Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane elementy zamówień publicznych wycena nieruchomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane elementy zamówień publicznych wycena nieruchomości"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane elementy zamówień publicznych wycena nieruchomości
Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 Nr.113 poz.759 z póź. zm.)

2 Tematyka Zakres przedmiotowy, podmiotowy ustawy Progi kwotowe Zasady udzielania zamówień Wybrane tryby udzielania zamówień Oferta, odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania

3 Zakres przedmiotowy, podmiotowy
Zakres podmiotowy Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki , podmioty (związki podmiotów ) wymienionych w art.3 ust.1 ustawy Pzp Zakres przedmiotowy Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu ( art.4 pkt.3 ppkt.i ustawy Pzp). Wybór wykonawcy operatu szacunkowego ( jeżeli wartość zamówienia przekracza próg stosowania ustawy Pzp )przez podmiot zobowiązany do stosowania ww. ustawy odbywa się w oparciu o procedury zamówień publicznych.

4 < 14.000 € wyłączenia z ustawy - nie obowiązują procedury
Progi kwotowe < € wyłączenia z ustawy nie obowiązują procedury ( ,40 PLN) zamówień publicznych => € < progów unijnych procedura uproszczona progi unijne : ( 130, 200, 400 tyś. € dostawy , usługi) ( 5 mln. € roboty budowlane ) => progów unijnych procedura pełna > 10 mln € w dostawach , usługach - procedura zaostrzona > 20 mln € w robotach budowlanych - procedura zaostrzona Kurs euro do ustalania wartości zamówienia – PLN ( Rozp. Prezesa RM)

5 Zasady udzielania zamówień
zasada jawności – zapewniająca pełną jawność prowadzonych procedur zasada uczciwej konkurencji – obowiązek przygotowania i przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji zasada równego traktowania wykonawców - traktowanie przez zamawiającego w sposób identyczny wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie zasada bezstronności – czynności związane z postępowaniem o zamówienie wykonywane są przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm zasada pisemności – określa obowiązki m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji, formy oferty , sporządzania umów , porozumiewania się ( wybór zamawiającego) przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony – tryby podstawowe

6 Tryby udzielania zamówień
Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna

7 Wybrane tryby udzielania zamówień – przetarg nieograniczony
Ogłoszenie - w miejscu publicznym w swojej siedzibie , na własnej stronie internetowej oraz : - w BZP > 14 tyś euro < kwot unijnych - w DUUE > kwot unijnych Specyfikację (SIWZ ) udostępnia zamawiający na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP albo przesłania publikacji do DUUE do upływu terminu składnia ofert. Terminy składania ofert : = > 14 tyś euro < progów unijnych : nie krótszy niż 7 dni ( dostawy usługi) i 14 dni ( roboty budowlane) od dnia zamieszczenia w BZP = > progów unijnych : 40 dni od przekazania ogłoszenia do DUUE drogą elektroniczną lub 47 dni od przekazania w inny sposób .

8 Wybrane tryby udzielania zamówień – przetarg ograniczony
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Ogłoszenie dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( BZP, DUUE) , terminy składania wniosków Kwalifikacja wykonawców w oparciu o wymagania w ogłoszeniu Zaproszenie do składania ofert zakwalifikowanych wykonawców + przekazanie siwz Składanie ofert –terminy w zależności od progów kwotowych

9 Wybrane tryby udzielania zamówień – negocjacje z ogłoszeniem
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki zastosowania trybu Ogłoszenie – tak jak w przetargu ograniczonym (PO) Kwalifikacja wykonawców – tak jak w (PO) Zaproszenie wykonawców do składania ofert wstępnych + przekazanie siwz - badanie ofert wstępnych Zaproszenie do negocjacji wykonawców Negocjacje Zaproszenie do składania ofert + przekazanie siwz uwzględniających negocjacje Składanie ofert (terminy )

10 Wybrane tryby udzielania zamówień – negocjacje bez ogłoszenia
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki zastosowania trybu Zaproszenie do negocjacji (nie mniej niż 5 wykonawców ) Negocjacje Zaproszenie do składania ofert + przekazanie siwz Składanie ofert- (termin zapewniający złożenie ofert)

11 Wybrane tryby udzielania zamówień – zapytanie o cenę
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne . Zamawiający zaprasza nie mniej niż 5 wykonawców . Wraz z zaproszeniem zamawiający przesyła siwz (zakaz żądania wadium , nie stosuje się zabezpieczenie należytego wykonania umowy ) Składanie ofert – (termin odpowiedni) Zamawiający żąda złożenia ofert dodatkowych w przypadku złożenia ofert z tą samą ceną

12 Wybrane tryby udzielania zamówień – zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Przesłanki zastosowania Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, powyżej progów unijnych dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

13 Oferta Wykonawca może złożyć jedną ofertę
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej ( dopuszczalne składanie w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji (siwz)  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwot unijnych ; 2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza mln euro, a dla dostaw lub usług 10 mln euro; 3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest => progów unijnych < niż progi kwotowe wskazane wyżej w pkt.2

14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści siwz; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87ust.2 pkt.3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15 Unieważnienie postępowania
Przesłanki : 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu; 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie lic. elektr. wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w lic.elektr. albo nie została złożona żadna oferta ; 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej; 5) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

16 Ryszard Sołowiej ryszardsol@interia.pl
Dziękuję za uwagę . Ryszard Sołowiej


Pobierz ppt "Wybrane elementy zamówień publicznych wycena nieruchomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google