Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Ostrówku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Ostrówku"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Ostrówku
Tel/fax (29)

2 Prezentacja wyników autoewaluacji w dniu 20 lutego 2013 r.
w Zespole Szkół w Ostrówku Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły

3 W Zespole Szkół w Ostrówku dokonano autoewaluacji czterech z pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie

4 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. 4,83 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 4,43 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły. 5,0 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji 4,33 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,50 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,0 Ocena łączna 4,49

5 STANDARD DRUGI

6 STANDARD DRUGI Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia
swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: Tak Nie Nauczyciele 20% 80% Rodzice 30% 70%

7 STANDARD DRUGI WNIOSKI Mocne strony
Działania związane z promocją zdrowia zajmują znaczące miejsce w polityce szkoły. Podczas realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Różne grupy społeczności lokalnej mają dużą satysfakcję z uczestnictwa w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia.

8 STANDARD DRUGI WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
Zadbanie o pełne uczestnictwo i współdziałanie całej społeczności szkolnej ( w tym rodziców) we wszystkich etapach Szkoły Promującej Zdrowie. Zwiększyć ilość działań prozdrowotnych, szczególnie w gimnazjum.

9 STANDARD DRUGI DZIAŁANIA
Systematycznie przekazywać uczniom informacje na temat działań Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia. Angażować więcej uczniów w realizację działań na rzecz promocji zdrowia. Zachęcić wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły do włączania się w działania promocji zdrowia. Poszukiwać nowych skutecznych sposobów zachęcania i angażowania rodziców w działania zespołu promującego zdrowie

10 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów I pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. 4,60 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem edukacji zdrowotnej. 3,33 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby. 3,66 IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej. 4,00 Ocena łączna 3,90

11 STANDARD TRZECI

12 STANDARD TRZECI WNIOSKI Mocne strony
Szkoła stwarza sprzyjające warunki dla realizacji zadań w ramach promocji zdrowia. Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym zapraszając specjalistów pomocnych w realizacji wybranych zadań. Rada Pedagogiczna traktuje edukację zdrowotną jako ważne zadanie szkoły. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji zdrowotnej. Zajęcia z edukacji zdrowotnej są atrakcyjne dla uczniów. Rodzice aktywnie uczestniczą w organizacji i realizacji przedsięwzięć na rzecz zdrowia. Szkolny Zespół Promocji Zdrowia wykorzystuje wyniki ewaluacji do planowania edukacji zdrowotnej.

13 STANDARD TRZECI WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
Uczniowie nie zawsze mają wpływ na zagadnienia realizowane w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej. Nie każde zajęcia z edukacji zdrowotnej podlegają ewaluacji. Zapewnienie rodzicom możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacji zdrowotnej dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

14 STANDARD TRZECI DZIAŁANIA
Dawać uczniom możliwość większego wpływu na dobór i treść zajęć z edukacji zdrowotnej. Zachęcać uczniów do samodzielnego przygotowywania materiałów na zajęcia. Poddawać ewaluacji wszystkie zajęcia z edukacji zdrowotnej. Zmotywować rodziców do udziału w kształtowaniu edukacji zdrowotnej szkoły.

15 STANDARD CZWARTY - UCZNIOWIE
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Wymiar - uczniowie Średnia liczba punktów I. Satysfakcja ze szkoły. 3,66 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy. 3,77 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 3,79 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 3,45 V. Motywowanie do osiągania sukcesów. 3,83 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena. 4,25 VII. Relacje między uczniami. 4,02 VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole. 3,70 IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,69 Ocena łączna

16 STANDARD CZWARTY - UCZNIOWIE

17 STANDARD CZWARTY - UCZNIOWIE
WNIOSKI - UCZNIOWIE Mocne strony Na ogół są zadowoleni ze swojej szkoły. Wysoko oceniają przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli. Doceniają działania nauczycieli w zakresie motywowania do osiągania sukcesów. Zauważają działania agresywne i aspołeczne u swoich rówieśników. Dość wysoko oceniają wsparcie otrzymywane od nauczycieli.

18 STANDARD CZWARTY - UCZNIOWIE
WNIOSKI - UCZNIOWIE Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Niektórzy uczniowie mają niski poziom podejścia do nauki. Niska ocena osobistego zaangażowania w naukę i dbałość o właściwe zachowanie się na lekcji. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stresu w szkole. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych w relacjach rówieśniczych.

19 STANDARD CZWARTY - UCZNIOWIE
DZIAŁANIA Skutecznie motywować uczniów do nauki, angażować wszystkich do pracy na lekcji przez uatrakcyjnianie metod i form pracy . Angażować uczniów w organizowanie ciekawych lekcji, spotkań klasowych, wycieczek. Zmniejszać występowanie zachowań aspołecznych. Wzmacniać wzajemną życzliwość.

