Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."— Zapis prezentacji:

1 opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - dotyczącego doktorantów studiujących na II-IV roku (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 /4.0 DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS)

2 dziekanatopiekundoktorant WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2015/2016 wniosek dotyczy doktorantów na II-IV roku (ewent. na przedłużeniu studiów); doktoranci na I roku wypełniają inny formularz wniosku – załącznik 4a data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące statusu doktoranta - skreślenie, itp. numer albumu wypełnia się na podstawie numeru identyfikacyjnego zamieszczonego w indeksie doktoranta wpisuje doktorant-obcokrajowiec na podstawie decyzji o przyjęciu na studia - wpisać też obywatelstwo wnioskodawcy należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 4 str.1 wpisać właściwy rok akademicki, nazwy przedmiotów egzaminacyjnych, dane egzaminatorów i ew. oceny zawsze należy podawać proszę potwierdzić podpisem stosowne oceny egzaminacyjne uzyskane przez doktoranta z poszczególnych przedmiotów przyjmujący wniosek, w przypadku stwierdzenia wniosku doktoranta-obcokrajowca, zamieszcza w adnotacjach sposób podjęcia / odbywania studiów przez tego wnioskodawcę pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta doktoranta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie

3 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.2 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantkomisja należy wpisać nazwę przedmiotu oraz podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych hospitalizowanych i prowadzonych samodzielnie, oraz współprowadzonych przez doktoranta - wnioskodawcę należy wpisać publikacje doktoranta (opublikowane lub oddane do druku) w ciągu poprzedniego roku akademickiego. UWAGA !!! Zgłoszenie we wniosku publikacji może się odbyć tylko raz w trakcie trwania studiów doktoranckich (jedna publikacja może zostać zgłoszona tylko jeden raz). Nie można np. w jednym roku zgłosić publikacji, jako „oddanej do druku”, a w następnym roku - jako „opublikowanej”. Ponowne zgłoszenie tej samej publikacji skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów za publikacje (w pkt II.4. doktorant otrzyma zero „0” punktów) !!! WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS opiekun proszę wpisać stosowne oceny uzyskane za prowadzone przez doktoranta zajęcia dydaktyczne i potwierdzić podpisem WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów proszę ocenić postępy doktoranta w pracy naukowej oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i potwierdzić podpisem WKSD przyznaje punkty za publikacje, wg przyjętych kryteriów WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.3 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant komisja na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać publikacje doktoranta (opublikowane lub oddane do druku) w ciągu poprzedniego roku akademickiego - (do tabeli 4). należy przedstawić udział wnioskodawcy w konferencjach naukowych podając: nazwę konferencji, rodzaj i termin oraz zaznaczyć, czy doktorant wystąpił podczas konferencji z referatem? Jeżeli tak, należy podać tytuł wygłoszonego referatu/wystąpienia WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS WKSD przyznaje punkty za publikacje, wg przyjętych kryteriów WKSD przyznaje punkty za udział doktoranta w konferencjach naukowych, wg przyjętych kryteriów

5 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.4 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantkomisja należy opisać udział doktoranta w projektach (w tym w grantach) badawczych: finansowanych ze środków UMCS lub ze środków zewnętrznych; przyznanych w drodze konkursu - przez UMCS lub konkursu - ze środków zewnętrznych. UWAGA !!! W powyższym przypadku, do wniosku należy dołączyć pisemne potwierdzenie rodzaju aktywności doktoranta w projekcie (grancie, np.: kserokopia umowy) poświadczone przez osobę bezpośrednio kierującą projektem (grantem) bądź osobę do tego upoważnioną. W przypadku uzyskania grantu przez doktoranta należy dołączyć kserokopię decyzji o przyznaniu finansowania. WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać WKSD przyznaje punkty za uczestnictwo doktoranta w projektach badawczych, a także w pozostałych formach aktywności, wg przyjętych kryteriów należy wpisać pozostałe formy aktywności naukowej doktoranta: działalność w kołach i organizacjach naukowych, organizacja konferencji naukowych, a także pracę społeczną na rzecz UMCS oraz organizacji doktoranckich

