Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek carbon po 2016. Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd 20142015P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)2 046 037.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek carbon po 2016. Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd 20142015P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)2 046 037."— Zapis prezentacji:

1 Rynek carbon po 2016

2 Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd 20142015P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)2 046 037 6102 007 773 3641 969 509 1181 931 244 8721 892 980 6261 854 716 3801 816 452 1341 776 490 1871 736 528 240 emisje-1 812 348 000-1 793 415 344-1 774 680 467-1 756 141 304-1 737 795 809-1 719 641 961-1 701 677 756-1 683 901 215-1 666 310 375 backloading-400 000 000-300 000 000-200 000 000 REZERWA NER 2013-2020 424 300 000 REZERWA backloading 300 000 000600 000 000 REZERWA przesunięcie 258 514 829277 137 007262 324 158242 840 642 REZERWA RAZEM 558 514 8291 435 651 8362 122 275 9932 365 116 635 BILANS (w ujęciu rocznym bez MSR)-166 310 390-85 641 980-5 171 349175 103 568155 184 817135 074 419114 774 37892 588 97270 217 865 BILANS (w ujęciu rocznym z MSR) -123 440 410-162 362 629-169 735 185-172 622 777 BILANS POPYT/PODAŻ (kumulatywnie)2 070 000 0001 984 358 0201 979 186 6712 154 290 2402 309 475 0562 186 034 6462 023 672 0171 853 936 8321 681 314 055 2023P2024P2025P2026P2027P2028P2029P2030P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)1 696 566 2931 656 604 3461 616 642 3991 576 680 4521 536 718 5051 496 756 5581 456 794 6111 416 832 665 emisje-1 648 903 298-1 631 678 063-1 614 632 772-1 597 765 543-1 581 074 518-1 564 557 856-1 548 213 734-1 532 040 351 backloading REZERWA NER 2013-2020 REZERWA backloading REZERWA przesunięcie222 472 420201 757 687180 780 556 159 560 787 138 108 276116 430 77100 REZERWA RAZEM2 587 589 0552 789 346 7422 970 127 2973 129 688 0853 267 796 3613 384 227 131 BILANS (w ujęciu rocznym bez MSR)47 662 99524 926 2832 009 628-21 085 091-44 356 013-67 801 297-91 419 122-115 207 686 BILANS (w ujęciu rocznym z MSR)-174 809 424-176 831 403-178 770 928-180 645 878-182 464 289-184 232 068-91 419 122-115 207 686 BILANS POPYT/PODAŻ (kumulatywnie)1 506 504 6311 329 673 2271 150 902 299970 256 421787 792 132603 560 065512 140 942396 933 256

3 Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd Najważniejsze regulacje rynku kapitałowego, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie rynku carbon po 1.1.2017: MiFID II - Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych, której celem jest zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności funkcjonowania firm inwestycyjnych oraz ochrona interesów klientów. EMIR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. REMIT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (dotyczy tylko rynku gazu i energii elektrycznej)

4 Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd Najważniejsze regulacje rynku kapitałowego, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie rynku carbon : CRR- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

5 Rynek Carbon po 2016 Najważniejsze konsekwencje dla uczestników rynku carbon: 1)Klasyfikacja uprawnień do emisji CO2 jako instrumentów finansowych, 2)Definicja „Hedgingu”, 3)Kto może handlować i jak?, 4)Możliwe kary 5)Podsumowanie

6 Rynek Carbon po 2016 Ad. 1. Klasyfikacja uprawnień do emisji CO2 jako instrument finansowy Dyrektywa 2014/65/UE – Sekcja C, punkt 4 oraz 11 Dyrektywa 2014/65/UE – Punkt 70 Preambuły Implikacja: 1)Przy pośrednictwie wymagane zezwolenie KNF 2)Przy wszystkich usługach zastosowanie ochrony inwestycyjnej i pełnej informacji o ryzykach dla klienta detalicznego 3)Jakiekolwiek doradztwo w zakresie instrumentów finansowych wymaga zezwolenia

