Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię"— Zapis prezentacji:

1 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 r. w Polsce Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra S.A. Prezes Zarządu PTEZ VIII Ogólnopolski Kongres Energetyczny POWERPol 6-7 marca 2008, Kazimierz Dolny

2 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 2 Dylematy polskiej elektroenergetyki

3 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 3 I. Fakty 95 % energii elektrycznej w Polsce wytwarza się z węgla kamiennego i brunatnego (najwięcej w Europie), powodując dużą emisję CO2 / w 2006 r. łącznie wytworzono 161,8 TWh en. el./ Przestarzałe aktywa wytwórcze – ok. 60% mocy wytwórczych ma ponad 25 lat – ok. 45% ma ponad 30 lat Duże straty przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej (11 %) Dylematy polskiej elektroenergetyki

4 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 4 II. Ograniczenia Ograniczone możliwości rozwoju energetyki odnawialnej, w szczególności wodnej (brak zasobów wodnych). Energetyka wiatrowa wymaga 100 % rezerwy mocy wirującej. Możliwy znaczący rozwój biogazowni w synergii z uprawami rolnymi, szczególnie w regionach byłych PGR /zagospodarowanie nieużytków/ Łączna produkcja en. el. z OZE w 2006r. wyniosła ok. 4,6 TWh (2,8%) Ograniczone możliwości przesyłu energii elektrycznej poprzez połączenia transgraniczne (ok. 10 % w stosunku do krajowej mocy zainstalowanej) Dylematy polskiej elektroenergetyki

5 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 5 III. Niewykorzystane szanse Niewykorzystany potencjał kogeneracji w Polsce (większość miast posiada scentralizowane systemy ciepłownicze zasilane z ciepłowni) /w kogeneracji wytwarza się zaledwie ok. 22 TWh en. el. /14% / - przy wykorzystaniu potencjału ekonomicznego kogeneracji możliwe jest wytworzenie do 80 TWh Duża ilość obiektów wielkokubaturowych zlokalizowanych w aglomeracjach miejskich nie jest podłączona do istniejących scentralizowanych systemów ciepłowniczych Niezadawalający rozwój elektroenergetyki gazowej /ok. 2,5% en.el. z gazu/ (niewielkie wykorzystywanie lokalnych zasobów gazu, znaczne ilości gazu importowanego spalane głównie w kotłowniach) Dylematy polskiej elektroenergetyki

6 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 6 IV. Wyzwania Znaczący przyrost zużycia energii elektrycznej (2006/ ,1%) w 2020 r. prognozowany przyrost wyniesie ok. 60 – 80 TWh / łączne zapotrzebowanie 210 – 230 TWh / Wzrost zapotrzebowania na moc szczytową, przy jednoczesnym zmniejszaniu się dostępnej mocy /dyspozycyjnej/ 2006r. - popyt szczytowy 24,64 GW - moc dostępna 27,13 GW obecnie Polak zużywa 50 % en. el. mniej niż mieszkaniec Europy Zachodniej Dylematy polskiej elektroenergetyki

7 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 7 Dane PSE Operator: Obciążenie elektrowni krajowych i dostępne dla OSP rezerwy mocy w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w styczniu 2008 Dane PSE Operator:

8 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 8 Krajowe zapotrzebowanie oraz moc dostępna dla OSP w dobowych szczytach krajowego zapotrzebowania na moc – styczeń 2008r. Styczeń 2008 Dane PSE Operator:

9 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 9 V.BARIERY Uniemożliwienie po 1998 r. w ramach KDT modernizacji i inwestycji w nowe moce wytwórcze (zmiana Ustawy Prawo Energetyczne pozwoliła jedynie na kontynuowanie tych inwestycji, które zostały podjęte do 1998r.) KDT pozwalały na finansowanie inwestycji na zasadzie project finance ( możliwość uzyskania kredytowania na poziomie 80 %) Jednocześnie zawarte i zrealizowane kontrakty długoterminowe pozwoliły na : pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie 68% nakładów inwestycyjnych w latach zwiększenie krajowych mocy wytwórczych o około 10% zmodernizowanie ponad 40% krajowych mocy wytwórczych poprawę o ok. 10% średniej efektywności wytwarzania energii w branży radykalne obniżenie emisji zanieczyszczeń: - o 40% obniżono emisję dwutlenku siarki - o 60% obniżono emisję pyłu - o 27% obniżono emisję tlenków azotu I Wszystkie KDT zostały rozwiązane w 2007 r./ Dylematy polskiej elektroenergetyki

