Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasto Oława INFORMACJA O PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO ORAZ JEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasto Oława INFORMACJA O PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO ORAZ JEGO."— Zapis prezentacji:

1 Miasto Oława INFORMACJA O PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO ORAZ JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W LATACH 2007-2010 WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĘDU MIEJSKIEGO W OŁAWIE

2 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 Projekt polegający na modernizacji obiektu pokoszarowego zaadoptowanego na Gimnazjum nr 2 w Oławie. Zakres projektu obejmował: - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie docieplenia i elewacji zewnętrznej, - uporządkowanie placu przed budynkiem. Budżet państwa w ramach programu „Zagospodarowanie mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej” 531 779,88300 000,002007 r. – 2008 r.

3 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Modernizacja stadionu miejskiego w Oławie – trybuny sportowe Projekt polegający na przebudowie trybun północno – zachodniej części stadionu (ok. 1000 miejsc) w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas imprez sportowych. W szczególności projekt obejmował również wykonanie odwodnień liniowych widowni, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci oświetleniowej widowni, oraz wykonanie nowego układu komunikacyjnego tj. ciągów pieszych wraz z drogami ewakuacyjnymi. Fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej („Totalizator Sportowy”) 722 659,19180 000,002007 r. – 2008 r.

4 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w mieście Oława Projekt polegający na rozbudowie systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście Oława. Zakres projektu obejmował: - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej os. Wiejska, Staszica, ul. Baczyńskiego, Brzechwy, Kruczej, Sokolej, Słowiczej. W sumie w ramach projektu wybudowano: - 3015 m kanalizacji sanitarnej, - 2 652 m sieci wodociągowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2 435 006,18 Dotacja 394 700,00 Pożyczka 1 785 300,00 2008 r. – 2009 r.

5 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 Projekt polegający na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie, w skład którego weszły: 1) boisko piłkarskie - 30 x 62 m, 2) boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej - 19,1 x 32,1 m, 3) budynek sanitarno-szatniowy - ok. 60 m2. Budżet Państwa oraz Samorząd Województwa w ramach regionalnego programu „Moje boisko – Orlik 2012” 1 814 399,99 333 000,00 2008 r.

6 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - ulica Opolska w Oławie Projekt polegający na budowie drogi - ul. Opolska w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników. Zakres projektu obejmował: - budowa 209 mb drogi, - odwodnienie, - oświetlenie, - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 806 781,36403 390,002009 r.

7 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Budowa łącznika od drogi krajowej nr 94 do ulicy Zacisznej wraz ze skrzyżowaniami w Oławie Projekt polegający na budowie drogi w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej i usprawnienia przejazdu przez miasto. Zakres projektu obejmuje: - 630 m drogi (2 pasy ruchu x 3,5 m + dodatkowo pas zjazdowy), - chodniki o szer. min. 2 m, - ścieżki rowerowe o dł. 2,5 m, - rondo turbinowe (promień wyspy wewnętrznej 20m), - odwodnienie, - przebudowa sieci wodociągowych gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, - organizacja ruchu docelowego, nadzory, audyt. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa 8 453 025,144 225 667,272007 r. – 2011 r.

8 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława Projekt polegający na rozbudowie i uporządkowaniu systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Oława. Zakres prac: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej 29,7 km, - modernizacja kanalizacji sanitarnej 5,8 km, - budowa sieci wodociągowej 13,2 km, w tym budowa rurociągu przesyłowego wody surowej 6,4 km, - modernizacja oczyszczalni ścieków, - rozbudowa stacji uzdatniania wody. Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 1 – Gospodarka wodno - ściekowa 81 764 201,00 36 205 922,71 24 880 194,00 (pożyczka z WFOŚiGW) 2008 r. – 2013 r.

9 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Przebudowa Ratusza w Oławie Projekt polegający na przebudowie ratusza w Oławie, jako obiektu użyteczności publicznej. Jego pomieszczenia przeznaczone będą pod następujące funkcje: izba muzealna, biblioteka publiczna, biura obsługi ruchu turystycznego, biura urzędu miejskiego, pomieszczenia straży miejskiej, restaurację i bar. Zakres prac obejmuje m.in.: - usunięcie części ścian działowych i konstrukcyjnych i wykonanie nowych, - wykonanie nowych klatek schodowych związane ze zmianami w układzie komunikacyjnym, - wykonanie szybu windy, - wykonanie nowych pomieszczeń wentylatorni na poddaszu, - pogłębienie piwnic, - renowację lub wymianę elementów dekoracyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 Miasta 9 371 678,71 2 634 626,05 2009 r. – 2011 r.

