Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tel/fax (29) 777 03 18

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tel/fax (29) 777 03 18"— Zapis prezentacji:

1 Tel/fax (29) 777 03 18 e-mail: zsostrowek@o2.plzsostrowek@o2.pl www.zsostrowek.strefa.pl

2 w Zespole Szkół w Ostrówku Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły

3 W Zespole Szkół w Ostrówku dokonano autoewaluacji czterech z pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie

4 Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. 4,83 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 4,43 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły. 5,0 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji 4,33 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,50 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,33 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,0 Ocena łączna 4,49

5

6 Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: TakNie Nauczyciele20%80% Rodzice30%70%

7 WNIOSKI Mocne strony Działania związane z promocją zdrowia zajmują znaczące miejsce w polityce szkoły. Podczas realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Różne grupy społeczności lokalnej mają dużą satysfakcję z uczestnictwa w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia.

8 WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Zadbanie o pełne uczestnictwo i współdziałanie całej społeczności szkolnej ( w tym rodziców) we wszystkich etapach Szkoły Promującej Zdrowie. Zwiększyć ilość działań prozdrowotnych, szczególnie w gimnazjum.

9 DZIAŁANIA Systematycznie przekazywać uczniom informacje na temat działań Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia. Angażować więcej uczniów w realizację działań na rzecz promocji zdrowia. Zachęcić wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły do włączania się w działania promocji zdrowia. Poszukiwać nowych skutecznych sposobów zachęcania i angażowania rodziców w działania zespołu promującego zdrowie

10 Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów I pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. WymiarŚrednia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. 4,60 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem edukacji zdrowotnej. 3,33 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby. 3,66 IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej. 4,00 Ocena łączna 3,90

11

12 WNIOSKI Mocne strony Szkoła stwarza sprzyjające warunki dla realizacji zadań w ramach promocji zdrowia. Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym zapraszając specjalistów pomocnych w realizacji wybranych zadań. Rada Pedagogiczna traktuje edukację zdrowotną jako ważne zadanie szkoły. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji zdrowotnej. Zajęcia z edukacji zdrowotnej są atrakcyjne dla uczniów. Rodzice aktywnie uczestniczą w organizacji i realizacji przedsięwzięć na rzecz zdrowia. Szkolny Zespół Promocji Zdrowia wykorzystuje wyniki ewaluacji do planowania edukacji zdrowotnej.

13 WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Uczniowie nie zawsze mają wpływ na zagadnienia realizowane w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej. Nie każde zajęcia z edukacji zdrowotnej podlegają ewaluacji. Zapewnienie rodzicom możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacji zdrowotnej dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

14 DZIAŁANIA Dawać uczniom możliwość większego wpływu na dobór i treść zajęć z edukacji zdrowotnej. Zachęcać uczniów do samodzielnego przygotowywania materiałów na zajęcia. Poddawać ewaluacji wszystkie zajęcia z edukacji zdrowotnej. Zmotywować rodziców do udziału w kształtowaniu edukacji zdrowotnej szkoły.

15 Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Wymiar - uczniowieŚrednia liczba punktów I. Satysfakcja ze szkoły. 3,66 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy. 3,77 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 3,79 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 3,45 V. Motywowanie do osiągania sukcesów. 3,83 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena. 4,25 VII. Relacje między uczniami. 4,02 VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole. 3,70 IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,69 Ocena łączna 3,83

16

17 WNIOSKI - UCZNIOWIE Mocne strony Na ogół są zadowoleni ze swojej szkoły. Wysoko oceniają przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli. Doceniają działania nauczycieli w zakresie motywowania do osiągania sukcesów. Zauważają działania agresywne i aspołeczne u swoich rówieśników. Dość wysoko oceniają wsparcie otrzymywane od nauczycieli.

18 WNIOSKI - UCZNIOWIE Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Niektórzy uczniowie mają niski poziom podejścia do nauki. Niska ocena osobistego zaangażowania w naukę i dbałość o właściwe zachowanie się na lekcji. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stresu w szkole. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych w relacjach rówieśniczych.

19 DZIAŁANIA Skutecznie motywować uczniów do nauki, angażować wszystkich do pracy na lekcji przez uatrakcyjnianie metod i form pracy. Angażować uczniów w organizowanie ciekawych lekcji, spotkań klasowych, wycieczek. Zmniejszać występowanie zachowań aspołecznych. Wzmacniać wzajemną życzliwość.

