Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013

2 Na początek kilka rad: W terminie od 1 do 10 lipca 2013 r. należy złożyć do Dziekanatu WLKP następujące dokumenty: sprawozdanie roczne doktoranta, tabelę z punktacją do różnych stypendiów,  do której  należy wpisać punkty ze sprawozdania, miesięczną kartę ewidencji praktyk, indeks i kartę okresowych osiągnięć.

3 Wszelka aktywność Doktoranta zawarta w sprawozdaniu powinna obejmować rok akademicki trwający od r. do r. Każdy punkt sprawozdania powinien być skrupulatnie, rzeczowo i rzetelnie wypełniony przez Doktoranta. Zacznij od przejrzenia swojego sprawozdania z poprzedniego roku!

4 Punkty wpisuje się zgodnie z uzyskanymi osiągnięciami w danym roku akademickim.
Każdy wpis w sprawozdaniu dotyczący osiągnięć doktoranta MUSI mieć potwierdzenie w postaci załącznika – potwierdzając tę konkretną aktywność, należy zaznaczyć (najlepiej zakreślaczem) swoje nazwisko np. w książce abstraktów, aby sprawdzający nie miał wątpliwości co do zasadności przyznawania punktów.

5 Każdy załącznik musi mieć numer
Każdy załącznik musi mieć numer! Numeracja załączników dołączanych do sprawozdania powinna być zgodna z numeracją zawartą w „Sprawozdaniu rocznym”. W przypadku posiadania wielu załączników tego samego typu należy rozróżnić je dodatkowymi numerami np. dla wystąpień czynnych na konferencjach, w których językiem abstraktów jest język polski - 4.1, 4.2, 4.3. itd. Solidnie wypełnione sprawozdania wymiernie skracają czas ich sprawdzania oraz tworzenia wszelkich list rankingowych – zatem wszystko w Waszych rękach 

6 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Adres mailowy i telefon: Doktorant wpisuje własne dane kontaktowe, a nie promotora.

7 Tabela „RAMOWY PROGRAM STUDIÓW” kończy się wpisem „średnia ocen z egzaminów”. Doktorant liczy średnią TYLKO z egzaminów: I rok: Etyka i prawo w badaniach naukowych; Ochrona własności intelektualnej II rok: Biostatystyka; Lektorat z języka angielskiego III rok: Modele statystyki matematycznej w badaniach medycznych Wynik podajemy z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Suma punktów za średnią ocen (zielone pole w tabeli): Średnia ocen poniżej 4,0 wpisujemy 0 punktów, Średnia równa lub większa od 4,0: średnią ocen mnożymy razy 2

8 Adiunkt dydaktyczny potwierdza (podpis + pieczęć)
Jeśli Doktorant realizował praktykę w obrębie kilku przedmiotów, wpisuje je wszystkie. Np. Fizjologia/Patofizjologia Adiunkt dydaktyczny potwierdza (podpis + pieczęć) Wpisujemy sumę wszystkich godzin

9 PUBLIKACJE JAKO WSPÓŁAUTOR
Doktorant będący jednym z autorów (nie pierwszym) wpisuje liczbę punktów zgodną Pkt. MNiSW/KBN (dostępna w bazie biblioteki Umed). PUBLIKACJA JAKO PIERWSZY AUTOR W przypadku pierwszego autora wypełniane jest JEDYNIE (nic nie wpisujemy w „publikacje współautor”!) pole dla pierwszego autora – punkty naliczone zgodnie z Pkt. MNiSW/KBN pomnożone razy 2 (niezbędne zaświadczenie z biblioteki z zaznaczonym własnym nazwiskiem przy odpowiedniej publikacji – w celu łatwiejszej weryfikacji).

