Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Konkurs dla szkół trenerskich - jakie programy mogą uzyskać dofinansowanie z PO KL” Anna Świebocka-Nerkowska Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Konkurs dla szkół trenerskich - jakie programy mogą uzyskać dofinansowanie z PO KL” Anna Świebocka-Nerkowska Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich."— Zapis prezentacji:

1 "Konkurs dla szkół trenerskich - jakie programy mogą uzyskać dofinansowanie z PO KL” Anna Świebocka-Nerkowska Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich

2 Priorytet II PO KL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Poddziałanie 2.2.2 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych

3 Działanie 2.2.2 Projekty systemowe - poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry szkoleniowej (w tym: trenerów i wykładowców) w zakresie opracowywania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw

4 Projekt – Szkolenie trenerów Cel: zwiększenie liczby i podniesienie kompetencji trenerów pracujących z przedsiębiorstwami, szczególnie z MSP, podniesienie kompetencji trenerów poprzez dofinansowanie procesu certyfikacji w wybranych jednostkach certyfikacyjnych kształcenie trenerów rozpoczynających działalność w wybranych szkołach trenerskich Założenie: określenie kryteriów wyboru szkół trenerskich i jednostek certyfikacyjnych funkcjonujących na rynku (na podstawie materiałów i we współpracy z PIFS oraz w konsultacji z innymi instytucjami reprezentującymi środowisko) Wdrażanie: konkursowy nabór wniosków szkół i jednostek certyfikacyjnych

5 Wnioskodawcy podmiot posiadający osobowość prawną, zarejestrowany na terenie RP i prowadzący tutaj działalność, działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, posiadający potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do realizacji ilości szkoleń zaplanowanych w ramach składanego wniosku, posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji programów szkoleniowych dla trenerów, posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji programów szkoleniowych dla trenerów opartych na podejściu kompetencyjnym dysponujący odpowiednim personelem merytorycznym i administracyjnym potwierdzonym pisemnymi deklaracjami uczestnictwa

6 Uczestnicy szkoleń posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i minimalne doświadczenie zawodowe rozumiane jako udokumentowany rok pracy zawodowej od momentu ukończenia studiów lub posiadający udokumentowaną 5-cio letnią praktykę zawodową (zgodną z kierunkiem szkoleń, które kandydat na trenera w przyszłości zamierza prowadzić) oraz pisemne poświadczenie od firmy rekomendującej go na szkolenia lub certyfikat zawodowy potwierdzające, że kandydat dysponuje specjalistyczną wiedzą w określonej dziedzinie lub posiadający udokumentowaną praktykę trenerską licząca co najmniej 50 przeprowadzonych dni szkoleniowych (400 godzin)

7 Wsparcie nie może być niższe niż 100 000 zł oraz nie może przekroczyć 2 mln zł pula dostępnych środków w ramach I edycji konkursu wynosi 20 mln zł całkowita wartość środków na ten cel – 100 mln zł środki będą przyznawane do momentu wykorzystania alokacji, w przypadku niewykorzystania środków w pierwszym terminie składania wniosków, PARP ogłosi nowy termin w ramach tej samej edycji konkursu, wielkość wsparcia może wynieść do 100 % wydatków kwalifikowanych, wniosek może obejmować wyłącznie realizację Kursów trenerskich na poziomie podstawowym, wyłącznie realizację Kursów trenerskich na poziomie zaawansowanym, lub realizację obydwu typów kursów szkoleniowych realizacja działań sierpień 2008 – wrzesień 2010

8 Przedmiot wniosku Realizacja programów szkoleniowych dla trenerów opartych na podejściu kompetencyjnym, - Kursy trenerskie na poziomie podstawowym rozumiane jako: cykle szkoleniowe o długości minimum 98 godzin szkoleniowych - Kursy trenerskie na poziomie zaawansowanym rozumiane jako cykle szkoleniowe o długości minimum 184 godziny szkoleniowe dla grup min. 8 osobowych

9 Przedmiot wniosku Metodologia szkoleń oparta na podejściu kompetencyjnym i zawierająca co najmniej cztery podstawowe obszary tematyczne: identyfikacja potrzeb szkoleniowych, projektowanie szkolenia, prowadzenie szkolenia, ewaluacja szkolenia. W ramach każdego obszaru tematycznego należy doskonalić wiedzę, umiejętności, postawę oraz dostarczać doświadczeń niezbędnych do uzyskania określonego poziomu kompetencji

10 Kryteria przedmiotowe: Dofinansowaniem zostaną objęte projekty o charakterze szkoleniowym w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności osób świadczących usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców. W ramach kursów trenerskich na poziomie podstawowym preferowane będą projekty przygotowane z myślą o osobach, które nie posiadają doświadczenia trenerskiego, ale posiadają predyspozycje do bycia trenerem oraz dysponują specjalistyczną wiedzą w określonej dziedzinie. Wniosek musi zawierać opisaną koncepcję uczenia szkoły ubiegającej się o wsparcie. Koncepcja ta powinna zawierać opis stosowanej metodologii i merytorycznego zakresu zajęć wraz z uzasadnieniem

11 Rekrutacja na szkolenia W ramach rekrutacji i selekcji kandydaci powinni odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Komisją, w trakcie której ocenione są predyspozycje kandydata do bycia trenerem Pisemne procedury rekrutacji, selekcji a także ewaluacji uczestników kursu w obszarze co najmniej kompetencji obligatoryjnych, stanowić będą Załącznik do Wniosku

12 Finansowanie projektów Zaliczka dla wnioskodawcy – do 30%, Po rozliczeniu 50% zaliczki wypłata kolejnej transzy środków, Cykl składania wniosków o płatność – co 2 miesiące, Tryb konkursowy – dokumentowanie wydatków Koszty pośrednie – do 20% wartości kosztów bezpośrednich

13 - Pomoc de minimis dla uczestników szkoleń będących przedsiębiorcami lub delegujących pracowników na szkolenia - Pomoc de minimis dla szkół trenerskich na zakup sprzętu (do 8% wydatków kwalifikowanych projektu) Pomoc publiczna:

14 Harmonogram działań Marzec/Kwiecień 2008 - Opracowanie i konsultacje dokumentacji konkursowej Maj/Czerwiec (uzależnione od wejścia w życie Rozporządzenia) - Działania informacyjne i promocyjne - Ogłoszenie konkursu Składanie wniosków – 1,5 miesiąca Ocena wniosków – 1,5 miesiąca Podpisywanie umów wrzesień/październik

15 Dziękuję za uwagę kontakt: anna_swiebocka@parp.gov.pl


Pobierz ppt ""Konkurs dla szkół trenerskich - jakie programy mogą uzyskać dofinansowanie z PO KL” Anna Świebocka-Nerkowska Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google