Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rybołówstwa Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020 15 października 2015 r. Międzyzdroje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rybołówstwa Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020 15 października 2015 r. Międzyzdroje."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rybołówstwa Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020 15 października 2015 r. Międzyzdroje

2 Departament Rybołówstwa 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. L 347 z 20 grudnia 2013, str. 320) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1). - akty delegowane

3 Departament Rybołówstwa Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358) Program Operacyjny „Rybactwo i morze” przyjęty przez Radę Ministrów 21.10.2014 r. przekazany oficjalnie II do KE w dniu 1.10.2015 r. Projekty rozporządzeń w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych Alokacja na PO RYBY 710 509 510,83 euro w tym środków z EFMiR 531 219 946,00 euro 3

4 Departament Rybołówstwa Alokacja wkład unijny wkład krajowy ogółem ok 531 mln € ok. 179 mln € ok. 710 mln € ok 531 mln € ok. 179 mln € ok. 710 mln € 4 4największą alokacją Alokacja przyznana Polsce, pod względem wielkości, jest 4 największą alokacją przyznaną państwu członkowskiemu przez Komisję Europejską na perspektywę finansową 2014-2020. Większą alokację otrzymały tylko Hiszpania, Francja i Włochy.

5 Departament Rybołówstwa 11 czerwca 2014 r. 11 czerwca 2014 r. została wydana decyzja wykonawcza KE przedstawiająca alokację środków finansowych w ramach EFMR dla Polski w podziale na poszczególne lata: 5

6 Departament Rybołówstwa Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” w podziale na priorytety 6

7 Departament Rybołówstwa Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” Priorytet 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnęgo, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy Alokacja 190 800 824,00 euro w tym środków z EFMiR 130 175 499,25 euro 7

8 Departament Rybołówstwa W zakresie rybołówstwa morskiego i śródlądowego planuje się realizację następujących działań: 1.Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna; 2.Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków; 3.Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza; 4.Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej – zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich; 5.Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje mające na celu ułatwienie przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów; 6.Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej (w szczególności budowa, instalacja lub modernizacja stałych lub ruchomych urządzeń); 7.Trwałe zaprzestanie działalności połowowej; 8.Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów; 9.Różnicowanie i nowe formy dochodów; 10.Zdrowie i bezpieczeństwo; 8

9 Departament Rybołówstwa 11.Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej; 12.Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej - systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki; 13.Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów; 14.Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury portów rybackich i giełd rybnych lub miejsc wyładunku i przystani; budowa przystani morskich w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków; 15.Innowacje; 16.Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników; 17.Propagowanie kapitału ludzkiego i dialog społeczny - szkolenie, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny; wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych. 9

