Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SzPZ 2015. Standard I Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SzPZ 2015. Standard I Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej."— Zapis prezentacji:

1 SzPZ 2015

2 Standard I

3 Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,6 II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,63 Ocena łączna4,62

4

5

6 Wnioski

7 Każdego roku szkolnego przekazujemy informacje o koncepcji SzPZ nowym nauczycielom, innym pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom; W szkole jest wystarczająco dużo publikacji na temat promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; W ostatnich 2 latach większość nauczycieli przeczytała, co najmniej jedną publikację na temat promocji zdrowia;

8 W ostatnich 2 latach większość nauczycieli uczestniczyła w zajęciach, które pogłębiły ich wiedzę i umiejętności w zakresie promocji zdrowia; Pracownikom szkoły, którzy nie są nauczycielami dokładnie wyjaśniono, co to jest SzPZ oraz w ostatnich 3 latach większość pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami uczestniczyła w zajęciach, które pogłębiły ich wiedzę i umiejętności dotyczące tego, jak dbać o zdrowie;

9 Nauczyciele akceptują koncepcję SzPZ i zasady jej tworzenia, potrafią wymienić podstawowe cechy SzPZ oraz wiedzą, jaka jest ich rola i w tworzeniu SzPZ; Uczniowie potrafią wymienić podstawowe cechy SzPZ; Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami wiedzą, co to jest SzPZ; Koncepcja SzPZ jest znana i akceptowana przez społeczność szkolną.

10 Nie wszyscy ucznioiwe wiedzą, w jaki sposób mogą się włączyć w w rozwój SzPZ; Niezadowalający procent rodziców bierze udział w proponowanch przez szkołę zajęciach pogłębiających ich wiedzę i umiejętności w zakresie promocji zdrowia.

11 Standard II

12 Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia 4,83 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia4,86 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 4,8 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia 4,7 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,5 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,0 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,75 Ocena łączna4,63

13

14

15 Wnioski

16 Koordynator i zespół są znani i akceptowani przez większość społeczności szkolnej; Uczniowie wiedzą kto pełni rolę szkolnego koordynatora; Zadania szkolnego koordynatora oraz zasady współpracy koordynatora ze szkolnym zespołem zostały określone i zapisane w dokumentacji projektu Szkoła Promująca; Szkolny koordynator posiada dobre przygotowanie do pełnienia tej funkcji oraz ma satysfakcję z pełnienia swojej roli; Członkami szkolnego zespołu są przedstawiciele różnych grup społeczności szkolnej, w tym rodzice i w razie potrzeby przedstawiciele społeczności lokalnej; Uczniowie wiedzą kto ich reprezentuje w szkolnym zespole promocji zdrowia;

17 Członkowie zespołu zostali dobrze przygotowani w zakresie promocji zdrowia do pełnienia swojej roli; Szkolny zespół ściśle współpracuje z dyrekcją w sprawach dotyczących promocji zdrowia oraz istnieją ustalone zasady tej współpracy; Członkowie szkolnego zespołu mają satysfakcję ze swojej pracy, Promocja zdrowia jest wpisana w program rozwoju szkoły; Szkoła współpracuje w zakresie promocji zdrowia z różnymi organizacjami i instytucjami; Wyniki diagnozy dotyczące potrzeb w zakresie promocji zdrowia społeczności szkolnej są wykorzystywane w planowaniu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli; Dyrekcja szkoły ma satysfakcję z kierowania Szkołą Promującą Zdrowie; W każdym roku dokonywane są diagnozy potrzeb społeczności szkolnej; W diagnozie wykorzystuje się różnorodne metody i narzędzia;

18 Istnieje dokumentacja wyników diagnozy; Wyniki diagnozy zostały wykorzystane w planowaniu działań w zakresie promocji zdrowia, Istnieje plan działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia na bieżący rok szkolny i jest on zbudowany jest zgodnie z zasadami przyjętymi w Szkole Promującej Zdrowie; Plan ewaluacji wyników działań, w tym projektów został opracowany zgodnie z zasadami przyjętymi w SzPZ; Istnieje dokumentacja ewaluacji wyników działań, w tym projektów w zakresie promocji zdrowia dokonanych w ostatnich 3 latach; Członkowie społeczności szkolnej zostali zapoznani z wynikami ewaluacji działań, w tym projektów w zakresie promocji zdrowia w ubiegłym roku szkolnym.