10 Publikacji posiadające IF:
W przypadku posiadania przez Doktoranta publikacji przyjętej do druku ( a jeszcze nieopublikowanej) można ją uwzględnić w tegorocznym sprawozdaniu, przy czym ten fakt musi być udokumentowany poprzez: wiadomość ( ) od redakcji potwierdzającą przyjęcie do druku, potwierdzenie pisemne przez pracownika Biblioteki naszej Uczelni dotyczące punktów MNiSW/KBN oraz IF. Publikacja taka może być tylko w jednym roku akademickim uwzględniona w sprawozdaniu rocznym Doktoranta – wszelkie próby otrzymania punktów za te same aktywności w różnych latach grożą Komisją Dyscyplinarną! Publikacji posiadające IF: Doktorant wpisuje wartość IF. Pierwsze 5 punktów Doktorant otrzymuje jeśli czasopismo, w którym opublikowano artykuł ma IF= 0,01 < IF ≤ 1. Za każdy kolejny punkt IF Doktorant otrzymuje dodatkowe 5 punktów (np. IF=2,5 ilość punktów 15). Jeśli Doktorant jest pierwszym autorem artykułu sumę punktów otrzymanych za IF należy pomnożyć razy 2 (pierwszy autor publikacja IF= 2,5= 15*2=30pkt. ). Czasopisma bez IF nie otrzymują żadnych punktów w tej rubryce.

11 Numeracja załączników zgodna z numerem tabeli: 2.1, 2.2, 2.3...
Należy podkreślić nazwisko Doktoranta Przykład 1.

12 Tabela dotyczy konferencji naukowych, w których językiem abstraktów jest język angielski!
Doktorant wypełnia najpierw kolumnę B, podając ilość wystąpień CZYNNYCH, następnie w ilu z tych wystąpień Doktorant był pierwszym autorem i ilość otrzymanych nagród za te wystąpienia. To samo dotyczy plakatów. Kolumna A*B stanowi iloczyn wartości z kolumny A oraz B dla każdego wiersza. Do sprawozdania należy dołączyć abstrakt i program konferencji.

13 Przykład 2.

14 bez przyznawania punktów!
Przykład 3. Dotyczy konferencji, w których językiem abstraktów jest język angielski. Doktorant wypełnia puste pola nazwą konferencji, datą, miejscem odbycia oraz otrzymaną nagrodą– bez przyznawania punktów! Oddzielnie należy wymienić konferencje z wygłoszonym referatem i zaprezentowanym plakatem. Jeśli Doktorant brał udział w kilku konferencjach podaje w kolejnych punktach (3.1, 3.2, 3.3 itd..) wszystkie wymagane informacje. Ta sama numeracja dotyczy załączników. (numer pierwszego kompletu 3.1= abstrakt i program pierwszej konferencji wymienionej w tabeli) Należy podkreślić nazwisko Doktoranta!

15 Tabela dotyczy konferencji naukowych, w których językiem abstraktów jest język polski!
Doktorant wypełnia najpierw kolumnę B, podając ilość wystąpień CZYNNYCH, następnie w ilu z tych wystąpień Doktorant był pierwszym autorem i ilość otrzymanych nagród za te wystąpienia. To samo dotyczy plakatów. Kolumna A*B stanowi iloczyn wartości z kolumny A oraz B dla każdego wiersza. Do sprawozdania należy dołączyć abstrakt i program konferencji.

16 Przykład 4.

17 bez przyznawania punktów!
Przykład 5. Dotyczy konferencji, w których językiem abstraktów jest język angielski. Doktorant wypełnia puste pola nazwą konferencji, datą, miejscem odbycia oraz otrzymaną nagrodą– bez przyznawania punktów! Oddzielnie należy wymienić konferencje z wygłoszonym referatem i zaprezentowanym plakatem. Jeśli Doktorant brał udział w kilku konferencjach podaje w kolejnych punktach (4.1, 4.2, 4.3 itd..) wszystkie wymagane informacje. Ta sama numeracja dotyczy załączników. (numer pierwszego kompletu 4.1= abstrakt i program pierwszej konferencji wymienionej w tabeli) Należy podkreślić nazwisko Doktoranta!

