Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków NFOŚiGW Zasady dofinansowania przedsięwzięć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków NFOŚiGW Zasady dofinansowania przedsięwzięć"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków NFOŚiGW Zasady dofinansowania przedsięwzięć w 2007 roku Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków NFOŚiGW Zasady dofinansowania przedsięwzięć w 2007 roku

2 O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodne z listą priorytetowych programów i kryteriami wyboru przedsięwzięć

3 Warunki udzielenia dofinansowania Złożenie wniosku na odpowiednim formularzu Zgodność przedsięwzięcia z listą priorytetowych programów i spełnienie kryteriów wyboru Udokumentowana możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów Wywiązywanie się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar oraz innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu Przedsięwzięcie określone we wniosku nie zostało zakończone Narodowy Fundusz nie wypowiedział umowy o dofinansowanie wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat z powodu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem

4 Formy pomocy finansowej Pożyczki preferencyjne Pożyczki płatnicze Kredyty ze środków Narodowego Funduszu udzielane przez banki w ramach linii kredytowych Dotacje Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek Pożyczki w ramach umowy konsorcjum Promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia Poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków zagranicznych Umorzenia pożyczek preferencyjnych

5 Zasady udzielania pożyczek (cz.1) Kwota pożyczki do 80% kosztów przedsięwzięcia, za wyjątkiem zadań dofinansowywanych z bezzwrotnych środków zagranicznych Wysokość dofinansowania nie niższa niż 2.000.000 zł, z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków subfunduszy Karencja w spłacie rat nie dłuższa niż 6 miesięcy od ostatniej wypłaty określonej w umowie lub 18 miesięcy dla przedsięwzięć finansowanych z wpływów z tytułu opłat produktowych, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Okres kredytowania nie dłuższy niż 15 lat lub nie dłuższy niż 10 lat przy finansowaniu przedsięwzięć z wpływów z opłat produktowych, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przy udzielaniu pożyczek płatniczych Oprocentowanie pożyczek: 0,1- 0,8 s.r.w.

6 Zasady udzielania pożyczek (cz.2) Oprocentowanie pożyczek ustalane jest w odniesieniu do stopy redyskonta weksli s.r.w. Wysokość oprocentowania zależy od: rodzaju realizowanego przedsięwzięcia (KPOŚK, KPGO, energetyka odnawialna, przedsięwzięcia z udziałem środków zagranicznych) wnioskodawcy (jednostka samorządu terytorialnego, małe - średnie przedsiębiorstwo, inne jednostki) rodzaju pożyczki (pożyczka płatnicza, inwestycyjna) zasobów (subfunduszu) z którego realizowane jest przedsięwzięcie (środki uzyskane z opłaty produktowej, opłaty za substancje zubażające warstwę ozonową)

7 Zasady udzielania pożyczek (cz.3) Oprocentowanie: pożyczki na realizację KPOŚK, KPGO, inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej PodmiotDochód budżetowy ogółem na mieszkańca /zł/ Wskaźnik wysokości oprocentowania /s.r.w./ w stosunku rocznym Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego < 1660 0,3 Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego 1661 – 19700,5 Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego > 1971 0,7

8 Zasady udzielania pożyczek (cz.4) Oprocentowanie: 0,1 s.r.w. pożyczki z wpływów z opłaty produktowej, z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 0,4 s.r.w., lecz nie mniej niż 1,75% pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw na przedsięwzięcia z zakresu energetyki odnawialnej 0,5 s.r.w., lecz nie mniej niż 2,12 % pozostałe pożyczki na inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej 0,6 s.r.w., lecz nie mniej niż 2,55% pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,2% pożyczki płatnicze, pożyczki na przedsięwzięcia dofinansowywane z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych oraz Fundacji EKOFUNDUSZ oraz pozostałe pożyczki, w tym pożyczki udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej

9 Dotacje (cz.1) Ze środków Narodowego Funduszu Gospodarka wodno-ściekowa Rekultywacja terenów zdegradowanych Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Monitoring środowiska Ochrona przyrody i krajobrazu Ochrona lasów i zasobów leśnych Zapobieganie powstaniu poważnych awarii lub usuwanie ich skutków Zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych

10 Dotacje (cz.2) Ze środków Narodowego Funduszu: Przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska Przedsięwzięcia ze środków gromadzonych w ramach subfunduszy Przedsięwzięcia pilotażowe realizowane w celu wdrożenia postępu technicznego Nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny Ochrona powietrza – do 50% kosztów przedsięwzięcia Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosków i realizacji przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności

11 Dotacje (cz.3) Na przedsięwzięcia współfinansowane w ramach funduszy unijnych Na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, oczyszczania ścieków i kanalizacji (do 50% kosztów), realizowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, pomocy społecznej, ochrony zabytków i krajobrazu, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego i jednostek budżetowych

