Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem 2013-2014 czerwiec 2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem 2013-2014 czerwiec 2015 rok."— Zapis prezentacji:

1 Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem 2013-2014 czerwiec 2015 rok

2 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gorzowa Wlkp. został uchwalony przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. 24 kwietnia 2013 r. Punktem wyjścia do opracowania programu naprawczego (programu ochrony środowiska przed hałasem) dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny była wykonana wcześniej mapa akustyczna. Celem programu jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska. Mapa akustyczna charakteryzuje klimat akustyczny Gorzowa w sposób globalny. Obrazuje zagrożenie środowiska hałasem pochodzącym od różnych typów źródeł hałasu tj., drogowego, tramwajowego, kolejowego i przemysłowego. Dla każdego wymienionego typu hałasu opracowane zostały dwie mapy z zastosowaniem 2 wskaźników oceny hałasu (długookresowego średniego poziomu dźwięku dla pory dzienno - wieczorowo - nocnej L DWN i długookresowego średniego poziomu dźwięku dla pory nocnej L N ). Dla potrzeb mapy powstała też mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem jej jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych obszarów na terenie Gorzowa.

3

4 Lp.Rodzaj terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB Drogi lub linie kolejowePozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu L DWN Przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku L N Przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy L DWN Przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku L N Przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy 1.a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem 5045 40 2.a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach 64595040 3.a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 68595545 4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 70655545 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal­nych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.)

5 Efektem mapy jest szczegółowa lokalizacja terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz określenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Wyniki mapy akustycznej jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego Gorzowa Wlkp. jest hałas drogowy, zaś w niewielkim stopniu hałas tramwajowy, przemysłowy i kolejowy. Hałas drogowy powoduje przekroczenia przy głównych trasach komunikacyjnych na powierzchni około 0,6 km 2. Z analiz statystycznych, wynika, że ok. 1,9% mieszkańców Gorzowa Wlkp. (2 257 osób) narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem L DWN, lecz tylko 0,13% (152 osoby) na przekroczenia większe niż 5 dB. Tereny narażone na hałas drogowy położone są wzdłuż: dróg krajowych – Nr 3, Nr 22; dróg wojewódzkich – Nr 151, Nr 132, Nr 130 ; pozostałych ulic m.in.: Estkowskiego, Pomorskiej, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Strażackiej, Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Marcinkowskiego, Szarych Szeregów.

6

7 Nieliczne tereny zagrożone hałasem tramwajowym położone są wzdłuż torowisk przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Pomorskiej, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kostrzyńskiej. Hałasem przemysłowym zagrożone są jedynie tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie kilku zakładów. Na ponadnormatywny hałas przemysłowy i tramwajowy (do 5 dB) określony wskaźnikiem L DWN narażona jest niewielka ilość osób (0.05% - 56 osób). W Gorzowie Wlkp. nie ma osób narażonych na ponadnormatywny hałas kolejowy.

8

9 Kierunki działań Ze względu na to, że głównym źródłem przekroczeń dopuszczalnych norm jest hałas drogowy, działania naprawcze dotyczą przede wszystkim obniżenia jego poziomu. Zadania Programu oparto w głównej mierze o kierunki wskazane w dokumentach strategicznych Miasta. Zabiegi te miały na celu dostosowanie działań Programu do polityki zrównoważonego rozwoju Miasta. Realizację pierwszego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego zaproponowano do 2019 roku.

10 KIERUNKI DZIAŁAŃ dotyczące HAŁASU DROGOWEGO: planowanie systemu rozwoju sieci transportu w mieście z uwzględnieniem m.in. emisji hałasu do środowiska, stworzenie zintegrowanego systemu kierowania ruchem ulicznym, wyeliminowanie ruchu tranzytowego z obszaru miasta, w tym: budowa obwodnic zewnętrznych i wewnętrznych, ograniczanie prędkości ruchu pojazdów na terenach chronionych akustycznie, tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych i/lub ciężarowych w centrum miasta, tworzenie stref uspokojonego ruchu na terenie osiedli mieszkaniowych (wprowadzenie elementów technicznych uspokojenia ruchu), budowa ekranów akustycznych, utrzymywanie w należytym stanie technicznym nawierzchni drogowych, zakaz stosowania nawierzchni o podwyższonej hałaśliwości na terenach chronionych, stosowanie nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych (nawierzchnie ciche), wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w obszarze śródmieścia, stworzenie systemu parkingów na obrzeżach centrum, rozwój alternatywnych form komunikacji w mieście, uwzględnianie wyników mapy akustycznej i założeń Programu w zmianach organizacji ruchu w mieście.

