Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Rok szkolny 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Rok szkolny 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Rok szkolny 2009/2010

2 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

3 Średnia liczba punktów na 5 możliwych
Wymiar Średnia liczba punktów na 5 możliwych Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,46 Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,38 Ocena łączna 4,42

4 WNIOSKI Mocne strony: Społeczność szkolna zna i akceptuje koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice wiedzą ja włączyć się w działania szkoły promującej zdrowie Informacje o Szkole Promującej Zdrowie są ogólnodostępne i przekazywane w różnej formie.

5 Co należy poprawić? Zachęcić uczniów do bardziej aktywnego poznawania koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie np. poprzez zorganizowanie konkursu na plakat ukazujący Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku jako Szkołę Promującą Zdrowie. Udostępnić bibliografię publikacji na temat promocji zdrowia nauczycielom, uczniom oraz rodzicom (np. na stronie internetowej szkoły) i ustalić procedury korzystania z w/w publikacji przez rodziców. Częściej zapraszać pracowników niebędących nauczycielami na zajęcia i warsztaty z zakresu promocji zdrowia szczególnie te prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin: lekarzy, psychologów

6 Zaproponować rodzicom ciekawą ofertę zajęć z zakresu promocji zdrowia, zachęcić do częstszego odwiedzania szkoły Częściej przypominać uczniom jakie są cechy SzPZ, prowadzić zajęcia warsztatowe, zaktywizować uczniów. Zaproponować zajęcia o szkole promującej zdrowie prowadzone przez uczniów – liderów. Uczniami prowadzącymi takie zajęcia mogą być członkowie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia

7 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań.

8 Średnia liczba punktów na 5 możliwych
Wymiar Średnia liczba punktów na 5 możliwych Działalność szkolnego koordynatora do spraw promocji zdrowia. 4,66 Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 4,57 Miejsce promocji zdrowia w działalności [polityce] szkoły. 4,8 Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. 4,25 Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. 4,15 Realizacja działań w zakresie promocji zdrowia. 3,9 Ewaluacja wyników działań w zakresie promocji zdrowia. 3,72 Ocena łączna.

9 WNIOSKI Sukcesy: Koordynator ds. promocji zdrowia jest znany większości uczniów i spotyka się z życzliwością sympatią i wsparciem większej części społeczności szkolnej. Szkolny zespół ściśle współpracuje z dyrekcją w spra­wach dotyczących promocji zdrowia i istnieją ustalone zasady tej współpracy Zarówno koordynator jak i zespół jest dobrze przygotowany do pełnienia swojej roli Promocja zdrowia jest wpisana w program rozwoju szkoły

10 Szkoła aktywnie współpracuje w zakresie promocji zdrowia z różnymi organizacjami i instytucjami a także innymi szkołami Nawiązanie współpracy z włoską szkoła w Massafara Opracowanie i realizacja ciekawych projektów z zakresu promocji zdrowia i promowania postaw ekologicznych Aktywnie działająca Szkolna Grupa Wolontariuszy Działania w zakresie promocji zdrowia są planowane, monitorowane i ewaluowane

11 Problemy priorytetowe do rozwiązania:
Zaangażować rodziców w działania szkolnego zespołu promocji zdrowia Zachęcić przedstawicieli różnych grup społeczności szkolnej do budowania programu promocji zdrowia Poszerzyć skład zespołu przeprowadzającego autoewaluację działań w tym projektów w zakresie promocji zdrowia, adekwatnie i niezbyt szeroko określać kryteria sukcesu, precyzyjnie planować sposoby sprawdzania czy osiągnięto cel. Częściej stosować zasadę pretestu i posttestu

12 Standard trzeci Szkoła Promująca Zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

13 Średnia liczba punktów na 5 możliwych
Raport z ewaluacji Wymiar Średnia liczba punktów na 5 możliwych I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. 4,4 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej. 4,0 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby. 3,8 IV. Szkoła prowadzi ewaluacje i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej. 3,75 V. Średnia liczba punktów. 3,98

14 WNIOSKI Mocne strony: Edukacja zdrowotna jest traktowana przez dyrekcję, nauczycieli i rodziców jako ważne zadanie szkoły. W szkole prowadzone są różnorodne i ciekawe zajęcia z edukacji zdrowotnej [ warsztaty, spektakle profilaktyczne, konkursy, happeningi, szkolenia, kursy]. W szkole organizowane są spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin: lekarzami, ratownikami medycznymi, psychologami, ekspertami do spraw ochrony środowiska, krwiodawstwa czy wolontariatu.

15 Nauczyciele systematycznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej.
Młodzież aktywnie angażuje się w działania prozdrowotne i proekologiczne. Działania z zakresu edukacji zdrowotnej są planowane na podstawie diagnozy, monitorowane i ewaluowane.