12 Umorzenia (cz.1) Warunki umorzenia Wniosek pożyczkobiorcy Terminowa realizacja przedsięwzięcia i uzyskany efekt ekologiczny Terminowa spłata co najmniej 50% kapitału pożyczkowego i odsetek Uiszczanie opłat i kar stanowiących przychód Narodowego Funduszu Przeznaczenie umorzonej kwoty na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska

13 Umorzenia (cz.2) Wysokość umorzenia nie może przekroczyć: 30% pożyczki wypłaconej z wpływów z tytułu opłat produktowych, oraz wpływów z tytułu ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową 10% pożyczki dla pozostałych umów, przy czym kwota umorzenia nie może być wyższa niż 1.000.000 zł i ulega zmniejszeniu o ewentualną dotację udzieloną na to samo przedsięwzięcie

14 Umorzenia (cz.3) Nie podlegają umorzeniu: Kwoty pożyczek, o umorzenie których wnioskodawca wystąpił po ich spłacie Kredyty wypłacone ze środków Narodowego Funduszu na podstawie umów kredytowych, zawartych w ramach linii kredytowych Pożyczki płatnicze Pożyczki w ramach umowy konsorcjum Pożyczki wypłacone beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsięwzięcie ze środków zagranicznych, nie podlegających zwrotowi oraz ze środków Fundacji EKOFUNDUSZ Pożyczki udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej

15 Lista priorytetowych programów na rok 2007

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonując wyboru przedsięwzięć do dofinansowania będzie przeznaczał środki przede wszystkim na dofinansowywanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Dofinansowanie będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych określonych w Traktacie Akcesyjnym.

17 1. Ochrona wód i gospodarka wodna 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 1.2. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM do 15 tys. RLM – działanie współfinansowane z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1.3. Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach 1.4. Przedsięwzięcia finansowane z subfunduszu gospodarka wodna 1.5. Wspieranie ekologicznych form transportu wodnego w ramach Funduszu Żeglugowego

18 2. Ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie odpadami i zasobami 2.1. Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych 2.2. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych 2.3. Finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania i budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

19 3. Bezpieczeństwo ekologiczne 3.1. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom 3.2. Monitoring środowiska

20 4. Ochrona powietrza 4.1. Podwyższenie sprawności wytwarzania, przemysłu, dystrybucji i użytkowania energii 4.2. Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw 4.3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii 4.4. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję 4.5. Zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko 4.6. Finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem

21 5. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych 5.1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych 5.2. Wspieranie działań w zakresie zwiększenia lesistości kraju i ochrony zasobów leśnych 5.3. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej 5.4. Wspieranie edukacji dla zrównoważonego rozwoju 5.5. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 5.6. Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

22 6. Pozostałe programy 6.1. Wspieranie przedsięwzięć finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 6.2. Wspieranie działalności badawczej, eksperckiej na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6.3. Realizacja przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności do końca 2006 roku 6.4. Inne zadania zgłoszone przez Ministra Środowiska

23 Przedsięwzięcia współfinansowane z bankami w ramach linii kredytowych Małe oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM Kanalizacja sanitarna w aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM Zagospodarowanie odpadów Odnawialne źródła energii Usuwanie azbestu Termomodernizacja Stacje uzdatniania wody

24 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – projekt przyjęty przez Radę Ministrów 26.XI.2006r. Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych celów w wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele i priorytety Programu: Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

25 Na realizację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro, w tym ze środków Funduszu Spójności 21 511,1 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln euro (23%).

26 Osie priorytetowe dla sektora środowiskowego I. Gospodarka wodno - ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

27 PO Infrastruktura i Środowisko Szacunkowy podział środków 2007 – 2013 (Osie priorytetowe I – V i X) 5 482 mln euro 2 725 1 190 545 200 89,8 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Gospodarka wodno-ściekowa Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 732,2

28 Oś priorytetowa X Infrastruktura enegetyczna przyjazna środowisku Oś priorytetowa X Infrastruktura enegetyczna przyjazna środowisku szczegółowe osi priorytetowej: Cele szczegółowe osi priorytetowej: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. W ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące: obniżenie energochłonności procesów wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłania jako generacja rozproszona oraz budowa lokalnych małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło na potrzeby lokalne nie wymagających przesyłania na duże odległości, poprawę efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców,

29 Cele szczegółowe osi priorytetowej X c.d. w elektroenergetyce zmniejszenie strat sieciowych przez modernizację i budowę nowych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, realizację oszczędzania energii w sektorze publicznym, poprzez termomodernizację, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu: biomasy, biogazu, wiatru i energii wód dla produkcji energii elektrycznej, rozwój produkcji ciepła w oparciu o biomasę, energię słoneczną i energię, rozwój kogeneracji na małą skalę, produkcja biodiesla i innych biopaliw, wyłączając produkty rolnicze zamieszczone w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

30 Beneficjenci: Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. W szerszym kontekście beneficjentami mają być obszary Polski mniej zurbanizowane, mniej uprzemysłowione, które dzięki interwencji środków publicznych zostałyby zaktywizowane gospodarczo. Dążenie aby to były inwestycje mniejsze, przyniesie najlepsze rezultaty, gdyż pobudzą one przedsiębiorczość lokalną i podniosą świadomość energetyczną głównie w zakresie użytkowania energii.

