Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wydział Zarządzania PROW. Prawo zamówień publicznych Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wydział Zarządzania PROW. Prawo zamówień publicznych Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010."— Zapis prezentacji:

1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wydział Zarządzania PROW

2 Prawo zamówień publicznych Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) stosuje się m. in. do zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 14 000 euro (53 746,00 zł). AKTY WYKONAWCZE Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);

3 Prawo zamówień publicznych c.d. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 224 poz. 1796); średni kurs złotego wynosi 3, 839PLN

4 Nowelizacje Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Mała nowelizacja z 5 listopada 2009 r. data wejścia w życie 22 grudnia 2009 r., (Dz. U. 2009 r. Nr 206, poz. 1591) Duża nowelizacja z 2 grudnia 2009 r., data wejścia w życie 29 stycznia 2010 r., (Dz. U. 2009 r. Nr 223, poz. 1778) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r., data wejścia w życie 16 września 2010 r., (Dz. U. Nr 161, poz. 1078)

5 Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 oraz Nr 156, poz. 974 ze zm.): koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli: dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.

6 Umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a UM Zgodnie z § 6 pkt 1 Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013: 1. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Samorządowi Województwa kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia;

7 Umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a UM c. d. b) niezwłocznie po dniu zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy; w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

8 Wykaz dokumentów składanych do WZ PROW 1. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym (zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego z podaniem terminu od – do, na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych z potwierdzeniem zamieszczenia); 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 3. Kompletna oferta wybranego wykonawcy; 4. Umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; 5. Wszystkie formularze ofertowe firm, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

9 Wykaz dokumentów c. d. 6. Dokumenty potwierdzające niezwłoczne zawiadomienie wykonawców przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty (wraz ze streszczeniem oceny, podaniem punktacji oraz porównaniem złożonych ofert, informacją o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym); 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wraz ze streszczeniem oceny, podaniem punktacji oraz porównaniem złożonych ofert) zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego z podaniem termu od – do, na stronie internetowej Zamawiającego;

10 Wykaz dokumentów c. d. 8. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych (wraz z potwierdzeniem zamieszczenia); 9. Dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – jeśli miały miejsce; 10. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z obowiązującymi załącznikami; 11. Decyzja o powołaniu komisji przetargowej (jeżeli dotyczy); 12. Inne dokumenty związane bezpośrednio z procedurą przetargową.

11 Okres przechowywania dokumentacji Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013: Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności: przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą do dnia upływu 7 lat od dnia przyznania pomocy.

12 Sposób potwierdzania za zgodność z oryginałem Zgodnie z rekomendacjami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie sposobu potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopuszcza się możliwość potwierdzania kopii dokumentów poprzez zapis umieszczony na pierwszej stronie dokumentu, potwierdzając za zgodność z oryginałem strony od 1 do n.

13 Sposób potwierdzania za zgodność z oryginałem c. d. Każda oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy i składana jest w oryginale. Oryginał oferty złożony przez wykonawcę pozostaje w rękach Beneficjenta. Jeżeli w skład oryginału oferty wchodzą jakiekolwiek kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, to stają się one częścią oryginalnej oferty. Zamawiający potwierdza dokumenty za zgodność z oryginałem, czyli z oryginalną, złożoną przez wykonawcę ofertą.

14 Sposób potwierdzania za zgodność z oryginałem c. d. Reasumując, należy potwierdzać za zgodność z oryginałem traktując jako oryginał ofertę złożoną przez wykonawcę, bez względu na to czy w jej skład wchodzą same oryginały dokumentów czy też znajdują się w niej również kopie potwierdzone za zgodność.

15 Weryfikacja dokumentacji przetargowej Samorząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

16 Weryfikacja dokumentacji przetargowej c. d. W przypadku, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie opinii innego podmiotu, termin dokonania oceny, o którym była mowa wcześniej (60 dni roboczych) wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania opinii, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta na piśmie.

17 Weryfikacja dokumentacji przetargowej c. d. W przypadku, gdy złożona dokumentacja lub wniosek nie są kompletne Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

18 Weryfikacja dokumentacji przetargowej c. d. Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania, nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub w wyniku oceny stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania lub niezgodnie z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu lub umowie, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnej ocenie przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

19 Weryfikacja dokumentacji przetargowej c. d. zgodnie z § 18 ust 1 Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Beneficjentowi przysługuje prawo do wniesienia prośby wraz z uzasadnieniem do Samorządu Województwa o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygnięcia Samorządu Województwa dotyczącego (…) oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (…) w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisma o danym rozstrzygnięciu.

20 Weryfikacja dokumentacji przetargowej c. d. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013: 1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: (…) 4) w wyniku negatywnej oceny wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach operacji.

21 Wniosek o płatność Zgodnie z Książką Procedur KP-611-184- ARiMR/2/z złożenie Wniosku o płatność może nastąpić po weryfikacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w ramach danego etapu realizacji operacji.

22 Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiających. Brak dokumentu upoważniającego daną osobę do podpisywania się za zgodność z oryginałem za osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego; Brak dokumentów w sprawie powołania komisji przetargowej; Brak odpowiednich druków stanowiących załączniki do Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia; Niewłaściwie wypisany Protokół postępowania; Brak adnotacji o terminie wywieszenia Ogłoszenia o zamówieniu, Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z siedziby Zamawiającego (data od – do);

23 Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiających c.d. Niepoprawne numeracje stron dokumentacji przetargowej (w związku z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem w formie od… do…); Brak załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (przedmiary robót, kosztorysy ślepe); Niezgodność przedmiaru robót (kosztorysu ślepego) dołączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z Kosztorysem Inwestorskim będącym załącznikiem do umowy przyznania pomocy; Niezgodność przedmiaru robót (kosztorysu ślepego) dołączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z Kosztorysem Ofertowym wybranego Wykonawcy;

24 Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiających c.d. Brak kompletu dokumentacji związanej z korespondencją pomiędzy Zamawiającym a Oferentami (zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołania); Niezgodny opis przedmiotu zamówienia pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; Różny opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także różny wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;

25 Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiających c.d. Opisy przedmiotu zamówienia niezgodne z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny.

26 Dziękujemy za uwagę!! Biuro Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania PROW Numery telefonów kontaktowych: (56) 656 11 70 (56) 656 11 69 (56) 656 11 71 (56) 656 21 05


Pobierz ppt "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wydział Zarządzania PROW. Prawo zamówień publicznych Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google