Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych – oferta NCBR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych – oferta NCBR"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych – oferta NCBR
Marcin Łuszczyński, Dyrektor BDC, NCBR

2 Zadania i misja NCBR Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych Finansowanie badań stosowanych Wspieranie współpracy nauka-przemysł Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Finansowanie współpracy międzynarodowej Wspieranie rozwoju młodej kadry Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności Redystrybucja środków finansowych z Funduszy Europejskich Dyrektor Komitet Sterujący Rada MISJA NCBR Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

3 NCBR jako element systemu B+R
Jednostki naukowe, naukowcy Administracja MNiSW NCN – bad. podstawowe NCBR – bad. stosowane Przedsiębiorcy Fundusze VC Trzeci sektor (NGO) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Agencja wykonawcza, nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Powołana w 2007 r. w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

4 Fundusze europejskie na lata 2014-2020
Wyk.1. Fundusze dla Polski, w tym dla NCBR na lata Perspektywa finansowa jest bardzo korzystna dla Polski – kolejna szansa do wykorzystania na drodze do stworzenia Gospodarki Opartej na Wiedzy. 82,5 mld euro z budżetu polityki spójności, z czego 76,9 mld euro na Programy Operacyjne i Regionalne. Ponad 7 mld euro dla NCBR, w tym 6 mld euro - PO Inteligentny Rozwój (OP I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz OP IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego). Źródło: Oprac. własne na podstawie danych MIR i NCBR

5 Harmonogram konkursów 2016 (1/2)
Planowany harmonogram konkursów: 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV I. Finansowanie badań stosowanych TECHMATSTRATEG BIOSTRATEG LIDER II. Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w pod. mających zdol. zastos. ich wyników w praktyce GO_GLOBAL III. Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa Konkursy na nowe programy i projekty rozwojowe W 2016 r. zostaną również przeprowadzone liczne konkursy w ramach programów współpracy międzynarodowej m.in.: 1. Programu Ramowego UE – m.in. ERA-NET co-fund, JU-ECSEL, JPI, Eurostars; 2. Programach Współpracy Bilateralnej – m.in. z Niemcami, Luksemburgiem, Tajwanem, Izraelem, Japonią; 3. Multilateralnej współpracy sieciowej; 4. Inicjatywy EUREKA.

6 Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG
Stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spożywczym i drzewnym oraz stworzenie warunków umożliwiających polskim zespołom badawczym oraz przedsiębiorcom udział w unijnych inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020. Budżet programu: 500 mln zł Realizacja do 2019 r. (3 konkursy) Preferowane konsorcja z udziałem partnera gospodarczego

7 Nowoczesne technologie materiałowe - TechMatSTRATEG
Rozwój wiedzy oraz wdrożenie nowych technologii w celu umocnienia pozycji polskiej nauki w następujących obszarach: Budżet programu: 500 mln zł Planowane uruchomienie: III kw r. Preferowane konsorcja z udziałem partnera gospodarczego Materiały konstrukcyjne Fotonika, nanoelektronika oraz nanoelektroniczne technologie materiałowe Materiały funkcjonalne i użytkowe Materiały biodegradowalne oraz technologie bezodpadowe Materiały zdolne do magazynowania i przesyłu energii

8 IV. PROGRAMY OPERACYJNE
Harmonogram konkursów 2016 (2/2) 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV IV. PROGRAMY OPERACYJNE PO IR* Dz. 1.1 Poddz Szybka Ścieżka Dz. 1.1 Podzdz DEMONSTRATOR Dz. 1.2 Sektorowe programy B+R Dz Wspólne przedsięwzięcia Dz. 4.1 Poddz Projekty aplikacyjne Dz 4.2 Rozwój nowoczesnej infra. bad. sektora nauki POWER Dz. 3.1 Kompetencje w szkol. wyższym Dz. 3.2 Studia doktoranckie Dz. 3.3 Umiędzynar. polskiego szkolnictwa wyższego Dz. 3.4 Zarządzanie w inst. szkolnictwa wyższego PO PC Dz. 3.3 E-Pionier * Dla poddziałania BRIdge Alfa i BRIdge VC prowadzony jest przetarg na podmiot wdrażający, wstępny termin naboru to II-IV kwartał 2016