11 KIERUNKI DZIAŁAŃ dotyczące HAŁASU SZYNOWEGO: modernizacja torowisk, ograniczenie prędkości na terenach chronionych. KIERUNKI DZIAŁAŃ dotyczące HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO: kontrole na terenach zakładów, które powodują przekroczenia wskaźnika L DWN i L N, przegląd obowiązujących zezwoleń w zakresie dotyczącym emisji hałasu. KIERUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW HAŁASU: uwzględnianie wyników mapy akustycznej w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, w szczególności w zakresie planowania przestrzennego, prowadzenie edukacji ekologicznej dotyczącej hałasu środowiskowego.

12 Ujęte w Programie działania naprawcze podzielono na dwie grupy: działania główne i działania wspomagające. Działania główne związane są z bezpośrednim ograniczeniem lub wyeliminowaniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dotyczą wymiany nawierzchni dróg, ograniczenia prędkości ruchu i modernizacji torowisk tramwajowych. Wśród 36 wymienionych działań 33 dotyczyły hałasu drogowego i 3 hałasu tramwajowego. Działania główne dla poszczególnych źródeł hałasu (hałasu drogowego i hałasu tramwajowego) zostały przedstawione w kolejności, w jakiej powinny być realizowane zgodnie z obliczonym wskaźnikiem M (od najwyższego do najniższego wskaźnika M). Wskaźnik M określa wielkość przekroczeń wraz z liczbą ludności przebywającą w obszarach, na których te przekroczenia występują. Przyjmuje on wartość 0 na obszarach gdzie nie ma przekroczeń lub ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas. Działania wspomagające są równie ważne choć nie wiążą się bezpośrednio z uzyskaniem mierzalnego, konkretnego efektu ekologicznego w postaci redukcji hałasu. Wyznaczono 3 główne obszary działań: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, sterowanie ruchem w mieście, edukacja ekologiczna. Poszczególne działania przedstawiają poniższe tabele. Szacunkowe koszty opracowane zostały na podstawie danych jednostkowych. Remont nawierzchni drogowej – koszt nakładki z asfaltu o dobrych parametrach akustycznych – 90 zł/m 2

13 Działania główne Programu: hałas drogowy LpLp Ulica / fragment ulicyDziałanieSzacunkowy koszt (tys. zł) 1Karola Marcinkowskiego Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy Karola Marcinkowskiego [ odcinek od ul. Myśliborskiej do ul. Jana Matejki (Alejki) ]Długość : ok.147 m 148 2Kazimierza Wielkiego Ograniczenie prędkości ruchu 5 3Poznańska i Sulęcińska Odciążenie ul. Poznańskiej poprzez skierowanie ruchu tranzytowego na S3 w momencie ukończenia odcinka drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz Bez kosztów dla zarządcy dróg w mieście [1] 4Piotra Wawrzyniaka Ograniczenie prędkości ruchu 5 5Artura Grottgera, Marii Skłodowskiej-Curie, Cypriana Norwida, Bohaterów Warszawy, Fryderyka Chopina, Stefana Żeromskiego Ograniczenie prędkości ruchu (proponowana strefa uspokojonego ruchu). Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych na ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Długość ok. 170 m 83 6Ewarysta Estkowskiego Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Ewarysta Estkowskiego (odcinek od ul. Stanisława Moniuszki do ronda Kosynierów Gdyńskich). Długość ok.130 m 167 7Pomorska Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Pomorskiej (odcinek od ronda Solidarności do ul. Franciszka Walczaka - jezdnia wschodnia i od ul. Ludwika Zamenhofa do ronda Solidarności-jezdnia zachodnia). Długość : ok.800 m 2 160 8Karola Chodkiewicza Ograniczenie prędkości ruchu 5 9Władysława Jagiełły Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Władysława Jagiełły (odcinek od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Franciszka Walczaka). Długość ok. 442 m 1 360 1010 Aleksandra Puszkina Ograniczenie prędkości ruchu 5

