Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Runowo Krajeńskie, 6 listopada 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Runowo Krajeńskie, 6 listopada 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Runowo Krajeńskie, 6 listopada 2015 r.
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2016 Runowo Krajeńskie, 6 listopada 2015 r. Wydział Infrastruktury i Rozwoju

2 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Akty prawne i dokumenty wykonawcze stanowiące postawę do ogłoszenia naboru wniosków Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu w dniu 8 września 2015 r. w dniu 8 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie RM w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2015 r., Poz.1451) W dniu 29 września 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził dokumenty wykonawcze do programu (m.in. wniosek, instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja oceny), niezbędne do ogłoszenia naboru

3 Minister właściwy do spraw transportu: zarządzanie programem
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – Ramy instytucjonalne programu Minister właściwy do spraw transportu: zarządzanie programem nadzór i koordynacja realizacji programu przez wojewodów (jednostką zapewniająca koordynację jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Wojewoda: realizuje program przy pomocy Komisji, w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele wojewody oraz po jednym wyznaczonym przez zarząd województwa, dyrektora oddziału GDDKiA oraz komendanta wojewódzkiego policji obsługę komisji zapewnia urząd wojewódzki

4 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
zarządzeniem Nr 363/2015 r. z 5 października r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał Komisję do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu 30 września 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu (1 -30 października 2015 r.)

5 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2016 ( października 2015) ogółem wpłynęło 101 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą zł (dostępna alokacja: zł), w tym: w ramach dróg powiatowych 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania zł (dostępna alokacja w ramach dróg powiatowych: zł) w ramach dróg gminnych 74 wnioski na łączną kwotę dofinansowania zł (dostępna alokacja w ramach dróg powiatowych: zł)

6 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2016 ( października 2015)

7 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2016 ( października 2015) Liczba złożonych wniosków Łączna suma dofinansowania

8 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2016 ( października 2015) Budowa Przebudowa Remont Razem kwota dotacji liczba  liczba Drogi powiatowe ,22 2 ,00 21 ,39 ,61 27 Drogi gminne ,22 12 ,32 58 ,29 ,83 74 ,44 101

9 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2016 ( października 2015)

10 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Alokacja dla województwa w poszczególnych latach

11 30.10.2015 - ogłoszenie wstępnej listy rankingowej
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Harmonogram naboru i oceny wniosków składanie wniosków ocena wniosków ogłoszenie wstępnej listy rankingowej do wniesienie zastrzeżeń do oceny do rozpatrzenie zastrzeżeń i przekazanie ostatecznej listy rankingowej wniosków do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu do zatwierdzenie przez ministra właściwego ds. transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków do zatwierdzenie i ogłoszenie przez Wojewodę listy zakwalifikowanych wniosków

12 Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy:
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy: wnioskodawca nie zastosował się do wzoru określonego przez ministra właściwego ds. transportu wnioskodawca nie zastosował się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

13 Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy:
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy: wskazany we wniosku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku, na który udzielana będzie dotacja i dotacja nie zostanie w danym roku rozliczona dotyczy zadania nie polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi

14 Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy:
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy: dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) – wyjątek stanowi zadanie ma na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii, co zostało wskazane we wniosku

15 Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy:
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy: dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2) dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg dla których zarządcy są różni

16 Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy:
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, gdy: deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji przewidzianą w uchwale udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania przekracza maksymalny dopuszczalny udział przewidziany w uchwale nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy

17 dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena formalna wniosków o dofinansowanie wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone poprawianie błędów pisarskich, rachunkowych albo innych oczywistych omyłek w złożonym w terminie i kompletnym wniosku następuje na żądanie Komisji i w wyznaczonym przez nią terminie przed ustaleniem wstępnej listy rankingowej wniosków

18 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 42
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie przez Komisję według 5 kryteriów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 42 sposób oceny wniosków określa Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań oraz Regulamin przyjęty przez Komisję

19 Program rozwoju gminnej i powiatowej …
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - porównanie kryteriów Program rozwoju gminnej i powiatowej … NPPDL 1. znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (do 20 pkt) 1. wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (do 10 pkt) 2. znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa (do 5 pkt) 2. wpływ zadania na rozwój spójnej, efektywnej sieci dróg (do 7 pkt) 3. wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, i dla transportu zbiorowego (do 7 pkt) 5. znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich (do 5 pkt) 6. wpływ zadania na poprawę dost. lokalnych ośr. gospodarczych (do 3 pkt) 7. wpływ na poprawę dost. instytucji publicznych (do 3 pkt) 8. wpływ na poprawę poł. o kluczowym znaczeniu dla bezp. obywateli (do 2 pkt)

