Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 139, im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 139, im"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 139, im
Szkoła Podstawowa nr 139, im. Ludwiki Wawrzyńskiej jako Szkoła Promująca Zdrowie – wyniki autoewaluacji 2013

2 Nasza szkoła w projekcie: „Szkoła promująca zdrowie”
Rok 2004: powołanie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia oraz stworzenie Szkolnego Programu Promocji Zdrowia (inspiracją był problem hałasu); wybór znaku – szkolnego logo Szkoły Promującej Zdrowie (w wyniku szkolnego konkursu);

3 Rok 2005: rozpowszechnianie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w całym środowisku szkolnym

4 Rok 2007: zostaliśmy laureatami kampanii „Wiem, co jem” organizowanej przez Pełnomocnika m. st. Warszawy ds. rodziny, Biuro Edukacji i Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy

5 Rok 2008: wpisanie szkoły do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie; Organizacja „Śniadania prasowego” – popularyzacja działań szkoły w zakresie zdrowego odżywiania;

6 Organizacja „Pierwszego Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia” dla szkół Dzielnicy Wola;
Organizacja wizyty studyjnej dla gości z Europy Wschodniej i Azji we współpracy z Biurem Edukacji i Mazowieckim Kuratorium Oświaty – prelekcja dotycząca historii tworzenia przez nas Szkoły Promującej Zdrowie; Rok 2009 multimedialna prezentacja szkoły pt. „Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami w działaniach dla zdrowia” na I Konferencji Szkół Promujących Zdrowie;

7 Rok 2011 multimedialna prezentacja szkoły na I Forum Zdrowia zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki; Udział w Pikniku „Zdrowe Mazowsze”; Rok 2012 Udział w projekcie „Szkoła z pomysłem” – na zdrowy styl życia Wyróżnienie prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” - na uczenie

8 STANDARD PIERWSZY Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

9 Wymiar Średnia liczba Punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej (arkusz I) 4,3 II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej (arkusz II) 4,5 Średnia liczba punktów łącznie 4,4

10 Sukcesy  Istnieje duże zainteresowanie społeczności szkolnej dotyczące wszelkich informacji na temat promocji zdrowia.

11 Obszary wymagające poprawy 
Zwiększyć rolę przedstawiciela uczniów oraz rodziców w działaniach SzPZ w zakresie upowszechniania koncepcji SzPZ i promocji zdrowia w środowisku szkoły

12 STANDARD DRUGI Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej oraz sprzyjający skuteczności i długofalowości działań

13 Wymiar Średnia liczba punktów 4,5
III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia (arkusz III) 4,5 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia (arkusz IV) 4,7 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły (arkusz V) 5,0 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia (arkusz VI) 4,8 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz VII) VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz VIII) 4,3 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz IX) Średnia liczba punktów łącznie 4,6

14

15 Sukcesy  Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia oraz zarządzanie projektami, które sprzyjają skuteczności i długofalowości działań Uczestnictwo i współdziałanie społeczności lokalnej w realizacji idei Szkoły Promującej Zdrowie Osadzenie zagadnień związanych ze zdrowiem w polityce szkoły Regularne diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej

16 Obszary wymagające poprawy 
Aktywizacja społeczności szkolnej i lokalnej w realizacji koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie

17 STANDARD TRZECI Szkoła Promująca Zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

18 Średnia liczba punktów
Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji prozdrowotnej 5,0 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 3,3 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,2 IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji prozdrowotnej Średnia liczba punktów łącznie:

19

20 Współpraca ze środowiskiem w zakresie edukacji zdrowotnej
Sukcesy  Warunki i organizacja życia szkoły oraz polityka sprzyjają realizacji edukacji prozdrowotnej Współpraca ze środowiskiem w zakresie edukacji zdrowotnej Wykorzystywanie wyników ewaluacji dla podnoszenia jakości edukacji prozdrowotnej