10 Departament Rybołówstwa PO RYBY 2014-2020PO RYBY 2014-2020 wkład ogółem (w Euro)wkład EFMR (w Euro) poziom współfinansowania EFMR Lp.Lp. 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy 190 800 824,00130 175 499,2568,23% 1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna (art. 37 EFMR)2 100 337,001 575 252,7575,00% 2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków (art. 38 EFMR) (+art. 44.1.c EFMR ryb. śródlądowe) 2 500 000,001 875 000,0075,00% 3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (art. 39 EFMR)2 500 000,001 875 000,0075,00% 4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej – zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich (art. 40.1.a EFMR) 7 500 000,005 625 000,0075,00% 5 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów (art. 43.2 EFMR) 8 000 000,006 000 000,0075,00% 6 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej – przyczynianie się do lepszego zarządzania lub konserwacji, budowa, instalacja lub modernizacja stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory morskiej, przygotowanie planów w zakresie ochrony i zarządzania związanych z obszarami sieci NATURA 2000, obszarów ochrony przestrzennej, zarządzanie, odbudowa i monitorowanie morskich obszarów chronionych, w tym obszarów sieci NATURA 2000, świadomość w kwestii środowiska, udział w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych (art 40.1.b-g EFMR) (+art. 44.6 EFMR ryb. śródlądowe) 4 000 000,003 000 000,0075,00% 7 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej (art. 34 EFMR)24 700 475,0012 350 237,5050,00% 8 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów (art. 36 EFMR)1 000 000,00750 000,0075,00% 9 Różnicowanie i nowe formy dochodów (art. 30 EFMR) (+art. 44.4 EFMR ryb. śródlądowe)15 000 006,0011 250 004,5075,00% 1010 Zdrowie i bezpieczeństwo (art. 32)8 933 337,006 700 002,7575,00% 1 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej (art. 33 EFMR)25 000 000,0012 500 000,0050,00% 1212 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej - systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione (art 40.1.h) 4 000 000,003 000 000,0075,00% 1313 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów (art. 42) (+art. 44.1.e ryb. śródlądowe)26 000 000,0019 500 000,0075,00% 1414 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani; inwestycje w zakresie budowy przystani morskich w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (art. 43. 1 i 3) (+art. 44.1.f ryb śródlądowe) 48 300 000,0036 225 000,0075,00% 1515 Innowacje (art. 26 EFMR) (+art. 44.3 EFMR ryb. śródlądowe)7 666 669,005 750 001,7575,00% 1616 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników (art. 41.2 EFMR) 2 000 000,001 000 000,0050,00% 1717 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny (art. 29.1 EFMR) (+art. 44.1.a EFMR ryb. śródlądowe) 1 600 000,001 200 000,0075,00% 10

11 Departament Rybołówstwa Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” Priorytet 2 Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy Alokacja 268 987 264,52 euro w tym środków z EFMiR 201 740 448,39 euro 11

12 Departament Rybołówstwa W zakresie akwakultury planuje się realizację następujących działań: 1.Innowacje; 2.Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury; 3.Inwestycje produkcyjne w akwakulturę; 4.Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury; 5.Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii; 6.Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszanie ilości wykorzystywanej wody lub chemikaliów, zamknięte systemy recyrkulacyjne minimalizujące zużycie wody; 7.Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe; 8.Ubezpieczenie zasobów akwakultury; 9.Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów. 12

13 Departament Rybołówstwa 13 PO RYBY 2014-2020PO RYBY 2014-2020 wkład ogółem (w Euro)wkład EFMR (w Euro) poziom współfinansowan ia EFMR 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy 268 987 264,52201 740 448,3975,00% 1 Innowacje (art. 47 EFMR)10 000 000,007 500 000,0075,00% 2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury (art. 49 EFMR) 15 600 000,0011 700 000,0075,00% 3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (art. 48.1. a-d, f-h EFMR)83 270 596,0062 452 947,0075,00% 4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury (art. 52 EFMR) 10 000 000,007 500 000,0075,00% 5 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii (art. 48.1.k EFMR) 27 300 000,0020 475 000,0075,00% 6 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody (art. 48.1.e, i, j EFMR) 27 100 000,0020 325 000,0075,00% 7 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe (art. 54 EFMR)92 716 668,5269 537 501,3975,00% 8 Ubezpieczenie zasobów akwakultury (art. 57)1 000 000,00750 000,0075,00% 9 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów (art. 50 EFMR)2 000 000,001 500 000,0075,00%

14 Departament Rybołówstwa Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” Priorytet 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybackiej Alokacja 29 824 824,62 euro w tym środków z EFMiR 23 627 339 euro 14

15 Departament Rybołówstwa W zakresie monitoringu sektora rybołówstwa morskiego planuje się realizację następujących działań: 1.Kontrola i egzekwowanie; 2.Gromadzenie danych. 15

16 Departament Rybołówstwa 16

17 Departament Rybołówstwa Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” Priorytet 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania Alokacja 81 301 002,00 euro w tym środków z EFMiR 61 603 002,00 euro 17

18 Departament Rybołówstwa W zakresie wsparcia organizacji producentów i przetwórstwa planuje się realizację następujących działań: 1.Plany produkcji i obrotu; 2.Dopłaty do składowania; 3.Środki dotyczące obrotu; 4.Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury. 18

