Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – Lubuskie 2020 Ogólna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – Lubuskie 2020 Ogólna."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – Lubuskie 2020 Ogólna pula środków 906,1 mln € z tego 653,4 mln euro – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – na projekty twarde (infrastrukturalne) 252,69 mln euro – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – na projekty miękkie (inwestycje w kapitał ludzki)

2 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura planowany projekt Oddziału na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP przyznana pula środków na działanie 4.1 2,61 mln € planowany zakup 14 średnich samochodów pożarniczych koszt własny Gminy 150 – 200 tys. zł planowana realizacja w latach 2016 - 2017

3 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy (nauka korzystania z Internetu, obsługi komputera, program uniwersytetu III wieku, szkolenia dot. korzystania z e-usług publicznych w obszarach jak np.: – sprawy obywatelskie, – prowadzenie działalności gospodarczej, – składanie deklaracji, informacji i innych dokum. w celu rozliczania podatków) doposażenie zgłoszonych OSP w sprzęt informatyczny sfinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w pomieszczeniach OSP (w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby) lokalni trenerzy przez okres 3 lat, rekrutowani spośród kandydatów wskazanych przez OSP Projekt będzie projektem „zamkniętym„ tzn. skierowanym tylko i wyłącznie do tych gmin, które zawrą Porozumienie poprzedzone Listem Intencyjnym

4 od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku - walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w OSP, do 30 czerwca 2016 roku - zjazdy oddziałów gminnych Związku, do 31 grudnia 2016 roku - zjazdy oddziałów powiatowych Związku KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZA

5 Na szczeblu OSP (tylko w formie druków) 1.„Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP" wraz z załącznikami jeden egz. pozostaje w aktach OSP, drugi przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w terminie 7 dni po odbyciu zebrania, trzeci egzemplarz sporządza się w przypadku zmian w składzie Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP (dla potrzeb Krajowego Rejestru Sądowego) KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZA

6 Na szczeblu zarządu oddziału gminnego ZOSP RP (w formie druków i przekazu elektronicznego) 1.„Raport OSP" - wprowadzany do programu „System OSP” www.osp.org.pl, www.osp.org.pl 2.„Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań OSP”, 3.„Informacja o przebiegu zjazdu oddziału” - wypełniana w programie „System OSP" panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016-2017” Wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Zarządu Głównego ZOSP RP 4. Protokół z odbycia Zjazdu (forma zwyczajowa), 5. Pozostałe protokoły (komisji rewizyjnej itd.). KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZA

7 Jubileusze: – 95-lecie Związku OSP RP, – 100-lecie Związku Floriańskiego, –25-lecie Ustawy o ochronie ppoż. Łączenie funkcji radnego z członkostwem we władzach OSP, Procentowy wskaźnik przy wyborze Delegatów i Przedstawicieli

8 Środki finansowe pozyskane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL w 2015 r. Na zakup sprzętu, środków ochrony osobistej, samochodów pożarniczych 1.094.300 zł Na dofinansowanie remontów remiz i działalność programową (szkolenia, obóz MDP, OTWP, zawody) 184.500 zł

9 Łącznie pozyskaliśmy 1.278.800 zł średnio 3.650 zł na jednostkę OSP

10 Pozyskane środki finansowe pozwoliły na dofinansowanie zakupów następujących ilości sprzętu i umundurowania: 6 zestawów/narzędzi ratownictwa technicznego 11 rozpieraczy kolumnowych/ramionowych/nożyc 3 zestawy poduszek wysokociśnieniowych 11 pomp szlamowych i pływających 29 aparaty oddechowe i 13 butli kompozytowych 6 wentylatorów oddymiających 7 drabin pożarniczych 8 zestawów PSP R1 i 4 defibrylatory 40 radiotelefonów 6 agregatów prądotwórczych 17 pił do drewna oraz betonu i stali 1 kamera termowizyjna 6 detektorów wielogazowych 7 prądownic turbo 12 latarek – szperaczy 2 systemy ośw. RALS 7 kpl. sań lodowych pneumatycznych 16 narzędzi Hooligan 1 zestaw do stabilizacji pojazdów Paratech