19 Nie wszystkie grupy społeczności szkolnej tj. uczniowie i rodzice w jednakowym stopniu biorą udział w diagnozowaniu, planowaniu, ralizacji działań i ewaluacji przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia; Niewystarczająca współpraca z innymi szkołami w zakresie promocji zdrowia.

20 Standard III

21 Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,8 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,0 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,5 IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,5 Ocena łączna4,45

22

23 Wnioski

24 W szkole jest dostępna informacja dotycząca realizacji edukacji zdrowotnej – m. in. szkoła posiada stronę internetową szczegółowo opisującą informacje dot. realizowanych przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej; Szkolna strona internetowa daje możliwość nie tylko uzyskiwania informacji, ale pełni również funkcję komunikatora z jej użytkownikami - wirtualne tablice korkowe dają możliwość wpisów społeczności szkolnej i lokalnej, a serwis umożliwia komentowanie oraz śledzenie działań SzPZ; Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej (w tym w ramach WDN);

25 Nauczyciele wspólnie organizują przedsięwzięcia dotyczące edukacji zdrowotnej na poziomie klasy, szkoły i środowiska; Szkoła od czterech lat jest głównym pomysłodawcą i organizatorem Miejskiego biegu Policz się z cukrzycą; Edukacja zdrowotna jest priorytetem w naszej szkole i jest traktowana jako bardzo ważny element w edukacji uczniów, pracowników, jak i rodziców; Zajęcia dla rodziców dotyczące zdrowia są dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań na podstawie przeprowadzanych diagnoz;

26 Nauczyciele zapraszają do współpracy specjalistów z różnych dziedzin; Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym; Nauczyciele biorą pod uwagę wyniki ewaluacji przeprowadzonych zajęć, są one istotnym elementem do planowania dalszej pracy z uczniami; Wyniki ewaluacji dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej są przedstawiane uczniom, rodzicom i przedstawicielom społeczności lokalnej.

27 Nie wszyscy uczniowie mają poczucie wpływu na wybór treści i zadań do wykonywania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej; Niedość skuteczny/wystarczający przepływ informacji między nauczycielami a rodzicami w zakresie planowanych i zrealizowanych działań; Nie wszystkie zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej zakończone są jakąś formą ewaluacji.

28 Standard IV

29 Lp. Wymiary i badane środowiska Średnia liczba punktów 2012 Średnia liczba punktów 2015 Uczniowie (badana populacja) (N=72) 91,14%(N=68)93,5% I. Satysfakcja ze szkoły3,464,00 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy3,154,07 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli3,624,18 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach2,633,22 V. Motywowanie do osiągania sukcesów3,684,03 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena3,754,33 VII. Relacje między uczniami3,554,14 VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole 3,373,28 IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,242,63 Nauczyciele (badana populacja) (N=27) 77,14%(N=32) 80% I. Satysfakcja z pracy w szkoły4,7 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,6 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,34,45 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach3,94,33 V. Relacje nauczyciele – nauczyciele4,04,20 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów w życiu klasy/szkoły3,74,32 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy3,73,25 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów2,82,35

30 Pracownicy niepedagogiczni (badana populacja)(N=10) 90,9%(N=12)92,3 % I.Satysfakcja z pracy w szkole3,634,06 II.Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 3,233,36 III.Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami3,133,53 IV.Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami3,633,86 V.Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy3,982,72 VI.Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów3,532,50 Rodzice uczniów (badana populacja)(N=82) 68%(N=95) 78% I.Satysfakcja ze szkoły dziecka4,174,48 II.Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły4,344,57 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli3,994,49 IV.Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły3,684,19 V.Wsparcie dla rodziców4,124,47 VI.Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole2,572,02

31 Uczniowie (badana populacja) (N=72) 91,14%(N=68)93,5% Satysfakcja ze szkoły3,464,00 Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy 3,154,07 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 3,624,18 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 2,633,22 Motywowanie do osiągania sukcesów3,684,03 Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena 3,754,33 Relacje między uczniami3,554,14 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole3,373,28 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,242,63

32 Nauczyciele (badana populacja) (N=27) 77,14%(N=32) 80% Satysfakcja z pracy w szkoły4,7 Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,6 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,34,45 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 3,94,26 Relacje nauczyciele – nauczyciele4,04,09 Uczestnictwo rodziców uczniów w życiu klasy/szkoły 3,74,33 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy 3,73,39 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,82,39

33 Pracownicy niepedagogiczni (badana populacja) (N=10) 90,9%(N=12)92,3% Satysfakcja z pracy w szkole3,634,06 Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 3,233,36 Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami 3,133,53 Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 3,633,86 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy 3,982,72 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,532,50

