Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne informacje o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 Marzec, 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne informacje o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 Marzec, 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne informacje o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 Marzec, 2013 r.

2 Polityka spójności:

3 Wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13% i wynosi obecnie 82,5 mld euro.

4 Środki powiększa inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych. 204 mln euro ze specjalnej linii budżetowej dla regionów, w których poziom bezrobocia młodzieży w wieku 15-24 lat przekracza 25%.

5 Programy na lata 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instytut Sąsiedztwa, Programy Regionalne.

6 Na programy krajowe łącznie będzie przeznaczone około 45 620,2 mln €

7 Na programy regionalne łącznie przeznaczone będzie około 36 879,8 mln euro €

8 PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER) Będzie wdrażany w ramach: krajowego programu operacyjnego, 16 regionalnych programów operacyjnych.

9 W ramach programu krajowego podejmowane będą działania systemowe, nietypowe, innowacyjne, ponadnarodowe, dotychczas niestosowane w celu ich przetestowania i pilotażowego wdrożenia

10 Celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. Realizując wybrane aspekty reform w zakresie edukacji, zatrudnienia czy polityki społecznej.

11 Główne cele zaplanowane do realizacji programu POWER wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów, wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia, realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci, realizacja działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

12 PRIORYTETY PROGRAMU: Wspierane w Programie Wiedza Edukacja Rozwój obszary, będą realizowane w ramach czterech osi priorytetowych, na które został podzielony POWER: 1.Osoby młode na rynku pracy. 2.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 3.Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 4.Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 5.Pomoc techniczna.

13 1.Osoby młode na rynku pracy: Priorytet poświęcony działaniom mającym na celu efektywną aktywizację zawodową osób młodych do 24 roku życia bez pracy poprzez wsparcie uwzględniające treningi aktywnego poszukiwania pracy, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozę wiedzy, umiejętności oraz potencjału uczestników, opracowanie IPD, a także udzielenie gwarancji poprzez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, które umożliwią zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego w tym: staże, szkolenia, stypendia, studia podyplomowe, przyuczenie do zawodu czy przekwalifikowanie. Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w postaci pożyczek dla osób młodych, bezrobotnych, poniżej 29 roku życia.

14 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy to podniesienie efektywności działań instytucji rynku pracy w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji w tym obszarze. Priorytet zakłada modernizację struktur organizacyjnych, podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy, zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

15 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; podniesienie jakości studiów doktoranckich; zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego; poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach oraz rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych.

16 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Przewidziano tutaj wsparcie na realizację projektów innowacyjnych i obejmujących współprace ponadnarodową. Projekt innowacyjny to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS. Projekty współpracy ponadnarodowej powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego priorytetu, wykorzystując doświadczenia partnerów z innych krajów.

17 5. Pomoc techniczna To priorytet poświęcony działaniom niezbędnym do prawidłowego przygotowania, obsługi, realizacji i rozliczenia programu. Środki otrzymają instytucje zaangażowane w proces wdrażania POWER i podmioty zamierzające promować program i jego efekty.

18 Finansowanie programu POWER na dzień 8 stycznia 2014 r. Priorytet Kwota łączna na finansowanie programu POWERWkład UEWkład krajowy Osoby młode1704,21478,2226 Polityka publiczna1182,5997,5185 Szkolnictwo wyższe1351,41138,4213 Innowacje społeczne710,5670,540 Pomoc techniczna160,7134,726 Razem5109,34419,3690

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Ogólne informacje o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 Marzec, 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google