Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status nauczyciela bibliotekarza Mielec 5 grudnia 2007 r. Jadwiga Świętoń stan prawny pozycja społeczna i zawodowa funkcja, ranga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status nauczyciela bibliotekarza Mielec 5 grudnia 2007 r. Jadwiga Świętoń stan prawny pozycja społeczna i zawodowa funkcja, ranga."— Zapis prezentacji:

1

2 Status nauczyciela bibliotekarza Mielec 5 grudnia 2007 r. Jadwiga Świętoń stan prawny pozycja społeczna i zawodowa funkcja, ranga

3 Plan prezentacji: Podstawy prawne Bibliotekarz - nauczyciel (prawa, obowiązki) Kodeks etyki bibliotekarza Kreowanie wizerunku

4 Podstawy prawne UstawaUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - Art. 67 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.) - Art. 22Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.) - Art. 22 ramowych statutówRozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (...) publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.) Statut szkołyStatut szkoły

5 Art. 67 ustawy o systemie oświaty Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki.Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki. Biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole prowadzona jest biblioteka.Biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole prowadzona jest biblioteka. Art. 22 ustawy o bibliotekach

6 Podstawy prawne Karta NauczycielaUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) kwalifikacjiRozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli...(Dz. U. Nr 155, poz. 1288, ze zm.) Ramowy statut Statut szkoły

7 Karta nauczyciela: Kto podlega Obowiązki nauczycieli Wymagania kwalifikacyjne Awans zawodowy Zatrudnianie Warunki pracy i wynagradzanie Nagrody i odznaczenia Ochrona zdrowia Odpowiedzialność dyscyplinarna Uprawnienia emerytalne Ostatnia zmiana z r.

8 Wymagania (Art. 9): Posiada odpowiednie kwalifikacje Przestrzega zasad moralnych Spełnia warunki zdrowotne

9 Wymagania kwalifikacyjne: § 15. Kwalifikacje... posiada osoba, która: 1) ukończyła wymagane do danego typu szkoły odpowiednio studia magisterskie lub wyższe zawodowe w zakresie bibliotekoznawstwa i posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego. Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 155, poz. 1288, ze zm.

10 Obowiązki nauczycieli (Art. 6): rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

11 Obowiązki nauczycieli (Art. 42): Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy... nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 (30 h) 2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów; 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

12 Zadania (ramowy statut): rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

13 Zadania (ramowy statut): współpraca z nauczycielami z uczniami z rodzicami szczegółowe zasady należy określić w statucie szkoły z innymi bibliotekami

14 Awans zawodowy Rozdział 3a KN Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, ze zm.)

15 Awans zawodowy Stażysta (rok) rozmowa kwalifikacyjna Kontraktowy (wniosek po dwóch latach) staż 2 lata i 9 miesięcy egzamin Mianowany (wniosek po roku) staż jw. analiza dorobku zawodowego i rozmowa

16 wniosek złożony do dnia 30 czerwca - właściwy organ jest zobowiązany wydać decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu do dnia 31 sierpnia danego roku wniosek złożony do dnia 31 października - właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku Terminy

17 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. 2. Plan rozwoju i sprawozdanie projekt planu rozwoju zawodowego zatwierdza dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć; nauczyciel przekazuje dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od zakończenia stażu. Terminy

18 3. Ocena dorobku zawodowego dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela: w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

19 4. Wniosek o wszczęcie postępowania: Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. W przypadku niedotrzymania terminów nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

20 Inne uprawnienia Nagrody i odznaczenia Dodatek motywacyjny Honorowy tytuł profesora oświaty (20 lat pracy, w tym 7 od nadania mianowanego) Doskonalenie zawodowe Urlop dla poratowania zdrowia Świadczenia socjalne Emerytura

21 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji UCHWAŁA Nr 2/2005 Zarządu Głównego SBP z dnia 15 kwietnia 2005 r. Zespół Autorski pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty

22 Kodeks...

23 Podstawowe wartości moralne: ochrona: -- wolności intelektualnej, -- prawa do swobodnego wyrażania myśli, -- prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury, przestrzeganie zasady neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii.