31 Finansowanie osi priorytetowej X Wkład wspólnotowy - 732,2 mln euro, Wkład krajowy - 641,1 mln euro, w tym: krajowy wkład publiczny - 86,1 mln euro wkład prywatny - 555,0 mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie interwencji: Energia odnawialna - 57%, w tym: energia wiatrowa - 23% energia słoneczna - 2% energia z biomasy - 27% energia hydroelektr., geoterm.i pozostałe - 5% Efektywność energetyczna, produkcja w skojarzeniu, zarządzanie energią - 43%,

32 NFOŚiGW w swej działalności realizował rodzaje zadań które tematycznie są zgodne z założeniami osi X POIiŚ Z zakresu OZE w latach 1989-2005 NFOŚiGW zrealizował: - 449 projektów na które wydatkował ok. 533 mln zł, - koszt inwestycyjny projektów wyniósł ok. 1,3 mld zł, - uzyskane efekty ekologiczne to: CO 2 – 549 tys. Mg/r, NO x – 1194 Mg/r, SO 2 – 4701 Mg/r, - wyprodukowano 13 440 MWh/r Struktura projektów OZE przedstawiała się następująco: Elektrownie wodne 40, Kolektory słoneczne 99, Pompy ciepła 147, Geotermalne źródła ciepła 3 Elektrownie wiatrowe 2 Pozostałe (paliwo ekologiczne, biomasa) 158

33 Przykładowe inwestycje z zakresu OZE: EEZ Sp. z o.o. – Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych w Tymieniu o mocy 50 MW – ok. 251 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 125 mln zł, Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. – Budowa i uruchomienie elektrowni wiatrowej o mocy 30 MW na wierzchowinie góry Kamieńsk – ok. 166 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 110 mln zł (inwestycja w trakcie realizacji), Elektrownie Szytowo – Pompowe S.A. – Odtworzenie i modernizacja Elektrowni Wodnej Solina – ok. 170 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 60 mln zł Energia – Eko Sp. z o.o. – Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych – Etap II – ok. 67 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 50 mln zł PEC Płońsk Sp. z o.o. – Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońska przy wykorzystaniu biomasy – ok. 34 mln zł (inwestycja w trakcie realizacji), w tym NFOŚiGW ok. 18 mln zł

34

35

36

37 Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii – dane z lat 1997-2006 Zrealizowano 620 inwestycji których łączny koszt wyniósł 11 750 mln zł, w tym ze środków NFOŚiGW wydatkowano 1 864 mln zł. Przykładowe inwestycje z zakresu kogeneracji: Elektrociepłownia Rzeszów S.A. – Rozbudowa Elektrociepłowni Rzeszów o blok gazowo–parowy – ok. 364 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 140 mln zł, Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o. – Rozbudowa Elektrociepłowni Lublin – Wrotków o blok gazowo–parowy – ok. 587 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 70 mln zł, PKE S.A. O/Elektrociepłownia Katowice – Budowa bloku elektrociepłowniczego o mocy 120 MWe i 180 MWt – ok. 498 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 40 mln zł, PEC w Siedlcach Sp. z o.o. – Budowa elektrociepłowni gazowej w Siedlcach połączona z likwidacja ciepłowni La Montea w celu zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń – ok. 41 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 17,5 mln zł

38 Realizację oszczędzania energii w sektorze publicznym, poprzez termomodernizację – dane z lat 1997-2006 Zrealizowano 138 inwestycji których łączny koszt wyniósł 387 mln zł, w tym ze środków NFOŚiGW wydatkowano 135 mln zł. Przykładowe inwestycje z zakresu termomodernizacji: Powiat Mikołów – Termomodernizacja budynków: Zespołu Szkół Technicznych i Pracowni Szkolenia Zawodowego w Mikołowie – ok. 4,8 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 3,8 mln zł, Miasto Lublin – Termomodernizacja czterech obiektów miejskich: Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Miejskiego Urzędu Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej – ok. 5,5 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 3,6 mln zł, Powiat Poznański – Termomodernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – ok. 2,9 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 2,3 mln zł, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – Modernizacja systemu grzewczego na terenie ASP – ok. 12,3 mln zł, w tym NFOŚiGW ok. 1,5 mln zł

39 W latach 2007-2010 na mocy Ustaw – Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska, tytułem opłat zastępczych i kar, NFOŚiGW będzie uzyskiwał znaczne środki finansowe Szacunki wskazują na następujące kwoty w poszczególnych latach: 2006 – 2,5 mln zł 2007 – 200 mln zł 2008 – 400-600 mln zł 2009 – 600-800 mln zł Środki powyższe mogą stanowić publiczny wkład krajowy w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii przewidzianych w osi priorytetowej X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

40 Dziękujemy Państwu za uwagę Zapraszamy do Narodowego Funduszu ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków NFOŚiGW Zasady dofinansowania przedsięwzięć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google