14 11Kobylogórska Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Kobylogórskiej. Długość ok. 442 m 8 443 [2] 12Kostrzyńska Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Budowa i przebudowa ulicy i torowiska ul. Kostrzyńska i Al. 11-Listopada ( odcinek od placu Słonecznego do węzła) 114 000 [2 i 3] 13Małyszyńska Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych od ul. Nasiennej do ul. Rolnej. Długość ok. 460 m 265 14Przemysłowa Ograniczenie prędkości ruchu od ul. Kolejowej do ul. Mazowieckiej5 15Władysława Sikorskiego Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego odcinek od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Bolesława Chrobrego). Długość ok. 630 m 14 000 [2 i 3] 16Siedlicka Ograniczenie prędkości ruchu5 17Kazimierza Pułaskiego Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Kazimierza Pułaskiego. Długość ok. 436 m 205 18Pocztowa Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych. Długość ok. 220 m158 19Okólna Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Okólnej. Długość ok. 834 m 1 232 20Spichrzowa i Składowa Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Składowej i Spichrzowej. Długość ok. 1718 m 1 128 21Wojciecha Głowackiego Ograniczenie prędkości ruchu5 22Wylotowa Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych. Długość ok. 650 m326 23Ukośna Ograniczenie prędkości ruchu5 24Wiejska Ograniczenie prędkości ruchu5 25Kazimierza Sosnowskiego Zastosowanie nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych. Długość ok. 500 m202

15 26Szczecińska Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa istniejącej i budowa drugiej jezdni ul. Szczecińskiej (odcinek od ul. Dobrej do S3 oraz od ul. Złotego Smoka do granic miasta). Długość ok. 2250 m 4 050 27Stefana Czarnieckiego Ograniczenie prędkości ruchu Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych od ul. A. Puszkina do ul. K. Wielkiego. Długość ok. 120 m 80 28Jana Dekerta Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. J. Dekerta (odcinek od ul. Kardynała J. Wyszyńskiego do ul. A. Czartoryskiego). Długość ok. 890 m 9 200 [3] 29Dobra Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Dobrej (odcinek od ul. Artylerzystów do ul. Myśliborskiej). Długość ok. 1820 m 10 000[3] 30Czereśniowa Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Czereśniowej (odcinek od hali sportowej do ul. J. Piłsudskiego). Długość ok. 580 m 511 31Fabryczna Ograniczenie prędkości ruchu 2 32Gwiaździsta Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych. Długość ok. 430 m 232 33Szarych Szeregów Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Szarych Szeregów (odcinek od ul. F. Walczaka do ul. Kombatantów). Długość ok. 289 m 197 [1] Koszty budowy odcinka drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz są pokrywane z budżetu GDDKiA [2] Koszt wynika z WPF i nie jest ujęty w Programie [3] Koszt obejmuje całość planowanej inwestycji zgodnie z „Informacją dotyczącą dróg w mieście - potrzeby remontowe i inwestycyjne układu komunikacyjnego” Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

16 Działania główne Programu: hałas tramwajowy Torowisko/ulicaDziałanieSzacunkowy koszt (tys. zł) 1Torowisko w ul. W. Sikorskiego od ul. E. Jancarza do ul. Dworcowej. Długość ok.350 m Modernizacja torowiska5 080 [1] 2Torowisko w ul. W. Sikorskiego od ul. Dworcowej do ul. B. Chrobrego. Długość ok. 640 m Modernizacja torowiska8 660 [1] 3Torowisko w ul. KostrzyńskiejModernizacja torowiska114 000 [2] [1][1] koszt na podstawie pisma MZK NT-07-45/2012 z dnia 16.07.2012. [2][2] Inwestycja realizowana w ramach „Budowy przebudowa ulicy i torowiska ul. Kostrzyńska i 11-Listopada (odcinek od Placu Słonecznego do węzła z drogą ekspresową S3)”. Koszt wynika z WPF i nie jest ujęty w Programie.

