Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek carbon po 2016. Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd 20142015P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)2 046 037.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek carbon po 2016. Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd 20142015P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)2 046 037."— Zapis prezentacji:

1 Rynek carbon po 2016

2 Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów) emisje backloading REZERWA NER REZERWA backloading REZERWA przesunięcie REZERWA RAZEM BILANS (w ujęciu rocznym bez MSR) BILANS (w ujęciu rocznym z MSR) BILANS POPYT/PODAŻ (kumulatywnie) P2024P2025P2026P2027P2028P2029P2030P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów) emisje backloading REZERWA NER REZERWA backloading REZERWA przesunięcie REZERWA RAZEM BILANS (w ujęciu rocznym bez MSR) BILANS (w ujęciu rocznym z MSR) BILANS POPYT/PODAŻ (kumulatywnie)

3 Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd Najważniejsze regulacje rynku kapitałowego, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie rynku carbon po : MiFID II - Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych, której celem jest zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności funkcjonowania firm inwestycyjnych oraz ochrona interesów klientów. EMIR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. REMIT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (dotyczy tylko rynku gazu i energii elektrycznej)

4 Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd Najważniejsze regulacje rynku kapitałowego, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie rynku carbon : CRR- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

5 Rynek Carbon po 2016 Najważniejsze konsekwencje dla uczestników rynku carbon: 1)Klasyfikacja uprawnień do emisji CO2 jako instrumentów finansowych, 2)Definicja „Hedgingu”, 3)Kto może handlować i jak?, 4)Możliwe kary 5)Podsumowanie

6 Rynek Carbon po 2016 Ad. 1. Klasyfikacja uprawnień do emisji CO2 jako instrument finansowy Dyrektywa 2014/65/UE – Sekcja C, punkt 4 oraz 11 Dyrektywa 2014/65/UE – Punkt 70 Preambuły Implikacja: 1)Przy pośrednictwie wymagane zezwolenie KNF 2)Przy wszystkich usługach zastosowanie ochrony inwestycyjnej i pełnej informacji o ryzykach dla klienta detalicznego 3)Jakiekolwiek doradztwo w zakresie instrumentów finansowych wymaga zezwolenia

7 Rynek Carbon po 2016 Ad. 2. Definicja „Hedgingu”, Rozporządzenie 149/ Art. 10, ustęp 4, (EMIR – poziom II) Rozporządzenie 648/2012 – Art. 10. ustęp 3 (EMIR – poziom I) Dyrektywa 2014/65/UE - Art. 57, ustęp 1, ostatnie zdanie Dyrektywa 2014/65/UE - Art. 2, ustęp 4, Implikacja: Transakcje wliczane jako „hedging” nie są uwzględnianiu: a)przy liczeniu ekspozycji i progów dla NFC (art. 10 ust. 3 EMIR) – teraz zmiany, b)Przy określaniu limitów pozycji w derywatach na rynku regulowanym i OTC c)Przy zawieraniu transakcji na instrumentach pochodnych na własny rachunek chociaż wymagana jest notyfikacja coroczna u Lokalnego Nadzorcy

8 Rynek Carbon po 2016 Ad. 2. Definicja „Hedgingu”, 25 września 2015 ESMA opublikowała projekt rozp. wykonawczego, w którym podaje co musi stosować firma aby transakcja była rozpatrywana jako hedging a nie spekulacja zgodnie z art. 5 ust 2 draftu rozp. z kryteria ustalające "dodatkową działalność" i redukującą ryzyko na własną książkę przez podmioty niebędące pod nadzorem (non- financial) które dokonują transakcji na derywatach: 1) opisują zasady w politykach wewnętrznych : a) typ derywatu - powiązanie z biznesem (potrzebą hedgu) i innymi wymogami prawnymi, b) powiązanie pomiędzy portfelem i ryzykiem, które ten portfel ogranicza, c) miary, które zapewniają, że te transakcje nie służą do celu spekulacyjnego ale tylko do hedgingu 2) są w stanie wykazać portfel całościowo z podziałem na klasy walorów, terminy zapadalności, i inne czynniki istotne nie ma szczegółów co do opisanych miar, Implikacja: a)Spekulacja wymaga zezwolenia KNF

9 Rynek Carbon po 2016 Ad. 3. Kto może handlować 1. W dyrektywie MIFID II zastosowano definicję kto może handlować jednostkami poprzez wykluczenia. Implikacja: 1.Możemy handlować uprawnieniami pod warunkiem, że jest to w celu ograniczenia ryzyka produkcji podstawowej. 2.Spółka w grupie może handlować dla spółek w grupie pod warunkiem, że jest to w celu ograniczenia ryzyka produkcji podstawowej. 3.Pośredniczyć można pod warunkiem, że podmiot jest pod Nadzorem

