Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykluczenie cyfrowe - definicja, przykłady, przeciwdziałanie Klara Malecka, Dominik Batorski, Jacek Zadrożny Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykluczenie cyfrowe - definicja, przykłady, przeciwdziałanie Klara Malecka, Dominik Batorski, Jacek Zadrożny Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Wykluczenie cyfrowe - definicja, przykłady, przeciwdziałanie Klara Malecka, Dominik Batorski, Jacek Zadrożny Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Kontekst Rośnie znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych sferach życia. – coraz więcej działań i aktywności przenosi się do internetu, – sieć jest coraz istotniejszym narzędziem dostępu do informacji i wiedzy, – internet staje się też bramą do aktywności, które mają miejsce wyłącznie poza siecią. Korzystanie z ICT w coraz większym stopniu jest warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Osoby, które z internetu nie korzystają, ale także użytkownicy niemający odpowiednich kompetencji korzystania, są w większym stopniu zagrożeni wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

4 Cyfrowe wykluczenie Pojęcie cyfrowego wykluczenia (ang. digital divide) odnosi się do różnic pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych i informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają. E-integracja jako środek osiągania innych celów społecznych: aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia w wielu aspektach.

5 Wykluczenie cyfrowe I i II stopnia Bariery upowszechnienia korzystania z komputerów i internetu możemy podzielić na twarde i miękkie: – Bariery twarde (wykluczenie cyfrowe I stopnia) brak możliwości korzystania z odpowiedniego sprzętu i oprogramowania (hardware i software). – Bariery miękkie (wykluczeniem cyfrowe II stopnia) mają charakter bardziej psychologiczny, wiążą się z brakiem wiedzy i umiejętności. W myśl teorii cyfrowego wykluczenia, a także wyników wielu badań, wraz z upowszechnianiem internetu w danym kraju bariery twarde tracą na znaczeniu, natomiast kluczową rolę zyskują bariery miękkie.

6 Rola funduszy strukturalnych Potencjał programów realizowanych z funduszy strukturalnych często pozostaje niewykorzystany. Wynika to między innymi z nadmiernej koncentracji na rozbudowie infrastruktury i pomijaniu znacznie istotniejszych czynników miękkich. – Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" PO IG koncentruje się na dostarczaniu sprzętu osobom korzystającym z pomocy społecznej. Tymczasem brakuje środków na działania uświadamiające i edukacyjne. – Problemu braku kompetencji cyfrowych nie rozwiązuje także PO KL, skierowany jedynie do osób czynnych zawodowo. Jest duża szansa, że w kolejnej perspektywie będzie inaczej.

7 Korzystanie z nowych technologii Odsetek użytkowników technologii w woj. mazowieckim jest podobny jak w całym kraju

8 Dostęp do internetu ze względu na miejsce zamieszkania Różnice pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi utrzymują się. Po wyłączeniu Warszawy woj. Mazowieckie wypada słabiej pod względem dostępu do internetu

9 Grupy niekorzystające z internetu – osoby starsze Korzystanie z internetu jest mocno związane z wiekiem – im osoby starsze, tym rzadziej korzystają z internetu. Wzrost odsetka związany głównie ze zmianami demograficznymi

10 Grupy niekorzystające z internetu – emeryci, rolnicy, renciści W niektórych grupach społ.-ekon. Odsetek użytkowników internetu jest b. niski (emeryci, rolnicy, renciści). W tych grupach niski jest również wzrost odsetka użytkowników.

11 Grupy niekorzystające z internetu – słabiej wykształceni Duże różnice w korzystaniu ze względu na wykształcenie

12 Dostęp do komputera i internetu w domu a korzystanie Dostęp do komputera i internetu nie jest kluczowy. Ponad 20% mieszkańców woj. mazowieckiego ma dostęp do internetu w domu, ale z niego nie korzysta.

13 Powody braku dostępu do internetu w domu Kluczowe znaczenie powodów miękkich: braku potrzeby, motywacji i kompetencji.

14 Kompetencje w korzystaniu z komputera Choć systematycznie wzrasta odsetek użytkowników komputera, kompetencje użytkowników spadają.

15 Kompetencje w korzystaniu z internetu

16 -16- Choć średnia liczba wykonywanych czynności wzrasta, maleje grupa osób o kompetencjach większych niż przeciętne. Poprawę kompetencji można zaobserwować w grupach dotychczas korzystających z komputera rzadziej, tzn. mieszkańców obszarów wiejskich, osób o niższych dochodach, nieznacznie starszych (ale nie po 50 roku życia).

17 Cyfrowe włączenie Kluczowe jest stymulowanie potrzeb, wzbudzanie motywacji i rozwijanie kompetencji korzystania z internetu. Należy komunikować korzyści związane z korzystaniem z internetu i pokazywać konkretne zastosowania w kontekście sytuacji dobrze znanych osobom niekorzystającym. Zwrócić szczególną uwagę na określone grupy: osoby starsze, nieaktywne zawodowo, mniej zamożne, gorzej wykształcone – do tych grup powinny trafiać działania związane z cyfrowym włączeniem. Duże znaczenie dla e-integracji ma także rozwój oferty usług, treści. Potrzebne jest zwiększenie dostępności serwisów internetowych. Konieczne są też programy szkoleniowe powiązane z pomocą techniczną dla uczestników szkolenia po jego zakończeniu.

18 WARSZTATY

19 Obszary – Szczegółowe problemy – Grupy, których problemy dotyczą – Działania jakie organizacje pozarządowe mogą podejmować by przeciwdziałań tym problemom

20 Seniorzy Mieszkańcy wsi Osoby niepełnosprawne Grupy samopomocowe i działania na rzecz bardziej świadomego korzystania

21 Obszary Dostęp do kultury Funkcjonowanie w społeczności lokalnej Obecność na rynku pracy Dostęp do informacji i usług

22 Dziękujemy za uwagę! ul. Żytnia 16/31 tel.: (22) 652 22 66 mazowia@mazowia.org.pl 01-014 Warszawa fax: (22) 350 64 40 www.mazowia.org.pl Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wykluczenie cyfrowe - definicja, przykłady, przeciwdziałanie Klara Malecka, Dominik Batorski, Jacek Zadrożny Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google