Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacje nauczycieli Rok szkolny 2009/2010 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacje nauczycieli Rok szkolny 2009/2010 1."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacje nauczycieli Rok szkolny 2009/2010 1

2 Przepisy – w nowym roku szkolnym 2) kursie kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygotowania pedagogicznego. 5) studiach pierwszego stopnia – należy przez to rozumieć studia licencjackie, inżynierskie lub studia wyższe zawodowe; 6) studiach magisterskich – należy przez to rozumieć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 7) studiach wyższych bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studia, o których mowa w pkt 5 i 6; 2

3 rok 2008/2009 3 Przepisy – w nowym roku szkolnym Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli doprecyzowało i uporządkowało obecnie obowiązujące wymagania kwalifikacyjne. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, oprócz nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje posiadać będą osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje zakres nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

4 rok 2008/2009 4 Przepisy – w nowym roku szkolnym Kwalifikacji do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej). W nowym stanie prawnym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym ma również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

5 rok 2008/2009 5 Przepisy – w nowym roku szkolnym Podniesiono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych. Obecnie nauczyciel w zasadniczej szkoły zawodowej będzie musiał legitymować się wykształceniem, co najmniej wyższym zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym, gdyż zasadnicze szkoły zawodowe są szkołami ponadgimnazjalnymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach w szkołach zawodowych możliwe jest zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji za zgodą organu prowadzącego i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

6 rok 2008/2009 6 Przepisy – w nowym roku szkolnym Obecnie wymieniono również wszystkie typy i rodzaje szkół specjalnych z podziałem na niepełnosprawności uczniów, jak również określono precyzyjnie wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w takich szkołach. Wprowadzono także dodatkowy przepis dotyczący kwalifikacji nauczyciela wychowawcy w tego typu szkołach i placówkach specjalnych. Określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole W nowym rozporządzeniu wymieniono również wszystkie typy i rodzaje szkół specjalnych z podziałem na niepełnosprawności uczniów, jak również określono precyzyjnie wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w takich szkołach. Wprowadzono także dodatkowy przepis dotyczący kwalifikacji nauczyciela wychowawcy w tego typu szkołach i placówkach specjalnych. Określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. nowym rozporządzeniu wymieniono również wszystkie typy i rodzaje szkół specjalnych z podziałem na niepełnosprawności uczniów, jak również określono precyzyjnie wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w takich szkołach. Wprowadzono także dodatkowy przepis dotyczący kwalifikacji nauczyciela wychowawcy w tego typu szkołach i placówkach specjalnych. Określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

7 rok 2008/2009 7 Przepisy – w nowym roku szkolnym Wprowadzone zostają przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zajmujących stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, nauczyciela-psychologa, nauczyciela- pedagoga, nauczyciela-logopedy i nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach. Określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie posiadać m. in. osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły. W nowym rozporządzeniu wprowadzono przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zajmujących stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, nauczyciela-psychologa, nauczyciela-pedagoga, nauczyciela-logopedy i nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach.

8 rok 2008/2009 8 Przepisy – w nowym roku szkolnym Określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty (przepis wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.) Konieczność prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty wynika z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

9 rok 2008/2009 9 Przepisy – w nowym roku szkolnym § 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. § 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

10 rok 2008/200910 Przypominam !!! obowiązuje od dnia 1 września 2009 r. 1 września 2009 r.


Pobierz ppt "Kwalifikacje nauczycieli Rok szkolny 2009/2010 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google