20 STANDARD CZWARTY - NAUCZYCIELE
Wymiar - nauczyciele Średnia liczba punktów I. Satysfakcja z pracy w szkoły. 4,69 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 4,58 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 4,83 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 4,00 V. Relacje nauczyciele - nauczyciele. 4,15 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły. 4,14 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy. 3,70 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 3,00 Ocena łączna 4,13

21 STANDARD CZWARTY - NAUCZYCIELE

22 STANDARD CZWARTY - NAUCZYCIELE
WNIOSKI - NAUCZYCIELE Mocne strony Bardzo wysoko oceniają własne działania mające na celu wsparcie uczniów. Zwracają uwagę na wysoki poziom satysfakcji z pracy w szkole. Wysoko oceniają wsparcie dyrekcji i zaangażowanie rodziców w życie klasy/szkoły. Czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Dobrze oceniają relacje panujące w kontaktach nauczyciel – nauczyciel.

23 STANDARD CZWARTY - NAUCZYCIELE
WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Zmniejszenie poczucia przeciążenia pracą szkolną. Zadbać o jeszcze lepsze relacje pomiędzy nauczycielami. Pomagać uczniom w odkrywaniu ich zdolności, rozwijaniu zainteresowań, stwarzać możliwość osiągania sukcesów oraz zachęcać do podejmowania wysiłku.

24 STANDARD CZWARTY - PRACOWNICY…
Wymiar – pracownicy, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie dyrekcji 4,58 II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły. 3,55 III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami 4,5 IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 3,47 V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy. 4,1 Ocena łączna 4,04

25 STANDARD CZWARTY - PRACOWNICY…

26 STANDARD CZWARTY - PRACOWNICY…
WNIOSKI – PRACOWNICY … Mocne strony Wysoko oceniają własne relacje interpersonalne. Mają wysokie poczucie satysfakcji z pracy w szkole. Pozytywnie oceniają swój udział w życiu szkoły.

27 STANDARD CZWARTY - PRACOWNICY…
WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami mógłby być lepszy. Zapewnienie pracownikom, którzy nie są nauczycielami większego udziału w życiu i pracy szkoły w dziedzinie promocji zdrowia. Zadbanie o zminimalizowanie poczucia przeciążenia pracą w szkole i stresem w pracy.

28 STANDARD CZWARTY - RODZICE
Wymiar – rodzice Średnia liczba punktów I. Satysfakcja ze szkoły dziecka 4,10 II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/ szkoły. 4,52 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,22 IV. Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły 4,02 V. Wsparcie dla rodziców 4,1 VI. Przeciążenie dziecka pracą w szkole i stres w szkole. 3,4 Ocena łączna 4,06

29 STANDARD CZWARTY - RODZICE

30 STANDARD CZWARTY - RODZICE
WNIOSKI Mocne strony Bardzo wysoko oceniają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu klasy/szkoły. Mają wysokie poczucie satysfakcji ze szkoły swojego dziecka. Zauważają wysoki poziom wsparcia dla rodziców ze strony Rady Pedagogicznej. Zauważają wysoki poziom wsparcia uczniów przez nauczycieli.

31 Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY PODSUMOWANIE Podsumowanie Średnia liczba punktów Uczniowie 3,83 Nauczyciele 4,18 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami 4,04 Rodzice 4,06 Ocena łączna 4,03

32 STANDARD CZWARTY PODSUMOWANIE

33 Średnia liczba punktów
STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły 4,28 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,45 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,20 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli 4,25 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,12 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,66 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,33 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy Ocena łączna 4,32

34 STANDARD PIĄTY WNIOSKI Mocne strony
Liczba uczniów jest odpowiednia do wielkości budynku (szkoła nie jest przeludniona). Pomieszczenia szkolne są estetyczne, kolorowe. Korytarze, klatki schodowe są utrzymywane na bieżąco w czystości. Większość oddziałów ma w tygodniu jednakowe godziny rozpoczynania zajęć lekcyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego stwarzają wszystkim uczniom możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości. Nauczyciele i pracownicy nadzorują miejsca, w których przebywają uczniowie, ponadto w budynku szkolnym oraz na zewnątrz działa monitoring wizyjny.

35 STANDARD PIĄTY W szkole systematycznie prowadzone jest edukacja dla bezpieczeństwa. Bardzo dobrze rozwinięta baza sportowa( kompleks boisk sportowych „Orlik”, boisko do siatkówki plażowej, boisko trawiaste, sala gimnastyczna, siłownia, plac zabaw dla dzieci, miejsce zabaw dla dzieci w szkole). Uczniowie mogą zjeść tani i smaczny obiad. Uczniowie są systematycznie uczeni zasad pierwszej pomocy.

36 STANDARD PIĄTY Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
Podjęcie działań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Częściej aktualizować gazetki ścienne na korytarzach. Oświetlenie korytarzy światłem jarzeniowym ( brak światła dziennego). Ustawienie koszy do segregacji śmieci.

37 Średnia liczba punktów
WYNIKI AUTOEWALUACJI Wyniki autoewaluacji Średnia liczba punktów Standard II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. 4,49 Standard III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 3,90 Standard IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 4,03 Standard V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 4,39 Ocena łączna 4,22

38 Szkolny Zespół Promocji Zdrowia
Dziękujemy za uwagę Szkolny Zespół Promocji Zdrowia


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Ostrówku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google