17 Realizacja zadań Programu w zakresie hałasu drogowego spowoduje zmniejszenie liczby ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas wyrażony wskaźnikiem L DWN we wszystkich poziomach przekroczeń. Liczba ludności narażona na ponadnormatywny hałas wyrażony wskaźnikiem L DWN przed i po realizacji Programu – hałas drogowy Zakres przekroczeń poziomów dopuszczalnych wskaźnika L DWN w dB do 5od 5 do 10od 10 do 15od 15 do 20powyżej 20 Liczba ludności – stan przed realizacją Programu 2105150200 Liczba ludności – stan po realizacji Programu 1562101000 Różnica54349200 Działania Programu spowodują prawie całkowite wyeliminowanie przekroczeń hałasu tramwajowego.

18 Działania wspomagające Lp.ObszarDziałanie 1Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1.W strefach udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu lokalizowanie zabudowy podlegającej ochronie po wprowadzeniu stosownych środków ochrony przed hałasem. 2.W odniesieniu do terenów niezagospodarowanych stosowanie zasad strefowania. 3.Ograniczanie ilości osób narażonych na działanie hałasu poprzez wypieranie funkcji mieszkaniowej budynków położonych przy pasach drogowych na rzecz usług, w przypadku ograniczonych możliwości technicznych i organizacyjnych redukcji hałasu. 4.Projektowanie w nowych obszarach mieszkalnych sieci drogowo - ulicznej, jako terenów ruchu uspokojonego. 2Sterowanie ruchem w mieście (Inteligentne systemy transportowe) Uwzględnianie wyników mapy akustycznej i założeń Programu we wdrażanych projektach związanych organizacją ruchu w mieście poprzez: 1.zarządzanie natężeniem ruchu i strukturą rodzajową ruchu (optymalizacja wykorzystania infrastruktury), 2.zarządzanie dostępnością dróg, 3.promowanie wykorzystania bardziej ekologicznych środków transportu, 4.kontrola prędkości. 3Edukacja ekologiczna 1.Udostępnienie wyników mapy akustycznej, Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego, upowszechnianie podstawowych informacji o hałasie i metodach redukcji poprzez stronę internetową, broszury, wydawnictwa. 2.Promowanie zachowań proekologicznych związanych z alternatywnymi formami transportu (transport miejski, transport rowerowy, Eko-driving [1]). 3.Udział w akcjach, kampaniach, konferencjach, szkoleniach projektach dotyczących ograniczania hałasu w środowisku. [1][1] Ekologiczne zasady stosowane podczas jazdy samochodem w celu zmniejszenia emisji hałasu i zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

19 Działania zrealizowane w latach 2013 – 2014 i będące w trakcie realizacji oraz planowane Działania Główne 1. Działania dotyczące hałasu drogowego LpUlica / fragment ulicy DziałanieOpis stopnia realizacjiPoniesione nakłady (tys. zł) 1 Karola MarcinkowskiegoWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy Karola Marcinkowskiego [ odcinek od ul. Myśliborskiej do ul. Jana Matejki (Alejki) ]. Długość: ok.147 m W 2013 roku w ramach zadania Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (Alejki) I etap (dokumentacja) przygotowano dokumentację projektową na realizację inwestycji 37,5 2 Kazimierza WielkiegoOgraniczenie prędkości ruchuObowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h 3 Poznańska i SulęcińskaOdciążenie ul. Poznańskiej poprzez skierowanie ruchu tranzytowego na S3 w momencie ukończenie odcinka drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz Oddany do użytku 15 maja 2014 r.Bez kosztów dla zarządcy dróg w mieście 5 Artura Grottgera, Marii Skłodowskiej-Curie, Cypriana Norwida, Bohaterów Warszawy, Fryderyka Chopina, Stefana Żeromskiego Ograniczenie prędkości ruchu (proponowana strefa uspokojonego ruchu). Wymiana nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych na ul. Marii Skłodowskiej-Curie, Długość ok. 170 m ul. Żeromskiego – wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h 0,468