11 Pozyskane środki finansowe pozwoliły na dofinansowanie zakupów następujących ilości sprzętu i umundurowania: 176 kpl. ubrań ochronnych 238 hełmów 373 pary butów 249 kpl. ubrań koszarowych 240 mundurów wyjściowych 42 kurtki strażackie 240 par rękawic bojowych 5 kombinezonów do pracy w wodzie 10 skafandrów lodowo-ratowniczych

12 Wszystkie dane w broszurze informacyjnej oraz na stronie www.zosprp.comwww.zosprp.com Wnioski składamy w terminie od 1 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. Właściwe druki pobieramy ze strony internetowej Dofinansowanie w 2016 r.

13 Na podstawie promesy lub informacji potwierdzającej przyznanie dotacji OSP odbiera dotacje wraz z zamówionym sprzętem. Dokumenty rozliczeniowe dotacji ( fv, protokoły odbioru) wymagają podpisu Prezesa OSP wraz ze skarbnikiem lub upoważnionej przez Prezesa osoby. Przy odbiorze sprzętu konieczna jest pieczątka OSP. ROZLICZENIA DOTACJI

14 Po otrzymaniu dotacji jednostka OSP: wpisuje dofinansowany sprzęt i umundurowanie do książki gospodarza ( INWENTARZOWEJ) środki trwałe ( sprzęt powyżej 3 500 zł) przyjmuje na stan środków trwałych – druk OT i ewidencja oznakowuje sprzęt zgodnie z wytycznymi przechowuje dokumentację zakupu – oryginał faktury - w siedzibie jednostki minimum 5 lat ROZLICZENIA DOTACJI

15 OZNAKOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z DOFINANSOWANIEM Tablice pamiątkowe – dot. dotacji na remonty remiz powyżej 3 500 zł, Naklejki i tabliczki – dot. składników majątku i wyposażenia powyżej 3 500 zł, Naklejki i metki – dot. środków ochrony indywidualnej powyżej 300 zł, Szczegółowa instrukcja oznakowania – w broszurce informacyjnej oraz na naszej stronie www.zosprp.com.

16 OZNAKOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z DOFINANSOWANIEM OBOWIĄZEK ZAMIESZCZANIA INFORMACJI O ŹRÓDŁACH DOFINANSOWANIA (media, budynki remiz, samochody, sprzęt)

17 PROMOCJA Asortyment Oferta promocyjna ważna do 10 grudnia bądź do wyczerpania zapasów Cena w nowym roku z 23% VAT Wąż pożarniczy tłoczny W-52114 zł/odc.144 zł Wąż pożarniczy tłoczny W-75169 zł/odc.220 zł Koszulka strażacka czarna typu t- shirt 19 zł/szt.30 zł Rękawice strażackie Patron Fire short (krótkie) 162 zł/para minimum 196 zł Kominiarka strażacka 2K67 zł/szt.85 zł

18 Prawidłowe noszenie umundurowania oraz odznaczeń regulują: Regulamin umundurowania, Regulamin odznaczeń, Ceremoniał OSP. ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA I ODZNACZEŃ

19 ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę białą ( o gładkiej fakturze tkaniny), krawat - jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny), skarpetki i obuwie powinny być w jednolitym czarnym kolorze (bez wzorków i ozdób) sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw; warkocz sznura przypina się do pierwszego górnego guzika kurtki mundurowej, sznur galowy do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego pod jej prawym pagonem a warkocz z pomponem przypina się do guzika prawej kieszeni, przy koszulach letnich 1 dystynkcję dopina się do lewej kieszeni koszuli.

