Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE Konstancin-Jeziorna 2015 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE Konstancin-Jeziorna 2015 1."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE Konstancin-Jeziorna 2015 1

2  Do wykonywania swoich zadań Gmina Konstancin-Jeziorna Uchwałami Rady Miejskiej Nr 47/I/91 z dnia 25 stycznia 1991 roku i 85/I/91 z dnia 29 listopada 1991 roku tworzy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Zakład Oczyszczania.  Na bazie wyżej wymienionych Zakładów Rada Gminy Uchwałą Nr 236/II/34/96 utworzyła w dniu 1 stycznia 1997 roku jeden zakład pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie”, który funkcjonuje nadal.  Zakład powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców Gminy dotyczą zarządzania mieniem komunalnym. Dotyczy to zwłaszcza utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowania budynkami komunalnymi, zaopatrywania mieszkańców w wodę, utrzymania wodociągów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzania ścieków komunalnych, utrzymania w czystości ulic, osiedli, parków, terenów zielonych Historia zakładu 2

3 Majątek gminy w administracji ZGK 3

4 Schemat organizacyjny ZGK DN Dyrektor Naczelny OGT Dział Oczyszczania i Transportu St. inspektor ds. transportu St. specjalista ds. rozliczeń Kierowcy Robotnicy gospodarczy EWK Dział eksploatacyjny wod.kan Monter konserwator sieci wod.kan Elektryk TWK Dział Techniczno- rozliczeniowy wod.kan. Specjalista ds rozliczeń Inspektor ds.odczytów Monter konserwator PK Dział Płac i Kadr Główny specjalista Specjalista DE Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych ADM Dział Administracji i Nadzoru Specjalista ds. Administracji Nadzoru włascicielskiego Utrzymanie i konserwacja budynków Sprzątaczki CW Dział Rozliczeń Czynszu i windykacji St. inspektor ds. rozliczeń St. Specjalista ds. windykacji i rozliczeń St. księgowa GK Główny księgowy Dział Finansowo- Księgowy St. specjalista ds. księgowych ds.kosztów Specjalista ds. księgowych St. księgowa 4

5  W ramach stosunku pracy-umowa o pracę (umowy okresowe - 18 osób)  W ramach robót publicznych (na podst. umowy z Urzędem Pracy - 5 osób na 6 miesięcy )  W ramach umów cywilno –prawnych (umowy zlecenia - 3 osoby)  Wykonując prace społeczno-użyteczne na podstawie skierowania z OPS (na 31.03.2015r. -15 osób)  Skierowani z Sądu Rejonowego w Piasecznie do świadczenia nieodpłatnej pracy na cele społeczne (na 31.03.2015r. -3 osoby)  Nieodpłatne świadczenie pracy przez osadzonych (umowa z Dyrektorem Aresztu Śledczego na Służewcu - 4 osoby)  Na podstawie porozumienia o odpracowanie zadłużenia czynszu (w ramach świadczenia niepieniężnego) 5 Formy zatrudnienia

6 Struktura zatrudnienia Zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.03.2015 jest 95 osób;  33 - robotników gospodarczych  15 - monterów, konserwatorów sieci wodno-kanalizacyjnej  3 - elektryków  9 - kierowców  2 - hydraulików  1 - konserwator  4 - sprzątaczki  28 osób na stanowiskach urzędniczych w tym:  Dyrektor  Z-ca Dyrektora  Główny księgowy  6 kierowników działów  pozostali – specjaliści, inspektorzy, księgowe 6

7 Struktura zatrudnienia z podziałem na grupy 7

8 8 Zatrudnienie wg kryterium wieku Wiek zatrudnionych Liczba osób % poniżej 30 lat 4 4,2 od 31 do 50 lat3536,8 powyżej 50 lat56 59,0 Zatrudnienie ogółem95100 załogę ZGK stanowią w znacznej większości zatrudnione osoby w przedziale 50 i plus.

9 9 Zatrudnienie wg kryterium wykształcenia poziom wykształcenia Liczba osób % wyższe1717,89 policealne44,21 średnie2425,26 zawodowe2425,26 podstawowe2627,38 Zatrudnienie ogółem 95100 maksymalizacja wykorzystania potencjału kwalifikacyjnego pracowników Ocena racjonalności wykorzystania kwalifikacji. Poziom kwalifikacji posiadanych przez pracownika dostosowany do wymaganych na danym stanowisku pracy

10 10 Zatrudnienia wg kryterium stażu Stażu pracy w ZGK Liczba osób % do 3 lat2829,48 Od 3 do 10 lat2728,42 powyżej 10 lat4042,10 Zatrudnienie ogółem95100 załoga ZGK jest stabilna, ponad 40% pracowników pracuje ponad 10 lat.