19 Departament Rybołówstwa 19

20 Departament Rybołówstwa Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” Priorytet 6 Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej Alokacja 3 333 333,33 euro w tym środków z EFMiR 2 500 000,00 euro 20

21 Departament Rybołówstwa W zakresie zintegrowanej polityki morskiej planuje się realizację następujących działań: 1.Integracja nadzoru morskiego; 2.Propagowanie ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych; 3.Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego. 21

22 Departament Rybołówstwa 22

23 Departament Rybołówstwa Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Alokacja 93 764 705,88 euro w tym środków z EFMiR 79 700 000,00 euro 23

24 Departament Rybołówstwa W zakresie RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność) planuje się realizację następujących działań: 1.Wsparcie przygotowawcze; 2.Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (w tym koszty bieżące i aktywizacja); 3.Działania z zakresu współpracy. 24

25 Departament Rybołówstwa 25 PO RYBY 2014-2020PO RYBY 2014-2020wkład ogółem (w Euro)wkład EFMR (w Euro) poziom współfinansowan ia EFMR 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej93 764 705,8879 700 000,0085,00% 1 Wsparcie przygotowawcze (art. 62.1.a EFMR)1 500 000,001 275 000,0085,00% 2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (w tym koszty bieżące i aktywizacja) (art. 63 EFMR) 90 389 411,7676 831 000,0085,00% 3 Działania z zakresu współpracy (art. 64 EFMR)1 875 294,121 594 000,0085,00%

26 Departament Rybołówstwa 26 Województwo Wskaźnik Rybacko­ści Udział w rybactwie krajowym [%] Przedziały uwzględnia­jące udział w potencjale krajowym Kwota bazowa dla województwa (EUR) Dodatkowa kwota wynikająca z "rybackości" terenu (EUR) Razem (EUR) % alokacji na realizację LSR Pomorskie100.0025.45>20,1%3 000 00018 000 00021 000 000 22% Zachodnio­pomorskie74.9819.2615,1%-20%3 000 00015 764705,8818 764 705,8820% Warmińsko-Mazurskie43.1711.3810,1%-15%3 000 0004 000 0007 000 0007% Wielkopolskie37.8310.0610,1%-15%3 000 0004 000 0007 000 0007% Śląskie25.056.905,1%-10%3 000 0002 000 0005 000 0005% Lubelskie24.256.705,1%-10%3 000 0002 000 0005 000 0005% Dolnośląskie16.854.87<1%-5%3 000 0000 3% Mazowieckie14.324.24<1%-5%3 000 0000 3% Podkarpackie5.221.99<1%-5%3 000 0000 3% Małopolskie4.201.74<1%-5%3 000 0000 3% Lubuskie4.191.74<1%-5%3 000 0000 3% Opolskie3.921.67<1%-5%3 000 0000 3% Podlaskie3.051.45<1%-5%3 000 0000 3% Świętokrzyskie0.93 <1%-5%3 000 0000 3% Łódzkie0.830.90<1%-5%3 000 0000 3% Kujawsko-pomorskie0.000.70<1%-5%3 000 0000 3% RAZEM:93 764 705,88100%

27 Departament Rybołówstwa W Polsce w ramach realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013 Instytucja Zarządzająca dokonała wyboru 48 LGR w dwóch konkursach. 1)W 2010 r. wybrano 26 LGR 2)W 2011 r. wybrano 22 LGR. Zgodnie z wskaźnikami dla PO RYBY 2014-2020 założone jest 25 LGD. 27

28 Departament Rybołówstwa 28

29 Departament Rybołówstwa 29 Ponad 300 LGR w 21 krajach Tylko 11,6 % budżetu EFR Średni budżet LGR: 2,3 mln EUR Ogromne różnice w zakresie obszarów, partnerstw, strategii

30 Departament Rybołówstwa 30 ŚrodekLiczba podpisanych UoDKwota UoD 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” 5107 1 059 279 537,12 zł 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” 293 29 652 361,02 zł