7 Rynek Carbon po 2016 Ad. 2. Definicja „Hedgingu”, Rozporządzenie 149/2013 - Art. 10, ustęp 4, (EMIR – poziom II) Rozporządzenie 648/2012 – Art. 10. ustęp 3 (EMIR – poziom I) Dyrektywa 2014/65/UE - Art. 57, ustęp 1, ostatnie zdanie Dyrektywa 2014/65/UE - Art. 2, ustęp 4, Implikacja: Transakcje wliczane jako „hedging” nie są uwzględnianiu: a)przy liczeniu ekspozycji i progów dla NFC (art. 10 ust. 3 EMIR) – teraz zmiany, b)Przy określaniu limitów pozycji w derywatach na rynku regulowanym i OTC c)Przy zawieraniu transakcji na instrumentach pochodnych na własny rachunek chociaż wymagana jest notyfikacja coroczna u Lokalnego Nadzorcy

8 Rynek Carbon po 2016 Ad. 2. Definicja „Hedgingu”, 25 września 2015 ESMA opublikowała projekt rozp. wykonawczego, w którym podaje co musi stosować firma aby transakcja była rozpatrywana jako hedging a nie spekulacja zgodnie z art. 5 ust 2 draftu rozp. z 28.9.2015 kryteria ustalające "dodatkową działalność" i redukującą ryzyko na własną książkę przez podmioty niebędące pod nadzorem (non- financial) które dokonują transakcji na derywatach: 1) opisują zasady w politykach wewnętrznych : a) typ derywatu - powiązanie z biznesem (potrzebą hedgu) i innymi wymogami prawnymi, b) powiązanie pomiędzy portfelem i ryzykiem, które ten portfel ogranicza, c) miary, które zapewniają, że te transakcje nie służą do celu spekulacyjnego ale tylko do hedgingu 2) są w stanie wykazać portfel całościowo z podziałem na klasy walorów, terminy zapadalności, i inne czynniki istotne nie ma szczegółów co do opisanych miar, Implikacja: a)Spekulacja wymaga zezwolenia KNF

9 Rynek Carbon po 2016 Ad. 3. Kto może handlować 1. W dyrektywie MIFID II zastosowano definicję kto może handlować jednostkami poprzez wykluczenia. Implikacja: 1.Możemy handlować uprawnieniami pod warunkiem, że jest to w celu ograniczenia ryzyka produkcji podstawowej. 2.Spółka w grupie może handlować dla spółek w grupie pod warunkiem, że jest to w celu ograniczenia ryzyka produkcji podstawowej. 3.Pośredniczyć można pod warunkiem, że podmiot jest pod Nadzorem

10 Rynek Carbon po 2016 Ad. 3. Kto może handlować – możliwe zmiany - CRR 2. Do dnia 31 grudnia 2015 roku, Komisja, w oparciu o konsultacje publiczne oraz w świetle debat z właściwymi organami, sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie: (a) odpowiedniego systemu nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi, których głównym przedmiotem działalności jest wyłącznie świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych lub kontrakty pochodne określone w pkt 5, 6, 7, 9 i 10 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39 / WE; (b) potrzeby zmieniającego dyrektywę 2004/39 / WE, aby utworzyć kolejną kategorię firmy inwestycyjnej, której głównym przedmiotem działalności jest wyłącznie świadczenie usług inwestycyjnych lub inna działalność związana z instrumentami finansowymi określonymi w pkt 5, 6, 7, 9 i 10 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39 / WE w odniesieniu do dostaw energii, w tym energii elektrycznej, węgla, gazu i ropy naftowej. 3. Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w pkt 2, Komisja może przedstawić propozycje zmiany niniejszego rozporządzenia. Implikacja: Spółki handlujące dla grupy będą pod „nadzorem”

