Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(LSR) Październik 2015 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(LSR) Październik 2015 1."— Zapis prezentacji:

1 Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(LSR) Październik 2015 1

2 Podstawa prawna 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.) 2)ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) 2

3 Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(LSR) – Regulamin Konkurs prowadzony jest na podstawie regulaminu opracowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zaopiniowaniu przez samorządy wojewódzkie oraz ARiMR. Regulamin określa w szczególności: Tryb składania wniosków o wybór LSR i sposób uzupełniania braków oraz poprawiania oczywistych omyłek; Kryteria wyboru LSR oraz sposób ich oceny; Minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru LSR; Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na LSR; Sposób podawania do publicznej wiadomości wysokości środków dostępnych w ramach konkursu przeznaczonych na realizację LSR; Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu; Formę i sposób udzielenia LGD wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu. 3

4 Załączniki do regulaminu: Formularz wniosku o wybór LSR wraz z instrukcją wypełniania wniosku; Kryteria wyboru LSR; Struktura i wymagania dotyczące LSR; Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR; Formularz karty oceny LSR pod względem spełniania kryteriów wyboru LSR dla członka komisji; Sposób ustalania wysokości dostępnych środków na realizację LSR. Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wraz załącznikami oraz wniosek o wybór LSR znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl 4

5 Tryb składania wniosków o wybór LSR: Wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy bezpośrednio do organizatora, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie; Wnioskodawca składa wniosek o wybór LSR w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie; Przed złożeniem wniosku następuje sprawdzenie jego kompletności. Kompletność wniosku poświadczają w formie pisemnej składający i przyjmujący wniosek, wskazując na jego oryginale i kopii liczbę załączników faktycznie dołączonych do wniosku; Organizator potwierdza złożenie wniosku na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią organizatora i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek; Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie organizatora; Wnioskodawca niezwłocznie informuje organizatora w formie pisemnej o zmianach danych teleadresowych objętych wnioskiem. 5

6 Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju: W oparciu o art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności zarząd województwa ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodnie z art. 8 ust. 1 niniejszej ustawy ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności wskazanie: a)termin składania wniosków o wybór LSR, b)miejsca i trybu składania wniosków o wybór LSR, c)sposobu ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizacje LSR, d)miejsca zamieszczenia formularza wniosku o wybór LSR, formularza umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz regulaminu konkursu, e)dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR, f)EFSI, z których środków będą współfinasowane LSR wybrane w ramach tego konkursu; 6

7 -Ogłoszenie jest podawane do publicznej wiadomości przez zarząd województwa, w szczególności na stronie internetowej województwa co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o wybór LSR. -Termin składania wniosków o wybór LSR nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Mając powyższe na uwadze w dniu 9.10.2015 r. zarząd województwa podkarpackiego podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Nabór wniosków zaplanowano w terminie od dnia 9.11.2015 r. do 30.12.2015 r. 7

8 Warunki udziału w konkursie: 1.Złożona wraz z wnioskiem LSR jest jedyną LSR złożoną przez jednego wnioskodawcę. 2.Złożona wraz z wnioskiem LSR spełnia wymagania redakcyjno – edytorskie, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 regulaminu. 3.LSR jest zgodna ze strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR stanowiącymi załącznik nr 3 do regulaminu. 4.Wnioskodawca działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawna. 5.Wnioskodawca posiada siedzibę w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest objęty LSR, a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż jednego województwa – w miejscowości położonej w jednym z tych województw. 8

9 6.Wszystkie gminy, których obszar jest objęty LSR są członkami tej LGD i nie są członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór LSR albo których LSR została wybrana z tym, że w przypadku gdy obszar gminy jest objęty LSR której realizacja ma być współfinasowana ze środków EFSI innych niż EFMR, obszar tej gminy może być objęty również inna LSR, która będzie realizowana przez inna LGD, o ile realizacja tej LSR ma być współfinasowana wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR. 7.W skład LGD oprócz przedstawicieli sektora publicznego( gminy, powiaty, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców) wchodzą przedstawiciele sektora społecznego ( organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje społeczno – zawodowe rolników, inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie) oraz sektora gospodarczego (obejmującego w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolników i rybaków) w tym mieszkańcy z obszaru objętego LSR, 9

