Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie podstawprogramowych kluczemdo modernizacjikształcenia zawodowego Warszawa 11 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie podstawprogramowych kluczemdo modernizacjikształcenia zawodowego Warszawa 11 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie podstawprogramowych kluczemdo modernizacjikształcenia zawodowego Warszawa 11 października 2012 r.

2 Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez weryfikację i modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodzie pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji: sierpień 2008 – grudzień 2013

3 Metodologia oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodzie z innymi dokumentami dotyczącymi kształcenia zawodowego Metodologia grupowania zawodów oraz badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów pokrewnych oraz wyodrębniania kwalifikacji specyficznych dla zawodu Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego Tworzenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie Tworzenie nowych przykładowych programów nauczania Konferencje upowszechniające i konsultacje społeczne Harmonogram działań

4 Eksperci w projekcie Przedstawiciele systemu egzaminów zewnętrznych Pracodawcy Przedstawiciele uczelni Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli Nauczyciele

5 Cele grupowania zawodów i wyodrębniania kwalifikacji Analiza kwalifikacji pod kątem rzeczywistych potrzeb pracodawców (wyodrębnianie kwalifikacji, konsultacje społeczne, recenzje) Poprawa zatrudnialności absolwentów kształcenia zawodowego: indywidualizacja ścieżek kariery kolekcjonowanie kwalifikacji: w obrębie zawodu (wspólne kwalifikacje dla poziomu zasadniczej szkoły zawodowej i technikum) w innych zawodach (kwalifikacji wspólnych dla zawodów zbliżonych nie trzeba ponownie potwierdzać)

6 Grupowanie zawodów i wyodrębnianie kwalifikacji

7 wyodrębniane, rozłączne kwalifikacje zawodowe wystarczają do uzyskania zatrudnienia na co najmniej jednym stanowisku; kwalifikacje są wyodrębniane zgodnie z określonym przez eksperta kryterium; jednostki efektów uczenia się wyodrębniane są ze względu na rodzaj lub sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończących się produktem, usługą lub decyzją; jednostka efektów uczenia się musi być obserwowalna, mierzalna. Założenia przyjęte przez zespół

8 Proces wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie (1)

9 Analizie poddano zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Kwalifikacji opis każdej kwalifikacji zawiera wykaz niezbędnych umiejętności, koniecznych wiadomości oraz oczekiwanych kompetencji personalnych i społecznych. Proces wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie (2)

10 Struktura opisu kwalifikacji w zawodzie Karta zawodu Karta kwalifikacji zawodowych Jednostki efektów uczenia się Synteza zawodu Mapa kwalifikacji zawodowych i Jednostek efektów uczenia się Wykaz jednostek efektów uczenia się Kompetencje personalne i społeczne Umiejętności Wiadomości/wiedza

11 Karta zawodu kucharz

12 Karta kwalifikacji zawodowych kucharz

13 Jednostki efektów uczenia się w zawodzie kucharz

14 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

15

16

17

18 Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do kilku jednostek.

19 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do kilku jednostek.

20 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do kilku jednostek.

21 Klasyfikacja właściwa

22 Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego Opisano 32 polskie i zagraniczne badania. Opis każdego badania zawierał m.in. następujące informacje: Informacje szczegółowe o analizowanym badaniu, w tym cele badania Hipotezy i/lub pytania badawcze Próba badawcza, metody, techniki i narzędzia badawcze Przebieg badań właściwych oraz opis uzyskanych wyników Wnioski i rekomendacje, w tym lista zidentyfikowanych kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych Opis praktycznego wykorzystania wyników badań

23 Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego

24 Struktura rozporządzenia w sprawie PP TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA ZAŁĄCZNIK (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III) Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

25 Struktura rozporządzenia – Tabela 1 - Część I

26 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów opisano w następujących zakresach: (BHP) bezpieczeństwo i higiena pracy (PDG) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (JOZ) język obcy ukierunkowany zawodowo (KPS) kompetencje personalne i społeczne (OMZ) organizacja pracy w małych zespołach (dotyczy tylko technikum i szkoły policealnej)

27 P KZ Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące Podbudowę do Kształcenia w Zawodzie lub grupie zawodów A PKZ(A.a) … PKZ(A.ac) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia B PKZ(B.a) … PKZ(B.l) …

28 Efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie Obszar A A.1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła … A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego Obszar B B.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych … B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami … … … …

29 Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA, OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

30 Od … do technika budownictwa B.1. B.2. mechanik maszyn i urządzeń drogowych technik budownictwa technik dróg i mostów kolejowych technik drogownictwa B.33. B.30. B.2. B.30. B.32. B.29. B.28.

31 Efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do kilku jednostek.

32 Kwalifikacje wspólne – ścieżki kariery edukacyjnej

33

34

35

36

37

38

39 UCZELNIA

40


Pobierz ppt "Doskonalenie podstawprogramowych kluczemdo modernizacjikształcenia zawodowego Warszawa 11 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google