9 1.1.1 – Szybka Ścieżka Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach POIR Program dedykowany przedsiębiorcom Procedura wyboru projektu od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji o dofinansowaniu trwa nie dłużej niż trzy miesiące (60 dni – MŚP, 90 dni - DUŻE) Cel: Komercjalizacja, wprowadzenie rozwijanej technologii w formie produktu/usługi na rynek. Budżet: 1,6 mld PLN – MŚP, 750 mln PLN - DUŻE Nabór wniosków MŚP: 4.V - 31.XII.2015 Nabór wniosków DUŻE: 14.X - 30.XI.2015

10 1.1.1 – Szybka Ścieżka - MŚP Wysokość wsparcia (na projekt):
Minimum 2 mln PLN (wartość kosztów kwalifikowalnych) Maksimum 20 mln euro (jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych jest ponoszona na badania przemysłowe) LUB Maksimum 15 mln euro (jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych jest ponoszona na prace rozwojowe) Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro. Intensywność pomocy publicznej: *W przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. Rozmiar firmy Mikro Małe Średnie Badania przemysłowe 70% (80%*) 60% (75%*) Prace rozwojowe 45% (60%*) 35% (50%*)

11 duże przedsiębiorstwa
1.1.1 – Szybka Ścieżka – duże przedsiębiorstwa Wysokość wsparcia (na projekt): Minimum 12 mln PLN Maksimum 20 mln euro LUB Maksimum 15 mln euro Całkowita wartość Kosztów Kwalifikowanych nie może przekroczyć mln euro. Intensywność pomocy publicznej: 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych (65% w przypadku szerokiego rozpowszechnienia*) 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych (40% w przypadku szerokiego rozpowszechnienia*) *W przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r.

12 Demonstrator Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach PO IR Adresatami wsparcia są przedsiębiorcy Cel: Wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Budżet: 500 mln PLN Nabór wniosków: 7.I – 29.II.2016

13 1.1.2 – Demonstrator Wysokość wsparcia (na projekt):
Minimum 5 mln PLN (MŚP) LUB Minimum 20 mln PLN (przedsiębiorca inny niż MŚP) Maksimum 15 mln euro Całkowita wartość KK nie może przekroczyć 50 mln euro. Intensywność pomocy publicznej: *W przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. Rozmiar firmy Mikro Małe Średnie Inne niż MŚP Prace rozwojowe 45% (60%*) 35% (50%*) 25% (40%*)

14 1.2 - Programy Sektorowe Programy Sektorowe reprezentują podejście bottom-up. Wnioskodawcy: podmioty zrzeszające przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, itp. danego sektora gospodarki (np. izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe, platformy technologiczne). Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw Obecnie realizowane Programy Sektorowe: INNOLOT - Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa, jej celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze produktów wysokiej techniki sektora lotniczego INNOMED - Polska Platforma Innowacyjnej Medycyny, jej celem jest podniesienie konkurencyjności i zwiększenie dostępności produktów medycznych i zaawansowanych technologii w Polsce W 2016 zostaną uruchomione nowe programy sektorowe.

15 Nowe programy sektorowe
Nowe działania w 2016 roku – 9 programów sektorowych: Innochem - program sektorowy dla przemysłu chemicznego, Innotextile - program sektorowy dla przemysłu włókienniczego, InnoSBZ -program sektorowy dla systemów bezzałogowych, INNOTABOR – program sektorowy dla taboru szynowego, GameINN – program sektorowy dla produkcji gier wideo, INNOSTAL – program sektorowy dla przemysłu stalowego, PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego, INNOMOTO – program sektorowy dla przemysłu motoryzacyjnego, IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej.

16 4.1.1 - Wspólne Przedsięwzięcia
Mechanizm finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspólnie z partnerem wspiera realizację agendy badawczej opracowanej na podstawie zaproponowanych przez partnera obszarów problemowych wpisujących się w Krajowy Program Badań lub Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Partnerami Centrum we wspólnym przedsięwzięciu mogą być instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy. Dotychczas do grona partnerów NCBR należą: ARP S.A., KGHM Polska Miedź S.A., NFOŚiGW oraz GDDKiA. Beneficjenci: jednostki naukowe lub MSP, nie będący stroną umowy o ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia Budżet: ok. 100 mln PLN (partner NCBR zobowiązany jest wnieść wkład w wysokości co najmniej 50%) W 2015 r. zostały podpisane porozumienia z PKP Cargo S.A. (planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 2016), PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (II kwartał 2016), Synthos S.A. (III/IV kwartał 2016) oraz PKP PLK S.A. (III kwartał 2016).