20 6 Ewarysta EstkowskiegoWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Ewarysta Estkowskiego (odcinek od ul. Stanisława Moniuszki do ronda Kosynierów Gdyńskich). Długość ok. 130 m W 2013 roku w ramach inwestycji Przebudowa ulicy E.Estkowskiego i ulicy Kos. Gdyńskich zmodernizowano jezdnię na odcinku 211 metrów i wykonano przebudowę chodników 704,5 7 PomorskaWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Pomorskiej (odcinek od ronda Solidarności do ul. Franciszka Walczaka - jezdnia wschodnia i od ul. Ludwika Zamenhofa do ronda Solidarności-jezdnia zachodnia). Długość ok.800 m Odcinek od ul. Zamenhofa do Ronda Solidarności – jezdnia zachodnia – wykonano w 2013 r. 1 889 9 Władysława JagiełłyWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Władysława Jagiełły (odcinek od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Franciszka Walczaka). Długość ok. 442 m Realizacja w 2015 r.Planowany koszt 890 10 Aleksandra PuszkinaOgraniczenie prędkości ruchuObowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 30 km/h w rejonie szkoły

21 11 KobylogórskaWymiana nawierzchni na nawierzchnię dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ulicy Kobylogórskiej. Długość : ok.1845 m 1. W 2013 roku, w ramach zadania Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap, została zrealizowana przebudowa drogi na odcinku o długości około 650 m, tj. od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. Zagrodową (bez skrzyżowania). Na zrealizowanym odcinku ul. Kobylogórskiej wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z mieszanki SMA, remont istniejącego mostu nad Kanałem Siedlickim, budowę kładki dla ruchu pieszo-rowerowego nad Kanałem Siedlickim, budowę chodników, ścieżkę rowerową, parkingi. 2. W 2014 roku, kontynuowano realizację etapu I. Przebudowano ulicę Kobylogórską na odcinku o długości 542 m tj. od skrzyżowania z ul. Zagrodową do skrzyżowania z ul. Strażacką i Wylotową. Wykonano m.in. budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z mieszanki SMA, budowę chodnika i ciągu pieszo- rowerowego. 3. W 2015 roku, będzie przygotowywana dokumentacja projektowa na realizację inwestycji w II etapie tj. od ul. Krótkiej do Kanału Ulgi. Ad. 1 5 146 Ad. 2 2 607 12 KostrzyńskaWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Budowa i przebudowa ulicy i torowiska ul. Kostrzyńska i Al.11-Listopada ( odcinek od Placu Słonecznego do węzła) W ramach zadania I etapu przebudowy ulicy Kostrzyńskiej przygotowano dokumentację projektową na realizację inwestycji w 2013 r 33,7 w 2014 r 3,7

22 15 Władysława Sikorskiego Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego odcinek od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Bolesława Chrobrego). Długość ok. 630 m Realizacja w ramach ZIT 2017-2018 16 SiedlickaOgraniczenie prędkości ruchuWprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h0,468 21 Wojciecha Głowackiego Ograniczenie prędkości ruchuWprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h na części ulicy w okolicy przedszkola 0,468 28 Jana DekertaWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. J. Dekerta (odcinek od ul. Kardynała J. Wyszyńskiego do ul. A. Czartoryskiego). Długość ok. 890 m W roku 2014 w ramach zadania Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta wykonano przebudowę istniejącej ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. A.Czartoryskiego do ul. J. Wyszyńskiego na długości ok. 930m. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią asfaltową, zjazdy i budowę chodnika, ścieżki rowerowej, budowę 249 miejsc parkingowych. 5 042 29 DobraWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Dobrej (odcinek od ul. Artylerzystów do ul. Myśliborskiej). Długość ok. 1820 m W ramach zadania Przebudowa ulicy Dobrej II etap przygotowano dokumentację projektową na realizację inwestycji. W roku 2015 zaplanowano przebudowę ulicy Dobrej na odcinku o długości 1324 m od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do skrzyżowania z ul. Folwarczną. w 2013 r. 54,1 w 2014 r. 17,1

23 30 CzereśniowaWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Czereśniowej (odcinek od hali sportowej do ul. J. Piłsudskiego). Długość ok. 580m Realizacja w 2015 r.Planowany koszt 600 31 FabrycznaOgraniczenie prędkości ruchu.obwiązuje ograniczenie do 40 km/h na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Towarowej 33 Szarych SzeregówWymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Szarych Szeregów (odcinek od ul. F. Walczaka do ul. Kombatantów. Długość ok. 289 m W planie na 2016 r.Planowany koszt 900