10 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 10 V.BARIERY Ceny hurtowe en. el. należą do najniższych w UE – w związku z tym nie mogą pokryć niezbędnych inwestycji Nadal regulowane ceny energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych (pomimo zniesienia taryf przez poprzedniego Prezesa URE, przywrócono taryfowanie w wyniku decyzji politycznych) Wciąż obowiązująca akcyza nałożona na wytwórców wbrew prawu UE (20 zł/MWh należy do najwyższych w Europie) Próby znacznego ograniczenia przydziału uprawnień CO2 dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych barierą dla rozwoju kogeneracji Dylematy polskiej elektroenergetyki

11 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 11 Czy polskiej elektroenergetyce grozi zawał ? Czy polskiej elektroenergetyce grozi zawał ? Dylematy polskiej elektroenergetyki

12 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 12 Rozwój skojarzonego wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) lekarstwem na zawał

13 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 13 Kogeneracja ciepło en.elektryczna SYNERGIA Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa

14 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A produkcja rozdzielona elektrownia 37% kotłownia 85% energia el. 50 ciepło paliwo paliwo razem 100 kogeneracja 80% Elektrocie- płownia Oszczędność paliwa = 28% razem 58 Oszczędność energii pierwotnej X 100% =

15 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 15 Efekt ekonomiczny EC zawodowe - PTEZ produkcja ciepła TJ produkcja energii elektrycznej- 21 TWh zużycie węgla ton oszczędność paliwa ton wartość- ponad 1 mld zł Oszczędność energii pierwotnej

16 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 16 EC zawodowe - PTEZ Emisja CO ton emisja SO ton emisja NOx ton emisja pyłu ton oszczędność emisji emisja CO ton emisja SO ton emisja NOx ton emisja pyłu ton Oszczędność emisji

17 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 17 Kraje członkowskie UE mają obowiązek co cztery lata wykonać analizę potencjału kogeneracji swoich gospodarek. (dyrektywa 2004/8/EC) Polska po raz pierwszy taką analizę przedstawiła w 2007 roku. Minister Gospodarki zawarł w sierpnia 2006r z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) Porozumienie o współpracy w zakresie opracowania analizy krajowego potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. Na zamówienie PTEZ zespół naukowców z Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej opracował Analizę krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji oraz Strategię rozwoju w Polsce wysokosprawnej kogeneracji. Potencjał kogeneracji

18 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 18 Potencjał ekonomiczny ciepła użytecznego

19 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 19 Udział energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu w całkowitej produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu potencjału ekonomicznego Potencjał produkcji energii elektrycznej

20 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 20 Koszty zewnętrzne uniknięte Uniknięte koszty zewnętrzne – technologia węglowa [mld. zł/rok] 3,584,044,194,31 Uniknięte koszty zewnętrzne – z tytuły wymiany paliwa z węgla na gaz [mld. zł/rok] 29,9233,7935,0236,01 W przypadku technologii węglowej koszty uniknięte są iloczynem zaoszczędzonego paliwa oraz jednostkowego kosztu zewnętrznego spalania węgla. Zgodnie z założeniami wysokość tych kosztów przyjęto na podstawie wyników programu ExternE. Dla spalania węgla wynoszą one 24 zł/GJ. Koszty zewnętrzne obejmują koszty zwiększonej umieralności i zachorowalności ludzi, degradacji budowli, zmniejszenia plonów upraw, ocieplenia klimatu, uciążliwości hałasu oraz zakwaszenia środowiska Wykorzystanie potencjału ekonomicznego kogeneracji