20 Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić przy umundurowaniu: symbole żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez nich obrządku religijnym, elementy strojów regionalnych z zachowaniem postanowień § 3 z rozdz. 4, okulary przeciwsłoneczne. ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA

21 o jeden galon - członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych tych szczebli, o dwa galony - członkowie zarządów oddziałów powiatowych, wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego raz Zarządu Głównego ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego, o członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapki dodatkowo srebrne galony w kształcie krzyżaka. ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA NAKRYCIA GŁOWY czapka rogatywka ze srebrnym okuciem daszka - dla mężczyzn, kapelusz -dla kobiet, członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrne galony:

22 UBIÓR WYJŚCIOWY– Z BARETKAMI Uczestnictwo w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP, Występowanie w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach. ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA

23 UBIÓR GALOWY– ZE SZNUREM GALOWYM, ORDERAMI, ODZNACZENIAMI, ODZNAKAMI święta państwowe i w Dniu Strażaka, w tym podczas uroczystości religijnych i spotkań świeckich organizowanych z tej okazji, uroczystości wręczania sztandarów, orderów, odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic, oraz innych uroczystości o doniosłym znaczeniu uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i zmarłych oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi. ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA

24 NADAWANIE FUNKCJI W OSP Nadawanie funkcji w OSP nie jest regulowane żadnym przepisem. Proponujemy, aby Zarząd OSP przygotował uchwałę, która określa schemat przyznawania funkcji, np.: strażak – co najmniej 6 miesięcy członkostwa w OSP, st. strażak – 3-letnie członkowstwo, ukończone szkolenie OSP cz. I i II, dowódca roty – 2-letnie pełnienie funkcji starszego strażaka, członkowie zarządu – osoby wybrane na walnym zebraniu członków. ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA

25 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY NOSZENIU UMUNDUROWANIA na klapach i pagonach nosimy tylko dystynkcje i emblematy Związku prawidłowo rozmieszczone, rogatywki powinny odpowiadać dystynkcjom noszonym na klapach munduru, należy wyeliminować z umundurowania strażaków ochotników wszelkie dodatki z umundurowania PSP ( sznury, orzełki emblematy), strażacy występujący do odznaczeń musza występować w umundurowaniu galowym. ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA

26 Członkowie OSP i funkcyjni ZOSP RP noszą ordery, odznaczenia, medale według następujących zasad: Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności wynikającej z ich znaczenia i godności, a mianowicie: 1. Ordery 2. Odznaczenia 3. Medale ZASADY NOSZENIA ODZNACZEŃ

27 Ordery i odznaczenia nosi się mundurze rozmieszczone symetrycznie na wysokości 5,5 cm powyżej klapy górnej kieszeni w następujący sposób: 1 medal/order/odznaczenie - nad środkiem kieszeni, 2 - 4 orderów/odznaczeń/medali - w jednym rzędzie bez przerw między wstążkami – z tym, że przy ilości trzech i więcej wstążek - wstążkę pierwszego odznaczenia podkłada się na wstążkę następnego odznaczenia, do odpowiedniej szerokości, 5 - 8 odznaczeń/medali - w jednym rzędzie, tak aby zajęły szerokość czterech wstążek umieszczonych obok siebie, przy czym wstążkę drugiego i kolejnych odznaczeń podkłada się częściowo pod wstążkę poprzedniego medalu, większą ilość odznaczeń - w dwóch lub więcej rzędach, tak aby w pierwszym rzędzie nie było mniej niż 5 i więcej niż 8, a w ostatnim rzędzie nie mniej niż 4 odznacz., rzędy orderów/odznaczeń/medali umieszcza się w ten sposób, aby górny rząd krył wstążki dolnego rzędu w całości, a odznaczenia/medale dolnego rzędu - do połowy, w razie nadania tego samego orderu, odznaczenia lub medalu po raz kolejny, nosi się najwyższą jego klasę. ZASADY NOSZENIA ODZNACZEŃ

28 w przypadkach, gdy nie ma obowiązku noszenia odznaczeń, nosi się ich baretki wykonane ze wstążki barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia, szerokość baretki równa się szerokości wstążki, baretki nosi się na lewej stronie piersi z prawa na lewo w kolejności przewidzianej dla orderów/odznaczeń/medali, niedozwolone jest noszenie baretek sporządzonych z innych materiałów niż wstążki orderów/odznaczeń. ZASADY NOSZENIA ODZNACZEŃ

