Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UDZIAŁ WOJEWODY W PROCEDURZE ZWIĄZANEJ Z WYDAWANIEM ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ MASOWYCH ORAZ ASPEKTY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKOWYM MONITORINGIEM WIZYJNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UDZIAŁ WOJEWODY W PROCEDURZE ZWIĄZANEJ Z WYDAWANIEM ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ MASOWYCH ORAZ ASPEKTY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKOWYM MONITORINGIEM WIZYJNYM."— Zapis prezentacji:

1 UDZIAŁ WOJEWODY W PROCEDURZE ZWIĄZANEJ Z WYDAWANIEM ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ MASOWYCH ORAZ ASPEKTY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKOWYM MONITORINGIEM WIZYJNYM OBIEKTÓW, NA KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ IMPREZY MASOWE

2 art. 11 ust. 4 Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Art. 11 ust. 6 W decyzji, o której mowa w ust. 4, określa się w szczególności termin, od którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. STAN PRAWNY Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U )

3 WYKAZ Art. 11 ust. 9 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj, miejsca na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk … Niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia o którym mowa w art. 11 ust. 9 zostanie wszczęte przez Wojewodę postępowanie administracyjne, celem sporządzenia zaktualizowanego wykazu; jednocześnie z decyzją określającą wykaz zostanie uchylona decyzja administracyjna określająca aktualnie obowiązujący wykaz. Brak rozporządzenia nie umożliwia obecnie wskazania terminu, od którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Uważamy, że termin ten będzie zależny od przyjętych rozwiązań legislacyjnych i może wynosić maksymalnie nawet 12 miesięcy. STAN PRAWNY

4 Art. 11 ust. 10 Kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 9, sprawuje wojewoda poprzez coroczne: 1) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9; 2) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1. Art.11 ust. 9 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj, miejsca na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk KONTROLA SPOSOBU UTRWALANIA IM STAN PRAWNY

5 KONTROLA PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKU UTRWALANIA PRZEBIEGU IM Niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia o którym mowa w art. 11 ust. 9 zostanie powołany przez Wojewodę zespół kontrolny złożony z pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i funkcjonariusza Policji - przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego Policji, z założeniem korzystania przez Zespół z porad ekspertów i rzeczoznawców. Działanie Zespołu musi być skorelowane z upływem terminu, od którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będzie obowiązkowe – określonym w decyzji administracyjnej Wojewody dotyczącej sporządzenia przedmiotowego Wykazu.

6 Art Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem, o którym mowa w art. 11 ust. 4, obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 2. Przepisy art. 11 ust. 6-8 i 10 stosuje się odpowiednio. OBOWIĄZEK UTRWALANIA PRZEBIEGU IM STAN PRAWNY

7 OBOWIĄZEK UTRWALANIA IM W przeszłości taki obowiązek był nakładany także w drodze decyzji administracyjnej. W obecnym stanie prawnym koniecznym będzie wszczęcie nowych postępowań administracyjnych po ukazaniu się rozporządzenia o którym mowa w art. 11 ust. 9, koniecznego do realizacji przepisów ustawy, nakładających obowiązek utrwalania IM na określone obiekty z jednoczesnym uchyleniem poprzednio wydanych decyzji.

8 Art Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem, o którym mowa w art. 11 ust. 4, obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 2. Przepisy art. 11 ust. 6-8 i 10 stosuje się odpowiednio. OBOWIĄZEK UTRWALANIA PRZEBIEGU IM STAN PRAWNY

9 Art W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może: 1) zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności; 2) wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części. 2. Kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła podmiotom, o których mowa w art. 25 ust Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania. ZAKAZ PRZEPROWADZENIA IM STAN PRAWNY

10 ZAKAZ PRZEPROWADZENIA IM Uprawnienie wojewody wyznaczone normą art. 34 ust. 1 odnosi się do imprezy zarówno planowanej jak i już przeprowadzonej oraz zostało usankcjonowane możliwością wydania przez niego decyzji administracyjnej: - zakazującej zorganizowania imprezy masowej z udziałem publiczności lub - wprowadzającej zakaz organizowania imprez masowych na czas określony lub nieokreślony na terenie województwa lub jego części.

11 ZAKAZ PRZEPROWADZENIA IM W przypadku przeprowadzonej imprezy masowej, w której toku ujawniono nieprawidłowości i sformułowano negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagana będzie forma pisemna wniosku o wydanie takiego zakazu wraz z uzasadnieniem (oceną bezpieczeństwa). Wartym podkreślenia jest fakt, iż organ JST wydający zgodę na zorganizowanie imprezy masowej może zgodnie z art. 32 ustawy wydać decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania. Ponadto podkreślić należy, iż organ ten jest uprawniony do kontroli przebiegu imprezy masowej zgodnie z art. 31 ustawy. Reasumując Wojewoda i właściwy organ JST wydają zakaz w innych okolicznościach.

12 Szczególnym przypadkiem będzie fakt, gdy organizator organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia, wówczas na podstawie art. 58 ust. 1 podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W takim to przypadku tj. prawomocnym udowodnieniu (wyroku sądu), iż rzeczywiście została zorganizowana impreza masowa co wiązało się z nałożeniem ww. kary możliwe jest na wniosek właściwego organu ujawniającego przedmiotowy czyn (lub innego organu uprawnionego do oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego) zastosowanie zakazu organizowania IM w trybie art. 34 wydanego przez Wojewodę, zwłaszcza w odniesieniu do imprez organizowanych według ustalonego terminarza. ZAKAZ PRZEPROWADZENIA IM

13 W innych sytuacjach prawnych nie ma zastosowania art. 34, czyli np.: 1. w przypadku poinformowania Wojewody o negatywnej ocenie stanu bezpieczeństwa podczas imprezy masowej na którą organizator nie uzyskał zgody, gdzie nie zastosowano przepisu karnego tj. art 54 a tym samym nie udowodniono, że organizowano IM bez zezwolenia, 2.należy podkreślić, iż Wojewoda jako organ nie wydający zezwolenia na organizowanie IM i nie mający uprawnień kontroli organizowanych IM i oceny ich stanu bezpieczeństwa nie może egzekwować art. 54. ZAKAZ PRZEPROWADZENIA IM


Pobierz ppt "UDZIAŁ WOJEWODY W PROCEDURZE ZWIĄZANEJ Z WYDAWANIEM ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ MASOWYCH ORAZ ASPEKTY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKOWYM MONITORINGIEM WIZYJNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google