20 Wymiar - nauczyciele Średnia liczba punktów I. Satysfakcja z pracy w szkoły.4,69 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 4,58 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.4,83 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.4,00 V. Relacje nauczyciele - nauczyciele.4,15 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły. 4,14 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.3,70 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 3,00 Ocena łączna4,13

21

22 WNIOSKI - NAUCZYCIELE Mocne strony Bardzo wysoko oceniają własne działania mające na celu wsparcie uczniów. Zwracają uwagę na wysoki poziom satysfakcji z pracy w szkole. Wysoko oceniają wsparcie dyrekcji i zaangażowanie rodziców w życie klasy/szkoły. Czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Dobrze oceniają relacje panujące w kontaktach nauczyciel – nauczyciel.

23 WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Zmniejszenie poczucia przeciążenia pracą szkolną. Zadbać o jeszcze lepsze relacje pomiędzy nauczycielami. Pomagać uczniom w odkrywaniu ich zdolności, rozwijaniu zainteresowań, stwarzać możliwość osiągania sukcesów oraz zachęcać do podejmowania wysiłku.

24 Wymiar – pracownicy, którzy nie są nauczycielamiŚrednia liczba punktów I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie dyrekcji4,58 II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły. 3,55 III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami4,5 IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami3,47 V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy.4,1 Ocena łączna4,04

25

26 WNIOSKI – PRACOWNICY … Mocne strony Wysoko oceniają własne relacje interpersonalne. Mają wysokie poczucie satysfakcji z pracy w szkole. Pozytywnie oceniają swój udział w życiu szkoły.

27 WNIOSKI Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami mógłby być lepszy. Zapewnienie pracownikom, którzy nie są nauczycielami większego udziału w życiu i pracy szkoły w dziedzinie promocji zdrowia. Zadbanie o zminimalizowanie poczucia przeciążenia pracą w szkole i stresem w pracy.

28 Wymiar – rodzice Średnia liczba punktów I. Satysfakcja ze szkoły dziecka4,10 II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/ szkoły.4,52 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,22 IV. Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły4,02 V. Wsparcie dla rodziców4,1 VI. Przeciążenie dziecka pracą w szkole i stres w szkole.3,4 Ocena łączna4,06

29

30 WNIOSKI Mocne strony Bardzo wysoko oceniają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu klasy/szkoły. Mają wysokie poczucie satysfakcji ze szkoły swojego dziecka. Zauważają wysoki poziom wsparcia dla rodziców ze strony Rady Pedagogicznej. Zauważają wysoki poziom wsparcia uczniów przez nauczycieli.

31 PODSUMOWANIE Podsumowanie Średnia liczba punktów Uczniowie3,83 Nauczyciele4,18 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami4,04 Rodzice4,06 Ocena łączna4,03

32 PODSUMOWANIE

33 Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. WymiarŚrednia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły4,28 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń4,45 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,20 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli4,25 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,12 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych4,66 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów4,33 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,33 Ocena łączna 4,32

34 WNIOSKI Mocne strony Liczba uczniów jest odpowiednia do wielkości budynku (szkoła nie jest przeludniona). Pomieszczenia szkolne są estetyczne, kolorowe. Korytarze, klatki schodowe są utrzymywane na bieżąco w czystości. Większość oddziałów ma w tygodniu jednakowe godziny rozpoczynania zajęć lekcyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego stwarzają wszystkim uczniom możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości. Nauczyciele i pracownicy nadzorują miejsca, w których przebywają uczniowie, ponadto w budynku szkolnym oraz na zewnątrz działa monitoring wizyjny.

35 W szkole systematycznie prowadzone jest edukacja dla bezpieczeństwa. Bardzo dobrze rozwinięta baza sportowa( kompleks boisk sportowych Orlik, boisko do siatkówki plażowej, boisko trawiaste, sala gimnastyczna, siłownia, plac zabaw dla dzieci, miejsce zabaw dla dzieci w szkole). Uczniowie mogą zjeść tani i smaczny obiad. Uczniowie są systematycznie uczeni zasad pierwszej pomocy.

36 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Podjęcie działań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Częściej aktualizować gazetki ścienne na korytarzach. Oświetlenie korytarzy światłem jarzeniowym ( brak światła dziennego). Ustawienie koszy do segregacji śmieci.

37 Wyniki autoewaluacjiŚrednia liczba punktów Standard II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. 4,49 Standard III S zkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 3,90 Standard IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 4,03 Standard V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 4,39 Ocena łączna 4,22

38 Szkolny Zespół Promocji Zdrowia


Pobierz ppt "Tel/fax (29) 777 03 18"

Podobne prezentacje


Reklamy Google