29

30 MEDAL „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU” Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze, którą zakłada się pod kołnierz koszuli, tak aby Znak zawieszony był poniżej węzła krawata. ZASADY NOSZENIA ODZNACZEŃ

31 MEDAL HONOROWY IM. BOLESŁAWA CHOMICZA Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui. Nie posiada miniaturki oraz baretki. ZASADY NOSZENIA ODZNACZEŃ

32 MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” Medal nosi się na lewej stronie piersi. Nosi się tylko najwyższą klasę medalu. baretka: medal złoty baretka: medal srebrny baretka: medal brązowy ZASADY NOSZENIA ODZNACZEŃ

33 Odznaki Związkowe noszone na mundurze odznaka "Wzorowy Strażak" - na środku między guzikiem klapy, a dolną krawędzią prawej, górnej kieszeni kurtki, odznaka "Za wysługę lat" - na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości guzika, na środku lewej połowy klapy, na kieszeniach munduru można nosić najwyżej dwie odznaki na prawej stronie kurtki i jedną odznakę na lewej stronie. DODATKOWO można nosić np.: odznakę Honorowego Dawcy Krwi Krzyż Harcerski Odznakę PCK i inne, np. organizacji zawodowych, sportowych itp. ZASADY NOSZENIA ODZNACZEŃ

34

35 Zasady zachowania się podczas uroczystości reguluje CEREMONIAŁ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH CEREMONIAŁ STRAŻACKI Poświęcenie i wręczenie sztandaru Dekoracja OSP Odznaczeniem Wręczanie Odznaczeń i Wyróżnień Otwarcie remizy Ślub strażaka Pogrzeb ze strażacką asystą honorową Jubileusz OSP Szacunek dla symboli Meldunek

36 strażacy występujący w pododdziałach nie klękają i nie zdejmują nakryć (czapek, hełmów) przez cały czas trwania uroczystości, nawet podczas przyjmowania Komunii Świętej, strażacy występujący indywidualnie w mundurze nie klękają przez cały czas trwania uroczystości, natomiast przed wejściem do kościoła zdejmują nakrycie głowy (nie dotyczy to dziewcząt i kobiet), stojąc w kościele czapkę trzyma się swobodnie w lewej wyprostowanej ręce - jak na rysunku, siedząc w kościele należy trzymać czapkę na lewym kolanie, CEREMONIAŁ STRAŻACKI ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKÓW W KOŚCIOŁACH

37 Nie należy kłaść czapek na blatach klęczników i ławek, gzymsach, parapetach okiennych itp., Strażacy występujący w pododdziałach (m.in. poczty sztandarowe) nie występują z szyku do komunii św., rozluźniają tylko ustawienie, a gdy zbliży się do nich kapłan, sygnalizują chęć przyjęcia sakramentu kładąc dłoń prawej ręki na lewej piersi w okolicy serca, Strażacy występujący indywidualnie podchodzą do miejsca udzielania komunii, nie klękają, a gdy ksiądz podaje komunię, kładą dłoń prawej ręki w okolicy serca, po przyjęciu sakramentu opuszczają prawą rękę, wykonują skłon głową i odchodzą. CEREMONIAŁ STRAŻACKI ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKÓW W KOŚCIOŁACH

38 Regulamin Sztandarów poczty sztandarowe OSP i oddziałów Związku OSP RP zestawiać można tylko ze strażaków, którzy są pełnoletni i posiadają przeszkolenie podstawowe, poczet może składać się z mężczyzn i kobiet, członkowie pocztu sztandarowego powinni zawsze występować w ubiorze galowym, bez względu na rodzaj uroczystości czy świąt nosi się jeden obowiązujący wzór szarfy, członkowie pocztu nie opuszczają sztandaru. POCZET SZTANDAROWY regulowany jest przez CEREMONIAŁ STRAŻACKI

39 INFORMUJEMY, ŻE ZMIENIA SIĘ NIEODWOŁALNIE STAWKA PODATKU VAT NA SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY OD 01.01.2016 OBOWIĄZUJE STAWKA VAT 23 % ZMIANY PRZEPISÓW

