Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE
Konstancin-Jeziorna 2015

2 Historia zakładu Do wykonywania swoich zadań Gmina Konstancin-Jeziorna Uchwałami Rady Miejskiej Nr 47/I/91 z dnia 25 stycznia 1991 roku i 85/I/91 z dnia 29 listopada 1991 roku tworzy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Zakład Oczyszczania. Na bazie wyżej wymienionych Zakładów Rada Gminy Uchwałą Nr 236/II/34/96 utworzyła w dniu 1 stycznia 1997 roku jeden zakład pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie”, który funkcjonuje nadal. Zakład powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców Gminy dotyczą zarządzania mieniem komunalnym. Dotyczy to zwłaszcza utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowania budynkami komunalnymi, zaopatrywania mieszkańców w wodę, utrzymania wodociągów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzania ścieków komunalnych, utrzymania w czystości ulic, osiedli, parków, terenów zielonych

3 Majątek gminy w administracji ZGK

4 Schemat organizacyjny ZGK
DN Dyrektor Naczelny Dział Oczyszczania i Transportu OGT St. inspektor transportu ds. ds. rozliczeń St. specjalista Kierowcy Robotnicy gospodarczy eksploatacyjny wod.kan Dział EWK konserwator sieci wod.kan Monter Elektryk Dział Techniczno-rozliczeniowy wod.kan. TWK ds rozliczeń Specjalista ds.odczytów Inspektor konserwator Dział Płac i Kadr PK Główny specjalista ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Z-ca Dyrektora DE Dział Administracji i Nadzoru ADM Nadzoru włascicielskiego Administracji Specjalista ds. i konserwacja budynków Utrzymanie Sprzątaczki Dział Rozliczeń Czynszu i windykacji CW ds. windykacji i rozliczeń St. Specjalista St. księgowa Dział Finansowo-Księgowy Główny księgowy GK ds .kosztów ds. księgowych

5 Formy zatrudnienia W ramach stosunku pracy-umowa o pracę (umowy okresowe -18 osób) W ramach robót publicznych (na podst. umowy z Urzędem Pracy -5 osób na 6 miesięcy ) W ramach umów cywilno –prawnych (umowy zlecenia -3 osoby) Wykonując prace społeczno-użyteczne na podstawie skierowania z OPS (na r osób) Skierowani z Sądu Rejonowego w Piasecznie do świadczenia nieodpłatnej pracy na cele społeczne (na r. -3 osoby) Nieodpłatne świadczenie pracy przez osadzonych (umowa z Dyrektorem Aresztu Śledczego na Służewcu - 4osoby) Na podstawie porozumienia o odpracowanie zadłużenia czynszu (w ramach świadczenia niepieniężnego)

6 Struktura zatrudnienia
Zatrudnionych na umowę o pracę na dzień jest 95 osób; robotników gospodarczych monterów, konserwatorów sieci wodno-kanalizacyjnej 3 - elektryków 9 - kierowców 2 - hydraulików 1 - konserwator 4 - sprzątaczki 28 osób na stanowiskach urzędniczych w tym: Dyrektor Z-ca Dyrektora Główny księgowy 6 kierowników działów pozostali – specjaliści, inspektorzy, księgowe

7 Struktura zatrudnienia z podziałem na grupy

8 Zatrudnienie wg kryterium wieku
Wiek zatrudnionych Liczba osób % poniżej 30 lat 4 4,2 od 31 do 50 lat 35 36,8 powyżej 50 lat 56 59,0 Zatrudnienie ogółem 95 100 załogę ZGK stanowią w znacznej większości zatrudnione osoby w przedziale 50 i plus.

9 Zatrudnienie wg kryterium wykształcenia
poziom wykształcenia Liczba osób % wyższe 17 17,89 policealne 4 4,21 średnie 24 25,26 zawodowe podstawowe 26 27,38 Zatrudnienie ogółem 95 100 maksymalizacja wykorzystania potencjału kwalifikacyjnego pracowników Ocena racjonalności wykorzystania kwalifikacji. Poziom kwalifikacji posiadanych przez pracownika dostosowany do wymaganych na danym stanowisku pracy

10 Zatrudnienia wg kryterium stażu
Stażu pracy w ZGK Liczba osób % do 3 lat 28 29,48 Od 3 do 10 lat 27 28,42 powyżej 10 lat 40 42,10 Zatrudnienie ogółem 95 100 załoga ZGK jest stabilna, ponad 40% pracowników pracuje ponad 10 lat. Nie wiem jak to opisać

11 Podstawowy zakres działalności zakładu
WODA I KANALIZACJA Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ADMINSTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Administrowanie nieruchomościami będącymi własnością gminy Konstancin-Jeziorna OCZYSZCZANIE MIASTA Utrzymanie czystości miasta, zimowe utrzymanie dróg gminnych

12 Dział Eksploatacji Wod-Kan ZGK
Zajmuje się konserwacją i utrzymaniem sieci wodno- -kanalizacyjnej oraz usuwaniem awarii na terenie gminy.

