Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE 18 GRUDNIA 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE 18 GRUDNIA 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE 18 GRUDNIA 2013 r.

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W CZARNOCINIE ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin, 44-616-51-23, www.zsr.czarnocin.edu.pl

3

4 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły 138 osób łącznie

5 STANDARD PIERWSZY STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkoły (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie WymiarŚrednia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej (arkusz I). 4,36 II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej(arkusz II). 4,23 Ocena łączna:4,29

6 STANDARD PIERWSZY Wnioski: średnia ocena łączna wyniosła 4,29 – świadczy o tym, że pomagamy społeczności szkolnej zrozumieć koncepcję SzPZ

7 Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat Szkoły Promującej Zdrowie: Nauczyciele:52,4% Uczniowie:62,5% Rodzice:26,6% Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami: 87,5%

8 STANDARD PIERWSZY Wnioski: zdecydowana większość członków społeczności szkolnej i lokalnej zna, rozumie i akceptuje koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie duża liczba członków społeczności szkolnej angażuje się w realizację naszego autorskiego programu szkoła organizuje wiele imprez i przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia

9 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania w standardzie I: przygotować ulotkę informacyjną, która będzie zawierała wszystkie niezbędne informacje o SzPZ - wiedzę w pigułce zorganizować pogadanki dla pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców mające na celu zapoznanie ich z celami i działaniami Szkoły Promującej Zdrowie

10 Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej w tym rodziców i lokalnej skuteczności i długofalowości działań STANDARD DRUGI

11 Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia4,33 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia4,57 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły4,4 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. 4,16 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,5 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,33 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,5 Ocena łączna:4,39

12 STANDARD DRUGI

13 Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: Nauczyciele:TAK55,23% NIE44,76% Rodzice:TAK62,09% NIE37,90%

14 Wnioski: jesteśmy szkołą bezpieczną i jak dotychczas wolną od obecności subkultur młodzieżowych realizujemy szeroko zakrojone działania na rzecz tworzenia w szkole klimatu sprzyjającego zdrowiu i osiąganiu przez wszystkich sukcesów, Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia jest zgrany, w jego skład wchodzą przedstawiciele całej społeczności szkolnej i przedstawiciele społeczności lokalnej Problemy wymagające rozwiązania w standardzie II: możemy i powinniśmy aktywizować jeszcze więcej członków całej społeczności szkolnej i lokalnej

15 Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności STANDARD TRZECI

16 Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,6 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,07 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby4,18 VI. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,54 Ocena łączna:4,34

17 STANDARD TRZECI

18 Wnioski: edukacja zdrowotna jest prowadzona w sposób ciągły w wielu obszarach nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej, większość nauczycieli ukończyła kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, na którym zdobyła wiedzę ratującą wykorzystywaną do ratowania życia w nagłych wypadkach, Edukacja zdrowotna jest wpisana w Program Rozwoju Szkoły (wizja i misja szkoły). Problemy wymagające rozwiązania w standardzie III: zmienić, udoskonalić formę zajęć zdrowotnych tak, aby stwarzać uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów zaangażować większą liczbę rodziców do współpracy.

19 Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacniania poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej STANDARD CZWARTY

20 Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów Uczniowie (N=64) I. Satysfakcja ze szkoły3,96 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy3,82 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli3,93 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach3,73 V. Motywowanie do osiągania sukcesów3,8 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena3,86

21 VII. Relacje między uczniami3,9 VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole3,16 IX. Wstępowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.2,5 Nauczyciele (N=21) I. Satysfakcja z pracy w szkole4,52 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i racy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,01 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,4 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowanie na lekcjach3,73 V. Relacje nauczyciele-nauczyciele3,99 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły3,83 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy3,38 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.1,96 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=8) I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji4,29 II. Stworzenie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,63 III. Relacje miedzy pracownikami, którzy nie są nauczycielami4,58

22 STANDARD CZWARTY

23 Wnioski: klimat szkoły stwarza dobre warunki do nauki i pracy większość uczniów, pracowników i rodziców odczuwa satysfakcję ze szkoły jako miejsca pracy i nauki, relacje między uczniami, nauczycielami i pracownikami w naszej szkole są przyjazne, Według wszystkich ankietowanych grup w szkole nie obserwuje się częstych przejawów agresji, przemocy i zachowań aspołecznych uczniowie doceniają działania nauczycieli w zakresie motywowania ich do osiągania sukcesów nauczyciele bardzo wysoko oceniają własne działania mające na celu wspieranie uczniów uczniowie mają duże możliwości udziału w życiu szkoły i klasy

24

25

26

27 Problemy wymagające rozwiązania w standardzie III: porozmawiać z nauczycielami na temat ich poczucia przeciążenia pracą w szkole zorganizować cykl szkoleń dla młodzieży na temat motywacji do nauki, korzyści płynących z posiadania wiedzy i osiągania wyższych wyników w nauce, gdyż według ankiet ich ocena osobistego zaangażowania w naukę jest niska

28 Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników STANDARD PIĄTY

29

30

31 Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły4,42 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń4,54 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,4 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli3,87 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,62 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych4,66 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów4,44 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,93 Średnia liczba punktów łącznie4,48

32

33 Wnioski: Liczba uczniów jest dopasowana do wielkości budynku, szkoła nie jest przeludniona Pomieszczenia szkolne są estetyczne W szkole prowadzone są zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa Każdy odział ma stałe godziny pracy Problemy wymagające rozwiązywania: Należy zakupić baniaki z wodą lub wybudować poidełka z wodą źródlaną Wybudować podjazd dla osób niepełnosprawnych i dostosować łazienkę Pracować na zmniejszeniem zjawiska palenia tytoniu

34 Ogólne wnioski jako koordynator uważam, że szkoła spełniła wymagania we wszystkich pięciu standardów na właściwym poziomie, większość społeczności szkolnej i lokalnej uważa nasze starania o otrzymanie Krajowego Certyfikatu SzPZ za zasadne Autor: koordynator SzPZ Małgorzata Lacheta


Pobierz ppt "WYNIKI AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE 18 GRUDNIA 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google