Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

2 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO (LSR) przyjęta do realizacji na podstawie Rozdziału IV Statutu Stowarzyszenia uchwałą nr 3 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski z dnia 4.02.2009r w sprawie zatwierdzenia projektu oraz przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. Zatwierdzona przez Walne Zebranie LSR była niezbędnym załącznikiem do wniosku o wybór Lokalnych Grup Działania. Wniosek został złożony 12.02.2009r. Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR została podpisana przez władze Stowarzyszenia 26.06.2009r.

3 ZMIANY W LSR Zmiany w LSR konsekwencją zmian Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U.Nr 138, poz. 868 z późn. zm). Zmiany weszły w życie po podpisaniu umowy o sposobie i warunkach realizacji LSR.

4 WYBÓR PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LGD” PRZEPROWADZONY W OPARCIU O PROCEDURĘ WYBORU SPRZECZNĄ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BĘDZIE NIEWAŻNY !!!

5 W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY ZAPEWNIĆ PRZYJĘCIE I STOSOWANIE PROCEDURY WYBORU PROJEKTÓW ZGODNEJ Z OBOWIĄZUJĄCĄ ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA. DOSTOSOWANIE LSR DO NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW OZNACZAĆ BĘDZIE ANEKSOWANIE UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR

6 Zmiany w LSR dotyczą tylko: Działu 9.1. Procedura przyjmow ania wniosków Działu 9.2. Procedura oceny wniosków Działu 9.4. Procedura odwoławc za od decyzji Rady

7 ZMIANY W LSR W DZIALE 9.1.: PROCEDURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

8 Dział 9.1. Procedura przyjmowania wniosków Brak zapisu Dodaje się nowy punkt 1. o nstp.treści: 1. Ogłoszenie konkursu dokonuje właściwy organ samorządu województwa właściwy ze względu na siedzibę LGD wybranej do realizacji LSR, na jej wniosek. Termin trwania konkursu nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Bieg terminu składania wniosków zaczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tej wiadomości. Dotychczasowy zapisZmieniony zapis

9 Dział 9.1. Procedura przyjmowania wniosków Dotychczasowy punkt 1 zmienia się na punkt 2: 2. Informacje o możliwości składania wniosków zamieszcza się na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD w terminie minimum 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru wniosków. Zawartość ogłoszenia: Nazwa LGD ogłaszającej nabór, Nazwa działania, którego dotyczy konkurs, Termin i miejsce składania dokumentacji konkursowej (nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni – rozpoczynający bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tej informacji), Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy Kryteria wyboru projektów przez LGD, określone w LSR, Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD, Limit dostępnych środków, Wszystkie zasady ubiegania się o wsparcie z danego działania, Kwota wsparcia, przeznaczona w danym naborze, Informacja o punkcie kontaktowym i miejscu, w którym można otrzymać informacje dodatkowe, Informacja, gdzie można pobrać dokumenty konkursowe, Informacja o ważnych dokumentach, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem dokumentacji. Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 1. Informacje o możliwości składania wniosków zamieszcza się na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD w terminie minimum 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru wniosków. Zawartość ogłoszenia: Nazwa LGD ogłaszającej nabór, Nazwa działania, którego dotyczy konkurs, Termin i miejsce składania dokumentacji konkursowej, Wszystkie zasady ubiegania się o wsparcie z danego działania, Kwota wsparcia, przeznaczona w danym naborze, Informacja o punkcie kontaktowym i miejscu, w którym można otrzymać informacje dodatkowe, Informacja, gdzie można pobrać dokumenty konkursowe, Informacja o ważnych dokumentach, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem doku mentacji.

10 Dział 9.1. Procedura przyjmowania wniosków 3. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy do właściwego podmiotu wdrażającego za pośrednictwem LGD wdrażającej LSR, w ramach której ma być realizowana operacja. Wnioski należy składać osobiście, za pomocą poczty, kuriera (za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu). Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych lub wniosek dotyczy projektu, który nie został wybrany przez LGD, właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 2. Wnioskodawcy składają wnioski bezpośrednio w siedzibie LGD lub za pomocą poczty, kuriera (za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu). Wnioski złożone po upływie terminu składania nie będą rozpatrywane – można je odbierać w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia naboru. Po tym terminie wnioski zostaną komisyjnie zniszczone.

11 Dział 9.1. Procedura przyjmowania wniosków 4. Wnioski muszą być złożone w postaci papierowej (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Zaleca się również dołączenie do wniosku wersji elektronicznej (płyta CD albo DVD). Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 3. Wnioski muszą być złożone w postaci papierowej (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz elektronicznej (płyta CD albo DVD.

12 ZMIANY W LSR W DZIALE 9.2.: PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

13 Dział 9.2. Procedura oceny wniosków – pkt. 3 3. Członkowie Rady wraz z zaproszeniem otrzymują złożone przez wnioskodawców kopie wniosków w wersji elektronicznej (drogą mailową lub na płycie CD/DVD), są one także udostępnione w Biurze LGD, z zachowaniem prawa wynikającego z: Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 1000, poz. 1024) Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji objętych wnioskiem.” Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 3. Członkowie Rady wraz z zaproszeniem otrzymują złożone przez wnioskodawców kopie wniosków w wersji elektronicznej (drogą mailową lub na płycie CD/DVD), są one także udostępnione w Biurze LGD.