21 Obszary wymagające poprawy 
Należy włączyć uczniów w proces realizacji edukacji zdrowotnej z naciskiem na zwiększenie udziału ucznia w: planowaniu treści edukacji zdrowotnej, wyborze zadań do realizacji w czasie zajęć, realizacji konkretnych działań oraz wymianie wiedzy i poglądów Utrwalanie i wzmacnianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych poprzez wspólną pracę i zabawę ( w odniesieniu do całej społeczności szkolnej - kontynuacja Pikniku Rodzinnego, organizacja Rajdu po Zdrowie) Podnoszenie jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej musi oprzeć się na uczniu jako uczestniku aktywnym i świadomym podejmowanych działań w procesie realizacji edukacji zdrowotnej. Włączanie zatem uczniów w proces realizacji edukacji zdrowotnej, z naciskiem na zwiększenie udziału ucznia w: planowaniu treści edukacji zdrowotnej, wyborze zadań do realizacji w czasie zajęć, realizacji konkretnych działań oraz wymianie wiedzy i poglądów.

22 Obszary wymagające poprawy 
Systematyczne upowszechnianie wyników ewaluacji, płynących z niej wniosków i sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów

23 STANDARD CZWARTY Szkoła Promująca Zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, a także sprzyja zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników oraz uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

24 Podskale* i badane osoby
L.p. Podskale* i badane osoby (N – wpisać liczbę badanych osób; cyfry w nawiasach przy nazwie podskali odpowiadają numerom zdań w kwestionariuszach) Średnia liczba punktów Uczniowie (N= 39) I. Satysfakcja ze szkoły (1-6) 4,0 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy (7-11) 3,4 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-16) 4,3 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (17-20) 3,1 V. Motywowanie do osiągania sukcesów ( 21-24) 4.0 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena (25-28) 3,8 VII. Relacje między uczniami (29 – 32) 3,7 VIII Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole ( 33-36) 3,3 IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37-40)

25

26 Nauczyciele (N= 30) I Satysfakcja z pracy w szkole (1-4) 4,6 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji (5-12) 4,1 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (13-17) 4,5 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (18-21) 3,9 V. Relacje nauczyciele - nauczyciele (22-27) 4,2 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły (28-32) VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy (33-36) 3,7 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37-40) 2,7

27

28 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N= 12)
Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji (1-6) 4,4 II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły (7-9) 4,1 III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami (10-12) 4,2 IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami (13-15) 3,6 V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy (16-18) 3,5 VI. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (19-21) 3,1

29

30 Rodzice (N= 30 ) I. Satysfakcja ze szkoły dziecka (1-5) 4,5 II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły (6-11) 4,4 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-17) IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły (18-21) 3,7 V. Wsparcie dla rodziców (22-25) 4,1 VI. Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole (26-29) 2,1

31

32 Sukcesy  Satysfakcja z nauki i pracy w szkole, która sprzyja edukacji zdrowotnej i współdziałaniu wyrażona przez rodziców i nauczycieli Uczniowie i rodzice dostrzegają udzielane dzieciom wsparcie i motywowanie do osiągania zadowolenia i sukcesu Atmosfera zrozumienia i życzliwości sprzyja współpracy nauczycieli i pracowników szkoły, którzy tworzą zgraną grupę, zdolną do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć

33 Obszary wymagające poprawy 
Tworzenie klimatu sprzyjającego harmonijnemu współdziałaniu uczniów między sobą oraz w relacjach z nauczycielami Aktywizowanie uczniów i ich rodziców w działalność szkoły. Praca nad przyjazną, pozbawioną agresji atmosferą w społeczności uczniowskiej Zwrócenie uwagi na właściwy stosunek uczniów w relacjach do wszystkich pracowników szkoły Podnoszenie jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej musi oprzeć się na uczniu jako uczestniku aktywnym i świadomym podejmowanych działań w procesie realizacji edukacji zdrowotnej. Włączanie zatem uczniów w proces realizacji edukacji zdrowotnej, z naciskiem na zwiększenie udziału ucznia w: planowaniu treści edukacji zdrowotnej, wyborze zadań do realizacji w czasie zajęć, realizacji konkretnych działań oraz wymianie wiedzy i poglądów.

