Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alina Malinowska pielęgniarka rodzinna. Pielęgniarstwo rodzinne jest działem pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej, obejmującej opieką rodzinę,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alina Malinowska pielęgniarka rodzinna. Pielęgniarstwo rodzinne jest działem pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej, obejmującej opieką rodzinę,"— Zapis prezentacji:

1 Alina Malinowska pielęgniarka rodzinna

2 Pielęgniarstwo rodzinne jest działem pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej, obejmującej opieką rodzinę, poszczególnych jej członków oraz osoby samotne w środowisku ich życia i mieszkania. Uzyskanie korzystnej zmiany stanu oraz zwiększenie potencjału zdrowia poszczególnych członków rodziny, uznaje się za podstawowy cel działań pielęgniarki rodzinnej, stanowiący kryterium oceny jej pracy.

3 PIELĘGNIARKA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 lipca 2011 r ROKU O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ wykonuje zawód samodzielny. O samodzielności zawodu świadczy określanie pielęgniarstwa jako profesji.

4 Profesję cechuje wysoki stopień społecznie akceptowanej autonomii zawodu. Charakteryzuje się przede wszystkim szerokoprofilowym, trwającym przez długi czas kształceniem do zawodu, wypracowaniem własnego kodeksu etycznego i standardów zawodowych, wyspecjalizowanymi usługami i wypracowanymi podstawami teoretycznymi.

5 Profesjonalizm pielęgniarki rodzinnej obliguje ją do pełnej świadomości, jakie świadczenia jest kompetentna udzielać. Kompetencja obejmuje trzy, wzajemnie powiązane, lecz dające się odróżnić sfery: - zakres wiedzy i umiejętności - zakres obowiązków i odpowiedzialności - zakres pełnomocnictw, uprawnień i możliwości

6  Podmiot pracy pielęgniarki  Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa i realizacja działań zorientowanych głównie na: - wyrobienie odpowiedzialności za własne zdrowie, - uczestnictwo pielęgniarek w zachowaniu i poprawie stanu zdrowia osób, rodzin, pacjentów objętych opieką dyspanseryjną i zaliczanych do osób wysokiego ryzyka rozwoju chorób- zwłaszcza cywilizacyjnych.  samodzielność przy realizowaniu zadań  Czas pracy  Problemy pacjenta zawsze rozpatrywane w kontekście rodziny

7 Praca pielęgniarki rodzinnej ukierunkowana na promocję zdrowia wymaga partnerskich relacji z podopiecznymi i ich rodzinami, a także profesjonalnego wspomagania rodzin, osób w zakresie utrzymania i wzmacniania zdrowia. Praca pielęgniarki ukierunkowana prewencyjnie na podstawie rozmów z pacjentem i wywiadu środowiskowego dokonuje rozpoznania czynników ryzyka rozwoju chorób. Praca pielęgniarki z osobami chorymi- okresowo lub przewlekle- pacjentami w terminalnej fazie choroby, alkoholikami, chorymi psychicznie, dziećmi i młodzieżą z różnymi problemami zdrowotnymi ( w różnym wieku) i ich rodzinami.

8 ▪Efekty (wyniki) procesu pielęgnowania zależą zarówno od aktywności pielęgniarki, jak i samej rodziny. ▪wykorzystanie środków, którymi dysponuje rodzina oraz środków i zasobów, którymi środowisko lokalne może je wesprzeć. Pielęgniarka w ramach procesu pielęgnowania pełni rolę kierowniczą, ale realizowanie tej roli wymaga pełnego uznania, akceptowania i poszanowania prawa chorego. Chory jest nie tylko biernym odbiorcą opieki pielęgniarskiej, ale również uczestniczy w pielęgnowaniu zdrowia, współpracuje i staje się za nie odpowiedzialny.

9  Pielęgniarka środowiskowo/rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Pielęgniarka środowiskowa świadczy swoje usługi na wniosek chorego. Należy zgłosić się do pielęgniarki POZ w miejscu, w którym jesteśmy zdeklarowani

10  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,  pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,  położną środowiskową/rodzinną,  pielęgniarką/położną praktyki,  pielęgniarką opieki długoterminowej,  innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,  przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

11  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 214, oz.1816).

12 Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują: 1) rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców; 2) rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców; 3) prowadzenie edukacji zdrowotnej; 4) prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia; 5) monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami; 6) realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób; 7) prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego; 8) organizację grup wsparcia; 9) profilaktykę chorób wieku rozwojowego; 10) edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych

13 Świadczenia pielęgnacyjne obejmują: 1) realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; 2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami; 3) przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności. Świadczenia diagnostyczne obejmują: 1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 2) wykonywanie badania fizykalnego; 3) wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację; 4) ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia; 5) ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy; 6) wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej; 7) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy; 8) ocenę i monitorowanie bólu; 9) ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny; 10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami

14 Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują: 1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 2) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych; 3) zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia; 4) cewnikowanie pęcherza 5) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych; 7) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem; 8) zdejmowanie szwów; 9) wykonywanie inhalacji; 10) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna; 11) stawianie baniek; 12) ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych; 13) dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego; 14) doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

15 Świadczenia rehabilitacyjne obejmują: 1) rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia; 2) usprawnianie ruchowe; 3) drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej; 4) ćwiczenia ogólnousprawniające; 5) ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku

16 Świadczenia socjalno-bytowe Koordynacja i organizacja działań na rzecz podopiecznego w zakresie spraw socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony zdrowia. organizowanie pomocy sąsiedzkiej / rodzinnej powiadamianie ośrodka pomocy rodzinie lub podmiotu leczniczego o potrzebie objęcia opieką pacjenta

17 Sprawowanie pieczy nad pacjentem przez pielęgniarkę rodzinną nie zwalnia z obowiązku opieki rodziny/opiekunów, w tym opiekunów instytucjonalnych. Pielęgniarka POZ może tworzyć listę aktywną wyłącznie u jednego świadczeniodawcy.

18 ● Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki. ● W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. ● W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

19  to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.  Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.  Należy pamiętać, że rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

20 Podstawowym zadaniem opiekunki środowiskowej jest niesienie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób otoczenia. Zadania opiekunki środowiskowej:  pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych /robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie/  pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych /mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem/  udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,  mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,  aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,  doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,  kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,  inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

21  osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione;  osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, w tym wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

22  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz informację jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna;  odwiedzenie osoby oczekującej pomocy w środowisku zamieszkania przez pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i oceny sytuacji życiowej podopiecznego. Odpłatność za usługi opiekunki środowiskowej ustala Rada Miasta lub Rada Gminy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można obniżyć lub całkowicie od niej odstąpić.


Pobierz ppt "Alina Malinowska pielęgniarka rodzinna. Pielęgniarstwo rodzinne jest działem pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej, obejmującej opieką rodzinę,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google