14 Dział 9.2. Procedura oceny wniosków – pkt. 7 7.W sytuacji, gdy w przypadku omawiania danego wniosku liczba wykluczonych członków Rady spowoduje, że na sali nie będzie quorum, niezbędnego do podejmowania uchwał (por. § 10 Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia), wniosek ten zostanie rozpatrzony na kolejnym, niezwłocznie zwołanym posiedzeniu Rady, zachowując termin 21-dniowy liczony od dnia zakończenia naboru na sporządzenie list ocenionych operacji.” Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 7. W sytuacji, gdy w przypadku omawiania danego wniosku liczba wykluczonych członków Rady spowoduje, że na sali nie będzie quorum, niezbędnego do podejmowania uchwał (por. § 10 Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia), wniosek ten nie zostanie rozpatrzony na kolejnym, niezwłocznie zwołanym posiedzeniu Rady.

15 Dział 9.2. Procedura oceny wniosków – pkt. 11 11. W terminie do 21 dni od zakończenia konkursu dokonuje się oceny złożonych wniosków pod względem zgodności z LSR oraz spełnienia kryteriów wyboru projektów. Sporządza się listę ocenionych projektów, ustalając kolejność według liczby uzyskanych punktów. Wnioskodawcom zostaje przekazana informacja na piśmie o: zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych projektów możliwości złożenia odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.” Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 11. W terminie 7 dni od posiedzenia Rady LGD w sprawie wyboru operacji, Biuro informuje w formie pisemnej wnioskodawców o decyzji Rady. W informacji LGD podaje: liczbę punków uzyskanych przez wniosek za poszczególne kryteria, miejsce wniosku na liście.

16 Dział 9.2. Procedura oceny wniosków – pkt. 14 14. W terminie do 45 dnia od zakończenia konkursu sporządza się listy: projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Pomoc na projekty przysługuje wg kolejności na liście projektów, które nie zostały wybrane - uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań”. Odwołania mogą dotyczyć również listy wybranych projektów. Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 14. Po rozpatrzeniu odwołań Biuro LGD sporządza ostateczną listę operacji wybranych do finansowania i ustalając kolejność według liczby uzyskanych punktów, przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu.

17 Dział 9.2. Procedura oceny wniosków – pkt. 15 Wprowadza się nowy punkt 15 o nstp. treści: 15. W terminie do 45 dnia od zakończenia konkursu LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: wybraniu projektu lub jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny projektów pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego – w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana - w roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków, LGD informując wnioskodawcę o wybraniu projektu, wskazuje również, czy projekt ten mieści się w ramach 120% limitu dostępnych środków”

18 Dział 9.2. Procedura oceny wniosków – pkt. 16 Wprowadza się nowy punkt 16 o nstp. treści: 16. W terminie do 45 dnia od zakończenia konkursu przekazuje się właściwemu podmiotowi wdrażającemu listy o których mowa w pkt 14 oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru projektów wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” do samorządu województwa, a w przypadku działania „Różnicowanie …” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do ARiMR).

19 Dział 9.2. Procedura oceny wniosków – pkt. 17 Wprowadza się nowy punkt 17 o nstp. treści: 17. Właściwy podmiot wdrażający może wzywać LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, uchwał lub złożonych wniosków o przyznanie pomocy na projekty, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy na projekt.

20 Dział 9.2.1 Ocena zgodności operacji z LSR 11. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Każdorazowe decyzje Rady podejmowane będą w formie uchwał. Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 11. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie i zostaje zwrócona wnioskodawcy bez możliwości odwołania się od decyzji Rady.

21 Dział 9.2.2 Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 9. Oceniający podpisują się na kartach, które zostają następnie zarchiwizowane. Każdorazowe decyzje Rady podejmowane będą w formie uchwał. Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 9. Oceniający podpisują się na kartach, które zostają następnie zarchiwizowa ne.

22 ZMIANY W LSR W DZIALE 9.4.: PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI RADY

23 Dział 9.4. Procedura odwoławcza od decyzji Rady 3. Odwołania muszą zostać rozstrzygnięte przez Radę w okresie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ich przez Biuro. Rozpatrzenie odwołania polega na ponownym rozpatrzeniu danego wniosku. Dotychczasowy zapisZmieniony zapis 3. Odwołania muszą zostać rozstrzygnięte przez Radę w okresie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ich przez Biuro. Rozpatrzenie odwołania polega na ponownym rozpatrzeniu danego wniosku

24 24 dni 14 dni 14 dniowy termin liczony od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze W terminie co najmniej 24 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy wystąpić z wnioskiem do SW o podanie do publicznej wiadomości informacji o mozliwości składania za naszym pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy 30 dniowy termin składania wniosków 21 dni Sporządzenie listy ocenionych operacji i przekazanie informacji Wnioskodawcom 45 dni Przekazanie właściwemu podmiotowi wdrażającemu wniosków oraz sporządzonych list

25 Dziękuję za uwagę Agnieszka Rybacka Lider Zielonej Wielkopolski rybacka@liderzielonejwielkopolski.pl


Pobierz ppt "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google