34 Rodzice uczniów (badana populacja) (N=82) 68%(N=95) 78% Satysfakcja ze szkoły dziecka4,174,48 Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4,344,57 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli3,994,49 Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły 3,684,19 Wsparcie dla rodziców4,124,47 Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole2,572,02

35

36

37

38 Klimat Szkoły w opinii uczniów

39 Klimat Szkoły w opinii nauczycieli

40

41 Klimat Szkoły w opinii pracowników niepedagogicznych

42

43 Klimat Szkoły w opinii rodziców

44

45

46 Wnioski

47 Wyniki badania klimatu w wymiarach pozytywnych wskazują na wzrost oceny atmosfery w szkole w opinii wszystkich czterech grup badawczych w porównaniu do wyników badań z roku 2011. Wyniki badania klimatu w wymiarach negatywnych w ocenie wszystkich czterech grup badawczych w porównaniu do wyników badań z roku 2011, wskazują na obniżenie występowania zjawisk niepożądanych takich, jak poczucie przeciążenia pracą szkolną, stres w szkole oraz występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.

48 Uczniowie są zadowoleni z nauki w tej szkole. Doceniają wsparcie ze strony nauczycieli. Najwyższy wynik badania dotyczył przestrzegania praw ucznia - uczniowie klas szóstych znają swoje prawa. Dobrze oceniają relacje między sobą. Nauczyciele odczuwają satysfakcję z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji. Dobrze oceniają podejście uczniów do nauki i uczestnictwo rodziców w życiu szkoły. Relacje między nauczycielami są dobre. Nauczyciele mają poczucie otaczania uczniów dużym wsparciem.

49 Pracownicy niepedagogiczni mają poczucie satysfakcji z pracy w szkole. Pomimo, iż pozostałe pozytywne wymiary klimatu ocenione przez nich zostały poniżej 4, to jest to grupa, która w ciągu ostatnich trzech lat najwyżej ocenia zmiany zachodzące w placówce. Poszczególne przyrosty świadczą o tym, że pracownicy ci mają możliwość uczestniczenia w życiu szkoły, chętnie biorą udział w realizacji różnych działań związanych z pracą szkoły. Rodzice uczniów mają satysfakcję ze szkoły oraz możliwość uczestnictwa w życiu klasy/szkoły. Doceniają wsparcie ze strony nauczycieli zarówno dla uczniów, jak i ich samych.

50 Największy stres i poczucie przeciążenia pracą w szkole odczuwają nauczyciele i uczniowie – obie grupy określają te wskaźniki na tym samym poziomie – ok. 3,20. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów, oceniane jest przez wszystkie badane grupy na tym samym poziomie – ok. 2,5. Niska samoocena uczniów dotycząca podejścia do nauki i zachowania na lekcjach – 3,22.

51 Standard V

52 Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły4,28 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń4,91 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,90 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli4,75 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,75 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych4,56 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów4,78 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,6 Ocena łączna4,69

53

54 Wnioski Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu V? Budynek szkoły i jego pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym – po remoncie, m.in. wymieniono wszystkie okna i drzwi. Szkoła posiada plac zabaw dla uczniów klas I-III w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Pokój nauczycielski jest duży, po remoncie, z aneksem kuchennym. Każdy nauczyciel posiada własną szafkę na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie pokoju w nowoczesny sprzęt, stwarza bardzo dobre warunki do pracy i odpoczynku. Toalety i łazienki z prysznicami są nowe, po remoncie i w bardzo dobrym stanie technicznym. W szkole prowadzona jest segregacja śmieci. We wszystkich salach lekcyjnych posiadamy rolety, które umożliwiają zasłonięcie okien w przypadku dużego nasłonecznienia. Uczniowie mają możliwość pozostawiania w szkole swoich rzeczy. W każdej klasie znajdują się szafki i półki. Powstała nowa sala na potrzeby świetlicy. Szkoła posiada wyremontowaną, zgodną z normami salę gimnastyczną oraz pomieszczenie do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

55 Jakie problemy priorytetowe w zakresie standardu V wymagające rozwiązania wybrano na podstawie wyników autoewaluacji? Usprawnić rekreację w czasie przerw, tak by uczniowie odpoczywali bez hałasu. Boisko szkolne i elewacja zewnętrzna budynku wymaga remontu.


Pobierz ppt "SzPZ 2015. Standard I Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google