10 9.Obszar objęty LSR: a) LSR będzie realizowana na obszarze co najmniej dwóch gmin niebędących miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW, b) Wyłącznie z miasta lub części miasta w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS lub EFRR, c)Obejmuje obszar najmniej dwóch gmin w pozostałych przypadkach. 10.Liczba mieszkańców: a) Obszar objęty LSR jest zamieszkany przez nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców oraz nie mniej niż przez: b) 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW, c) 30 tys. w pozostałych przypadkach 11.Cele LSR są zgodne z celami określonymi dla RLKS we wszystkich programach, o finasowanie których ubiega się wnioskodawca, 12.Określono powiązania LSR ze strategia rozwoju województwa obszaru objętego LSR przy czym wskazane w LSR cele są zgodne z celami strategii województwa obszaru objętego LSR, 10

11 13.LSR zawiera informację o przeprowadzeniu analizy pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku, gdy LSR wymagać będzie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do LSR załączono pisemne podsumowanie zawierające stosowne informacje, o których mowa z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 14.Kwoty wsparcia finansowego zaplanowane w budżecie LSR nie przekracza kwot na LSR i określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu i wyliczone zostały zgodnie z opisem w nim zawartymi. 15.Lokalna strategia rozwoju zawiera wskazanie grup defaworyzowanych ( w szczególności w kontekście dostępu do rynku pracy), które uzyskują wsparcie w jej ramach oraz opis stosowanego podejścia do każdej z tych grup. 11

12 16. 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014 – 2020 przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. 12

13 LSR współfinansowane ze środków EFMR: LSR, które mają być współfinansowane ze środków EFMR mogą ubiegać się o wybór w konkursie pod warunkiem spełnienia dodatkowo poniższych warunków: LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze środków EFSI, w tym EFMR, będzie realizowana na obszarze, na którym liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co najmniej 50 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi co najmniej 1 300 000 PLN; LSR, której realizacja ma być współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR, będzie realizowana na obszarze, na którym liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co najmniej 70 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi co najmniej 2 600 000 PLN ; LSR będzie realizowana przez LGD, w której organie decyzyjnym sektor rybacki posiada nie mniej niż 30 % ogólnej liczby głosów; Co najmniej 50% wskaźników LSR planowanych do osiągnięcia ze środków EFMR związane jest z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. 13

14 Wymagania dotyczące LSR: Struktura LSR zawiera wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 3 do regulaminu i jest opracowana w oparciu o „Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020” wg poniższego układu: Strona tytułowa Spis treści Rozdział I Charakterystyka LGD Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR Rozdział III Diagnoza – opis obszaru i ludności Rozdział IV Analiza SWOT Rozdział V Cele i wskaźniki Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru Rozdział VII Plan działania Rozdział VIII Budżet LSR Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział X Zintegrowanie Rozdział XI Monitoring i ewaluacja Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Wykaz wykorzystanej literatury Załączniki do LSR: Procedura aktualizacji LSR, Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu, Plan działania, Budżet LSR, Plan komunikacji. 14

15 Wymagania redakcyjno – edytorskie dotyczące LSR: Tekst LSR wraz z załącznikami nie przekracza 80 stron (120 stron w przypadku wielofunduszowych LSR) i spełnia poniższe parametry: 1)format A4 2)wielkość czcionki: nie mniejsza niż 11 pkt. 3)odstęp między wierszami: co najmniej 1 wiersz; 4)marginesy: co najmniej 1 cm; 5)forma uniemożliwiająca jego samoistną dekompletację (trwale zszyta) Do wniosku dołącza się LSR wraz z załącznikami zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej (plik PDF), przy czym wersja papierowa stanowi wydruk wersji elektronicznej. 15

16 Kryteria wyboru LSR Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu jednakowych kryteriów dla wszystkich programów w ramach, których możliwe jest wsparcie instrumentu RLKS, dotyczą one w szczególności: charakterystyki obszaru objętego LSR, reprezentatywności składu rady, wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR, zasad funkcjonowania LGD, zasad wyboru operacji, doświadczenia LGD w realizacji LSR, jakości diagnozy obszaru objętego LSR, adekwatności celów i przedsięwzięć określonych w LSR do diagnozy obszaru objętego LSR i wniosków wynikających z konsultacji projektu LSR z lokalną społecznością, zgodności LSR z celami określonymi w programach, opracowania LSR z udziałem lokalnej społeczności i zasad udziału tej społeczności w realizacji LSR, poprawności określenia wskaźników realizacji LSR i ich adekwatności do celów i przedsięwzięć określonych w LSR, Innowacyjnego charakteru LSR, zintegrowania LSR 16

