Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Współpraca Terytorialna i fundusze pomocy rozwojowej UE Stanisław Alwasiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Współpraca Terytorialna i fundusze pomocy rozwojowej UE Stanisław Alwasiak."— Zapis prezentacji:

1 Europejska Współpraca Terytorialna i fundusze pomocy rozwojowej UE Stanisław Alwasiak

2 Program Mechanizm wsparcia współpracy terytorialnej Fundusze pomocowe UE – Mechanizm Finansowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ENPI – Instrument Współpracy Rozwojowej 7 Program Ramowy badań naukowo-technicznych UE 9 i 10 Europejski Fundusz Rozwoju

3 Europejska Współpraca Terytorialna - historia Artykuł 10 ERDF Interreg I – III /PHARE ECOS/Ouverture TACIS CBC Interreg IV – Interreg IVA – Interreg IVB – Interreg IVC

4 Mechanizm wsparcia współpracy terytorialnej Program Interreg – IV A – IV B Europa Środkowa (Central Europe) [z udziałem województw zachodniej Ukrainy] Bałtyk (Baltic) [z ew. udziałem partnerów z Białorusi] – IV C

5 EWT Odrębny cel – EWT jest odrębnym celem polityki spójności UE Finansowanie - suma środków UE przeznaczonych na EWT – 7,75 mld EISP – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa EWT a INTERREG III - Europejska Współpraca Terytorialna ( ) i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa zastąpiły Inicjatywę Wspólnotową INTERREG III 2000 (dla Polski 2004) -2006

6 EWT Odrębny cel – EWT jest odrębnym celem polityki spójności UE Finansowanie - suma środków UE przeznaczonych na EWT – 7,75 mld EISP – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa EWT a INTERREG III - Europejska Współpraca Terytorialna ( ) i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa zastąpiły Inicjatywę Wspólnotową INTERREG III 2000 (dla Polski 2004) -2006

7 EWT Współpraca transgraniczna – cel: rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, Współpraca transnarodowa – ukierunkowana na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego. Współpraca międzyregionalna – umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

8 EWT Współpraca transgraniczna Interreg IVB

9 Interreg IVC

10 Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa z udziałem Polski Program Polska – Białoruś – Ukraina Program Polska – Litwa – Federacja Rosyjska

11 Interreg IVC Przykładowy projekt - POWER POWER Budżet całkowity: euro Budżet dla Małopolski: euro Dofinansowanie z ERDF dla Małopolski: 85% Daty realizacji projektu: wrzesień 2008 – grudzień 2011 Partnerzy projektu: Południowo-Wschodnia Anglia UK (partner wiodący), Małopolska PL, Emilia-Romania IT, Połnocna Brabancja NL, Sztokholm SE, Tallin EE, Andaluzja ES

12 Interreg IVC Przykładowy projekt - POWER POWER Konferencja inaugurująca pierwszy konkurs projektów 12 marzec Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przygotowawczych w przypadku zaakceptowania projektu Więcej informacji w języku polskim oland

13 Interreg IVC Power Obszary Tematyczne 1 - Wydajność energii: Poszukiwanie sposobów redukcji zużycia energii w regionach partnerskich poprzez wykorzystanie narzędzi polityki, zapewnienie odpowiednich regulacji oraz promocję 2 - Energie odnawialne: Poszukiwania i analiza możliwości zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, włączając biopaliwa, biomasy, komunalne sieci ciepłownicze oraz produkcję energii w układach skojarzonych, energię słoneczną, energię wiatrowa. 3 - Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe: Promocja rozwoju oraz adaptacja technologii, które w małym zakresie obciążają środowisko naturalne w regionach partnerskich 4 - Zrównoważony Transport: Likwidacja związku pomiędzy wzrostem emisji paliw a użyciem pojazdów prywatnych (w regionach partnerskich) poprzez poprawę dostępności do zrównoważonych ekologicznie systemów transportu publicznego oraz promocja inteligentnych środków transportu wspieraną przez Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT). 5 - Zmiana postaw społecznych : Działania na rzecz zmiany nastawienia społeczeństwa oraz wzrostu świadomości w odniesieniu do kwestii oszczędzania energii i zrównoważonego transportu.

