Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bursztynem bałtyckim interesujemy się wszyscy. Dla większości Czytelników jest to miła pamiątka z wakacji na Wybrzeżu. Dla archeologów i historyków jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bursztynem bałtyckim interesujemy się wszyscy. Dla większości Czytelników jest to miła pamiątka z wakacji na Wybrzeżu. Dla archeologów i historyków jest."— Zapis prezentacji:

1 Bursztynem bałtyckim interesujemy się wszyscy. Dla większości Czytelników jest to miła pamiątka z wakacji na Wybrzeżu. Dla archeologów i historyków jest on towarzyszem, z którego od tysiącleci wyrabiano ozdoby i dzieła sztuki. Geochemicy i geologowie badają wciąż niedostatecznie określony jego skład chemiczny.

2 W mitologii greckiej pochodzenie bursztynu związane jest z wodą. Helios, bóg Słońca, każdego dnia wyruszał w swoim powozie na niebo, obwożąc po nim olbrzymie, ogniste Słońce, aby na Ziemię zawitał dzień. Jego syn, Faeton, uprosił aby mu pozwolono choć raz pełnić rolę ojca. Wyruszył w drogę; jednak będąc niewprawnym a porywczym, nie utrzymał rumaków na wyznaczonym kursie i zbliżył się zanadto do Ziemi. Góry zaczęły płonąć, zaś mieszkańcy Afryki wtedy właśnie stali się czarni; wody wyparowały i utworzyły się wielkie pustynie. Aby wstrzymać pożogę, Zeus zmuszony był strącić Faetona piorunem w rzekę Eridan. Siostry Faetona, Heliady, nimfy śmiertelne, tak rozpaczliwie opłakiwały jego śmierć, że przejęci współczuciem bogowie przeistoczyli je w topole. To właśnie złote łzy Heliad, zatopione w Eridanie, stały się bursztynem.

3

4 + Bursztyn Dominikański + Bursztyn Meksykański + Bursztyn Libański + Bursztyn Bałtycki

5

6 Światową stolicą bursztynu jest Gdańsk. Istnieją różne muzea. Wkład Gdańska polega na poznaniu inkluzji zwierząt w bursztynie. Nazwa Gdańsk pojawia się niemal zawsze, gdy tylko mowa o bursztynie, jego pochodzeniu i inkluzjach.

7 Zielona brama w Gdańsku - do roku 1945 główna siedziba Państwowego Muzeum Przyrodniczego i Archeologicznego.

8

9 * Bursztyn bałtycki charakteryzuje się dużą ilością odmian, od nie przeźroczystych po zupełnie klarowne oraz od białych przez słoneczno żółte do zupełnie ciemnych - koniakowych. * Bursztyn przeźroczysty - posiada budowę warstwową. Nie ma w nim pęcherzyków gazu lub występują pojedyncze, dość duże. Barwa bursztynu przezroczystego jest od jasnożółtej do ciemnożółtej. * Bursztyn przeświecający - w którym fragmenty zawierają duże skupienia pęcherzyków gazu powodujące zmętnienia. Barwa bursztynu obejmuje gamę odcieni żółci. * Bursztyn nieprzezroczysty żółty - posiada litą strukturę. Barwa bursztynu obejmuje całą gamę odcieni żółci i beżu. * Bursztyn nieprzezroczysty biały - liczba pęcherzyków gazu dochodzi do 900000 w1 mm², struktura wewnętrzna ma charakter porowaty (piany stałej). Barwa bursztynu jest biała, czasem niebieskawa. * Prawdziwy, ale nienaturalny - bursztyn prawdziwy (albo poprawiany), często nie jest już naturalnym. Jest to bursztyn noszący znamiona procesów obróbki. Bursztyn może być poddawany obróbce termicznej w autoklawach, która zmienia jego barwę i stopień przezroczystości.  B ur szt yn ba łty ck i ch ar ak ter yz uj e się du żą ilo ści ą od mi an, od ni e pr ze źr oc zy st yc h po zu pe łni e kl ar o w ne or az od bi ał yc h pr ze z sło ne cz no żó łte do zu pe łni e cie m ny ch – ko ni ak o w yc h.  B ur szt yn p rz eź ro cz ys ty - po sia da bu do w ę w ar st w o w ą. Ni e m a w ni m pę ch er zy kó w ga zu lu b w ys tę pu ją po je dy nc ze, do ść du że. Ba rw a bu rs zt yn u pr ze zr oc zy ste go jes t od jas no żó łte j do cie m no żó łte j.  B ur szt yn p rz eś wi ec ają cy - w

10 Prezentację przygotowały : Karolina Brzezińska, Gosia Choduń oraz Natalia Chojna :D Akademia Młodych Noblistów


Pobierz ppt "Bursztynem bałtyckim interesujemy się wszyscy. Dla większości Czytelników jest to miła pamiątka z wakacji na Wybrzeżu. Dla archeologów i historyków jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google