Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa Kraków, 23 września 2013 r. dr inż. Janusz Bohatkiewicz mgr inż. Sebastian Biernacki mgr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa Kraków, 23 września 2013 r. dr inż. Janusz Bohatkiewicz mgr inż. Sebastian Biernacki mgr inż."— Zapis prezentacji:

1 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa Kraków, 23 września 2013 r. dr inż. Janusz Bohatkiewicz mgr inż. Sebastian Biernacki mgr inż. Maciej Hałucha mgr inż. Robert Wańczyk

2 1.Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z dnia 18.07.2002 r.). END - Environmental Noise Directive Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise (L 189/12, 18.7.2002) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami). 3.Rozp. MŚ z dn. 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L DWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414). 4.Rozp. MŚ z dn. 14.10.2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U Nr 179, poz. 1498). 5.Rozp. MŚ z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2006, Nr 120, poz. 826) 6.W dniu 23 października 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012r. poz. 1109). PODSTAWY WYKONANIA PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM

3 W dniu 23 października 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012r. poz. 1109). Lp.Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] Drogi lub linie kolejowe L DWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku L N przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy 1 a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem 50 (50)45 (45) 2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach 64 (55)59 (50) 3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 68 (60)59 (50) 4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 70 (65)65 (55)

4 Analizowane rodzaje hałasu: hałas drogowy – zdecydowanie najbardziej uciążliwy dla mieszkańców Krakowa, w szczególności przy głównych arteriach komunikacyjnych. Hałas komunalny – agregaty chłodnicze i klimatyzacyjne, oraz urządzenia wentylacyjne, wzrasta uciążliwość z lokali rozrywkowych. Hałas drogowy Hałas lotniczy Hałas przemysłowy Hałas tramwajowy Hałas kolejowy hałas kolejowy, tramwajowy i lotniczy – mają charakter bardziej lokalny, a uciążliwość najczęściej związana jest z pojedynczymi zdarzeniami (przelotami samolotów lub przejazdami pociągów/tramwajów). Hałas przemysłowy – zagrożenie ma charakter lokalny - zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe.

5 2002 - pierwsza w Polsce mapa akustyczna (wykonawca - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie we współpracy z WIOŚ w Krakowie) 2007 - aktualizacja mapy akustycznej Krakowa (wykonawca - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie). 2012 - aktualizacja mapy akustycznej Krakowa (wykonawca – konsorcjum: EKKOM Sp. z o.o., EQM System i Środowisko). Mapy Akustyczne Krakowa

6 MAPY HAŁASU I PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM – TERMINY 2012 2013

7 RÓWNOWAŻNY POZIOM DŹWIĘKU L Aeq (dB) gdzie: L Aeq – poziom hałasu występujący w czasie t i [dB], t i – czas występowania hałasu o poziomie L Ai [s], T – łączny czas obserwacji (czas odniesienia) [s]. Idea L Aeq polega na określeniu średniego poziomu ciśnienia akustycznego w rozpatrywanym czasie

8 DŁUGOOKRESOWY ŚREDNI POZIOM DŹWIĘKU A (dB) Rozp. MŚ z dn. 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L DWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414)

9 Analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska Analizy porównawcze wyników map akustycznych z lat 2007 i 2012 wskazują na zmniejszenie się wielkości oddziaływania hałasu na ludność miasta Krakowa. Sumaryczne liczby osób mieszkających w zasięgach przekroczeń minimalnych wartości dopuszczalnych dla obszaru miasta zmniejszyły się o około: - 5% w przypadku hałasu pochodzącego od dróg, ocenianego wskaźnikiem L DWN. Podkreślić jednak należy, że o około 25% zmniejszyła się liczba osób będąca w strefach oddziaływania powyżej 60dB, natomiast zwiększyła się liczba osób mieszkająca w strefie najmniejszych oddziaływań 55-60dB.

10 Analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska - 22% w przypadku hałasu pochodzącego od dróg, ocenianego wskaźnikiem L N. Zmniejszenie liczby osób dotyczy wszystkich analizowanych przedziałów zasięgów hałasu. Zmniejszenie zasięgów hałasu wynika z wpływu zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie miasta Krakowa w zakresie przebudowy, rozbudowy i remontów sieci drogowej miasta (np. I etap wschodniej obwodnicy Krakowa, budowa estakady w ciągu ul. Nowohuckiej, rozbudowa skrzyżowania ulic: Radzikowskiego – Conrada – Jasnogórska – Armii Krajowej w Krakowie).