24 Bibliotekarz osoba godna zaufania publicznego, ekspert pośredniczący pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi

25 wobec pracodawcy lojalni dbają o dobre imię swojej instytucji, zmierzają do wykreowania i utrwalenia w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku. dążą do rozumienia i pogłębiania wiedzy o zadaniach i celach macierzystej instytucji oraz wspierania ich prowadzoną działalnością. wykorzystują swój potencjał wiedzy i umiejętności zawodowych, dążąc do rozwoju własnej placówki, jej warsztatu, zasobów informacyjnych, metod i narzędzi pracy. mają prawo oczekiwać, wymagać i upominać się o godne wynagrodzenie, odpowiadające ich kwalifikacjom i trudności pracy, nie powinni jednak uzależniać jakości wykonywania swych zadań od płacy.

26 wobec kolegów i zawodu Są świadomi, że ich praca jest służbą wymagającą sumienności, punktualności, porządku i taktu oraz dbałości o estetykę wyglądu i kulturę bycia. Dbają o rzetelność, zrozumiałość, komunikatywność i precyzję informacji. Rzetelność Współdziałanie w zespole Doskonalenie kompetencji Solidarność

27 wobec użytkownika działają zawsze na rzecz użytkownika traktują go z szacunkiem starają się poznać jego potrzeby ułatwiają mu dotarcie do poszukiwanych materiałów chronią dane osobowe zapewniają swobodę uczciwie informują stwarzają jak najlepsze warunki pracy unikają tendencyjnego wartościowania

28 jasne i znane wyczerpujące zasady korzystania zaspokojenie potrzeb dbałość o wysoką jakość świadczonych usług Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, działając ze szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz wspomagając mniejszości kulturowe (etniczne, narodowe, religijne itp.). Jako uczestnicy procesu edukacji dzieci i młodzieży dążą do rozwijania ich potrzeb informacyjnych i kultury czytelniczejRozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, działając ze szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz wspomagając mniejszości kulturowe (etniczne, narodowe, religijne itp.). Jako uczestnicy procesu edukacji dzieci i młodzieży dążą do rozwijania ich potrzeb informacyjnych i kultury czytelniczej. Starają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak największej liczby użytkowników, jednakże mają prawo do odmowy tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają współkorzystających na dyskomfortStarają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak największej liczby użytkowników, jednakże mają prawo do odmowy tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają współkorzystających na dyskomfort.

29 wobec zasobów bibliotecznych i informacyjnych szanują, chronią dostosowują do potrzeb środowiska Mając świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne są jednakowej wartości starają się poznać różne sposoby ich oceny, zwracając uwagę na opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opracowaniu zbiorów kierują się przede wszystkim potrzebami użytkowników i zasadą udzielania priorytetu materiałom najwyższej jakości.

30 kreować wizerunek: wszyscy pracownicy tworzą wyobrażenie … analiza, cele, strategia, wykonanie, ocena...

31 Będziemy doceniani, jeśli będziemy niezbędni Przewodnik w świecie informacji ICIM informacja regionalna, informacja unijna, Współtwórca społeczeństwa informacyjnego

32 wiedza o użytkownikach zadania programy rynek bibliotekarstwo technika o zbiorach

33 umiejętności korzystanie z informacji komunikacja współpraca doskonalenie się pedagogiczne diagnostyczne

34 Kompetencje kluczowe: planowanie, organizowanie i ocenianie własnego nauczania; skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach; efektywne współdziałanie w zespole; rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną.

35 postawa empatia otwartość pasja kreatywność nastawienie na użytkownika rzetelność Pesymista narzeka na wiatr, optymista czeka, aż się zmieni, a realista nastawia maszty.

36 Dziękuję.


Pobierz ppt "Status nauczyciela bibliotekarza Mielec 5 grudnia 2007 r. Jadwiga Świętoń stan prawny pozycja społeczna i zawodowa funkcja, ranga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google