Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci. Wsparcie dla Punktów Konsultacyjnych 20 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci. Wsparcie dla Punktów Konsultacyjnych 20 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 2008 Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci. Wsparcie dla Punktów Konsultacyjnych 20 listopada 2008 Mariola Misztak–Kowalska, PARP

2 2 Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Projekt 1: Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci (realizacja do XII 2012r) Projekt 2: Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) (realizacja do III 2011r) 2.2.1 POKL - realizowane projekty

3 3 Misja KSU to rozwój przedsiębiorczości przez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa

4 4 Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci - założenia Budowa systemu, który zapewni powszechny dostęp do kompleksowej oferty usług (przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą) w obszarach wymagających wsparcia państwa Usługi informacyjne (PK) Usługi finansowe - udzielanie poręczeń Usługi finansowe - udzielanie pożyczek Usługi doradcze pro innowacyjne

5 5 Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci -działania (1) Opracowanie, wdrożenie oraz aktualizacja standardów organizacyjnych działania podmiotów-usługodawców oraz świadczenia usług - zapewnienie udziału w systemie podmiotów spełniających standard (pomoc doradcza i szkoleniowa w utrzymaniu standardów, audyty) Budowa i rozwój kompetencji konsultantów świadczących usługi w systemie: weryfikacja kompetencji, podnoszenie kompetencji i aktualizacja wiedzy (m.in. szkolenia, seminaria, warsztaty, również z wykorzystaniem platformy e-learningowej), wypracowanie zasad naboru i utrzymania kadr w systemie

6 6 Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci - działania (2) Wypracowanie i utrzymanie systemu zarządzania informacją: bazy wiedzy, bazy danych umożliwiające sprawne przeszukiwanie / aktualizowanie System informatyczny (zbieranie i analizowanie danych nt. wyświadczonych usług, obsługiwanych klientów, potencjału ośrodków oraz konsultantów pracujących w systemie, itp.) Promocja systemu i szeroko skierowana informacja na temat usług dostępnych w systemie Stworzenie tzw. obserwatorium rynku usług - systematyczna analiza efektów realizowanych działań, usług (zakresu i jakości), oczekiwań klientów i dostępności oczekiwanych usług na rynku oraz dostosowywanie oferty systemu Finansowanie wyspecjalizowanych usług niszowych na rynku lub ogólnie trudno dostępnych, zidentyfikowanych na podstawie analiz i badań potrzeb klientów oraz świadczonych jako tzw. usługi pilotażowe

7 7 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) - założenia (1) Utworzenie i wspieranie sieci ok. 120 PK (w tym 16 Regionalnych PK), która swym działaniem obejmuje cały kraj Na poziomie każdego województwa funkcjonuje Regionalny PK, pełniący rolę lidera w regionie. Do zadań Regionalnego PK, poza świadczeniem usług informacyjnych, należy zarządzanie i koordynowanie lokalnej sieci oraz prowadzenie działań promocyjnych Liczba PK w poszczególnych województwach jest zróżnicowana, zależna od zapotrzebowania na usługi PK, tj. liczby potencjalnych klientów (liczba ludności, liczba aktywnych przedsiębiorstw) Usługi informacyjne są świadczone przez konsultantów posiadających określone, systematycznie weryfikowane i podnoszone kompetencje

8 8 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - założenia (2) Celem działania Punktów Konsultacyjnych jest: zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zestandaryzowanej oferty usług informacyjnych dla szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć PK, działające na terenie całego kraju Usługi informacyjne świadczone w Punktach Konsultacyjnych to jedna z kluczowych grup usług dostępnych w systemie Punkty Konsultacyjne są tzw. pierwszym punktem kontaktu klienta z systemem Usługi informacyjne świadczone w PK są dla klientów bezpłatne

9 9 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - zakres usług (1) 1. Pakiet usług w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej: podejmowanie działalności gospodarczej (kroki rejestracji, formy prawne, dokumentacja do rejestracji, obowiązki rejestracyjne, możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego) wykonywanie działalności gospodarczej (obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, źródła finansowania, kontrola przedsiębiorstw) rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej i zawieszenie działalności (obowiązki formalno-prawne, dokumentacja)