31 Departament Rybołówstwa 31

32

33 Departament Rybołówstwa Kryteria wyboru LSR właściwe dla EFMR 33

34 Departament Rybołówstwa 34

35 Departament Rybołówstwa 35

36

37 Departament Rybołówstwa 37 Województwo Wysokość dostępnych środków z wyłączeniem środków na wsparcie funkcjonowania LGD (EUR) Środki na realizację operacji w ramach LSR Środki na wsparcie funkcjonowania LGD* Razem (Kwota bazowa)* Dolnośląskie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Kujawsko-Pomorskie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Lubelskie4 500 000,00500 000,005 000 000,00 Lubuskie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Łódzkie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Małopolskie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Mazowieckie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Opolskie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Podkarpackie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Podlaskie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Pomorskie18 900 000,002 100 000,0021 000 000,00 Śląskie4 500 000,00500 000,005 000 000,00 Świętokrzyskie2 700 000,00300 000,003 000 000,00 Warmińsko-Mazurskie6 300 000,00700 000,007 000 000,00 Wielkopolskie6 300 000,00700 000,007 000 000,00 Zachodniopomorskie16 888 235,291 876 470,5918 764 705,88

38

39 Ogłoszenie konkursu (Zarząd Województwa) Złożenie wniosków (do właściwej jednostki SW) Ocena formalna (Zarząd Województwa, odpowiednia jednostka organizacyjna) Ocena merytoryczna (Komisja) Wybór LSR (Komisja) Zawarcie umowy ramowej (Zarząd Województwa) Nie spełnia warunków minimalnych – pozostawienie bez rozpatrzenia lub Odrzucenie wniosku Kontrola sądowa (WSA, skarga na bezczynność, skarga na rozstrzygniecie) Kontrola sądowa (WSA) Spełnia warunki minimalne Ewentualne uzupełnienia 4 MIESIĄCE PROCEDURA KONKURSOWA

40 I. Termin ogłoszenia konkursu na wybór LSR 1. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności: - Termin składania wniosków o wybór LSR, - Miejsce i tryb składania wniosków o wybór LSR, - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR, - Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o wybór LSR, formularza umowy ramowej oraz regulaminu konkursu, - EFSI, z których środków będą współfinansowane LSR wybrane w ramach tego konkursu; 2. Ogłoszenie jest podawane do publicznej wiadomości przez zarząd województwa, w szczególności: - na stronie internetowej województwa, - co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o wybór LSR. Ogłoszenie konkursu nie później niż 9 października 2015 r.

41 Termin składania wniosków o wybór LSR 1. Ustalony przez zarząd województwa 2. Zawarty w ogłoszeniu o konkursie o wybór LSR 3. Dzień zakończenia terminu składania wniosków nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2015 r. Nie krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni

42 II. Złożenie wniosku o wybór LSR Art. 7 ustawy o RLKS Wniosek o wybór LSR składa się do zarządu województwa: 1). Na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa i udostępnionym przez zarząd województwa. III. Ocena formalna Art. 10. ustawy o RLKS 1. W przypadku gdy: 1) wniosek o wybór LSR: a) nie został złożony w terminie lub b) nie zawiera nazwy LGD, lub c) nie zawiera adresu LGD i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub 2) do wniosku o wybór LSR nie dołączono LSR –-zarząd województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia

43 III. Ocena formalna Art. 10. 2. W razie stwierdzenia, że wniosek o wybór LSR zawiera braki inne niż określone w ust. 1 lub oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa LGD do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 3. Usunięcie braków we wniosku o wybór LSR lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 4. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru LSR, zarząd województwa informuje LGD o odrzuceniu LSR z podaniem przyczyn odrzucenia LSR oraz pouczeniem o możliwości wniesienia skargi, o której mowa w ust. 5. Skarga do WSA poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od doręczenia wnioskodawcy informacji o odrzuceniu wniosku Warunki wyboru LSR określone są w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o RLKS oraz w regulaminie konkursu

