Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27 wrzesień 2011 1 EC Zielona Góra S.A. Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27 wrzesień 2011 1 EC Zielona Góra S.A. Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra S.A."— Zapis prezentacji:

1 27 wrzesień EC Zielona Góra S.A. Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra S.A.

2 27 wrzesień Przedmiotem działania Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w bloku gazowo – parowym i bloku węglowym, przesył energii elektrycznej własną linią 220 kV o długości 20 km do Głównej Stacji Zasilającej Leśniów Wielki, należącej do PSE – Operator S.A. Przedmiotem działania jest także przesył, dystrybucja, dostarczanie i sprzedaż ciepła 518 odbiorcom końcowym. Elektrociepłownia Zielona Góra SA

3 27 wrzesień Moc elektryczna zainstalowana: 23,4 MWe (część węglowa) 198 MWe (Blok Gazowo – Parowy) RAZEM:221,4 MWe Moc cieplna zainstalowana:157,9 MWt (część węglowa) 135 MWt (Blok Gazowo – Parowy) 2,5 MWt (kotłownie gazowe) RAZEM: 295,4 MWt Parametry wytwórcze Elektrociepłowni Zielona Góra Produkcja w 2010r Energii elektrycznej: MWh Ciepła: GJ

4 27 wrzesień Nowoczesny blok gazowo – parowy 198 MWe 135 MWt największą inwestycją w historii ECZG

5 27 wrzesień Długość gazociągu: 100 km Średnica: 350 / 300 mm Zużycie gazu 324 mln m3/rok Wartość opałowa 28,2 MJ/m3 Zaopatrzenie w gaz EC Zielona Góra

6 27 wrzesień Eksploatacja BGP umożliwiła ECZG zmniejszenie emitowanych zanieczyszczeń Jednostkowe wskaźniki emisji Rodzaj Emisji Jednostka (*) EC przed realizacją inwestycji EC po rocznej eksploatacji BGP Redukcja emisja CO 2 Mg/TJ91,0958,3336% emisja SO 2 kg/GJ0,350,0877% emisja NO 2 kg/GJ0,120,0925% emisja pyłu kg/GJ0,110,0281% (*) GJ = (MWhx3,6 + GJ ciepła) dla [SO2, NO2,pył] CO 2 wyrażono w tonach na TJ energii chemicznej w paliwie

7 27 wrzesień Modernizacja Bloku Węglowego – zamiana kotłów węglowych na kotły gazowo – olejowe (łączna moc układu 160 MWt) – realizacja inwestycji lipiec 2010 – czerwiec 2012r – podstawowe paliwo - gaz ziemny ze złóż krajowych w ramach istniejących rezerw z kontraktu z PGNiG na dostawy gazu do BGP obowiązującego do 2024r. – dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15,4 mln zł

8 27 wrzesień Długość sieci ciepłowniczych108,4 km w tym sieci preizolowane 39,8 km sieci napowietrzne 2,7 km Węzły cieplne ogółem 937 szt. Węzły cieplne własne EC ZG 597 szt. Zamówiona moc cieplna 195,1 MWt Kotłownie gazowe 25 szt. Ilość odbiorców 518 Powierzchnia ogrzewana m² System ciepłowniczy w Zielonej Górze

9 27 wrzesień Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze

10 27 wrzesień Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Projektu Zadanie 1 – przebudowa s.c. z DN 500 na DN 700 o długości 2,9 km rok o długości 1,5 km rok Zadanie 2 – przebudowa s.c. DN 300 i DN 350 o długości 0,7 km rok Zadanie 3a – przebudowa s.c. DN 350 o długości 0,2 km rok Zadanie 3b – przebudowa s.c. DN 500 o długości 0,5 km rok Zadanie 4– likwidacja sieci napowietrznej DN 500 o długości 0,9 km rok Zadanie 5 – budowa s.c. DN 500 o długości 0,9 km rok Zadanie 6– budowa s.c. DN 500 o długości 0,8 km rok Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze

11 27 wrzesień Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze Efekt rzeczowy zmodernizowana sieć ciepłownicza o długości 5,9 km nowa sieć ciepłownicza o długości 1,6 km Efekt ekologiczny ograniczenie strat ciepła na modernizowanych odcinkach o 74,2%, to jest o 37,06 TJ/rok obniżenie emisji CO 2 o 656 t/rok Oczekiwane efekty po realizacji Projektu

12 27 wrzesień Rozwój infrastruktury wytwórczej po 2013r budowa regulacyjnego Bloku Gazowo - Parowego o mocy rzędu 50 MWe z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej ECZG i istniejącego gazociągu (pisemna deklaracja PGNiG zwiększenia dostaw gazu)

13 27 wrzesień Kogeneracja środkiem poprawy efektywności energetycznej

14 27 wrzesień produkcja rozdzielona elektrownia 37% kotłownia 85% energia el. 50 ciepło paliwo paliwo razem 100 kogeneracja 80% Elektrocie- płownia Oszczędność paliwa = 28% razem 58 kogeneracja Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa i ograniczenia emisji X 100% = Odbiorca Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa

15 27 wrzesień Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 /dokument przyjęty przez Radę Ministrów r./ Cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006r. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin. kogeneracja

16 27 wrzesień Osiągnięcie celu podwojenia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji do 2020r. kogeneracja Źródło: projekt Program Rozwoju w Polsce Kogeneracji

17 27 wrzesień Strategie modernizacji polskich ciepłowni Wymierne korzyści można osiągnąć zastępując węgiel gazem lub biomasą i wprowadzając produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu Budowa układów kogeneracyjnych na gazie dobrze rozpoznana technologia redukcja emisji dostępność paliwa Budowa układów kogeneracyjnych na biomasie wykorzystanie konkretnych możliwości oferowanych przez lokalny rynek biomasowy szansa na poprawę ekonomii wraz z zaostrzaniem wymagań ochrony środowiska kogeneracja

18 27 wrzesień Problemy 1.Przyjęcie Programu rozwoju kogeneracji w Polsce. 2.Przygotowanie systemu wsparcia dla kogeneracji i jego prawne wdrożenie w odpowiednio długim horyzoncie czasowym. 3.Rozstrzygnięcie problemu produkcji ciepła bez uregulowanej prawnie kontroli - spalanie najgorszych gatunków węgla, spalanie śmieci, odpadów a nawet opon. Jest to obszar o najwyższej emisji substancji szkodliwych w przeliczeniu na jednostkę produkcji ciepła. 4.Rozstrzygnięcie problemu śmieciowego w kontekście ich utylizacji w celach energetycznych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. kogeneracja

19 27 wrzesień Wnioski W warunkach polskiej gospodarki rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należy uznać za jeden z najważniejszych sposobów wywiązania się ze zobowiązań podjętych przez UE. Kogeneracja znajduje szczególną rolę w zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych oraz ograniczaniu emisji CO2. Realizacja do roku 2020 tak zwanego program 3 x 20 bez kogeneracji niemożliwa. kogeneracja

20 27 wrzesień Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "27 wrzesień 2011 1 EC Zielona Góra S.A. Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google