24 Mapy przedstawiające obszar działania wraz z przewidywanymi efektami redukcji hałasu

25 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Karola Marcinkowskiego Obszar przekroczeń: ul. Karola Marcinkowskiego Działania ujęte w Programie - Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. K. Marcinkowskiego (odcinek od ul. Myśliborskiej ul. J. Matejki (Alejki) Wskaźnik M L DWN = 122,72 Wskaźnik M L N = 30,07 Wskaźnik M L DWN = 45,97 Wskaźnik M L N = 21,64

26 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Kazimierza WielkiegoObowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h Wskaźnik M L DWN = 89,60 Wskaźnik M L N = 16,88 Wskaźnik M L DWN = 40,98 Wskaźnik M L N = 1,35

27 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Poznańska i Sulęcińska Obszar przekroczeń: ul. Poznańska i Sulęcińska Działania ujęte w Programie - Odciążenie ul. Poznańskiej poprzez skierowanie ruchu tranzytowego na S3 w momencie ukończenie odcinka drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz Wskaźnik M L DWN = 71,39 Wskaźnik M L N = 48,38 Wskaźnik M L DWN = 17,03 Wskaźnik M L N = 6,58

28 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: Artura Grottgera, Marii Skłodowskiej-Curie, Cypriana Norwida, Bohaterów Warszawy, Fryderyka Chopina, Stefana Żeromskiego Działania ujęte w Programie - ul. Żeromskiego – wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h Wskaźnik M L DWN = 69,79 Wskaźnik M L N = 14,26 Wskaźnik M L DWN = 44,71 Wskaźnik M L N = 13,90

29 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Ewarysta Estkowskiego Obszar przekroczeń: Ewarysta Estkowskiego Działania ujęte w Programie - Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Ewarysta Estkowskiego (odcinek od ul. Stanisława Moniuszki do ronda Kosynierów Gdyńskich). Długość ok.130 m Wskaźnik M L DWN = 68,53 Wskaźnik M L N = 2,37 Wskaźnik M L DWN = 51,29 Wskaźnik M L N = 1,60

30 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń : ul. Pomorska Obszar przekroczeń: ul. Pomorska Działania ujęte w Programie – Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji Przebudowa ul Pomorskiej Wskaźnik M L DWN = 57,38 Wskaźnik M L N = 4,26 Wskaźnik M L DWN = 37,33 Wskaźnik M L N = 3,76

31 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Aleksandra PuszkinaDziałania ujęte w Programie - Obowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 30 km/h w rejonie szkoły Wskaźnik M L DWN = 28,57 Wskaźnik M L N = 0,01 Wskaźnik M L DWN = 10,39 Wskaźnik M L N = 0,00

32 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Kobylogórska Obszar przekroczeń: ul. Kobylogórska Działania ujęte w Programie - Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Kobylogórskiej Wskaźnik M L DWN = 23,55 Wskaźnik M L N = 1,98 Wskaźnik M L DWN = 3,73 Wskaźnik M L N = 0,01

33 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Kostrzyńska Obszar przekroczeń: ul. Kostrzyńska Działania ujęte w Programie - Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Budowa i przebudowa ul. Kostrzyńskiej Wskaźnik M L DWN = 22,06 Wskaźnik M L N = 7,17 Wskaźnik M L DWN = 0,07 Wskaźnik M L N = 0,00

34 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. SiedlickaDziałania ujęte w Programie - Wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h Wskaźnik M L DWN = 16,54 Wskaźnik M L N = 2,93 Wskaźnik M L DWN = 7,08 Wskaźnik M L N = 0,31

35 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Jana Dekerta Obszar przekroczeń: ul. Jana Dekerta Działania ujęte w Programie - Wymiana nawierzchni na nawierzcnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. J. Dekerta Wskaźnik M L DWN = 0,21 Wskaźnik M L N = 0,00 Wskaźnik M L DWN = 0,16 Wskaźnik M L N = 0,00

36 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Wojciecha Głowackiego Obszar przekroczeń: ul. Wojciecha Głowackiego Działania ujęte w Programie – Ograniczenie prędkości ruchu Wskaźnik M L DWN = 8,37 Wskaźnik M L N = 0,00 Wskaźnik M L DWN = 4,17 Wskaźnik M L N = 0,00

37 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń: ul. Dobra Obszar przekroczeń: ul. Dobra Działania ujęte w Programie - Wymiana nawierzchni na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa ul. Dobrej Wskaźnik M L DWN = 0,18 Wskaźnik M L N = 0,00 Wskaźnik M L DWN = 0,00 Wskaźnik M L N = 0,00

