Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury związane ze zgłaszaniem, uczestnictwem, rozliczaniem i raportowaniem projektów VOUCHER BADAWCZY BIURO UPOWSZECHNIANIA NAUKI UKW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury związane ze zgłaszaniem, uczestnictwem, rozliczaniem i raportowaniem projektów VOUCHER BADAWCZY BIURO UPOWSZECHNIANIA NAUKI UKW."— Zapis prezentacji:

1 Procedury związane ze zgłaszaniem, uczestnictwem, rozliczaniem i raportowaniem projektów VOUCHER BADAWCZY BIURO UPOWSZECHNIANIA NAUKI UKW

2 VOUCHER BADAWCZY Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie Przyznanie Vouchera przyjęcie wniosku do realizacji RozliczanieRaportowanie

3 ETAP I. ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE VB zadania harmonogram 1. Opracowanie we współpracy z przedsiębiorcą opisu usług badawczych opracowanie kosztorysu według załącznika w tym: wyliczenie wynagrodzeń na postawie średniej (trzy oferty) stawki rynkowej za podobne usługi razy liczba przewidzianych godzin pracy w tym projekcie (przy czym nie może ona przekraczać 50% liczby godzin w miesiącu dla pracownika naukowo - dydaktycznego) pozostałe koszty należy skalkulować na podstawie rozpoznania rynkowego 2. Kosztorys oświadczeniami dotyczącymi posiadanych kompetencji i wiedzy w zakresie deklarowanym w ramach opisanej usługi badawczej oraz zobowiązanie do wykonania usługi zgodnie z regulaminem przyznawania i rozliczenia wsparcia w ramach realizacji projektu Voucher Badawczy 3. Przedstawienie składu osobowego zespołu projektowego wraz z: na 10 dni przed terminem załączenie jw. materiałów do dokumentacji projektu. Termin ten wynika z konieczności sprawdzenia poprawności kosztorysu, zatwierdzenia kosztów przez kwesturę i rejestracji zaplanowanych zakupów i usług w Biurze Zamówień Publicznych oraz uzyskania podpisu właściwego Rektora. 4. Przedłożenie do Biura Upowszechniania Nauki oświadczenia wykonawcy w ramach projektu Voucher Badawczy wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (2 egz.)

4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

5 ETAP II. PRZYZNANIE VB / PRZYJĘCIE WNIOSKU DO REALIZACJI 1. Opracowanie umowy o współpracy z przedsiębiorcą na podstawie wzoru umowy o świadczenie usług badawczych dostępnej w Biurze Upowszechniania Nauki uzupełnionej umowy o współpracy z przedsiębiorcą podpisanego przez kierownika projektu oraz przedsiębiorcę kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy o współpracy umów o dzieło dla zespołu projektowego (wzór umowy o dzieło zawierającej zapisy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z przepisów prawa własności przemysłowej) - wzór umowy dostępny w BUN 2. Przekazanie do BUN-u (3 egz.): DOKUMENTY POWINY BYĆ PRZEKAZANE DO BIURA NA 14 DNI PRZED DATĄ PODPISANIA (w celu sprawdzenia poprawności zapisów, uzyskania potwierdzenia ostatecznego kosztorysu w księgowości i uzyskania podpisu właściwego Rektora. Na tym etapie powinna być wydana przez Biuro Zamówień Publicznych decyzja o trybie postępowania przy zakupach i usługach w projekcie. UWAGA

6 ETAP III. ROZLICZANIE kierownik projektu zobowiązany jest przedłożyć w Biurze Upowszechniania Nauki aneks wraz poprawionymi umowami o dzieło jeśli aneks dotyczy zmian w kosztorysie dodatkowo należy dołączyć zmieniony kosztorys wraz z podpisem przedsiębiorcy i wyjaśnieniem - każdy w 3 egz. W przypadku zaistnienia konieczności zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług: Wszystkie zakupy i usługi dokonywane w ramach realizacji Voucherów należy rejestrować w Biurze Upowszechniania Nauki (zarówno zapotrzebowania jak i FV), zgodnie z ustaloną procedura zamówień publicznych

7 ETAP IV. RAPORTOWANIE Raport wraz z całą wymaganą dokumentacją wykonania usługi i po uzyskaniu podpisu zleceniodawcy należy złożyć w Biurze Upowszechniania Nauki na 8 dni przed datą wyznaczoną jako ostateczną na złożenie raportu (jest to czas na weryfikację pod względem formalnym i na uzyskanie podpisu właściwego Rektora) Raport Kierownik Vouchera występuje z wnioskiem do Biura Upowszechniania Nauki o wystawienie FV na Zleceniodawcę usługi zgodnie z zapisami umowy o współpracy Umowy o dzieło dla osób realizujących Vouchery wypłacane będą po tym jak na konto uczelni wpłyną środki finansowe z tytułu rozliczenia VB

8 P R O C E D U R A

9 Biuro Upowszechniania Nauki ul. Chodkiewicza 30 bud. B pok. 261B, piętro II, pok. 261 tel. 52 34 19 137 lub 120 e-mail: bun@ukw.edu.plbun@ukw.edu.pl Zespół BUN Kierownik - mgr Agata Pluskota Specjalista – mgr Katarzyna Lutkowska Sam. ref – mgr Nina Woderska ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Procedury związane ze zgłaszaniem, uczestnictwem, rozliczaniem i raportowaniem projektów VOUCHER BADAWCZY BIURO UPOWSZECHNIANIA NAUKI UKW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google