11 WODA I KANALIZACJA Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ADMINSTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Administrowanie nieruchomościami będącymi własnością gminy Konstancin-Jeziorna OCZYSZCZANIE MIASTA Utrzymanie czystości miasta, zimowe utrzymanie dróg gminnych Podstawowy zakres działalności zakładu 11

12 Dział Eksploatacji Wod-Kan ZGK Zajmuje się konserwacją i utrzymaniem sieci wodno- -kanalizacyjnej oraz usuwaniem awarii na terenie gminy. 12

13 Infrastruktura wodociągowa Stacje uzdatniania wody na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 1.Opacz Wydajność 660 m 3 /d. Studnie 3 szt. gł. studni 27 m 2.Grapa Wydajność 1030 m 3 /d. Studnie 2 szt. gł. studni 33 m 3.Warecka Wydajność 2800m 3 /d. Studnie 4 szt. gł. studni 36 m 4.Nowe Wierzbno Wydajność 1000m 3 /d. Studnie 2 szt. gł. studni 33 m 5.Borowina Wydajność 800m 3 /d. Studnie 3 szt. gł. studni 88 m Ujęcie wody Oligoceńskiej Wydajność 25m 3 /d. Studnie 1 szt. gł. studni 272 m Łączna wydajność SUW wynosi 6290 m 3 /d (po modernizacji SUW Warecka 9500 m 3 /d. Sieć wodociągowa Długość sieci wodociągowej łącznie 143,9 km w tym;  Miasto- długość sieci 77, 2 km  Wieś- długość sieci 66, 7 km Podział ze względu na użyty materiał;  Azbesto/cement 4,6 km  Żeliwo 4,9 km  PCV+PE 134,4 km Przyłącza wodociągowe;  miasto-ilość przyłączy 1668 szt.  wieś - ilość przyłączy 1441 szt. 13

14 Infrastruktura kanalizacyjna Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna Długość sieci kanalizacyjnej łącznie 115,9 km w tym;  Miasto- długość sieci 82,0 k m  Wieś - długość sieci 33,9 km Podział ze względu na rodzaj kanalizacji;  kanalizacja podciśnieniowa 35,2 km  kanalizacja grawitacyjna 80,7 km Podział ze względu na użyty materiał;  PCV+PE 91,1 km  kamionka i poz. 24,7 km Przykanaliki sanitarne długość 10,8 km w tym;  miasto– ilość przyłączy 1971 szt.  wieś – ilość przyłączy 335 szt. Przepompownie ścieków  główne 2 szt. (Porąbka i Łęg)  strefowe 29.szt.  Indywidualne przydomowe przepompownie ścieków 154 szt.  Indywidualne studnie zaworowe kan. podciś.. 333 szt. (6 wsi) 14

15 Prowadzi sprawy związane z wydawaniem warunków technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, uzgodnieniami dokumentacji technicznej, odbiorami technicznymi robót wodno-kanalizacyjnych oraz prowadzi sprawy związane z zawieraniem umów na dostawę wody, odprowadzaniem ścieków oraz wystawianiem faktur za świadczone usługi. Dział Techniczno-rozliczeniowy Wod-Kan 15

16 16 Na dzień 31.03.2015 r. jest 4 900 szt. aktywnych wodomierzy głównych i 950 szt. podwodomierzy.  Do odczytu wodomierzy w ZGK służy system radiowych odczytów IZAR. Aktualnie na wodomierzach jest zamontowanych 4 850 szt. modułów radiowych w tym:  4 498 nakładki na wodomierzach głównych i podwodomierzach w domach jednorodzinnych, budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, firm oraz w budynkach użyteczności publicznej  352 nakładki zamontowane na wodomierzach lokalowych w budynkach ZGK, W 2014 roku Dział Techniczno-Rozliczeniowym wystawił łącznie 25 440 faktur za wodę i/lub ścieki, co daje dziennie wystawianych około 120 faktur VAT.

17 Sprzedaż wody w latach 2011-2014 17 l.p.rokIlość w tys. m3 120111 057 220121 060 320131 117 420141 069

18 zajmuje się administrowaniem i eksploatacją techniczną zasobów mieszkaniowych gminy Konstancin-Jeziorna, przekazanych w administrowanie ZGK oraz sprawuje nadzór właścicielski nad lokalami komunalnymi, znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego 18

19 Zasoby mieszkaniowe gminy 19 Dział administruje 62 budynkami (mieszkalnymi) o łącznej powierzchni 30 380 m 2 (w tym budynki wykwaterowane -8szt). Są to budynki o różnym standardzie, wybudowane w latach 1900-2011, o charakterze willowym oraz bloki wielorodzinne budowane według różnych standardów i technologii. Z G K sprawuje nadzór właścicielski w imieniu gminy nad lokalami w 43 budynkach wspólnot mieszkaniowych W skład gminnego zasobu mieszkaniowego wchodzi;  511 lokali w budynkach komunalnych o powierzchni 22 399 m 3  283 lokale w budynkach WM o powierzchni 11 131 m 3  41 lokali socjalnych o powierzchni 1 153 m 3  13 lokali użytkowych o powierzchni 1 034 m 3  89 komórek (Osiedle Mirków)  17 garaży

20 wykonuje usługi w zakresie:  koszenia poboczy dróg, rowów, oraz terenów miejskich,  sprzątania osiedli, ulic, placów i chodników,  zimowego utrzymania dróg i chodników,  likwidacji dzikich wysypisk,  utrzymania czystości w Parku Zdrojowym,  utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej i koszy ulicznych. Dział Oczyszczania i Transportu 20

21 21 Wykaz pojazdów i sprzętu


Pobierz ppt "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNANEJ w KONSTANCINIE-JEZIORNIE Konstancin-Jeziorna 2015 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google