17 Kryteria wyboru LSR – ciąg dalszy zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru objętego LSR, monitorowania i oceny przez LGD realizacji LSR, Poziomu zaangażowania w realizację LSR środków innych niż środki przewidziane na realizację programu 17

18 Etapy oceny wniosku na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność : I etap: Organizator 1.Ocena wstępna wniosku: a)wniosek złożony w terminie b)we wniosku wskazano nazwę Wnioskodawcy c)we wniosku wskazano adres wnioskodawcy d)do wniosku załączono LSR w wersji papierowej albo elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych) Niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych punktów powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 2.Po spełnieniu kryterium dostępu pracownik weryfikujący przechodzi do oceny zgodności z warunkami udziału w konkursie. 18

19 3.Jeżeli wniosek zawiera braki wnioskodawca jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 4.Jeżeli pomimo wezwania nie usunął w terminie braków lub oczywistych omyłek, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 5.Usunięcie braków lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnych modyfikacji. 6.Jeżeli nie są spełnione warunki udziału w konkursie, organizator informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku z podaniem przyczyn oraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 7.Wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania biegu konkursu. 8. Jeżeli są spełnione warunki udziału w konkursie, organizator przekazuje LSR do komisji. 19

20 II. etap: Komisja 1. Komisję powołuje zarząd województwa w drodze uchwały, określając w szczególności: -Liczbę członków komisji, -Skład komisji, przewodniczącego i jego zastępcę będących przedstawicielami zarządu województwa, -Regulamin działania komisji. 2.W skład komisji wchodzą przedstawiciele zarządu województwa i eksperci, 3.Eksperci stanowią co najmniej 1/3 składu komisji. 4.Ocenę LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru przeprowadza niezależnie 2 członków komisji, w tym ekspert. 5. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi i Ministra Infrastruktury Rozwoju w jej skład może być powołanych nie więcej niż 2 przedstawicieli wskazanych przez każdego z tych ministrów. 6.Uchwały komisji zapadają zwykła większością głosów obecności co najmniej połowy składu komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 7.Uchwałę komisji podpisuje przewodniczący komisji albo jego zastępca 8.Obsługę komisji zapewnia zarząd województwa. 20

21 Wyboru dokonuje się w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów w ramach oceny do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w danym województwie. W przypadku gdy dostępne środki EFRROW pozwalają na współfinansowanie kolejnej LSR znajdującej się na liście ocenionych LSR jedynie do wysokości 80%kwot wynikających z wniosku o wybór LSR lub kwot ustalonych w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 13 komisja wybiera tę LSR do wysokości dostępnych środków. Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach oceny : 245 Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru LSR, wynosi 147 (60%) maksymalnej liczby punktów). 21

22 W przypadku gdy w ramach oceny, kilka LSR otrzyma jednakową liczbę punktów, przewyższającą lub równą liczbie punktów, o której mowa powyżej, a dostępne środki nie pozwalają na realizację wszystkich z nich, o wyborze strategii decyduje wyższa liczba punktów uzyskana w ramach kryterium, o którym mowa w załączniku nr 2 pkt 10 do regulaminu. Gdy postępowanie, o którym mowa powyżej nie przyniesie rozstrzygnięcia, o wyborze decyduje wyższa liczba punktów uzyskana kolejno w ramach kryteriów, o których mowa w załączniku nr 2 pkt 1 – 9, 11-16, 22

23 W przypadku gdy LSR, która w ramach oceny uzyska: 1.Co najmniej 147 punktów lecz nie więcej niż 172 punktów wnioskowane kwoty środków w ramach PROW na wsparcie, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. B-e rozporządzenia nr 1303/2013 ulegają obniżeniu o 10%; 2.Co najmniej 173 punktów lecz nie więcej niż 196 punktów wnioskowane kwoty środków w ramach PROW na wsparcie, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. B-e rozporządzenia nr 1303/2013 ulegają obniżeniu o 5%; Wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. 23