40 Za kilka miesięcy zmienią się przepisy ustawy PRAWO O STOWARZYSZENIACH. Najważniejsze zmiany to zmniejszenie liczby osób, które są konieczne do założenia stowarzyszenia oraz skrócenie czasu rejestracji. Duże zmiany dotyczą też stowarzyszeń zwykłych. ZMIANY PRZEPISÓW

41 DUŻE ZMIANY W KSIĘGOWOŚCI DLA OSP OD 2016 Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości przyniosła szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji pozarządowych dotyczących księgowości: nowe przepisy wyróżniają cztery możliwości – cztery typy jednostek, Zarządy OSP powinny wybrać jakiego rodzaju typu organizacją będzie ich jednostka, brak decyzji oznacza automatyczne pozostanie przy PEŁNEJ RACHUNKOWOŚCI. RACHUNKOWOŚĆ OSP

42 typy jednostek: jednostka prowadząca księgowość wg pełnych zasad ustawy o rachunkowości – bez uproszczeń, jednostka mała, NOWOŚĆ! jednostka mikro, JEDNOSTKA PROWADZĄCA UPROSZONĄ EWIDENCJĘ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NOWOŚĆ! RACHUNKOWOŚĆ OSP

43 JEDNOSTKA PROWADZĄCA UPROSZONĄ EWIDENCJĘ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW prowadzi działania w sferze zadań publicznych, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma statusu organizacji pożytku publicznego, osiąga przychody wyłącznie z:  działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,  działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,  tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach, w roku poprzedzającym rok wyboru osiągnęła przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w ww. punkcie w wysokości nie przekraczającej 100 000 zł. RACHUNKOWOŚĆ OSP

44 Organizacja, która spełnia określone warunki i decyduje się na tę opcję, może korzystać z wielu uproszczeń nie musi prowadzić pełnej księgowości, tylko uproszoną ewidencję przychodów i kosztów, jest zwolniona z obowiązku przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego, nie musi posiadać polityki rachunkowości. RACHUNKOWOŚĆ OSP

45 Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów w trybie określonym w statucie, np. uchwałą Zarządu. Jeśli OSP chce wprowadzić tę zmianę w 2016 r., to najpóźniej do 31 stycznia 2016 r. musi poinformować o zmianie właściwy Urząd Skarbowy RACHUNKOWOŚĆ OSP

46 UWAGA! W obowiązkach sprawozdawczych nie zmieniła się jedna rzecz – nadal dotyczy wszystkich organizacji, niezależnie od osiągniętego przychodu – to obowiązek składania rocznej deklaracji CIT-8. RACHUNKOWOŚĆ OSP

47 Ze względu na obowiązujące przepisy zmienionej w 2014 r. Ustawy o rachunkowości, jednostki OSP, które chcą za 2015 r. sporządzić sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń, muszą podjąć przez walne zebranie członków uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. RACHUNKOWOŚĆ OSP

48 OD 1 STYCZNIA 2015 R. BĘDĄ KARY ZA NIE PRZEKAZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO URZĘDU SKARBOWEGO W konsekwencji wprowadzonej zmiany nie przekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe karane grzywną, która będzie mogła wynieść od 175 zł do 35.000 zł SPRAWOZDAWCZOŚĆ

49 koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, zatem wydatki te powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w formie dotacji, cele wykraczające poza koszty funkcjonowania OSP, określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, mogą być finansowane przez Gminę w trybie art. 219 ust. 2, bądź art. 218 ustawy o finansach publicznych, oczywiście z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem warunków. FINANSOWANIE OSP Z BUDŻETU GMINY

50 4 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Celem ustawy było uchylenie wymogu ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez funkcjonariuszy PSP, Policji, Straży Granicznej, BOR, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz przez osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi OSP. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI

51 W połowie maja Sejm znowelizował zapisy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Po zmianach członkom OSP przysługiwać będzie „rekompensata pieniężna”, będąca odpowiednikiem prawa do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. USTAWA O OCHRONIE PPOŻ.