44 IV. Ocena merytoryczna Art. 10 ust. 6. Jeżeli są spełnione warunki wyboru LSR, LSR podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dokonywanej przez komisję. Art. 11. 1. Wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji. Jeżeli realizacja LSR ma być współfinansowana ze środków więcej niż jednego spośród EFSI, w uchwale o wyborze LSR wyznacza się spośród EFSI fundusz wiodący, o którym mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013, biorąc pod uwagę wysokość wkładu poszczególnych EFSI w realizację LSR oraz dostępność środków w ramach poszczególnych programów. 2. Komisja przygotowuje i zamieszcza na stronie internetowej województwa listę ocenionych LSR zawierającą liczbę punktów otrzymanych przez poszczególne LSR oraz wskazanie LSR, które zostały wybrane. 3. Komisja informuje LGD o wyniku wyboru LSR, przesyłając uchwałę o wyborze LSR zawierającą informację o liczbie punktów otrzymanych w ramach oceny poszczególnych kryteriów wyboru LSR, uzasadnienie tej oceny i pouczenie o możliwości wniesienia skargi, o której mowa w ust. 6. Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na wybór LSR Określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o RLKS i regulaminie konkursu na wybór LSR Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR Skarga do sądu administracyjnego poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa – w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wyniku

45 V. Zawarcia umowy ramowej Art. 14. 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR zarząd województwa zatwierdza LSR, zawierając z LGD, która będzie realizowała tę LSR, umowę ramową. (…) 3. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 4, umowa ramowa jest zawierana pod warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, zmian w LSR zapewniających otrzymanie w ramach oceny każdego kryterium wyboru co najmniej minimalnej liczby punktów określonej dla tych kryteriów w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3. Tylko w tej sytuacji SW może warunkować zawarcie umowy z LGD. Warunkowe zawarcie umowy ramowej będzie uzależnione od wprowadzenia przez LGD zmian w LSR. Jeżeli LGD nie uzyska za któreś kryterium ustalonego w konkursie minimum (ogólna ocena LSR wysoka, ale jakieś kryterium ocenione bardzo nisko) musi dostosować swoją LSR tak aby spełniała ona każde kryterium w stopniu dostatecznym.

46

47 Departament Rybołówstwa Priorytet 4 Proponowany katalog działań na przyszłość (wspieranie przedsiębiorczości) Cel I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmuje: 1) Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury lub 2) Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury. 47

48 Departament Rybołówstwa Cel II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmuje: 1) Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, lub 2) Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego, lub 3) Wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 48

49 Departament Rybołówstwa Priorytet 4 Proponowany katalog działań na przyszłość pozostałe Cel III. Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu 1)Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu, lub 2)Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub 3)Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych. 49

50 Departament Rybołówstwa Priorytet 4 Proponowany katalog działań na przyszłość pozostałe Cel IV. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmuje: 1) Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką. 2) Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego. 50

51 Departament Rybołówstwa Priorytet 4 Proponowany katalog działań na przyszłość pozostałe Cel V. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. Ponadto: 1) Wsparcie działań z zakresu współpracy 2) Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 51

52 Intensywność wsparcia Co do zasady: 50% Beneficjent jest podmiotem prawa publicznego lub przedsiębiorstwem zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 106 ust. 2 TFUE, gdy pomoc jest przyznawana na zarządzanie takimi usługami; Operacja dotyczy dopłat do składowania (art. 67); Operacja dotyczy systemu rekompensat (art. 70); Operacja dotyczy gromadzenia danych (art. 77); Operacja dotyczy wsparcia (art. 33 lub art. 34) lub rekompensaty (art. 54, 55 lub 56); Operacja dotyczy środków ZPM (art. 80). Odstępstwa: 100%

53 Intensywność wsparcia Co do zasady: 50% Odstępstwa: Operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdziały I*, II**, lub IV*** i spełnia ona wszystkie poniższe kryteria : –jest w interesie zbiorowym; –ma zbiorowego beneficjenta; –projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym. 50-100% Operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział III****, spełnia ona jedno z kryteriów, o których mowa powyżej, a także zapewnia publiczny dostęp do jej wyników. * Zrównoważony rozwój rybactwa. ** Zrównoważony rozwój akwakultury. *** Środki dotyczące obrotu i przetwarzania. **** Zrównoważony rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