13 Infrastruktura wodociągowa
Stacje uzdatniania wody na terenie gminy Konstancin-Jeziorna Opacz Wydajność 660 m3/d. Studnie 3 szt. gł. studni 27 m Grapa Wydajność m3/d. Studnie 2 szt. gł. studni 33 m Warecka Wydajność 2800m3/d. Studnie 4 szt. gł. studni 36 m Nowe Wierzbno Wydajność 1000m3/d. Studnie 2 szt. gł. studni 33 m Borowina Wydajność 800m3/d. Studnie 3 szt. gł. studni 88 m Ujęcie wody Oligoceńskiej Wydajność 25m3/d Studnie 1 szt. gł. studni 272 m Łączna wydajność SUW wynosi 6290 m3/d (po modernizacji SUW Warecka 9500 m3/d. Sieć wodociągowa Długość sieci wodociągowej łącznie 143,9 km w tym; Miasto- długość sieci 77, 2 km Wieś- długość sieci 66, 7 km Podział ze względu na użyty materiał; Azbesto/cement 4,6 km Żeliwo ,9 km PCV+PE ,4 km Przyłącza wodociągowe; miasto-ilość przyłączy szt. wieś - ilość przyłączy szt.

14 Infrastruktura kanalizacyjna
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna Długość sieci kanalizacyjnej łącznie 115,9 km w tym; Miasto- długość sieci 82,0 k m Wieś długość sieci 33,9 km Podział ze względu na rodzaj kanalizacji; kanalizacja podciśnieniowa ,2 km kanalizacja grawitacyjna ,7 km Podział ze względu na użyty materiał; PCV+PE ,1 km kamionka i poz. 24,7 km Przykanaliki sanitarne długość 10,8 km w tym; miasto– ilość przyłączy szt. wieś – ilość przyłączy szt. Przepompownie ścieków główne szt. (Porąbka i Łęg) strefowe szt. Indywidualne przydomowe przepompownie ścieków 154 szt. Indywidualne studnie zaworowe kan. podciś szt. (6 wsi)

15 Dział Techniczno-rozliczeniowy Wod-Kan
Prowadzi sprawy związane z wydawaniem warunków technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, uzgodnieniami dokumentacji technicznej, odbiorami technicznymi robót wodno-kanalizacyjnych oraz prowadzi sprawy związane z zawieraniem umów na dostawę wody, odprowadzaniem ścieków oraz wystawianiem faktur za świadczone usługi.

16 Na dzień 31.03.2015 r. jest 4 900 szt.  aktywnych wodomierzy głównych i 950 szt.
podwodomierzy.   Do odczytu wodomierzy w ZGK służy system radiowych odczytów IZAR. Aktualnie na wodomierzach jest zamontowanych szt. modułów radiowych w tym: 4 498 nakładki na wodomierzach głównych i podwodomierzach w domach jednorodzinnych,  budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, firm oraz w budynkach użyteczności publicznej 352 nakładki zamontowane na wodomierzach lokalowych w budynkach ZGK, W 2014 roku Dział Techniczno-Rozliczeniowym wystawił łącznie faktur za wodę i/lub ścieki, co daje dziennie wystawianych około 120 faktur VAT. 

17 Sprzedaż wody w latach 2011-2014
l.p. rok Ilość w tys. m3 1 2011 1 057 2 2012 1 060 3 2013 1 117 4 2014 1 069

18 Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego
zajmuje się administrowaniem i eksploatacją techniczną zasobów mieszkaniowych gminy Konstancin-Jeziorna, przekazanych w administrowanie ZGK oraz sprawuje nadzór właścicielski nad lokalami komunalnymi, znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

19 Zasoby mieszkaniowe gminy
Dział administruje 62 budynkami (mieszkalnymi) o łącznej powierzchni m2 (w tym budynki wykwaterowane -8szt). Są to budynki o różnym standardzie, wybudowane w latach , o charakterze willowym oraz bloki wielorodzinne budowane według różnych standardów i technologii. Z G K sprawuje nadzór właścicielski w imieniu gminy nad lokalami w 43 budynkach wspólnot mieszkaniowych W skład gminnego zasobu mieszkaniowego wchodzi; 511 lokali w budynkach komunalnych o powierzchni m 3 283 lokale w budynkach WM o powierzchni m 3 41 lokali socjalnych o powierzchni m 3 13 lokali użytkowych o powierzchni m 3 89 komórek (Osiedle Mirków) 17 garaży

20 Dział Oczyszczania i Transportu
wykonuje usługi w zakresie: koszenia poboczy dróg, rowów, oraz terenów miejskich, sprzątania osiedli, ulic, placów i chodników, zimowego utrzymania dróg i chodników, likwidacji dzikich wysypisk,  utrzymania czystości w Parku Zdrojowym, utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej i koszy ulicznych.

21 Wykaz pojazdów i sprzętu


Pobierz ppt "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google