Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych."— Zapis prezentacji:

1 2015 Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych

2 Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych Główne założenia:  Jeden standard dla wszystkich rodzajów usług rozwojowych,  Wypracowany standard zastąpi kryteria wejścia do RUR z Karty Podmiotu,  Utrzymacie systemu oceny usług rozwojowych,  Samoocena Podmiotu + weryfikacja przez niezależną instytucję spełnienia kryteriów ex ante (tj. przed uzyskaniem wpisu)  Cykliczna weryfikacja spełnienia standardu,  Przegląd kryteriów standardu w trakcie ewaluacji RUR i PSF,  Uznanie standardów/certyfikatów istniejących na rynku- spełniających kryteria wypracowane w trakcie konsultacji.

3 Przegląd istniejących wymagań/standardów dot. usług Porównaniu podlegały następujące materiały:  ToolBox opracowany przez Thematic Working Group on Quality in Adult Learning  Małopolski standard usług edukacyjno-szkoleniowych,  Standard usługi szkoleniowej opracowany przez PIFS,  ISO 29990:2010,  ISO 9001:2008,  Rozporządzenie KSU,  Certyfikaty wpisane w RUR.

4 Model systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008

5 Wspólne obszary większości zweryfikowanych standardów:  ogólne wymagania dotyczące funkcjonowania organizacji,  działania ukierunkowane na klienta,  kompetencje i rozwój kadry  proces świadczenia usług. Proces świadczenia usługi Ogólne wymagania dot. funkcjonowania organizacji Kompetencje i rozwój kadry Działania ukierunkowane na klienta

6 Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów 1.Podmiot świadczący usługi rozwojowe dysponuje strategią określającą jego sposób działania i kierunki rozwoju. 2.Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi ewaluację świadczonych usług rozwojowych. 3.Podmiot świadczący usługi rozwojowe stosuje systemowe rozwiązania wspierające wysoką jakość świadczonych usług. 4.Podmiot świadczący usługi rozwojowe oferuje usługi w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzuconymi przez zewnętrzne regulacje. 5.Podmiot świadczący usługi rozwojowe przestrzega zasad etyki zawodowej. Ogólne warunki dot. funkcjonowania organizacji

7 Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów 6.Podmiot świadczący usługi rozwojowe publikuje rzetelną informację o oferowanych usługach. 7.Cele i zakres tematyczny usług rozwojowych są dostosowane do potrzeb uczestników. 8.Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów uczenia się. 9.Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia uczestnikom rzetelną obsługę i sprawną organizację usługi. 10.Podmiot świadczący usługi rozwojowe jest przygotowany do reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów. Działania ukierunkowane na klienta

8 Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów 11.Programy usług rozwojowych są opisane w języku efektów uczenia się lub wskazują konkretne produkty usługi i sposoby ich weryfikacji oraz są oparte na aktualnej, rzetelnej wiedzy i realizowane w adekwatnej do celów formie. 12.Usługa jest realizowana w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej* 13.Usługa jest realizowana z wykorzystaniem różnorodnych środków technicznych i materiałów wspierających uczenie/rozwój* 14.Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi dokumentację zrealizowanych usług. Proces świadczenia usług * W obrębie standardu dopuszczalna jest realizacja usług niespełniających części wymienionych warunków, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy, wynikającą z przyjętych celów i metod.

9 Standard usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych - propozycja kryteriów 15.Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę świadczą te usługi. 16.Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę zarządzająca. Kompetencje i rozwój kadry

10 Harmonogram prac nad Standardem usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych Przegląd kryteriów rejestracji i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi rozwojowe w RUR i przygotowanie w trybie konsultacji społecznych z partnerami społecznymi propozycji zmian kryteriów – październik-grudzień 2015 r. 27 października br. – otwarte spotkanie konsultacyjne listopad br. - praca w ramach grup roboczych nad poszczególnymi kryteriami początek grudnia- zamknięcie procesu konsultacji


Pobierz ppt "2015 Standard świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google