21 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 21 Nowe moce kogeneracyjne Okres Moc elektryczna nowych instalacji [MW] Moc elektryczna odnawianych instalacji [MW] Szacunkowa wartość inwestycji [mln. zł] Przy realizacji potencjału ekonomicznego

22 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 22 l

23 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 23 l Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest technologią, która pozwala na znacznie efektywniejsze wykorzystanie paliw niż wytwarzanie rozdzielone. W konsekwencji umożliwia zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Technologia ta przy uwzględnieniu rynkowych cen ciepła i energii elektrycznej jest jednak mniej opłacalna od wytwarzania rozdzielonego i jej rozwój wymaga stosowania wsparcia finansowego. Wielkość potencjału ekonomicznego, czyli wielkość ciepła użytkowego, którego wytworzenie w kogeneracji jest opłacalne z punktu widzenia inwestora, zależy od systemu i wysokości wsparcia kogeneracji. Przyjęto, że w Rzeczypospolitej Polskiej stosowany będzie system wsparcia oparty na zbywalnych świadectwach pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu. Przeprowadzone analizy wykazały, że w obecnych warunkach dla zapewnienia opłacalności inwestycji w jednostki kogeneracyjne wartości tych świadectw powinny wynosić 50 zł/MWh dla technologii wykorzystujących jako paliwo węgiel oraz 120 zł/MWh dla technologii wykorzystujących paliwa gazowe. Przy takim wsparciu potencjał ekonomiczny kogeneracji wynosi ok. 430 PJ w roku 2005 oraz ok. 530 PJ w roku Wnioski z raportu

24 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 24 W 2005 r. w Rzeczypospolitej Polskiej wyprodukowano w skojarzeniu 277 PJ ciepła, co oznacza, że wykorzystywane jest zaledwie 64 % potencjału uznanego za ekonomiczny. Pozwala to stwierdzić, że stosowane dotychczas w kraju mechanizmy wsparcia kogeneracji były niewystarczające. Rozwój kogeneracji ograniczały bariery o charakterze ekonomicznym, prawnym, administracyjnym i społecznym. Stosowane aktualnie w Rzeczypospolitej Polskiej technologie kogeneracji charakteryzują się małym wskaźnikiem skojarzenia, tj. małym stosunkiem produkcji energii elektrycznej do produkcji ciepła. W 2005 r. wyprodukowane zostało w skojarzeniu zaledwie 21,7 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 36 % energii potencjalnie możliwej do wyprodukowania przy wykorzystaniu całego potencjału ekonomicznego. Konieczne jest zatem uruchomienie procesu wymiany urządzeń w istniejących elektrociepłowniach. Wymiana ta jest konieczna także ze względu na znaczące zużycie eksploatowanych instalacji. Wnioski z raportu

25 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 25 Wykorzystanie ekonomicznego potencjału kogeneracji przyniesie wymierne efekty. Na przykład w 2020 r. możliwe będzie zaoszczędzenie 7-11 mln Mg węgla, zmniejszenie emisji CO 2 o mln Mg oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych o 4-36 mld zł. Skrajne wielkości podanych przedziałów dotyczą przypadków, kiedy w kogeneracji w 100 % wykorzystywany jest węgiel lub gaz ziemny. Opracowanie, a następnie realizacja strategii rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE powinno spowodować usunięcie barier rozwoju skojarzonego wytwarzania. Rozwój kogeneracji może być jednym z najistotniejszych sposobów wypełnienia w Rzeczypospolitej Polskiej polityki energetycznej Unii Europejskiej przewidującej znaczące ograniczenie emisji CO 2 oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Wnioski z raportu

26 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 26 EC Zawodowe Członkowie PTEZ EC Zawodowe nie zrzeszone Większe EC Przemysłowe Źródła skojarzone w polskiej energetyce

27 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 27 Porównanie liczby elektrociepłowni /źródeł kogeneracyjnych funkcjonujących w Danii w latach 80-tych oraz obecnie Elektrociepłownie w Danii Lata 80 – te 15 Stan obecny ok. 700

28 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google