20 Program rozwoju gminnej i powiatowej …
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - porównanie kryteriów Program rozwoju gminnej i powiatowej … NPPDL 4. współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty (do 5 pkt) 3. współpraca jednostek lub innych podmiotów przy realizacji zadania (do 5 pkt) 5. kontynuacja zadania (do 5 pkt) (w NPPDL jedno z podkryteriów w kryterium 2 wpływ zadania na rozwój spójnej, efektywnej sieci dróg) 2. wpływ zadania na rozwój spójnej, efektywnej sieci dróg (jedno z podkryteriów w kryterium 2 NPPDL)

21 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 1
Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W kryterium uwzględnia się w szczególności: prawidłowość przyjętych rozwiązań techniczno - budowlanych, elastyczność w kształtowaniu elementów drogi wynikającą z lokalnych potrzeb komunikacyjnych oraz jej otoczenia, kompleksowość zaplanowanych robót, stosowanie rozwiązań techniczno - budowlanych podnoszących bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz gwarantujących sprawne odwodnienie drogi

22 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - kryterium 1
skala ocen od 0 do 20 pkt każdy wniosek w kryterium 1 przyporządkowany zostaje do 1 z 5 instrukcji oceny: 1)„A” remont - max. 8 pkt 2)„B1” przebudowa (wniosek o pozwolenie, zezwolenie lub zgłoszenie przed 25 marca 2015) - max. 17 pkt 3)„B2” rozbudowa/budowa (wniosek o pozwolenie, zezwolenie lub zgłoszenie przed 25 marca 2015) - max. 20 pkt

23 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - kryterium 1
4)„C1” przebudowa (wniosek o pozwolenie, zezwolenie lub zgłoszenie 25 marca 2015 i później) - max. 17 pkt 5)„C2” rozbudowa/budowa (wniosek o pozwolenie, zezwolenie lub zgłoszenie 25 marca 2015 i później) - max. 20 pkt

24 Instrukcja „A” – elementy oceniane (obejmuje/nie obejmuje):
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - kryterium 1 Instrukcja „A” – elementy oceniane (obejmuje/nie obejmuje): jezdnie – 2 pkt pobocza/chodniki - 2 pkt ścieżki rowerowe - 1 pkt zatoki autobusowe/perony na przystankach komunikacyjnych - 1 pkt system odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa i inne) - 2 pkt

25 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - kryterium 1
Instrukcja „A” – remont – tabela oceny obejmuje nie obejmuje jezdnie 2 pkt 0 pkt pobocza/chodniki ścieżki rowerowe 1 pkt zatoki autobusowe / perony na przystankach komunikacyjnych system odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa i inne)

26 Przebudowa (0-17 pkt) – instrukcje „B1” oraz „C1” – elementy oceniane:
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - kryterium 1 Przebudowa (0-17 pkt) – instrukcje „B1” oraz „C1” – elementy oceniane: szerokość pasa ruchu - do 2 pkt szerokość pobocza gruntowego – do 2 pkt ruch pieszych - do 2 pkt uspokojenie ruchu – do 2 pkt przystanki komunikacyjne – 1 pkt system odwodnienia – 2 pkt ruch rowerzystów – do 2 pkt przebudowa skrzyżowania – 4 pkt

27 Rozbudowa/budowa – różnice w ocenie
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - kryterium 1 Rozbudowa/budowa – różnice w ocenie w porównaniu z przebudową (różnica „B2” w stos. do „B1”; „C2” do „C1”): dodatkowe punkty za klasę drogi w zależności od kategorii: Droga powiatowa: G, GP - 3 pkt, Z - 2 pkt Droga gminna Z, G, GP – 3 pkt, L - 2 pkt, D – 1 pkt

28 Rozbudowa/budowa – różnice w sposobie oceny
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna - kryterium 1 Rozbudowa/budowa – różnice w sposobie oceny w porównaniu z przebudową (różnica „B2” w stos. do „B1”; „C2” do „C1”) brak punktu w przypadku pasa ruchu dla rowerów na drogach klasy G, Z, L i D na terenie zabudowy punkty nie tylko za przebudowę, ale także rozbudowę/budowę skrzyżowania

29 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 2 (0 - 5pkt)
Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa W kryterium uwzględnia się znaczenie danej drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie w sieci dróg publicznych (funkcja w sieci drogowej właściwa dla danej kategorii), jej „ponadlokalność” (tj. gdy droga wychodzi poza granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego (droga powiatowa – przebiega przez obszar dwóch lub więcej powiatów, droga gminna – przebiega przez obszar dwóch lub więcej gmin) oraz powiązania z innymi drogami (tej samej, niższej bądź wyższej kategorii).

