Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Kogeneracja szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Polski i regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Kogeneracja szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Polski i regionu."— Zapis prezentacji:

1 1 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Kogeneracja szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Polski i regionu Marian Babiuch: Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Prezes Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Gorzów Wlkp. 4 sierpnia 2008

2 2 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki 95 % energii elektrycznej w Polsce wytwarza się z węgla kamiennego i brunatnego (najwięcej w Europie), powodując dużą emisję CO 2 / w 2007 r. łącznie wytworzono 159,5 TWh en. el./ Przestarzałe aktywa wytwórcze – ok. 60% mocy wytwórczych ma ponad 25 lat – ok. 45% ma ponad 30 lat Duże straty przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej (11 %) Wymogi dotyczące ochrony środowiska wynikające z polityki energetycznej UE Ograniczone możliwości przesyłu energii elektrycznej poprzez połączenia transgraniczne (ok. 10 % w stosunku do krajowej mocy zainstalowanej) Rzeczywistość

3 3 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Znaczący przyrost zużycia energii elektrycznej: 2006/2005 - 3,5% 2007/2006 – 2,9% w 2020 r. prognozowany przyrost wyniesie ok. 60 – 80 TWh /łączne zapotrzebowanie 210 – 230 TWh / Wzrost zapotrzebowania na moc szczytową, przy jednoczesnym zmniejszaniu się dostępnej mocy /dyspozycyjnej/ w dniu 18.12. 2007r. - popyt szczytowy 24,61 GW - obciążenie elektrowni 26,07 GW - moc dyspozycyjna elektrowni 27,69 GW obecnie Polak zużywa 50 % en. el. mniej niż mieszkaniec Europy Zachodniej Rzeczywistość

4 4 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Dane PSE Operator: www.pse-operator.pl Obciążenie elektrowni krajowych i dostępne dla OSP rezerwy mocy w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w styczniu 2008 Dane PSE Operator: www.pse-operator.pl

5 5 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Krajowe zapotrzebowanie oraz moc dostępna dla OSP w dobowych szczytach krajowego zapotrzebowania na moc – styczeń 2008r. Dane PSE Operator: www.pse-operator.pl

6 6 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Każdego roku powinniśmy oddawać do eksploatacji 1000 – 1500 MW nowych mocy elektrycznych Do roku 2020 – ok. 15 000 MW

7 7 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki I.Rozbudowa mocy wytwórczych w istniejących elektrowniach oraz budowa nowych elektrowni Opłacalność inwestycji – poziom cen e.e., wymogi ekologiczne UE – wybór technologii, problemy związane z finansowaniem, wzrost cen urządzeń energetycznych i usług, ograniczone zdolności producentów urządzeń (realizacja zamówień na bloki węglowe o podwyższonej sprawności możliwa po 2015r.), konieczność zmian prawnych i stabilizacji prawa II.Energetyka jądrowa Zakończenie prac i przyjęcie polityki energetycznej Polski do 2030r, Konieczność uchwalenia nowych ustaw. Edukacja społeczna i przygotowanie kadr. Po podjęciu decyzji oraz zagwarantowaniu środków finansowych wdrożenie energetyki jądrowej minimum 15 – 20 lat. Potencjalne sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną

8 8 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki III.Odnawialne źródła energii Ograniczone możliwości rozwoju energetyki odnawialnej energetyka wiatrowa – wymaga rezerwy mocy, krótki czas wykorzystania w roku ok. 2 tys. h/rok energetyka wodna – bardzo ograniczone możliwości, Polska nie posiada odpowiednich warunków dla dalszego jej rozwoju energia słoneczna i geotermia – bardziej do indywidualnych potrzeb ciepłowniczych, przetwarzanie na energię elektryczną jest szczątkowe – badawcze, do celów handlowych nieopłacalne biomasa – w coraz większym stopniu wykorzystywana w energetyce, bariery w pozyskaniu, wzrost cen biogazownie – możliwy rozwój lokalny w połączeniu z wykorzystaniem upraw rolnych Łączna produkcja energii elektrycznej z OZE w 2007 r. wyniosła ok. 5TWh t.j. 3,1% a przewidywana w 2020 r. optymistycznie 11 – 13% IV.Pokrycie z importu Bariery wynikające z ograniczonych możliwości przesyłu energii elektrycznej poprzez połączenia transgraniczne (ok. 10 % w stosunku do krajowej mocy zainstalowanej). Potrzeba nowych inwestycji sieciowych. Potencjalne sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną

9 9 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Polska posiada znaczny potencjał kogeneracji - większość miast posiada scentralizowane systemy ciepłownicze zasilane głównie z ciepłowni. W kogeneracji wytwarza się zaledwie ok. 22 TWh/a energii elektrycznej t.j.14% ogółu produkowanej e.e. Przy pełnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego kogeneracji możliwe jest wytwarzanie ok. 80 TWh/a tj. ok. 40% ogółu produkowanej energii elektrycznej w roku 2020. Znaczna ilość obiektów wielkokubaturowych zlokalizowanych w aglomeracjach miejskich nie jest podłączona do istniejących scentralizowanych systemów ciepłowniczych Niezadawalający rozwój elektroenergetyki gazowej /ok. 2,5% en.el. z gazu/ (niewielkie wykorzystywanie lokalnych zasobów gazu, znaczne ilości gazu importowanego spalane głównie w kotłowniach) Energia elektryczna wytwarzana w skojarzeniu z produkcją ciepła Niewykorzystywane szanse – potencjał kogeneracji

10 10 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju EnergetykiKogeneracja ciepło en.elektryczna SYNERGIA Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa

11 11 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki 30 produkcja rozdzielona elektrownia 37% kotłownia 85% energia el. 50 ciepło paliwo 81 139 100 paliwo razem 100 kogeneracja 80% Elektrocie- płownia Oszczędność paliwa 139 - 100 139 = 28% razem 58 Korzyści Oszczędność energii pierwotnej i ograniczenie emisji X 100% = Odbiorca

12 12 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Efekt ekonomiczny EC zawodowe - PTEZ produkcja ciepła - 140 000 TJ produkcja energii elektrycznej- 21 TWh zużycie węgla- 12 000 000 ton oszczędność paliwa- 5 000 000 ton wartość- ponad 1 mld zł Przykład dane z roku 2006 Oszczędność energii pierwotnej

13 13 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki EC zawodowe - PTEZ Emisja CO 2 - 26 000 000 ton emisja SO 2 - 120 000 ton emisja NO x - 45 000 ton emisja pyłu- 24 000 ton ograniczenie emisji emisja CO 2 - 10 000 000 ton emisja SO 2 - 48 000 ton emisja NO x - 18 000 ton emisja pyłu- 9 000 ton Ograniczenie emisji

14 14 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Kraje członkowskie UE mają obowiązek co cztery lata wykonać analizę potencjału kogeneracji swoich gospodarek. (dyrektywa 2004/8/EC) Polska po raz pierwszy taką analizę przedstawiła w 2007 roku. Minister Gospodarki zawarł w sierpnia 2006r z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) Porozumienie o współpracy w zakresie opracowania analizy krajowego potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. Na zamówienie PTEZ zespół naukowców z Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej opracował Analizę krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji oraz Strategię rozwoju w Polsce wysokosprawnej kogeneracji. Analiza potencjału kogeneracji

15 15 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Potencjał ekonomiczny ciepła użytecznego

16 16 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Udział energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu w całkowitej produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu potencjału ekonomicznego Potencjał produkcji energii elektrycznej

17 17 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Koszty zewnętrzne uniknięte 2005201020152020 Uniknięte koszty zewnętrzne – technologia węglowa [mld. zł/rok] 3,584,044,194,31 Uniknięte koszty zewnętrzne – z tytuły wymiany paliwa z węgla na gaz [mld. zł/rok] 29,9233,7935,0236,01 Koszty zewnętrzne obejmują koszty zwiększonej umieralności i zachorowalności ludzi, degradacji budowli, zmniejszenia plonów upraw, ocieplenia klimatu, uciążliwości hałasu oraz zakwaszenia środowiska. W przypadku technologii węglowej koszty uniknięte są iloczynem zaoszczędzonego paliwa oraz jednostkowego kosztu zewnętrznego spalania węgla. Zgodnie z założeniami wysokość tych kosztów przyjęto na podstawie wyników programu ExternE. Dla spalania węgla wynoszą one 24 zł/GJ. Wykorzystanie potencjału ekonomicznego kogeneracji – uniknięcie kosztów zewnętrznych

18 18 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Możliwe nowe moce kogeneracyjne Okres2008 - 20102011 - 20152016- 2020Razem Moc elektryczna nowych instalacji [MW] 4252 200 4 825 Moc elektryczna odnawianych instalacji [MW] 8065424341 782 Szacunkowa wartość inwestycji [mln. zł] 5 00011 00010 60026 600 Przy realizacji potencjału ekonomicznego Łącznie do 2020 r. 6 607 MW