54 Intensywność wsparcia Co do zasady: 50% Operacje realizowane w ramach art. 41 ust. 2 dotyczące wymiany lub modernizacji głównych lub dodatkowych silników; Zmniejszenie intensywności pomocy:* * Jeśli operacja, której dotyczy przymusowa redukcja, jest realizowana w sposób uprawniający do opcjonalnej premii, stosuje się tylko przymusową redukcję. Opcjonalne premie i przymusowe redukcje nie kumulują się -20% Operacje realizowane przez przedsiębiorstwa niespełniające definicji MŚP. -20%

55 Departament Rybołówstwa 55 Dziękuję za uwagę Marcin Frankowski marcin.frankowski@minrol.gov.pl

56 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.1 Innowacje Alokacja: 10 000 000,00 euro Beneficjent: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo % wysokość wsparcia: 50 – 100 % Mogą być wspierane operacje mające na celu: a) rozwijanie w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, naukowej lub organizacyjnej, która, w szczególności, ograniczy oddziaływanie na środowisko, zmniejszy uzależnienie od mączki rybnej i oleju rybnego, będzie wspierać zrównoważone gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury, poprawi dobrostan zwierząt lub ułatwi nowe zrównoważone metody produkcji; b) rozwijanie lub wprowadzanie do obrotu nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, nowych lub znacznie ulepszonych produktów, nowych lub ulepszonych procesów, lub nowych lub ulepszonych systemów zarzą­ dzania i organizacji; c) badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich wykonalności technicznej lub ekonomicznej. Operacje prowadzone są przez naukowe lub techniczne organy publiczne lub prywatne uznane przez państwo członkowskie, które zatwierdzają wyniki takich operacji, lub we współ­pracy z nimi. 56

57 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury Alokacja: 15 600 000,00 euro Beneficjent: MŚP, PPP % wysokość wsparcia: 50 % albo 100 % (MŚP, PPP) Mogą być wspierane operacje mające w celu poprawy wyników i konkurencyjności gospodarstw akwakultury oraz aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie ich operacji na środowisko: a)zapewnianie usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury; (PPP) b) zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa (MŚP)- są świadczone przez organy naukowe lub techniczne, a także podmioty zapewniające doradztwo prawne lub ekonomiczne, posiadające niezbędne kompetencje uznane przez państwo członkowskie. Pomoc udzielana dla MŚP maksymalnie raz w roku. Możliwość procedury uproszczonej dla operacji do 4 000 euro. 57

58 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę Alokacja: 83 270 596,00euro Beneficjent: MŚP z sektora akwakultury % wysokość wsparcia: 50 % Mogą być wspierane operacje polegające na: a) inwestycjach produkcyjnych w akwakulturze; b) różnicowanie produkcji akwakultury i hodowanych gatunków; c) modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwa­kultury; d) usprawnienia i modernizację w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami; f) inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną; g) odbudowę istniejących stawów lub zalewów w sektorze akwakultury przez usuwanie mułu lub inwestycje mające na celu zapobieganie odkładaniu się mułu; h) różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. 58

59 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury Alokacja: 10 000 000,00 euro Beneficjent: MŚP z sektora akwakultury rozpoczynający działalność % wysokość wsparcia: 50 % Mogą być wspierane operacje polegające na zakładaniu zrównoważonych przedsiębiorstw w sektorze akwakultury przez hodowców rozpoczynających działalność w sektorze akwakultury. Wsparcie przyznaje się hodowcom rozpoczynającym działalność w sektorze akwakultury, pod warunkiem że: mają oni odpowiednie umiejętności i kompetencje zawodowe; po raz pierwszy zakładają w sektorze akwakultury mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w charakterze osoby zarządzającej takim przedsiębiorstwem; oraz przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej działalności w sektorze akwakultury. Nowy przedsiębiorca może skorzystać z wsparcia na naukę zawodu. 59