52 ZAPISY W KRS ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W OSP Jednostka OSP jest zobligowana do przesyłania określonych informacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Najczęściej są to informacje związane ze zmianami: w statucie w zarządzie w komisji rewizyjnej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

53 ZAPISY W KRS ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W OSP chwila skuteczności zmiany w organach OSP nie jest uregulowana w ustawach, orzecznictwo wskazuje, że pełnienie np. funkcji członka zarządu stowarzyszenia nie jest uzależnione od dokonania wpisu w rejestrze, wybór nowego zarządu lub komisji rewizyjnej ( bądź pojedynczych członków tych organów) w OSP jest skuteczne w chwili podjęcia uchwały o wyborze przez walne zebranie, zarząd lub komisję rewizyj., osoby nowo wybrane nie muszą czekać na wpis w KRS, aby ich działania były prawnie skuteczne. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

54 JAK ZGŁOSIĆ ZMIANĘ WŁADZ DO KRS formularz KRS-Z20 - informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach, formularz KRS-ZK - zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów. Dołącza się : protokół z walnego zebrania członków wraz z listą obecności, uchwałę walnego zebrania członków o wyborze/odwołaniu członków zarządu/komisji rewizyjnej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

55 CROWDFUNDING NOWY SPOSÓB FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CROWDFUNDING

56 Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dostarczanego przez szeroką społeczność wirtualną, która chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę, Zgromadzone w ten sposób środki mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku milionów złotych, Finansującymi są członkowie społeczności wirtualnych, znajomi, rodzina i wszelkie osoby, które mikropłatnościami chcą wesprzeć twórców, W zamian twórca projektu oferuje wspierającym unikalne bonusy (spotkania, prezentacje, itp). CROWDFUNDING

57 Działające w Polsce portale to np.: wspólnyprojekt.pl polakpotrafi.pl wspieram.to CROWDFUNDING

58 Kolejny przykład na wspieranie swojej działalności to Serwis FaniMani.pl Wystartował w grudniu 2014 roku i jest pierwszym portalem w Polsce, który umożliwia wspieranie organizacji społecznych bez dodatkowych kosztów, podczas zakupów internetowych CROWDFUNDING

59 Przed dokonaniem zakupów w jednym z 530 partnerskich sklepów online (najpopularniejsze sklepy internetowe: Zalando, Matras, Empik, RTVEUROAGD, Douglas, Mediaekspert itp.), użytkownicy serwisu wskazują cel, który chcą wspierać i następnie robią swoje zakupy tak jak zwykle. Jak na tym korzysta organizacja społeczna? Od każdej zrealizowanej transakcji, dla wybranego celu przekazana zostaje darowizna w wysokości kilku procent wartości zakupów. Pieniądze te pochodzą z budżetu marketingowego sklepu. Trzeba tylko zarejestrować jednostkę OSP i zrobić odpowiednią kampanię reklamową wśród znajomych, przyjaciół straży, żeby zakupy dokonywali poprzez stronę i wskazali właściwą OSP. CROWDFUNDING

60

61 rozliczenie za 2014 r.

62 na Związek OSP RP podatnicy przekazali 3.235.900 zł (wzrost o ok. 14%) w tym dla OSP z województwa lubuskiego 91.391 zł wzrost o ok. 29% liczba podatników wpłacających na OSP z terenu woj. lubuskiego wg raportu US 1.751 osób

63 Lista jednostek, które pozyskały najwięcej środków z wpłat 1 % podatku jednostka OSP kwota środków uzyskanych z wpłat za rok 2014 Borowina 6.413,07 zł Stary Jaromierz 6.365,86 zł Wężyska 6.095,96 zł Garbicz 4.824,29 zł Gryżyna 4.734,80 zł Iłowa 3.562,31 zł Trzemeszno Lubuskie 2.969,89 zł Trzebiechów 2.763,36 zł

64 Lista jednostek, które otrzymały największą ilość pojedynczych wpłat jednostka OSP liczba osób dokonujących wpłaty z przeznaczeniem na daną OSP Borowina147 Wężyska139 Trzemeszno Lubuskie119 Trzebiechów92 Iłowa60

65


Pobierz ppt "FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – Lubuskie 2020 Ogólna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google