10 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - zakres usług (2) 2 Pakiet usług w zakresie możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-13 ze środków publicznych: charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów (wymagania wobec wnioskodawcy i projektu, zakres dofinansowania, obowiązki formalno-prawne i Sprawozdawczość z uzyskanego wsparcia) inne informacje (dane teleadresowe instytucji, możliwości uzyskania pomocy przy opracowywaniu i realizacji projektów, możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego)

11 11 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - zakres usług (3) 3 Pakiet usług nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach usług specjalistycznych: możliwości i zasady korzystania z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym – audyt technologiczny, pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii usług finansowych w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń, i innych możliwości i zasady korzystania z dofinansowywanych szkoleń 4 Inne usługi: bazy danych instytucji zrzeszających przedsiębiorców danej branży, bazy danych informacji o dłużnikach i wiarygodności partnerów gospodarczych

12 12 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - kompetencje konsultantów (1) Wykształcenie: wyższe lub uprawnienia doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta lub księgowego Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczne w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych co najmniej roczne w zakresie realizacji na rzecz MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą usług w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej i innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną

13 13 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - kompetencje konsultantów (2) Procedura akceptacji kandydata do świadczenia usług w charakterze konsultanta PK: weryfikacja życiorysu kandydata pod kątem spełniania wymogów wykształcenia i doświadczenia zawodowego udział kandydata w teście wstępnym weryfikującym wiedzę niezbędną do świadczenia usług informacyjnych udział kandydata w szkoleniu wstępnych Pakiet startowy - podniesienie poziomu, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do świadczenia usług informacyjnych

14 14 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - kompetencje konsultantów (3) Procedura akceptacji kandydata do świadczenia usług w charakterze konsultanta PK: weryfikacja życiorysu kandydata pod kątem spełniania wymogów wykształcenia i doświadczenia zawodowego udział kandydata w teście wstępnym weryfikującym wiedzę niezbędną do świadczenia usług informacyjnych udział kandydata w szkoleniu wstępnych Pakiet startowy - podniesienie poziomu, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do świadczenia usług informacyjnych

15 Dbałość o odpowiednie kompetencje konsultantów PK: systematyczne weryfikacje kompetencji konsultantów PK (testy kompetencji, szkolenia połączone z oceną uczestniczącą) badanie jakości usług wyświadczonych przez konsultantów PK (opinie klientów) systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych konsultantów PK udział konsultantów w szkoleniach w zakresie związanym ze świadczonymi usługami Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - kompetencje konsultantów (4)

16 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych.... - aktualności Obecnie świadczone są informacyjne usługi w 98 lokalizacjach PK, wybranych w drodze konkursu na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Realizowane są dyżury konsultantów PK w innych lokalizacjach w celu zapewnienia dogodnego dostępu dla klientów (w siedzibach urzędów miast, powiatów, gmin itp.). Informacje o miejscach i terminach dyżurów będzie dostępna na stronie internetowej PARP W pierwszym kwartale 2009 roku planowana II edycja konkursu - dla województw, w których dotychczas działa zbyt mało PK

17 17 Aktualności inne Ogłoszenie naboru wśród ośrodków KSI na świadczenie usług systemowych proinnowacyjnych (na przełomie 2008/2009) Współpraca z funduszami w celu stworzenia standardów uznawanych przez środowisko bankowe - poprawa dostępności do tego typu usług Badania celem zidentyfikowania innych luk rynkowych i zapewnienie tam usług systemowych Współpraca pomiędzy podmiotami systemu

18 18 Punkty Konsultacyjne działają na terenie całego kraju. Lista Punktów Konsultacyjnych dostępna jest pod adresem: www.ksu.parp.gov.pl www.parp.gov.pl zakładka Punkty Konsultacyjne Wkrótce: lista Ośrodków Krajowej Sieci Innowacji - zakładka KSI lista Funduszy Poręczeń Kredytowych - zakładka Fundusze Poręczeniowe lista Funduszy Pożyczkowych - zakładka Fundusze Pożyczkowe lista XXYYYZZZ - zakładka XXYYYZZZZ

19 19 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości srsksu@parp.gov.pl Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "2008 Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci. Wsparcie dla Punktów Konsultacyjnych 20 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google