11 W latach 2008 – 2012 zrealizowano następujące działania mające wpływ na klimat akustyczny Krakowa: zadania w wynikające ze strategii krótkoterminowej Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa np.: budowa ekranów akustycznych (Al. Powstańców Śląskich, autostrada A4), system obszarowego sterowania ruchem (Al. Słowackiego, Al. Krasińskiego), koordynacja sygnalizacji świetlnej (ul. Młyńska), przebudowa dróg (ul. Bieżanowska), wymiana nawierzchni (ul. Kąpielowa), modernizacja torowiska (skrzyżowanie ul. Straszewskiego z ul. Karmelicką), inne ważne inwestycje mające wpływ na klimat akustyczny Krakowa: I etap wschodniej obwodnicy Krakowa, budowa estakady w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich, budowa linii tramwajowej wraz z przebudowa pasa drogowego i budową ul. Kuklińskiego, przebudowa Ronda Ofiar Katynia, budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, działania wynikające również z zaleceń technicznych Programu np.: przebudowy i remonty ulic (np. ul. Zakopiańska, ul. Bieżanowska, ul. Surzyckiego, ul. Długa, Szlak), wymiany nawierzchni (np. ul. Prokocimska, ul. Wrobela, ul. Myśliwska), przebudowy torowisk (np. ul. Długa, ul. Wawrzyńca, ul. Franciszkańska i Dominikańska), zadania wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

12 WSKAŹNIK M PRZYKŁADOWE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY WIELKOŚCIĄ PRZEKROCZEŃ A LICZBĄ MIESZKAŃCÓW gdzie: M – wartość wskaźnika, L – wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB, m – liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.

13 Priorytet działań Wartość wskaźnika M OdDo Wysoki50250 Średni2050 Niski020 WARTOŚCI WSKAŹNIKA M DLA MIASTA KRAKOWA NA PODSTAWIE MAP Z ROKU 2012

14 DZIAŁANIA W KIERUNKU POPRAWY STANU AKUSTYCZNEGO EDUKACJA STRATEGIA DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA KRÓTKOTERMINOWA – Program ochrony środowiska przed hałasem Perspektywa czasowa: ciągła Źródła finansowania: środki własne Miasta Krakowa, zarządców dróg, linii kolejowych i lotniska, programy finansowe UE, media i sponsorzy Główne kierunki: wspomaganie w edukacji i konsultacjach społecznych Efekty: trudne do bezpośredniego oszacowania– bardzo wysokie przy systematycznym i skoordynowanym działaniu Perspektywa czasowa: 5-15 lat Źródła finansowania: środki własne zaplanowane w WPF, zarządców dróg, linii kolejowych i lotniska, Główne kierunki: ocena Programu, realizacja WPF, realizacja zmian obszarowych, monitoring efektów działań naprawczych Efekty: punktowe, liniowe i obszarowe – trudne do oszacowania (ok. 5 dB) Perspektywa czasowa: 5 lat Źródła finansowania: środki własne: ZIKIT, GDDKiA O. Kraków Główne kierunki: realizacja Programu i monitorowanie jego efektów (w tym powstawania nowych hot spots), przygotowanie rozwiązań obszarowych, MPZP, obszary ciche. Efekty: punktowe i liniowe (ok. 3-12 dB)

15 W ramach opracowywania Programu ochrony środowiska przed hałasem zaproponowano działania, których realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu akustycznego w Krakowie: działania krótkoterminowe, które stanowią faktyczny zakres Programu na lata 2014- 2018, związane z ograniczeniem poziomu hałasu w najniekorzystniejszych punktach i ciągach komunikacyjnych, np.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa system obszarowego sterowania ruchem poprawa stanu nawierzchni dróg (remonty nawierzchni i torowisk projektowanie uwzględniające problem hałasu zwiększanie płynności ruchu poprzez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań, rond, itp dobór właściwych materiałów np. ciche nawierzchnie budowa ekranów akustycznych zabudowa ekranująca

16 Działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest w okresie wykonywania kolejnych programów ochrony przed hałasem (10-15 lat), wybrane założenia: Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa 1.Konsekwentna realizacja projektów infrastrukturalnych 2.Realizacja inwestycji obszarowych mających na celu uspokojenie ruchu poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego, upłynnienie ruchu z kontrolą prędkości 3.Zapewnienie priorytetu komunikacji zbiorowej 4.Polityka parkingowa (park and ride i inne rodzaje) 5.Planowanie przestrzenne uwzględniające zagrożenia hałasem 6.Skuteczne i konsekwentne egzekwowanie ograniczeń: ruchu, prędkości, tonażu 7.Realizacja monitoringu poprzez System zarządzania hałasem

17 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa Działania związane z edukacją ekologiczną Promocja komunikacji zbiorowej Promocja komunikacji rowerowej i rozwój sieci ścieżek rowerowych Promocja i edukacja alternatywnych form wykorzystania samochodów: carpooling (jazda z sąsiadem) carsharing i bikesharing (uliczne wypożyczalnie samochodów i rowerów) eco-driving (ekojazda), styl jazdy Promocja pojazdów cichych (elektryczne, hybrydowee) Udział mediów w konsultacjach społecznych – rola tłumacza Promocja właściwego planowania przestrzennego uwzględniającego zagrożenia hałasem – strefowanie funkcji zabudowy Promocja innych metod ochrony przed hałasem niż ekrany akustyczne

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa Kraków, 23 września 2013 r. dr inż. Janusz Bohatkiewicz mgr inż. Sebastian Biernacki mgr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google