30 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 2 (0 - 5pkt)
Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa droga objęta zadaniem łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii – 1 pkt droga objęta zadaniem łączy się bezpośrednio z drogą tej samej lub niższej kategorii -1 pkt droga objęta zadaniem łączy się bezpośrednio z odcinkiem drogi należącym do innej jst, na której w ciągu 3 lat od dnia złożenia wniosku realizowane było zadanie polegające na budowie/rozbudowie, przebudowie lub remoncie – 1 pkt

31 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 2 (0 - 5pkt)
Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa zadanie obejmuje swym zasięgiem także odcinek drogi wykraczający poza teren jednostki – wnioskodawcy (tzw. „odcinki graniczne”) – 1 pkt droga powiatowa przebiega przez obszar dwóch lub więcej powiatów, droga gminna przebiega przez obszar dwóch lub więcej gmin – 1 pkt

32 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 3 (0-7 pkt)
Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, i dla transportu zbiorowego

33 Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej (…)
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 3 (0- 7 pkt) Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej (…) w kryterium uwzględnia się specyfikę danego województwa i wynikające z niej potrzeby w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej m.in. połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego, ośrodków gospodarczych występujących w regionie, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez instytucje usług oraz wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego

34 Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej (…)
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 3 (0 -7 pkt) Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej (…) zadanie realizowane jest na obszarze wiejskim (definicja - PROW) – 2 pkt droga stanowi jedyne połączenie danej z miejscowością stanowiąca siedzibę gminy (brak połączeń alternatywnych) – 1 pkt droga zapewnia bezpośredni dostęp do ośrodka gospodarczego/przedsiębiorców prowadzących działalność ważną dla społeczności lokalnej gospodarczego - 1 pkt

35 Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej (…)
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 3 (0 -7 pkt) Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej (…) droga zapewnia bezpośredni dostęp do przynajmniej 3 instytucji świadczących usługi publiczne – 1 pkt droga objęta zadaniem wykorzystywana jest przez regularną komunikację publiczną – 1 pkt droga przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej jednej instytucji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli – 1 pkt

36 Wkład partnera w wysokości wkładu własnego wnioskodawcy
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 4 (0- 5 pkt) Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty Wkład partnera w wysokości wkładu własnego wnioskodawcy Liczba punktów poniżej 10% 0 pkt 10-20% 1 pkt 21-30% 2 pkt 31-40% 3 pkt 41-50% 4 pkt powyżej 50% 5 pkt

37 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 5 (0 -5 pkt)
Kontynuacja zadania W kryterium uwzględnia się czy ciągłość zadania objętego wnioskiem (zamykanie ciągu lub cały ciąg drogi bądź kontynuacja wcześniejszych zadań na danym ciągu) oraz rodzaj inwestycji zrealizowanych na pozostałych odcinkach ciągu

38 Kontynuacja zadania – propozycja punktacji
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 5 (0 -5 pkt) Kontynuacja zadania – propozycja punktacji 1) zadanie jest kontynuacją wcześniejszego zadania realizowanego w ciągu danej drogi w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku i stanowi jego zamknięcie lub zadanie realizowane jest na całym ciągu danej drogi – 4 pkt 2) zadanie jest kontynuacją wcześniejszego zadania realizowanego w ciągu danej drogi w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku i nie stanowi jego zamknięcia – 3 pkt

39 Kontynuacja zadania – propozycja punktacji
Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Ocena merytoryczna – kryterium 5 (0 -5 pkt) Kontynuacja zadania – propozycja punktacji 3) zadanie jest kontynuacją wcześniejszego zadania realizowanego w ciągu danej drogi w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku, polegającego na budowie/rozbudowie bądź przebudowie drogi lub na całym ciągu drogi realizowane jest zadanie polegające na budowie/rozbudowie bądź przebudowie - 1 pkt

40 Lista rankingowa o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej w przypadku równej liczby punktów: 1) liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 „Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”, 2) rodzaj realizowanej inwestycji (w kolejności: 1. budowa (rozbudowa), 2. przebudowa, 3.remont – w przypadku gdy wnioski uzyskały taką sama liczbę punktów również w kryterium nr 1,

41 Lista rankingowa 3) długość odcinka drogi, który jest przedmiotem wniosku – w przypadku gdy wnioski uzyskały taką sama liczbę punktów również ze względu na rodzaj realizowanej inwestycji.

42 Realizacja programu – nowe regulacje
rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do dnia 31 marca w przypadku nierozpoczęcia tej procedury w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie (nie dotyczy zadań znajdujących się na liście rezerwowej)

43 Realizacja programu – nowe regulacje
w przypadku wycofania się z umowy partnera, wojewoda dokonuje ponownej oceny danego wniosku, przeliczenia punktów oraz ewentualnej odpowiedniej weryfikacji listy wniosków, które uzyskają dofinasowanie. W przypadku uzyskania liczby punktów niewystarczającej na uzyskanie dofinansowania wojewoda odmawia przyznania dofinansowania na dane zadanie (w przypadku gdy umowa jest już podpisana - rozwiązuje zawartą umowę o dofinansowanie) z uwagi na zmianę okoliczności/warunków, które miały wpływ na ponowną ocenę merytoryczną złożonego wniosku

44 Dziękuję za uwagę Maksymilian Wolarz Kierownik Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Wydział Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy


Pobierz ppt "Runowo Krajeńskie, 6 listopada 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google