16 Problemy priorytetowe do rozwiązania:
Poszerzyć ofertę zajęć dla rodziców. Uatrakcyjniać zajęcia z rodzicami i zachęcić ich do większej aktywności. Zwiększyć aktywność nauczycieli na rzecz współpracy z rodzicami ( zwiększyć liczbę spotkań) Częściej zapraszać fachowców na szkolenia w ramach WDN. Zachęcić uczniów do większej aktywności na zajęciach z edukacji zdrowotnej, większej grupie uczniów proponować konkretne zadania np. wykonanie plakatu, ulotki, prezentacji multimedialnej, wygłoszenie referatu, wyszukanie informacji na określony temat

17 Częściej stosować techniki umożliwiające uczniom samoobserwację [ proste skale, arkusze obserwacji, dzienniczki]. Zwiększyć wpływ uczniów na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej. Doposażyć szkołę w skrzynkę pytań – miejsce gdzie uczniowie mogliby anonimowo zadać pytania, przedstawić propozycje dotyczące zajęć o zdrowiu.

18 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

19 RAPORT Z EWALUACJI * We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik.

20 RAPORT Z EWALUACJI * We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik.

21 RAPORT Z EWALUACJI * We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik.

22 RAPORT Z EWALUACJI * We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik.

23 Mocne strony nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami czują satysfakcję z pracy w szkole, rodzice są zadowoleni z tego, że ich dziecko uczy się w naszej szkole, mają poczucie, że jest miło przyjmowanym i potrzebnym, relacje we wszystkich grupach społeczności szkolnej opierają się na życzliwości, współpracy, chęci udzielenia pomocy, uczniowie są zainteresowani nauką, przestrzegają ustalonych reguł pracy na lekcjach, rodzice są zdania, że mogą liczyć na życzliwość, pomoc i wskazówki w sprawach dzieci uczniowie zostali zapoznani z prawami i regułami oraz mają poczucie, że są one słuszne i sprawiedliwe, przemoc i zachowania aspołeczne wśród uczniów zdarzają się rzadko.

24 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
problem poczucia przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole, pomimo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, realizowanych projektów, konkursów, uczniowie nisko oceniają wymiar „Motywowanie do osiągania sukcesów”. Należy zatem jeszcze bardziej pracować nad podejściem do ucznia jako człowieka, pomagać mu w odkrywaniu jego mocnych stron, stwarzać możliwości osiągania sukcesów oraz zachęcać do podejmowania wysiłków. nisko został oceniony wymiar dotyczący uczestnictwa rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły. Należy wobec tego zachęcać rodziców do aktywniejszego uczestnictwa w życiu i pracy klasy i/lub szkoły, prosić o pomoc w organizacji prac i imprez w szkole, być otwartym na pomysły rodziców.

25 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

26 Średnia liczba punktów na
RAPORT Z EWALUACJI wymiar Średnia liczba punktów na 5 możliwych I Budynek i teren szkoły 4,28 II Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,90 III Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem IV Meble dla uczniów i nauczycieli 3,25 V Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 3,80 VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,22 VII Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,00 VIII Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,53 Średnia liczba punktów łącznie 4,23

27 Mocne strony: Szkoła jest:
bezpieczna, czysta, zadbana, ukwiecona i kolorowa. w pełni dostosowana do uczniów niepełnosprawnych wolna od dymu tytoniowego W szkole jest prowadzona segregacja śmieci Organizuje się dodatkowe zajęcia ruchowe dla uczniów Uczniowie mogą zjeść tani i smaczny obiad Uczniowie są systematycznie uczeni zasad pierwszej pomocy

28 Problemy priorytetowe do rozwiązania:
Należy wykonać zabezpieczenie istniejących stropów nad poziomem parteru w budynku objętym ochroną konserwatorską. Należy dokonać pomiaru hałasu w szkole a czasie wolnym od pracy i w czasie zajęć, zwracając się o pomoc w dokonaniu tych pomiarów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej Dążyć do tego aby w miarę możliwości każdy oddział miał stałe godziny rozpoczynania lekcji i aby były one rozłożone równomiernie Wybudować boisko sportowe do siatkówki oraz koszykówki oraz obiekty do uprawiania lekkoatletyki(skocznia , rzutnia)

29 Organizacja większej ilości zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mniej uzdolnionych sportowo
Lepiej zagospodarować teren wokół szkoły dla celów rekreacyjnych Wprowadzić do sklepiku szkolnego owoce Systematycznie organizować przerwy śródlekcyjne Oznakować rozmiar stolików i krzeseł dostosowując je do wysokości uczniów


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Rok szkolny 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google