11 Rynek Carbon po 2016 Ad. 3. Definicja „Obrót polegający na zestawieniu zleceń”, „obrót polegający na zestawianiu zleceń” oznacza transakcję, w której podmiot ułatwiający wstępuje w daną trans­akcję pomiędzy kupującego i sprzedającego w taki sposób, że podczas całego procesu zawierania transakcji nie jest nigdy narażony na ryzyko rynkowe, przy czym obie transakcje składowe są zawierane jednocześnie, a transakcja jest zawierana po cenie, przy której podmiot ułatwiający nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, z wyjątkiem z góry ujawnionej prowizji, opłaty lub opłaty za transakcję;” Dyrektywa 2014/65/UE - Art. 4, ustęp 1, punkt 38 Dyrektywa 2014/65/UE – Punkt 29 Preambuły Implikacja: Transakcje typu „Back-2-Back” będą postrzegane jako „ukryte pośrednictwo” co wymaga uzyskania zezwolenia, Operatorzy oferujący handel na CO2 dla podmiotów spoza grupy w ramach transakcji na własny rachunek będą zobligowani do uzyskania zezwolenia KNF.

12 Rynek Carbon po 2016 Ad. 5. Możliwe Kary – nie przestrzeganie Rozporzadzenia EMIR Art. 173b. 1. Na kontrahentów niefinansowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 648/2012, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w tym rozporządzeniu lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym. 2. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy wbrew obowiązkowi nie sporządzili lub nie poddali badaniu sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 3. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy nie mają obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł. Źródło: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 lipca 2005 (Dz. U. 2015, poz. 73)

13 Rynek Carbon po 2016 Ad. 5. Możliwe Kary – Nie przestrzeganie MIFID2 (przykładowy wymiar kar przy założeniu, iż sankcję będą podobnie określone jak obecnie ma to miejsce w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi z 2005) Art. 178. (jeśli odbywa się handel CO2 bez zezwolenia ) Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł Art. 179a. (jeśli mam miejsce ujawnianie informacji o transakcjach, w tym na pochodnych) Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 28 ust. 4, art. 33 ust. 5, art. 83 lub art. 84 rozporządzenia 648/2012 ujawnia informacje poufne w rozumieniu tego rozporządzenia lub wykorzystuje takie informacje do celów innych niż określone w tym rozporządzeniu, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Art. 180. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 156 ust. 2 pkt 1, ujawnia informację poufną, podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Źródło: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 lipca 2005 (Dz. U. 2015, poz. 73)

14 Rynek Carbon po 2016 Implikacje dla gospodarki 1)Zwiększone koszty osobowe i transakcyjne wynikające z przygotowania i bieżącego raportowania ogromnej ilości informacji (EMIR / REMIT, CRR), 2)Zwiększone koszty prawne i administracyjne – związane z aktualizacją procedur i formy prowadzenia biznesu (definicja hedgingu, lista z kim można zawierać transakcje i w jaki sposób, wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem pochodnych OTC, wdrożenie zasad wyceny i zabezpieczenia, ewentualne wystąpienie do KNF o zezwolenie na wykonywanie danej działalności), 3)Aktualizacja zasad księgowych i spraw podatkowych (efekt klasyfikacji towaru jako instrument w MIFID2 przy jednoczesnym zaniechaniu prac nad aktualizacją prac na Dyrektywą dot. VATu na poziomie UE 4)Zmiana dostępu do rynku – co łatwe i tanie może uniemożliwić zarządzanie aktywami – transakcje przez OTC a nie giełdę. 5)Wzrost cen jednostek

15 Dziękuję za uwagę! Maciej Wiśniewski


Pobierz ppt "Rynek carbon po 2016. Rynek Carbon po 2016 Porównanie giełd 20142015P2016P2017P2018P2019P2020P2021P2022P EU CAP (podaż na rynku wg przepisów)2 046 037."

Podobne prezentacje


Reklamy Google