38 MAPA ROZKŁADU PRZEKROCZEŃ WSKAŹNIKA L DWN PRZED ZASTOSOWANIEM DZIAŁAŃ PROGRAMUPO ZASTOSOWANIU DZIAŁAŃ PROGRAMU Źródło przekroczeń : ul. FabrycznaDziałania ujęte w Programie - obwiązuje ograniczenie do 40 km/h na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Towarowej Przekroczenie wskaźnika L DWN do 5dBPrzekroczenie wskaźnika L DWN do 2dB

39 Oprócz wymienionych działań wskazanych w Programie przeprowadzono również remonty polegające między innymi na wykonaniu nakładki asfaltowej na ulicach, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu: ul. Jana Matejki (odcinek od ul. H. Sienkiewicza do ul. A. Fredry) ul. Koniawska ul. Siedlicka

40 2. Działania dotyczące hałasu tramwajowego Lp. Torowisko/ulicaDziałanieOpis stopnia realizacjiKoszt (tys. zł) 1Torowisko w ul. W. Sikorskiego od ul. E. Jancarza do ul. Dworcowej. Długość ok. 350m Modernizacja torowiska 1.Remont pojedynczego torowiska na dł. ok. 40 m (wklejenie szyn w płyty żelbetonowe) 2013 r. 2.Remont pojedynczego torowiska na dł. ok. 60 m 2014 r. 38 57,6 2Torowisko w ul. W. Sikorskiego od ul. Dworcowej do ul. B. Chrobrego. Długość ok. 640 m Modernizacja torowiska 1.Remont pojedynczego torowiska na dł. ok. 60 m 2014 r. 70 3Torowisko w ul. KostrzyńskiejModernizacja torowiska Inwestycja realizowana będzie ramach zadania „Budowa i przebudowa ulicy i torowiska ul. Kostrzyńska i Al.11-Listopada

41 Lp.ZakładŹródła hałasu Rodzaj terenu chronionego, na którym występuje zagrożenie ponadnormatywnym hałasem Wartość przekroczenia w [dB] Działanie Wynik działania 1 GAMAPLAST ul. Międzychodzka 12 f Młynek do odpadów, praca hali, chłodni, wentylatory tereny zabudowy jednorodzinnej L DWN - 5 do 10 Kontrola 16.10. 2014 r. Sprawozdanie z pomiarów z dnia 15.01.2015 r. Brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 2 Sklep Netto ul. Czarnieckiego 11 Ruch samochodów po parkingu tereny zabudowy jednorodzinnej L DWN - do 5 Kontrola 21.06.2013 r. Nie stwierdzono nadmiernej uciążliwości hałasowej pochodzącej od instalacji należących do zakładu 3 Faurecia Gorzów Sp. z o. o. ul. Szczecińska 31 Wentylatory, środki transportu tereny zabudowy jednorodzinnej (L DWN - 0) L N - do 5 Zakład ujęty w planie kontroli na 2015 r. 4 Zajezdnia MZK ul. Kostrzyńska 46 Tramwaje, autobusy tereny zabudowy jednorodzinnej tereny mieszkaniowo- usługowe L DWN - 5 do 10 Zakład ujęty w planie kontroli na 2015 r. 5 Piekarnia Chlebek ul. Podmiejska – Boczna 14 Zmiana nazwy na: Piekarnia „LEKS” Sp. z o.o. ul. Podmiejska Boczna 14 Hala, transport tereny szpitali i domów opieki tereny rekreacyjno- wypoczynkowe L DWN - 5 do 15 Kontrola 11.06.2013 r. Nie stwierdzono nadmiernej uciążliwości hałasowej pochodzącej od instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu 3. Działania dotyczące hałasu przemysłowego

42 6 Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o. ul. Walczaka 25 Hala tereny szpitali i domów opieki L DWN - 5 do 10 Zakład ujęty w planie kontroli na 2015 r. 7 STAL-TECH Sp. z o.o. ul. Fabryczna 18 Hala Tereny zabudowy wielorodzinnej L DWN - do 5 Sprawozdanie z pomiarów hałasu, przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wynoszące 0,3 dB. Zakład opracował i przedstawił Program ograniczenia hałasu Zakład przedstawił sprawozdania ze zrealizowanych działań zgodnie z Programem (pismo z dnia 17.12.2013 r. i pismo z dnia 29.09.2014r.) 8 Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 56 Obiekty produkcyjne, transport teren strefy śródmiejskiej L DWN - do 5 Nie stwierdzono nadmiernej uciążliwości hałasowej pochodzącej od instalacji należących do zakładu