10 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Modernizacja budynku na Ośrodek Współpracy Europejskiej w Oławie Projekt polegający na modernizacji nieużytkowanego od kilku lat budynku po byłym kinie „Odra” na Ośrodek Współpracy Europejskiej. Celem projektu jest rozwój działalności kulturalno – rekreacyjnej poprzez funkcjonowanie nowoczesnej, wyspecjalizowanej placówki instytucji kultury. Instytucja ta będzie na bieżąco realizować różnorodne działania aktywizujące mieszkańców do uczestnictwa w kulturze, jak również działania propagujące i upowszechniające kulturę Ziemi Oławskiej oraz realizować współpracę z miastami partnerskimi. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 Miasta 12 586 393,004 451 111,202011 r. – 2012 r.

11 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Oławie, przy Szkole Podstawowej nr 8 Projekt polegający na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie, w skład którego weszły: 1) boisko piłkarskie - 30 x 62 m, 2) boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej - 19,1 x 32,1 m 3) adaptacja pomieszczeń na zaplecze sanitarno-szatniowe - ok. 60 m2 Budżet Państwa oraz Samorząd Województwa w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 998 000,00658 000,002010 r.

12 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Przebudowa ulicy Sportowej w Oławie wraz z odwodnieniem i oświetleniem Projekt polegający na przebudowie ul. Sportowej w celu poprawy systemu komunikacyjnego w tym rejonie miasta oraz zwiększenia dostępności terenu i uporządkowania ruchu kołowego i pieszych. Zakres projektu obejmuje przebudowę 588 mb drogi wraz z budową chodników i ścieżką rowerową, a także przebudowę sieci kanalizacyjnej i oświetlenia. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 4 724 000,002 362 000,002010 r.

13 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Oławie Projekt polegający na budowie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Oławie w celu wyeksponowania, zachowania i rozwoju potencjału środowiskowego Miasta Oława. Zakres prac obejmuje: - budowę ok. 2,8 km ścieżki, - roboty elektroenergetyczne (oświetlenie ścieżki i dużych tablic informacyjnych) o długości nie mniejszej niż 1,5 km, - montaż tablic informacyjnych oraz elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie parkowe, - nasadzenia i kształtowanie zieleni. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 996 210,82480 718,202011 r. Uwaga: projekt oczekujący na dofinansowanie, po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej

14 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Oławy Projekt polegający na udostępnieniu dla 40 gospodarstw domowych z terenu miasta Oława sprzętu komputerowy oraz darmowego dostępu do Internetu przez okres 3 lat, tj. do 2012 roku. Wsparciem objęte zostały rodziny zagrożone „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej (dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 442 100,00375 785,002008 r. - 2012 r.

15 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Wyposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny Projekt polegający na doposażeniu Ośrodka Kultury w sprzęt informatyczny. Zakres projektu obejmuje: - budowę sieci komputerowej, - zakup 32 zestawów komputerowych, - zakup 5 kserokopiarek, - zakup sprzętu multimedialnego ( 5 projektorów wraz z ekranami), - zakup oprogramowania. Beneficjent: Ośrodek Kultury w Oławie. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Turystyka kulturowa 441 735,00253 454,512009 r. – 2011 r.

16 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Spotkania mieszkańców miast partnerskich Program Europa dla Obywateli 12 904,20 2007 r. – 2009 r. Projekt polegający na wymianie kulturalnej mieszkańców miast partnerskich miasta Oława połączonej z obchodami święta miasta – Dni Koguta. Podczas imprezy odbywały się m.in.: - korowód dzieci i młodzieży po ulicach miasta, - spotkanie integracyjne na terenach zielonych Ośrodka Kultury, - zawody sportowe: tenis, siatkówka plażowa, zawody wędkarskie.

17 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Sieć punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława Projekt polegający na utworzeniu punkty pomocy prawnej i obywatelskiej (po 1 w każdej gminie), gdzie świadczona jest nieodpłatnie profesjonalna pomoc prawna i obywatelska. Zakres merytoryczny poradnictwa obejmuje: - prawo pracy, - prawo rodzinne, - prawo cywilne materialne, - postępowanie cywilne, - prawo administracyjne materialne, - postępowanie administracyjne. Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy: Stowarzyszeniem Euro-Concret z Wrocławia – lider projektu, Związkiem Międzygminnym Ślęza-Oława –BMB Kancelaria Radców Prawnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 217 000,00 2009 r. – 2012 r.

18 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 Przedmiot projektu: zatrudnienie animatora – osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo rekreacyjne na nowopowstałym obiekcie Orlik 2012 przy SP nr 2. Ministerstwo Sportu i Turystyki 36 000,0018 000,002009 r. – 2010 r.

19 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Zainwestuj w lepsze jutro Projekt polegający na realizacji 66 kontraktów socjalnych wobec osób korzystających z pomocy społecznej w celu podniesienie mobilności oraz aktywności osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Projekt systemowy realizowany w partnerstwie pomiędzy: - MOPS w Oławie, - GOPS w Domaniowie, - Fundacją rozwoju Demokracji Lokalnej, - Centrum Dolnośląskie z Wrocławia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 234 633,66171 186,702009 r. – 2010 r.