6 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.5 WKSD i UKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opierają się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez doktoranta w części I, II i III wniosku Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja w przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku wzywa się pisemnie lub telefonicznie doktoranta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa wyżej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych potwierdzeń i dokumentów, WKSD wzywa pisemnie lub telefonicznie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania o którym mowa wyżej, skutkuje nieprzyznaniem punktów za osiągnięcie, którego nie potwierdzono właściwie. na podstawie załączonych dokumentów oraz potwierdzeń osiągnięć/ocen, wstępne podsumowanie przez WKSD liczby uzyskanych przez doktoranta punktów (ustalonych wg kryteriów określonych na Wydziale WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS doktorant wnioskodawca składając oświadczenia, winien wypełnić w części III odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, zgodnie ze stanem faktycznym należy wpisać dokumenty załączone do wniosku doktoranta, po dwustronnym wydrukowaniu wniosku, składając go do WKSD, należy wpisać datę i w obecności pracownika dziekanatu czytelnie podpisać wniosek jeżeli adres zamieszkania wpisany na 1 str. wniosku nie jest adresem właściwym do doręczeń, należy zaznaczyć odpowiednią kratkę i w tabelce podać prawidłowy adres do doręczeń korespondencji. o każdej zmianie tego adresu należy powiadomić (art. 40 i 41 KPA)

7 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.6 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS data posiedzenia Komisji Uczelnianej i podjęcia decyzji przez UKSD w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów, na podstawie oceny wniosków doktorantów oraz weryfikacji projektów list rankingowych zgłoszonych przez WKSD imię i nazwisko doktoranta przyznanie przez UKSD stypendium dla najlepszych doktorantów w określonej wysokości, zgodnie z ogłoszonym na rok 2015/2016 Komunikatem Rektora i Samorządu Doktorantów; od października 2015 r., na okres do 10 miesięcy, z możliwością zmiany jego wysokości od semestru letniego, gdy będzie to uzasadnione stanem środków funduszu przeznaczonego na świadczenia dla doktorantów; łączna kwota stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie decyzji UKSD podpis i pieczęć Przewodniczącego UKSD lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Komisji Uwagi UKSD; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMCS w prowadzonym postępowaniu w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi data, pieczęć i podpis Przewodniczącego WKSD propozycja WKSD dla Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów miejsca doktoranta na liście rankingowej danego kierunku studiów doktoranckich

8 ZAŁĄCZNIK NR 4.0 str.1 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantkomisja W PRZYPADKU GDY W CZĘŚCI II WNIOSKU DOKTORANTA O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW LAT II-IV JEDNA Z ZAMIESZCZONYCH TABEL ZAWIERA ZA MAŁO WIERSZY, MOŻNA JĄ UZUPEŁNIĆ WYPEŁNIAJĄC I ZAŁĄCZAJĄC DO WNIOSKU DODATKOWE ZESTAWIENIE ZGŁASZANYCH OSIAGNIĘĆ - WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO NINIEJSZY ZAŁACZNIK UZUPEŁNIENIE WNIOSKU DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu, wydrukować i załączyć uzupełnienie do wniosku o stypendium WKSD przyznaje punkty za uzupełnione tym załącznikiem osiągnięcia doktoranta, wg przyjętych kryteriów, doliczając niniejsze punkty do łącznej punktacji dotyczącej poszczególnych rodzajów osiągnięć zgłoszonych przez doktoranta należy wpisać dane doktoranta uzupełniającego wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

9 Wysokość kwoty stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS w poszczególnych przedziałach, ustala Rektor bądź działający z jego upoważnienia prorektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów UMCS biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na to stypendium oraz liczbę uprawnionych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS. Decyzja w tej sprawie podlega ogłoszeniu w formie komunikatu. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest co miesiąc. Za terminowe sporządzanie list wypłat i ich przekazywanie do Kwestury odpowiadają poszczególne dziekanaty. Za realizację wypłat na podstawie przekazanych list odpowiada Kwestura. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do końca miesiąca. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium dla najlepszych doktorantów może zostać dokonana w terminie późniejszym z uwzględnieniem należnej kwoty stypendium za miesiące, za które już przysługuje. Koniec prezentacji Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016 składa się do właściwej WKSD (w swoim dziekanacie) w terminie do 31 października.


Pobierz ppt "Opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google