Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 29 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 29 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTY NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 29 października 2015 r.

2 POIiŚ 2014-2020 Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 2

3 POIiŚ 2014-2020 W ramach Działania 2.4 planowane są do realizacji następujące typy projektów: (1) ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (środki z UE - ok. 169 mln PLN) wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000 wdrażanie kompleksowych koncepcji czynnej ochrony oraz zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na kluczowych obszarach przyrodniczych o randze międzynarodowej 3

4 POIiŚ 2014-2020 W ramach Działania 2.4 planowane są do realizacji następujące typy projektów: (2) rozwój zielonej infrastruktury zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu (środki z UE - ok. 100 mln PLN) zapewnienie ochrony i drożności sieci lądowych korytarzy ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym 4

5 POIiŚ 2014-2020 W ramach Działania 2.4 planowane są do realizacji następujące typy projektów: (3) opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 planów zadań ochronnych planów ochrony (środki z UE – ok 10 mln PLN) założeń planistycznych do planów urządzenia lasów wyłącznie w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa. Przedmiotem finansowania będzie zakres tożsamy z zakresem planów zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody 5

6 POIiŚ 2014-2020 W ramach Działania 2.4 planowane są do realizacji następujące typy projektów: (4) wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody, w tym: opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gatunków obcych wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stworzenie krajowego banku danych o zasobach przyrodniczych rozwój i integracja systemów monitoringu przyrodniczego 6

7 POIiŚ 2014-2020 W ramach Działania 2.4 planowane są do realizacji następujące typy projektów: (5) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju budowanie potencjału i integracja (środki z UE – 13 mln PLN) edukacja społeczności obszarów chronionych (środki z UE – 13 mln PLN) budowanie potencjału i integracja na szczeblu ogólnokrajowym 7

8 POIiŚ 2014-2020 W ramach Działania 2.4 planowane są do realizacji następujące typy projektów: (6) rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym (środki z UE – 30 mln PLN) wielofunkcyjne centra edukacji ekologicznej oraz ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk na kluczowych obszarach przyrodniczych o randze międzynarodowej 8

9 PO IiŚ 2014-2020 Potencjalni beneficjenci Działania 2.4: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska regionalne dyrekcje ochrony środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska parki narodowe jednostki administracji rządowej i samorządowej jednostki badawczo – naukowe uczelnie pozarządowe organizacje ekologiczne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych urzędy morskie 9

10 Beneficjenci Działania 2.4 - projekty konkursowe Regionalne dyrekcje ochrony środowiska ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych rozwój zielonej infrastruktury - zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 – planów ochrony prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów - budowanie potencjału i integracja oraz edukacja społeczności obszarów chronionych 10

11 Beneficjenci Działania 2.4 - projekty konkursowe Parki narodowe ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych rozwój zielonej infrastruktury - zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 – planów ochrony prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów - budowanie potencjału i integracja oraz edukacja społeczności obszarów chronionych rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej - rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym 11

12 Beneficjenci Działania 2.4 - projekty konkursowe Jednostki administracji rządowej lub samorządowej, jednostki badawczo – naukowe, uczelnie oraz pozarządowe organizacje ekologiczne ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych rozwój zielonej infrastruktury - zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów - budowanie potencjału i integracja oraz edukacja społeczności obszarów chronionych 12

13 Beneficjenci Działania 2.4 – projekty konkursowe Urzędy morskie ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych rozwój zielonej infrastruktury - zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 – planów ochrony prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów - budowanie potencjału i integracja oraz edukacja społeczności obszarów chronionych 13

14 Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów: formalne oceny merytorycznej I stopnia oceny merytorycznej II stopnia Przyjęte kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych: https://www.pois.gov.pl/strony/o- programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych- programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014- 2020/ 14

15 Przykładowe kryteria Formalne: Złożenie wniosku w terminie Zgodność z Programem i SZOOP oraz regulaminem konkursu Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej Pozytywna ocena służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze, na którym realizowany jest projekt 15

16 Przykładowe kryteria Merytoryczne I stopnia: Ponadregionalność projektu Znaczenie projektu dla potrzeb ochrony przyrody Adekwatność i trafność zaplanowanych zadań i metod ich realizacji Realność osiągnięcia oczekiwanych efektów ekologicznych Znaczenie korytarza ekologicznego Ciągłość i spójność podejmowanych działań 16

17 POIiŚ a RPO 17 Linia demarkacyjna: POIiŚ – wsparcie projektów na rzecz systemu krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i parków narodowych RPO – wsparcie projektów na rzecz systemu regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

18 Dofinansowanie 18 Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – 85% wartości projektu (środki kwalifikowalne) Możliwość dofinansowania ze środków NFOŚiGW – 5-10% wartości projektu (środki kwalifikowalne)

19 Zagadnienia problemowe 19 Czy w ramach programu można się ubiegać o środki na realizację działań ochronnych w przypadku kiedy nie są jeszcze zatwierdzone plany ochrony lub plany zadań ochronnych dla obszaru na których mają być realizowane – możliwość realizacji takich działań zależy od przyjętych kryteriów wyboru projektu. Czy w ramach programu możliwe jest sfinansowanie monitoringu określonego na podstawie planów ochrony i planów zadań dla obszarów Natura 2000 na obszarach morskich i lądowych – możliwa realizacja w ramach projektów pozakonkursowych. Czy będzie możliwa aplikacja sprawujących nadzór nad obszarami N2000 środki w ramach programu w trybie konkursowym, poza projektami strategicznymi GDOŚ? – zgodnie ze slajdem nr 10 RDOŚ będą mogły aplikować w wybranych konkursach. Szczegółowe przedstawienie zasad ustalania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników w ramach projektów – szczegóły zawarte w rozdziale 6.15.2 Zarządzanie projektem i 6.16 – Koszty związane z angażowaniem personelu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 20 Małgorzata Majewska Departament Funduszy Ekologicznych Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "PROJEKTY NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 29 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google