20 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji „Radosna szkoła” zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw Projekt polegający na wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Jego celem jest usprawnienie realizacji podstawy programowej i zapewnienia dzieciom młodszym bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i opieki. Stworzenie przyjaznych warunków nauki i zabawy dla najmłodszych, tj. sześciolatków i siedmiolatków umożliwi płynne przejście dzieci z wychowania przedszkolnego w naukę szkolną. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 58 408,00 2009 r.

21 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Pracownia przyrodnicza w każdej gminie Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Projekt polega na wyposażeniu 120 szkół i placówek z terenu Województwa Dolnośląskiego w nowoczesne pracownie przyrodnicze. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie, która zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię przyrodniczą, ogólnodostępną dla uczniów wszystkich szkół podstawowych. Pracowania przyrodnicza obejmuje: - 6 stanowisk ćwiczeniowych wyposażonych w sprzęt do wykonywania doświadczeń (mikroskopy itp.) oraz przenośny komputer, - interaktywną tablicę z projektorem. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych ok. 200 000,00ok. 140 000,00 2010 r.

22 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 230 000,00115 000,002010 r. Przedmiotem projektu jest utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Według założeń ministerialnych ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

23 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską Przedmiotem projektu jest zapewnienie społeczności romskiej odpowiednich warunków mieszkalnych poprzez wyremontowanie mieszkań. Zakres prac: - wymiana okien, drzwi, podłóg, - malowanie ścian, - wymiana ogrzewania, - remont instalacji elektrycznej, - wykonanie łazienek, kuchni. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2008 - 2011 97 257,2870 000,002010 r.

24 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Remonty bieżące szkół Przedmiotem projektu jest zapewnienie szkołom odpowiednich standardów do pracy oraz Stworzenia bezpiecznych warunków nauki dla dzieci. Zakres prac: - remonty sal lekcyjnych, gimnastycznych, - naprawa schodów, - wymiana oświetlenia, drzwi, - wymiany i naprawy podłóg. W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu miasta Oława. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rezerwy subwencji oświatowej 172 530,0086 265,002008 r. – 2009 r.

25 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Przedmiotem projektu jest wyposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji. Pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki min. w krzesełka, ławki, szafki uczniowskie, tablice interaktywne, komputery, drabinki i ławeczki gimnastyczne. Ministerstwo Edukacji narodowej w ramach rezerwy subwencji oświatowej 148 603,00 2007 r. – 2009 r.

26 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentów środowiskowych dla projektu „Modernizacja oczyszczalni i budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Oława” Projekt polegający na opracowaniu dokumentów aplikacyjnych w ramach pomocy technicznej dla sektora środowiska, niezbędnych do przygotowania aplikacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie. Fundusz Spójności 158 404,80118 803,602007 r. - 2008 r.

27 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Program badawczy UE dla samorządów lokalnych stanu i rozwoju sektora handlu i usług w Oławie Program Ramowy Europejskich Badań Rozwoju Społeczeństw Lokalnych 14 945,008 967,002008 r. 7 Program Ramowy sprzyja rozwojowi gospodarek lokalnych krajów Unii Europejskiej w oparciu o wiedzę, o warunkach rozwoju i potrzebach lokalnych społeczności. W ramach 7-go Programu Ramowego Europejskich Badań Rozwoju oraz Prezentacji wspomagający Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych przygotowano raport na temat stanu i rozwoju sektora handlu i usług w Oławie. Indeks Jakości Sieci Usługowej w Oławie. - dobra ocena jakości sieci usługowej następuje w przedziale od 4,0 do 5,0 punkt ó w - średnia ocena w przedziale od 3,0 do 3,9 punkt ó w - zła ocena w przedziale od 1,0 do 2,9 punkt ó w Źródło Instytut Eurotest

28 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Program badawczy UE dla samorządów lokalnych stanu i rozwoju sektora handlu i usług w Oławie cd. W raporcie zawarto informacje dotyczące: - stanu i rozwoju sektora usług w gospodarce miasta, - stanu i rozwoju sektora handlu w mieście, - udziału w rynku pracy oraz stanu zatrudnienia w sektorach handlu i usług oraz w przemyśle. Tendencje zmian na rynku pracy w mieście, - przewidywanych tendencji rozwoju sektora handlu i usług w mieście. Program Ramowy Europejskich Badań Rozwoju Społeczeństw Lokalnych 14 945,00 8 967,002008 r. Gdzie mieszkańcy Oławy dokonują większość zakupów art. przemysłowych codziennego użytku (np. środki czystości, chemia gosp.) Źródło Instytut Eurotest

29 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Ilość pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2007-2010 Rok2007200820092010 Kwota dofinansowania w zł 654 557,601 478 767,005 496 809,6846 505 659,96

30 Źródło dofinansowaniaCałkowita wartość w zł Kwota dofinansowania w zł Okres realizacji Suma pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2007-2010 Kwota dofinansowania w latach 2007-2010 w zł Całkowita wartość projektów w latach 2007-2010 w zł 54 135 794,24126 472 445,39


Pobierz ppt "Miasto Oława INFORMACJA O PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO ORAZ JEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google