10 Rynek Carbon po 2016 Ad. 3. Kto może handlować – możliwe zmiany - CRR 2. Do dnia 31 grudnia 2015 roku, Komisja, w oparciu o konsultacje publiczne oraz w świetle debat z właściwymi organami, sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie: (a) odpowiedniego systemu nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi, których głównym przedmiotem działalności jest wyłącznie świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych lub kontrakty pochodne określone w pkt 5, 6, 7, 9 i 10 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39 / WE; (b) potrzeby zmieniającego dyrektywę 2004/39 / WE, aby utworzyć kolejną kategorię firmy inwestycyjnej, której głównym przedmiotem działalności jest wyłącznie świadczenie usług inwestycyjnych lub inna działalność związana z instrumentami finansowymi określonymi w pkt 5, 6, 7, 9 i 10 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39 / WE w odniesieniu do dostaw energii, w tym energii elektrycznej, węgla, gazu i ropy naftowej. 3. Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w pkt 2, Komisja może przedstawić propozycje zmiany niniejszego rozporządzenia. Implikacja: Spółki handlujące dla grupy będą pod „nadzorem”

11 Rynek Carbon po 2016 Ad. 3. Definicja „Obrót polegający na zestawieniu zleceń”, „obrót polegający na zestawianiu zleceń” oznacza transakcję, w której podmiot ułatwiający wstępuje w daną trans­akcję pomiędzy kupującego i sprzedającego w taki sposób, że podczas całego procesu zawierania transakcji nie jest nigdy narażony na ryzyko rynkowe, przy czym obie transakcje składowe są zawierane jednocześnie, a transakcja jest zawierana po cenie, przy której podmiot ułatwiający nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, z wyjątkiem z góry ujawnionej prowizji, opłaty lub opłaty za transakcję;” Dyrektywa 2014/65/UE - Art. 4, ustęp 1, punkt 38 Dyrektywa 2014/65/UE – Punkt 29 Preambuły Implikacja: Transakcje typu „Back-2-Back” będą postrzegane jako „ukryte pośrednictwo” co wymaga uzyskania zezwolenia, Operatorzy oferujący handel na CO2 dla podmiotów spoza grupy w ramach transakcji na własny rachunek będą zobligowani do uzyskania zezwolenia KNF.

12 Rynek Carbon po 2016 Ad. 5. Możliwe Kary – nie przestrzeganie Rozporzadzenia EMIR Art. 173b. 1. Na kontrahentów niefinansowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 648/2012, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w tym rozporządzeniu lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości zł, nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym. 2. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy wbrew obowiązkowi nie sporządzili lub nie poddali badaniu sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości zł. 3. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy nie mają obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości zł. Źródło: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 lipca 2005 (Dz. U. 2015, poz. 73)

13 Rynek Carbon po 2016 Ad. 5. Możliwe Kary – Nie przestrzeganie MIFID2 (przykładowy wymiar kar przy założeniu, iż sankcję będą podobnie określone jak obecnie ma to miejsce w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi z 2005) Art (jeśli odbywa się handel CO2 bez zezwolenia ) Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do zł Art. 179a. (jeśli mam miejsce ujawnianie informacji o transakcjach, w tym na pochodnych) Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 28 ust. 4, art. 33 ust. 5, art. 83 lub art. 84 rozporządzenia 648/2012 ujawnia informacje poufne w rozumieniu tego rozporządzenia lub wykorzystuje takie informacje do celów innych niż określone w tym rozporządzeniu, podlega grzywnie do zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Art Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 156 ust. 2 pkt 1, ujawnia informację poufną, podlega grzywnie do zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Źródło: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 lipca 2005 (Dz. U. 2015, poz. 73)

14 Rynek Carbon po 2016 Implikacje dla gospodarki 1)Zwiększone koszty osobowe i transakcyjne wynikające z przygotowania i bieżącego raportowania ogromnej ilości informacji (EMIR / REMIT, CRR), 2)Zwiększone koszty prawne i administracyjne – związane z aktualizacją procedur i formy prowadzenia biznesu (definicja hedgingu, lista z kim można zawierać transakcje i w jaki sposób, wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem pochodnych OTC, wdrożenie zasad wyceny i zabezpieczenia, ewentualne wystąpienie do KNF o zezwolenie na wykonywanie danej działalności), 3)Aktualizacja zasad księgowych i spraw podatkowych (efekt klasyfikacji towaru jako instrument w MIFID2 przy jednoczesnym zaniechaniu prac nad aktualizacją prac na Dyrektywą dot. VATu na poziomie UE 4)Zmiana dostępu do rynku – co łatwe i tanie może uniemożliwić zarządzanie aktywami – transakcje przez OTC a nie giełdę. 5)Wzrost cen jednostek

15 Dziękuję za uwagę! Maciej Wiśniewski


Pobierz ppt "Rynek carbon po 2016. Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd 20142015P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)2 046 037."

Podobne prezentacje


Reklamy Google