60 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.5 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii Alokacja: 27 300 000,00 euro Beneficjent: MŚP % wysokość wsparcia: 50 % Mogą być wspierane inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i propagowanie przejścia przedsiębiorstw z sektora akwakultury na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 60

61 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.6 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody Alokacja: 27 100 000,00 euro Beneficjent: MŚP % wysokość wsparcia: 50 % Mogą być wspierane: a)inwestycje zmniejszające negatywne lub zwiększające pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz poprawę efektyw­nego gospodarowania zasobami; b)inwestycje skutkujące znacznym zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość wody, w szczególności przez zmniejszanie ilości wykorzystywanych wody lub chemikaliów, antybiotyków i innych leków lub poprzez poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury; c)propagowanie akwakultury z zamkniętym obiegiem, w przypadku której produkty akwakultury są hodowane w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych, minimalizując tym samym zużycie wody. 61

62 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.7 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Alokacja: 92 716 668,52 euro Beneficjent: gospodarstwa rybackie, które przedłożyły RRW-22 w 2014 % wysokość wsparcia: 100 % 62 Pakiet/wymóg Stawka rekompensaty (EUR/ha/rok) Stawka rekompensaty wersja B (EUR/ha/rok) Pakiet 1 – bazowy 116,00 136,47 Pakiet 2 - rozszerzony Wymóg 2.1 – dodatkowe gatunki ryb73,00 85,88 Wymóg 2.2 – wapnowanie44,00 51,76 Wymóg 2.3 – ścieżki edukacyjne 2 439,00 EUR/rok/ścieżkę 2 439,00 EUR/rok/ścieżkę Wymóg 2.4 – roślinność wynurzona30,00 35,29 Pakiet 3 – Natura 2000 54,00 81,00 Pakiet 4 - ochrona zasobów genetycznych ryb 1 100 000,00 EUR / 5 lat 1 100 000,00 EUR / 5 lat

63 Departament Rybołówstwa Działanie 2.7 Pakiet – 1 bazowy: roczny przyrost masy ryb nie przekraczający 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu stawowego, wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 m, co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do 15 września. W przypadku stawów włączonych do sieci Natura 2000 realizacja wymogu odbywa się zgodnie z planem zadań ochronnych dla danego obszaru lub też zgodnie z ustaleniami z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Wymóg 2.1 - dodatkowe gatunki ryb Interpretacja: produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb, w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie. Rekompensata przysługuje w odniesieniu do powierzchni ogroblowanej tych stawów, które wypełniają wymóg co najmniej 3% udziału w produkcji karpi. Wymóg 2.2 - wapnowanie Interpretacja: wapnowanie wapnem palonym (tlenkowym) o zawartości nie mniejszej niż 60% CaO, w ilości co najmniej 0,5 t/ha powierzchni ogroblowanej stawu. Aby staw został objęty dofinansowaniem, wymóg minimalnej dawki wysianego wapna musi być spełniony dla całej powierzchni ogroblowanej danego stawu - nie dopuszcza się zastosowania wapna na części stawu. 63

64 Departament Rybołówstwa Działanie 2.7 Wymóg 2.3 - ścieżki edukacyjne Interpretacja: utrzymanie i udostępnianie ścieżek edukacyjnych nie krótszych niż 2 tys. metrów bieżących, na których zlokalizowane jest co najmniej 5 przystanków (stacji) edukacyjnych (informacyjnych). Warunkiem otrzymania rekompensaty jest udostępnianie ścieżek nie mniej niż trzykrotnie w ciągu roku. Hodowcy zobowiązani są do podania do publicznej wiadomości warunków udostępniania ścieżek. Finansowaniem jest objęta jedna ścieżka w obiekcie stawowym. Wymóg 2.4 - roślinność wynurzona nterpretacja: utrzymanie nie mniej niż 50% lustra wody wolnej od porostu roślinności wynurzonej (twardej) w okresie 1.07 – 31.07. Pakiet 3 - Natura 2000 Interpretacja: pakiet ten jest dostępny wyłącznie dla beneficjentów, których stawy włączone zostały do sieci Natura 2000 na mocy dyrektywy „ptasiej” lub „siedliskowej” lub obu tych dyrektyw łącznie. Rekompensata przysługuje za tę część powierzchni ogroblowanej obiektu stawowego, która została włączona do sieci Natura 2000. Rekompensata nie przysługuje z tytułu jakiejkolwiek innej formy ochrony przyrody, którymi objęty jest dany obiekt stawowy (np. użytek ekologiczny, rezerwat przyrody, park krajobrazowy). 64

