Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych"— Zapis prezentacji:

1 Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych

2 Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych
Główne założenia: Jeden standard dla wszystkich rodzajów usług rozwojowych, Wypracowany standard zastąpi kryteria wejścia do RUR z Karty Podmiotu, Utrzymacie systemu oceny usług rozwojowych, Samoocena Podmiotu + weryfikacja przez niezależną instytucję spełnienia kryteriów ex ante (tj. przed uzyskaniem wpisu) Cykliczna weryfikacja spełnienia standardu, Przegląd kryteriów standardu w trakcie ewaluacji RUR i PSF, Uznanie standardów/certyfikatów istniejących na rynku- spełniających kryteria wypracowane w trakcie konsultacji.

3 Przegląd istniejących wymagań/standardów dot. usług
Porównaniu podlegały następujące materiały: ToolBox opracowany przez Thematic Working Group on Quality in Adult Learning Małopolski standard usług edukacyjno-szkoleniowych, Standard usługi szkoleniowej opracowany przez PIFS, ISO 29990:2010, ISO 9001:2008, Rozporządzenie KSU, Certyfikaty wpisane w RUR.

4 Model systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008

5 Wspólne obszary większości zweryfikowanych standardów:
ogólne wymagania dotyczące funkcjonowania organizacji, działania ukierunkowane na klienta, kompetencje i rozwój kadry proces świadczenia usług. Proces świadczenia usługi Ogólne wymagania dot. funkcjonowania organizacji Kompetencje i rozwój kadry Działania ukierunkowane na klienta Działania ukierunkowane na klienta

6 Ogólne warunki dot. funkcjonowania organizacji
Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów Ogólne warunki dot. funkcjonowania organizacji Podmiot świadczący usługi rozwojowe dysponuje strategią określającą jego sposób działania i kierunki rozwoju. Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi ewaluację świadczonych usług rozwojowych. Podmiot świadczący usługi rozwojowe stosuje systemowe rozwiązania wspierające wysoką jakość świadczonych usług. Podmiot świadczący usługi rozwojowe oferuje usługi w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzuconymi przez zewnętrzne regulacje. Podmiot świadczący usługi rozwojowe przestrzega zasad etyki zawodowej.

7 Działania ukierunkowane na klienta
Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów Działania ukierunkowane na klienta Podmiot świadczący usługi rozwojowe publikuje rzetelną informację o oferowanych usługach. Cele i zakres tematyczny usług rozwojowych są dostosowane do potrzeb uczestników. Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów uczenia się. Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia uczestnikom rzetelną obsługę i sprawną organizację usługi. Podmiot świadczący usługi rozwojowe jest przygotowany do reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów.

8 Proces świadczenia usług
Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów Proces świadczenia usług Programy usług rozwojowych są opisane w języku efektów uczenia się lub wskazują konkretne produkty usługi i sposoby ich weryfikacji oraz są oparte na aktualnej, rzetelnej wiedzy i realizowane w adekwatnej do celów formie. Usługa jest realizowana w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej* Usługa jest realizowana z wykorzystaniem różnorodnych środków technicznych i materiałów wspierających uczenie/rozwój* Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi dokumentację zrealizowanych usług. * W obrębie standardu dopuszczalna jest realizacja usług niespełniających części wymienionych warunków, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy, wynikającą z przyjętych celów i metod.

9 Kompetencje i rozwój kadry
Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów Kompetencje i rozwój kadry Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę świadczą te usługi. Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę zarządzająca.

10 Harmonogram prac nad Standardem usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych
Przegląd kryteriów rejestracji i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi rozwojowe w RUR i przygotowanie w trybie konsultacji społecznych z partnerami społecznymi propozycji zmian kryteriów – październik-grudzień 2015 r. 27 października br. – otwarte spotkanie konsultacyjne listopad br. - praca w ramach grup roboczych nad poszczególnymi kryteriami początek grudnia- zamknięcie procesu konsultacji


Pobierz ppt "Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google