwestycyjnego, brak badań 24 24

25 Pomysł na projekt… Priorytet dla sektora publicznego
Rozwój polityk, implementacja legislacji Rozpowszechnianie, podnoszenie świadomości Planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami np. woda Rozwiązania przyjazne dla środowiska – rynek nie jest priorytetem Priorytet dla sektora prywatnego Zorientowanie na rynek, konkurencyjność rozwiązania Potencjał do powielania Zintegrowany wpływ na środowisko naturalne (np.: zużycie wody jednym z aspektów) 25 25

26 Eko-innowacje - synergia funduszy…

27 Łączenie źródeł finansowania – zasady gry…
Jak łączyć źródła finansowania? Łączenie źródeł finansowania – zasady gry… Współfinansowanie • Finansowanie komplementarne – Równolegle – Następujące po sobie • zakaz ‘podwójnego finansowania’ regulacja Rady No 1605/2002 Artykuł 111

28 Finansowanie komplementarne
Fundusze europejskie mogą być wykorzystane do finansowania różnych działań danego projektu/ przedsięwzięcia prowadzonych: równolegle/ jednocześnie następujących po sobie przy zastrzeżeniu, że zachowane zostaną odrębne rachunki i faktury (artykuł 111 rozporządzenia finansowego Rady nr 1056/2002: dwukrotne finansowanie tych samych kosztów z budżetu UE jest zabronione).

29 Eko-innowacje - synergia funduszy…
Przykład komplementarnego finansowania projektów realizowanych przez MŚP: 7 PR: Badania na rzecz MŚP (projekt międzynarodowy) Eko-Innowacyjna technologia Fundusze strukturalne: Szkolenia dla pracowników (projekt krajowy/ lokalny) CIP: Eko-innowacje Komercjalizacja technologii (projekt międzynarodowy)

30 EIP – gdzie szukać informacji?
Polska oficjalna strona poświęcona 7 Programowi Ramowemu: Polska oficjalna strona poświęcona Programowi CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe: Europejska oficjalna strona Programu CIP EIP: Ekoinnowacje – projekty pilotażowe i powielania rynkowego: Kontakt z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego CIP EIP: Tel.:

31 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Osoby do kontaktu: Katarzyna Walczyk - Matuszyk Małgorzata Snarska – Świderska Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax: Prezentacja ta ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje oficjalnych informacji zamieszczonych przez Komisję Europejską na oficjalnych stronach internetowych Programu CIP.


Pobierz ppt "Warszawa, 4 listopada 2010 Fundusze europejskie dla ekoinnowacyjnych MŚP Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google