14 Cooperation in Urban Development and Dialogue Coopération en matière de Développement Urbain et de Dialogue Rules governing the restricted call for proposals EuropeAid/127778/C/ACT/MULTI Termin składania wstępnych koncepcji wniosków 27 luty 2009 Minimalne dofinansowanie euro Maksymalne dofinansowanie euro Dofinansowanie ze środków UE 80%

15 CIUDAD Program uruchomiony w styczniu 2007 Pokrywa obszar bliskiego sąsiedztwa i Rosje, zastępując programy MEDA i TACIS Ukierunkowane na cele polityczne – funkcjonuje w ramach wspolpracy bilateralnej UE z sasiednimi krajami Wlacza programy krajowe, wielostronne, i innowacyjne podejscie do wspolpracy transgranicznej.

16 16 Terminarz rozpatrywania wniosków CIUDAD Publication of guidelines First phase of project preparation Ocena koncepcji December 08 Contract finalisation and signature Ostateczna ocena March 09 Zaproszenie autorów najlepszych koncepcji do złożenia pełnych wniosków Termin składania wniosków January 09 Dzień informacyjny 22/01/ /02/09 Second phase of project preparation October 09April 09 Poczatek realizacji projektow July 09

17 Fundusze pomocowe UE – Mechanizm finansowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa European Neighbourhood Policy Instrument (ENPI ) - m.in. Ukraina, Mołdowa, Kaukaz, państwa Morza Śródziemnego – Instrument Współpracy Rozwojowej (Development Cooperation Instrument) DCI

18 7 Program Ramowy badań naukowo - technicznych Specyficzne Działania Współpracy Międzynarodowej Specific International Cooperation Actions (SICA) – Projekty mające na celu promowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami z UE a państwami partnerskimi. – Wymaga to zazwyczaj udziału minimum 2 uczestników z UE lub krajów stowarzyszonych oraz 2 z państw partnerskich

19 7 Program Ramowy badań naukowo - technicznych Regiony Wiedzy CEL: Stymulacja pełnego wykorzystania możliwości badawczych rozszerzonej Unii poprzez odblokowanie i wspieranie rozwoju potencjału naukowego regionów konwergencji UE prowadzącego do zwiększenia ich uczestnictwa w działaniach badawczo-naukowych realizowanych na poziomie europejskim. Akcja ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy grupami naukowymi z regionów konwergencji o wysokiej jakości i potencjale naukowym z jednym lub kilkoma partnerami europejskimi. Nacisk będzie kładziony na budowanie długofalowej współpracy, zarówno na poziomie regionalnym, jak i europejskim.

20 9 i 10 Europejski Fundusz Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju jest głównym instrumentem pomocy rozwojowej WE dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i terytoriów zamorskich (OCT). Utworzony został na podstawie Traktatu Rzymskiego (art. 131 i 136). Oferuje głównie pomoc bezzwrotną (granty) przeznaczoną na długoterminowe finansowanie rozwoju. Kolejne Europejskie Fundusze Rozwoju są tworzone co pięć lat ze składek państw członkowskich pochodzących z ich budżetów narodowych na podstawie protokołu finansowego będącego aneksem do Umowy z Cotonou. Co pięć lat podejmowana jest – na szczeblu międzyrządowym – decyzja o wielkości kolejnego funduszu. Co pięć lat dokonywana jest również ewaluacja działalności poprzedniego funduszu oraz oszacowanie potrzeby alokacji nowych środków po wygaśnięciu Protokołu Finansowego. Polska nie uczestniczy w ramach 9 edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju jednak jest zobowiązana do włączenia się do 10-tej edycji EFR.


Pobierz ppt "Europejska Współpraca Terytorialna i fundusze pomocy rozwojowej UE Stanisław Alwasiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google