Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Urlop wypoczynkowy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Urlop wypoczynkowy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Urlop wypoczynkowy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 52

2 Urlop wypoczynkowy Na podstawie art. 152 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje prawo do: corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że należy go udzielać jednorazowo w pełnym przysługującym danemu pracownikowi wymiarze 20 albo 26 dni, natomiast w przypadku pracownika pracującego w niepełnym wymiarze godzin, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Urlop wypoczynkowy - wyjątek Wyjątek stanowi sytuacja, gdy mamy do czynienia z pracownikiem podejmującym pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę. Taki pracownik uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Przyjmuje się, że może on wykorzystywać urlop sukcesywnie za każdy przepracowany miesiąc. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Podział urlopu wypoczynkowego Urlop, rozumiany jako urlop należny w drugim i następnych latach kalendarzowych zatrudnienia, może zostać podzielony na części tylko na wniosek pracownika. W takiej jednak sytuacji, zgodnie z art. 162 Kodeksu Pracy, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni. W tych 14 dniach liczba dni urlopu może być mniejsza, jednak co do zasady sam wypoczynek powinien trwać dwa tygodnie. Wniosek o podział urlopu pracownik może złożyć w dowolnej formie przed rozpoczęciem urlopu, przy czym dla celów dowodowych wskazana jest forma pisemna. Nie wymaga on uzasadnienia i nie jest wiążący dla pracodawcy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Planowanie urlopu wypoczynkowego Zwykle wstępne wnioski urlopowe składane są na etapie planowania urlopów np. przez wskazanie propozycji ich wykorzystania w więcej niż jednej części. Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu Pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Planowanie urlopu wypoczynkowego – c.d. Kwestia terminu w jakim należy przystąpić do sporządzenia przedmiotowego planu nie jest uregulowana prawnie, jednak powinien on zostać sporządzony przed rozpoczęciem okresu, na który jest ustalany. Plan urlopów sporządzany na podstawie propozycji pracowników, nie jest dla pracodawcy wiążący, tzn. pracodawca może uwzględnić propozycje, jeśli nie koliduje to z normalnym funkcjonowaniem zakładu pracy. UWAGA: Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu Pracy plan urlopów nie obejmuje części urlopu przeznaczonej do wykorzystania w trybie "na żądanie„. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Planowanie urlopu wypoczynkowego - wyjątki WYJĄTEK: 1.Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu zgodnie z wnioskiem pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. 2.Analogiczny obowiązek udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika dotyczy pracownika-ojca wychowującego dziecko i korzystającego z urlopu macierzyńskiego (także ojcowskiego), jeżeli zamierza skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po nim. 3.Również młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 3 K.p.). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego Artykuły 164-167 Kodeksu Pracy określają przypadki, w których dopuszczalna jest zmiana ustalonego terminu wykorzystania urlopu. Pracodawca może przesunąć planowany termin urlopu: na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie normalnego toku pracy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego – c.d. Pracodawca ma obowiązek przesunąć planowany termin urlopu, jeżeli pracownik nie może go rozpocząć z przyczyn usprawiedliwiających jego nieobecność w pracy, w szczególności z powodu: czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Urlop wypoczynkowy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google