34 STANDARD PIĄTY Szkoła Promująca Zdrowie tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

35 I. Budynek i teren szkoły 4,2
Wymiar Średnia liczba Punktów I. Budynek i teren szkoły 4,2 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,8 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,9 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli 4,6 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy Średnia liczba punktów łącznie 4,7

36 STANDARD V 4,2 4,8 4,9 4,6 4,7 I II III IV V VI VII VIII Średnia WYMIAR WARTOŚĆ

37 Sukcesy  Szkoła posiada dobre zaplecze sanitarno – socjalne oraz bardzo dobrą organizację przerw i lekcji sprzyjającą właściwemu klimatowi pracy Szkoła dba o mikroklimat i stwarza właściwe warunki do nauki i pracy Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy Szkoła zapewnia odpowiednie warunki dla rozwoju fizycznego uczniów W szkole są na właściwym poziomie organizowane posiłki dla uczniów – II śniadanie, obiad, napoje, sklepik szkolny

38 Obszary wymagające poprawy 
Zlikwidować bariery architektoniczne utrudniające funkcjonowanie uczniom niepełnosprawnym ruchowo Zwrócić uwagę nauczycieli pracujących w klasach IV – VI na potrzebę organizowania przerw śródlekcyjnych

39 Planowane przez Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działania i akcje:
Wrzesień – przedstawienie wyników autoewaluacji przeprowadzonej w maju i czerwcu 2013r: ► Prezentacja multimedialna ► Zebrania z rodzicami ► Strona internetowa ► Gazetka „Szkolniak” Wrzesień – Czerwiec – Realizacja wniosków z autoewaluacji: Upowszechnianie koncepcji SZPZ w całym środowisku szkoły poprzez urozmaicone, zintensyfikowane formy: warsztaty, prelekcje, publikacje oraz stronę internetową. Wykorzystywanie do tego celu szkolnego logo SZPZ Zwiększenie roli uczniów i rodziców w zakresie upowszechniania koncepcji SZPZ w środowisku szkoły, a także w planowaniu działań i ich realizacji (także zintensyfikowanie ich udziału w pracach szkolnego zespołu promocji zdrowia). Powołanie społecznej funkcji „rodzica kontaktowego”

40 - Stworzenie forum dyskusyjnego dla uczniów w gazetce „Szkolniak”
Prezentacja koordynatora SZZPZ oraz przedstawiciela rodziców i uczniów działających w zespole, w środowisku szkoły (przypomnienie i wypromowanie) Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań prozdrowotnych. Kontynuacja inicjatywy dzielnicowego konkursu „Zdrowy Styl Życia” Praca nad przyjazną, pozbawioną agresji atmosferą w społeczności uczniowskiej i szkolnej poprzez warsztaty i realizacje projektów klasowych Zlikwidowanie istniejących barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie uczniom niepełnosprawnym ruchowo Realizowanie przerw śródlekcyjnych w klasach Realizowanie zaplanowanych akcji: „Sprzątanie świata” (IX), Rajd po zdrowie” (IX/X), „Cichy październik ” (X), Dzielnicowy konkurs „Zdrowy Styl Życia” (III 2014), „Piknik Rodzinny” (V/VI 2014) i in. Prowadzenie systematycznej ewaluacji prowadzonych działań i upowszechnianie ich wyników

41 - Stworzenie forum dyskusyjnego dla uczniów w gazetce „Szkolniak”
Prezentacja koordynatora SZZPZ oraz przedstawiciela rodziców i uczniów działających w zespole, w środowisku szkoły (przypomnienie i wypromowanie) Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań prozdrowotnych. Kontynuacja inicjatywy dzielnicowego konkursu „Zdrowy Styl Życia” Praca nad przyjazną, pozbawioną agresji atmosferą w społeczności uczniowskiej i szkolnej poprzez warsztaty i realizacje projektów klasowych Zlikwidowanie istniejących barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie uczniom niepełnosprawnym ruchowo Realizowanie przerw śródlekcyjnych w klasach Realizowanie zaplanowanych akcji: „Sprzątanie świata” (IX), Rajd po zdrowie” (IX/X), „Cichy październik ” (X), Dzielnicowy konkurs „Zdrowy Styl Życia” (III 2014), „Piknik Rodzinny” (V/VI 2014) i in. Prowadzenie systematycznej ewaluacji prowadzonych działań i upowszechnianie ich wyników

42 Uczestniczyliśmy w akcjach m.in.:
Ciii...chy październik

43 Galeria sukcesów

44


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 139, im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google