17 4.1.4 – Projekty aplikacyjne
Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie „Projekty aplikacyjne” Każdy projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum naukowego lub naukowo- przemysłowego (nie więcej niż 5 podmiotów, min. 50% członków powinni stanowić przedsiębiorcy) Cel: Znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

18 4.1.4 – Projekty aplikacyjne
Wysokość wsparcia (na projekt): Minimum 2 mln PLN Maksimum 10 mln PLN Intensywność pomocy publicznej: *W przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. Rozmiar firmy Mikro Małe Średnie Inne niż MŚP Badania przemysłowe 70% (80%*) 60% (75%*) 50% (65%*) Prace rozwojowe 45% (60%*) 35% (50%*) 25% (40%*)

19 Międzynarodowe Agendy Badawcze
Program realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na mocy umowy z NCBR Wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020 Cele MAB to: stworzenie w Polsce wiodących w skali globalnej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji ich wyników Adresatami programu są wybitni uczeni z kraju i zagranicy, którzy podejmą się zorganizowania i przeprowadzenia prac badawczo- rozwojowych w ramach współpracy międzynarodowej Program MAB ma za zadanie stymulowanie, a następnie zacieśnianie międzynarodowej współpracy na polu badań interdyscyplinarnych

20 Międzynarodowe Agendy Badawcze - finansowanie
Łączny budżet projektu wynosi 530 mln zł (ok. 126 mln Euro) Projekt współfinansowany jest w ramach IV osi PO IR Środki przeznaczone są na dofinansowanie, powstałych w wyniku trzech zaplanowanych konkurów, jednostek badawczych realizujących MAB/program Konkursy zaplanowane są na lata , termin zgłaszania pierwszej części wniosków do konkursu mija 15 stycznia Wnioskodawcami mogą być naukowcy o uznanym dorobku naukowym, będący autorytetami w swojej dziedzinie; po wygraniu konkursu stają się liderami grupy badawczej Agenda ma stanowić odpowiedź na konkurencyjne w skali międzynarodowej wyzwanie naukowe lub społeczno-gospodarcze Nad jakością prac badawczych czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy składający się z wybitnych naukowców i przedsiębiorców doświadczonych w prowadzeniu prac B+R i ich wdrażaniu

21 Podsumowanie Współpraca nauki i biznesu – jedyna ścieżka prowadząca do rozwoju innowacyjnej gospodarki Konieczny wzrost finansowania B+R ze środków prywatnych. Środki rządowe powinny jedynie mobilizować inwestorów prywatnych do zaangażowania własnego kapitału poprzez zmniejszenie ryzyka inwestycji. NCBR stale testuje i wdraża nowe mechanizmy wsparcia, w formie pilotażowej, aby lepiej stymulować współpracę nauki i biznesu NCBR rozwija się w wielu kierunkach, kontynuuje rozwój programów strategicznych, programów finansowanych z PO NCBR wprowadza innowacyjne instrumenty finansowania takie, jak np. BRIdge Venture Capital NCBR wpływa na wzrost wydatków BERD w Polsce (w 2014 r. nastąpił wzrost o 19,7% zgodnie z danymi GUS) W 2013 GERD wynosił 0,87% PKB. W tym wydatki państwa (HERD plus GovERD) wynosiły 0,58% PKB. Natomiast BERD wynosił 0,38% PKB. W 2013 GERD wynosił 0,87% PKB. W tym wydatki państwa (HERD plus GovERD) wynosiły 0,58% PKB. Natomiast BERD wynosił 0,38% PKB. W 2013 łączne nakłady na B+R wynosiły. Wg Strategii Europa 2020 Polska planuje osiągnięcie poziomu 1,7%-2% PKB w 2020 roku. Nie jest to możliwe bez aktywizacji przedsiębiorców. Konieczny wzrost finansowania B+R ze środków prywatnych. Środki rządowe powinny mobilizować inwestorów prywatnych do zaangażowania własnego kapitału poprzez zmniejszenie ryzyka inwestycji.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych – oferta NCBR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google