65 Departament Rybołówstwa Działanie 2.7 Pakiet 4 - Ochrona zasobów genetycznych ryb Interpretacja: pakiet dostępny jest tylko dla tych beneficjentów, którzy posiadają i utrzymują stada tarlaków ryb, będące tzw. żywymi bankami genów, co powinno być potwierdzone przez jednostkę zajmującą się ochroną zasobów genetycznych ryb. Pod pojęciem „żywych banków genów” należy rozumieć stada selektów i tarlaków gatunków ryb szczególnie cennych ze względów gospodarczych i bezpieczeństwa żywnościowego (zwierząt gospodarskich) oraz gatunków zagrożonych wyginięciem, objętych programami restytucji, cennych ze względu na ochronę i zachowanie różnorodności biologicznej ichtiofauny Polski. Proponuje się objąć rekompensatą przede wszystkim następujące działania:  utrzymanie jednego tarlaka/selekta (rekompensata wypłacana corocznie),  indywidualne znakowanie tarlaka/selekta (rekompensata wypłacana za znaczki użyte do znakowania),  prowadzenie rejestrów stad tarlaków (rekompensata wypłacana corocznie),  przeprowadzenie testów genetycznych przez jednostki wyspecjalizowane w badaniach genetycznych ryb (rekompensata wypłacana za jednorazowe przeprowadzenie testu każdego tarlaka/selekta utrzymywanego w stadzie). 65

66 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.8 Ubezpieczenie zasobów akwakultury Alokacja: 1 000 000,00 euro Beneficjent: MŚP % wysokość wsparcia: 50 % W celu ochrony dochodów producentów z sektora akwakultury EFMR może wspierać ubezpieczenie zasobów akwakultury pokrywające straty ekonomiczne powstałe w związku z co najmniej jednym z poniższych przypadków: a) klęskami żywiołowymi; b) niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi; c) nagłymi zmianami jakości i ilości wody, za które dany podmiot nie jest odpowiedzialny; d) chorobami w akwakulturze, awarią lub zniszczeniem obiektów produkcyjnych, za które dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności. Wsparcie przyznaje się wyłącznie dla umów ubezpieczenia dotyczących zasobów akwakultury, które obejmują straty ekonomiczne, przekraczające 30 % średniego rocznego obrotu danego hodowcy akwakultury, obliczane na podstawie średniego rocznego obrotu hodowcy z sektora akwakultury w przeciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym wystąpiła strata. 66

67 Departament Rybołówstwa Priorytet 2 Działanie 2.9 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów Alokacja: 2 000 000,00 euro Beneficjent: MŚP, osoba fizyczna, organizacje publiczne lub półpubliczne % wysokość wsparcia: 100 % Mogą być wspierane: a)szkolenie zawodowe, uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej oraz innowacyj­nych praktyk, a także zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury i w odniesieniu do zmniejszenia środowiskowego oddziaływania operacji w sektorze akwakultury; b) poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa pracy; c) tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między przedsiębiorstwami lub organizacjami zawodowymi z sektora akwakultury i innymi zainteresowanymi stronami, w tym organami naukowymi i technicznymi lub organami propagującymi równe szanse mężczyzn i kobiet. 67


Pobierz ppt "Departament Rybołówstwa Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020 15 października 2015 r. Międzyzdroje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google