19 19 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki l

20 20 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki l Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest technologią, która pozwala na znacznie efektywniejsze wykorzystanie paliw niż wytwarzanie rozdzielone. W konsekwencji umożliwia zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Technologia ta przy uwzględnieniu rynkowych cen ciepła i energii elektrycznej jest jednak mniej opłacalna od wytwarzania rozdzielonego i jej rozwój wymaga stosowania wsparcia finansowego. Wielkość potencjału ekonomicznego, czyli wielkość ciepła użytkowego, którego wytworzenie w kogeneracji jest opłacalne z punktu widzenia inwestora, zależy od systemu i wysokości wsparcia kogeneracji. Przyjęto, że w Rzeczypospolitej Polskiej stosowany będzie system wsparcia oparty na zbywalnych świadectwach pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu. Przeprowadzone analizy wykazały, że w obecnych warunkach dla zapewnienia opłacalności inwestycji w jednostki kogeneracyjne wartości tych świadectw powinny wynosić 50 zł/MWh dla technologii wykorzystujących jako paliwo węgiel oraz 120 zł/MWh dla technologii wykorzystujących paliwa gazowe. Przy takim wsparciu potencjał ekonomiczny kogeneracji wynosi ok. 430 PJ w roku 2005 oraz ok. 530 PJ w roku 2020. Wnioski z raportu

21 21 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki W 2005 r. w Rzeczypospolitej Polskiej wyprodukowano w skojarzeniu 277 PJ ciepła, co oznacza, że wykorzystywane jest zaledwie 64 % potencjału uznanego za ekonomiczny. Pozwala to stwierdzić, że stosowane dotychczas w kraju mechanizmy wsparcia kogeneracji były niewystarczające. Rozwój kogeneracji ograniczały bariery o charakterze ekonomicznym, prawnym, administracyjnym i społecznym. Stosowane aktualnie w Rzeczypospolitej Polskiej technologie kogeneracji charakteryzują się małym wskaźnikiem skojarzenia, tj. małym stosunkiem produkcji energii elektrycznej do produkcji ciepła. W 2005 r. wyprodukowane zostało w skojarzeniu zaledwie 21,7 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 36 % energii potencjalnie możliwej do wyprodukowania przy wykorzystaniu całego potencjału ekonomicznego. Konieczne jest zatem uruchomienie procesu wymiany urządzeń w istniejących elektrociepłowniach. Wymiana ta jest konieczna także ze względu na znaczące zużycie eksploatowanych instalacji. Wnioski z raportu

22 22 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Wykorzystanie ekonomicznego potencjału kogeneracji przyniesie wymierne efekty. Na przykład w 2020 r. możliwe będzie zaoszczędzenie 7-11 mln Mg węgla, zmniejszenie emisji CO 2 o 17-60 mln Mg oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych o 4-36 mld zł. Skrajne wielkości podanych przedziałów dotyczą przypadków, kiedy w kogeneracji w 100 % wykorzystywany jest węgiel lub gaz ziemny. Opracowanie, a następnie realizacja strategii rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE powinno spowodować usunięcie barier rozwoju skojarzonego wytwarzania. Rozwój kogeneracji może być jednym z najistotniejszych sposobów wypełnienia w Rzeczypospolitej Polskiej polityki energetycznej Unii Europejskiej przewidującej znaczące ograniczenie emisji CO 2 oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Wnioski z raportu

23 23 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki EC Zawodowe Członkowie PTEZ EC Zawodowe nie zrzeszone Większe EC Przemysłowe Źródła skojarzone w polskiej energetyce

24 24 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Porównanie liczby elektrociepłowni /źródeł kogeneracyjnych funkcjonujących w Danii w latach 80-tych oraz obecnie Elektrociepłownie w Danii Lata 80 – te 15 Stan obecny ok. 700

25 25 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Zapotrzebowanie na moc elektryczną ok. 700 MW Moc osiągalna w źródłach energii elektrycznej ok. 460 MW Wniosek: deficyt mocy elektrycznej Województwo lubuskie Zapotrzebowanie na ciepło w woj. lubuskim ok. 2 500 MW Moc cieplna w kogeneracji ok. 570 MW Wniosek: niewykorzystany potencjał kogeneracyjny regionu

26 26 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Gubin Miasta posiadające systemy ciepłownicze w województwie lubuskim Nowa Sól Sulechów Żary Gorzów Wlkp. Zielona Góra Międzyrzecz Świebodzin Żagań Słubice Krosno Odrz. Kostrzyn Potencjał kogeneracyjny regionu

27 27 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki EC Zielona Góra Blok gazowo-parowy 198 MWe, 135 MWt Kostrzyn Arctic Paper Blok gazowo-parowy 20,7 MWe, 126 MWt EC Gorzów Blok gazowo-parowy 65MWe, 113 MWt Skojarzone źródła wytwarzania en. elektr. i ciepła w województwie lubuskim Jedyny region w kraju posiadający 3 nowoczesne bloki gazowo – parowe zasilane gazem ze złóż krajowych Razem w blokach gazowo – parowych regionu 283,7 MWe 374 MWt

28 28 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Podsumowanie Wykorzystajmy potencjał ekonomiczny kogeneracji dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu

29 29 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki Kogeneracja szansą na pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Polski i regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google