43 W odniesieniu do zakładów, które nie spełniały standardów jakości środowiska pod względem hałasu Prezydent Miasta wydał decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Lp.Nazwa zakładuAdres 1Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa„Expert” Izabela Sucharskaul. Krótka 17 Gorzów Wlkp. 2Zakład Produkcyjno-Handlowy „Rafi” Alicja Mielcarekul. Kobylogórska 59 Gorzów Wlkp. 3Royal Steel Kowalstwo Artystyczne Błażej Sinieckiul. Marynarki Wojennej 3 Gorzów Wlkp.

44 Działania wspomagające ObszarDziałanie 1Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne W roku 2013 został uchwalony 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr LVII/638/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniarską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi. W roku 2014 zostały uchwalone 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 1.Uchwała Nr LXXIV/799/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą, 2.Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta. W powyższych uchwałach zostały wprowadzone następujące zapisy odnoszące się do dopuszczalnych poziomów hałasu: W ustaleniach ogólnych zostały zaklasyfikowane rodzaje poszczególnych terenów objętych ochroną przed hałasem, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, W uchwalonych planach miejscowych przekroczenia hałasu występują w trzech miejscach: Wzdłuż ul. Koniawskiej – w miejscach przekroczeń pozostawiono funkcję mieszkaniową tam, gdzie jest ona istniejąca, w zdecydowanej większości teren wzdłuż drogi został przeznaczony na funkcję produkcyjną lub usługową, a gdzie istnieje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami, Wzdłuż ul. Kobylogórskiej – miejscowy plan odzwierciedla zagospodarowanie istniejące terenu, w miejscach przekroczeń pozostawiono funkcję mieszkaniową tam, gdzie istnieje. Od strony północnej wyznaczono wzdłuż drogi tereny przeznaczone na funkcję produkcyjną lub usługową. Na południe od węzła drogi ekspresowej S3 z ul. Kasprzaka – pozostawiono tereny wolne od zabudowy z przeznaczeniem na teren ogródków działkowych oraz zieleni nieurządzonej.

45 2Sterowanie ruchem w mieście (Inteligentne systemy transportowe) 1. Zarządzanie dostępnością dróg Wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych (3,5 oraz 7t) - Osiedle Piaski – ul. Błotna, Kazimierza Wielkiego, Puszkina, Dowbora Muśnickiego. Zakaz nie dotyczy autobusów i służb miejskich. 2. Promowanie wykorzystania bardziej ekologicznych środków transportu Pod koniec 2014 r. opracowano koncepcję programowo - przestrzenną rozwoju tras rowerowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Miasto obecnie pracuje nad koncepcją EuroVelo – Realizacja w ramach przebudowy dróg, ZIT (2015-2020) i EuroVelo (2015-2020). 3Edukacja ekologiczna 1. Udostępniono mapę akustyczną i Program ochrony środowiska przed hałasem wraz z informacjami o hałasie i metodach jego redukcji na stronie internetowej miasta. 2. Podejmowano działania promujące korzystanie z miejskich środków transportu (MZK) 3. Planuje się udział miasta w akcji „Dzień bez samochodu”.

46 Wymienione w Programie działania ujęte są również w innych planach i programach miedzy innymi w: –Planie remontów dróg, –Panie inwestycyjnym, –Zintegrowanym planie transportu publicznego, –Opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej, –Programach ochrony powietrza i będą również w ramach realizacji tych dokumentów wykonywane. Założeniem pierwszego Programu ochrony środowiska przed hałasem jest obniżenie o 25% liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas w ramach realizacji niezbędnych dla miasta zadań inwestycyjnych i organizacyjnych. Wykonane już zadania, jak i plany miasta na lata przyszłe wskazują, iż założenie to do 2019 roku będzie wykonane.


Pobierz ppt "Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem 2013-2014 czerwiec 2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google