18 0 lub 1 W przypadku biernego uczestnictwa (tylko dla I roku!!) 3 pkt. (liczy się tylko taka konferencja, która publikuje materiały zjazdowe w formie książki abstraktów). Certyfikat uczestnictwa oraz plan konferencji (numer załącznika 5) należy przedłożyć razem z załącznikami– tylko 1 konferencja bierna będzie liczona.

19 Tylko staże związane z pracą doktorską są punktowane (zgodność z tematyką pracy doktorskiej potwierdza Promotor)! Max 2 staże będą punktowane. Ilość punktów zależy od czasu jego trwania zgodnie z tabelą. Do sprawozdania należy załączyć zaświadczenie z miejsca odbywanego stażu (numer załącznika 6.1, 6.2)

20 Max dwa staże będą punktowane!
Przykład 6: 1.staż trwał 10 dni= 10pkt. 2.staż trwał 2,5 m-ca= 10 pkt. (za pierwszy miesiąc)+ 5 pkt.+5pkt.=20 pkt.

21 Dla każdego grantu (NCN, FNP) przyznawane są punkty za kolejne kroki
ich zdobywania – osobno za: aplikowanie jako kierownik (tylko jeden raz można uzyskać te punkty), uzyskanie w roku przyznania, kolejne lata Stypendia nie są grantami !

22 Dotyczy grantów NCN lub FNP
Dotyczy grantów NCN lub FNP. Doktorant uzupełnia szczegółowe informacje dotyczące grantu zgodnie z wytycznymi w tabeli.

23 Za wykonawstwo w grancie naukowym Doktorant otrzymuje 3pkt.
Do kolumny B należy wpisać ilość grantów, w których Doktorant pełni funkcję wykonawcy, a w kolumnie A*B należy pomnożyć wartość z kolumny B razy 3. Stypendia nie są grantami !

24 W przypadku zdobycia nagrody naukowej (międzynarodowej lub krajowej), innej niż wcześniej wymieniona nagroda zdobyta na konferencji, Doktorant otrzymuje dodatkowe punkty. Należy dołączyć do załączników zaświadczenie od organu przyznającego nagrodę (numer załącznika 9.1, 9.2, 9.3 itd.)

25 W przypadku wysłania przez Doktoranta (bycia wśród twórców) zgłoszenia patentowego (związanego z pracą doktorską) do Urzędu Patentowego, otrzymuje 5 pkt. Za uzyskanie ochrony patentowej – 40pkt. – jeden raz w ciągu trwania studiów doktoranckich za jedną ochronę patentową.

26 naukowa i społeczna w odpowiedni sposób
Wszelka aktywność naukowa i społeczna w odpowiedni sposób udokumentowana będzie dodatkowo punktowana.

27 SKN- Studenckie Koło Naukowe
Doktorant będący autorem lub współautorem skryptu (rozdziału książki ISBN) w języku polskim/angielskim otrzymuje 3pkt. Punkty będą przyznawane za maksymalnie 2 różne skrypty związane z tematyką wykonywanej pracy doktorskiej. Pracę w SKN potwierdza opiekun koła. Numery załączników dotyczących zaangażowania w pracę dydaktyczną 12.1, 12.2,

28 W przypadku pracy zawodowej Doktoranta należy wypełnić tabelę.

29 Przykład 7. I rok wpisuje 0% !! Należy dodać %
Np. rok temu Doktorant miał 30% postępu, teraz ma 20%, więc do tabeli wpisuje 30+20%=50% Np. w tym roku Doktorant ma 20 % postępu, czyli 10pkt. Przykład 7.

30 Dodatkowo należy wypełnić tabelę z punktacją ze sprawozdania!
Komórki z XXXXX pozostają puste i oznaczają pominięcie tej aktywności przy sumowaniu punktów do danego stypendium.

31 POWODZENIA


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google