24 Komisja przygotowuję i zamieszcza na stronie internetowej organizatora listę ocenionych LSR w kolejności otrzymanych przez poszczególne LSR punktów oraz informację, które z nich zostały wybrane. Organizator przygotowuje projekt uchwały o wyborze LSR. Komisja informuje wnioskodawcę o wynikach wyboru przesyłając potwierdzona za zgodność z oryginałem kopie uchwały o wyborze LSR zawierającą: 1.Informację o wyborze lub warunkowym wyborze LSR, 2.Informację o liczbie punktów otrzymanych w ramach oceny poszczególnych kryteriów wyboru LSR, 3.Informacje o zmianach, jakie należy wprowadzić w wybranej warunkowo LSR. 24

25 4.Pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego, 5.Informację o przysługującej kwocie środków na realizacje LSR w podziale na EFSI, 6.Wskazanie funduszu wiodącego, w przypadku gdy LSR ma być współfinasowana ze środków więcej niż jednego EFSI, 7.Uzasadnienie dokonanej oceny. 25

26 Zawarcie umowy ramowej: 1.Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR, 2.Powiadomienie LGD w formie pisemnej o miejscu i terminie podpisania umowy ramowej, 3.LGD najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy ramowej, przekazuje organizatorowi wypełniony harmonogram naborów wniosków, 4.W przypadku warunkowego wyboru LSR, umowa ramowa jest zawierana pod warunkiem wprowadzenia zmian w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, zmian o których mowa w § 9 ust. 18 pkt 3. 5.W przypadku obniżenia wnioskowanych kwot środków, LGD może w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy przedłożyć LSR dostosowana w szczególności w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu do obniżonej kwoty środków. 26

27 Dostępne środki na wybór LSR na poziomie krajowym: Dostępne środki na działanie LEADER – około 735 mln EUR minus wsparcie przygotowawcze ( szacunek na podstawie złożonych wniosków o przyznanie pomocy ) – około 9,2 mln EUR ( 36,9 mln EUR) minus projekty współpracy po 2018 roku – 2% (około 14,5 mln EUR) Dostępne środki na wybór LSR - około 711 mln EUR (szacunkowo) 27

28 Podział środków na wybór LSR na poszczególne województwa Dostępne środki na wybór LSR w Polsce - około 711 mln EUR Środki dzielone na poszczególne województwa wskaźnikiem potrzeb województw ustalonym na podstawie informacji z wniosków o wybór LSR. W terminie miesiąca od dnia zakończenia terminu składania wniosków o wybór LSR zarządy województw przekazują instytucji zarządzającej PROW informacje dotyczące LSR spełniających warunki wyboru. Kwoty zostaną podane niezwłocznie po ustaleniu spełniania warunków wyboru LSR. 28

29 Dostępne środki na wdrażanie projektów współpracy Środki przeznaczone na wdrażanie projektów współpracy – 2% kwoty środków przeznaczonych na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Łącznie, uwzględniając także środki dostępne na poziomie krajowym po 2018 roku do 5% kwoty środków dostępnych na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 29

30 30 Ludność wiejska zamieszkała na obszarze objętym LSR Maksymalna kwota kwalifikowalnych wydatków publiczne w ramach „Wdrażania LSR” w EUR od 30 000 do 39 9991 250 000 od 40 000 do 49 9991 500 000 od 50 000 do 59 9991 750 000 od 60 000 do 69 9992 000 000 od 70 000 do 79 9992 250 000 od 80 000 do 89 9992 500 000 od 90 000 do 99 9992 750 000 od 100 000 do 109 9993 000 000 od 110 000 do 119 9993 250 000 od 120 000 do 129 9993 500 000 od 130 000 do 139 9993 750 000 od 140 000 do 150 0004 000 000 Dostępne środki na wdrażanie LSR:

31 31 Kwota w ramach „Wdrażania LSR” w EUR Maksymalna kwota w ramach „Kosztów bieżących i aktywizacji” w EUR nie mniej niż 1 250 000 i mniej niż 1 500 000312 500 nie mniej niż 1 500 000 i mniej niż 1 750 000362 500 nie mniej niż 1 750 000 i mniej niż 2 000 000412 500 nie mniej niż 2 000 000 i mniej niż 2 250 000462 500 nie mniej niż 2 250 000 i mniej niż 2 500 000512 500 nie mniej niż 2 500 000 i mniej niż 2 750 000562 500 nie mniej niż 2 750 000 i mniej niż 3 000 000612 500 nie mniej niż 3 000 000 i nie więcej niż 4 000 000662 500 Dostępne środki na koszty bieżące i aktywizację „ kwoty jednofunduszowe”

32 32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(LSR) Październik 2015 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google