Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWYBITNIEJSI POLSCY PISARZE. Jan Brzechwa (1900-1966) Urodzi ł si ę w Ż merynce na Ukrainie. Uko ń czy ł Wydzia ł Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWYBITNIEJSI POLSCY PISARZE. Jan Brzechwa (1900-1966) Urodzi ł si ę w Ż merynce na Ukrainie. Uko ń czy ł Wydzia ł Prawa na Uniwersytecie Warszawskim."— Zapis prezentacji:

1 NAJWYBITNIEJSI POLSCY PISARZE

2 Jan Brzechwa (1900-1966) Urodzi ł si ę w Ż merynce na Ukrainie. Uko ń czy ł Wydzia ł Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Z zawodu by ł adwokatem, ale zajmowa ł si ę przede wszystkim twórczo ś ci ą literack ą. Najbardziej znane s ą jego wiersze dla dzieci. Pisa ł równie ż i dla doros ł ych. Jest autorem wielu zabawnych wierszy dla dzieci np.,,Kaczka Dziwaczka,,,Samochwa ł a,,, Na straganie. Napisa ł tak ż e seri ę powie ś ci, których g ł ównym bohaterem jest profesor- Ambro ż y Kleks.

3 Kornel Makuszyński (1884-1953) Urodzi ł si ę w Stryju. By ł powie ś ciopisarzem i poet ą, autorem ksi ąż ek dla dzieci i doros ł ych. Studiowa ł filologi ę polsk ą i roma ń sk ą na Uniwersytecie Lwowskim, a w latach 1908-1910 studiowa ł w Pary ż u. Do m ł odzie ż y adresowa ł powie ś ci:,,O dwóch takich, co ukradli ksi ęż yc,,,Przyjaciel weso ł ego djab ł a,,,Panna z mokr ą g ł ow ą,,,Awantura o Basi ę,,, Szatan z siódmej klasy,,,Szale ń stwa panny Ewy. Dla dzieci napisa ł,, Przygody Kozio ł ka Mato ł ka,,,O wawelski smoku.

4 Adam Mickiewicz (1798-1855) Urodzi ł si ę w Zaosiu ko ł o Nowogródka. Nale ż a ł do Towarzystwa Filomatów oraz Filaretów i z tego powodu zosta ł osadzony w wi ę zieniu. Nast ę pnie zosta ł zes ł any do Rosji. Napisa ł wiele wybitnych utworów takich jak,,Pan Tadeusz,,,Dziady,,,Przyjaciele,,, Ś witezianka.

5 Urodzi ł si ę w Woli Okszejskiej na Podlasiu. Pozostawi ł po sobie bardzo ró ż norodn ą spu ś cizn ę literack ą : nowele, powie ś ci historyczne, obyczajowe oraz podró ż niczo przygodow ą. Najwi ę kszym osi ą gni ę ciem pisarza by ł o otrzymanie w 1905 roku Nagrody Nobla za powie ść : Quo vadis. Kolejne pokolenia Polaków najbardziej ceni ą Trylogi ę :,,Ogniem i mieczem,,,Potop,,,Pan Wo ł odyjowski. Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

6 Czesław Miłosz (1911-2004) Urodzi ł si ę w Szetejniach na Litwie. By ł poet ą, eseist ą, t ł umaczem, historykiem literatury. W 1980 roku zosta ł laureatem literackiej Nagrody Nobla. Do 1980 roku jego utwory nie by ł y publikowane w Polsce. Twórczo ść Mi ł osza cechuje etyczne spojrzenie na wspó ł czesny ś wiat i kultur ę, łą czenie ró ż nych tradycji literackich i kulturowych. Najbardziej znane utwory to:,,Traktat poetycki,,,Traktat moralny,,,Zniewolony umys ł,,, Rodzinna Europa.

7 Jan Kochanowski (1530-1584) Urodzi ł si ę w Sycynie w rodzinie szlacheckiej. Wiele lat sp ę dzi ł na dworze królewskim i te lata stanowi ł y najbardziej wszechstronny okres jego twórczo ś ci. W 1571 roku porzuci ł dwór i osiad ł w rodzinnym Czarnolesie. Jest autorem,,Pie ś ni,,,Fraszek oraz cyklu 19,,Trenów napisanego po tragicznej ś mierci córki Urszuli. Tworzy ł w okresie renesansu.

8 Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim by ł poet ą wszechstronnym- pisa ł satyryczne teksty dla kabaretów, przepi ę kne liryki mi ł osne, wiersze patriotyczne i utwory dla dzieci. Ka ż dy z nas zna cudowne, pe ł ne humoru wiersze:,,Lokomotywa,,,Ptasie radio,,,Zosia Samosia,,, Pan Hilary czy,,S ł o ń Tr ą balski. W czasie ll wojny ś wiatowej przebywa ł na emigracji gdzie pisa ł poemat o swej ojczy ź nie, zatytu ł owany,,Kwiaty polskie.

9 Ignacy Krasicki (1735-1801) Urodzi ł si ę w Dubiecku, niedaleko Sanoka, w rodzinie zubo ż a ł ej arystokracji. W wieku 31 lat zosta ł biskupem warmi ń skim. Pisa ł ż artobliwe poematy: Myszeida, Monachomachia i Satyry. W swoich utworach literackich pi ę tnowa ł sarmack ą ciemnot ę, egoizm, pija ń stwo. W dorobku pisarza znalaz ł a si ę pierwsza polska powie ść pt.,,Miko ł aja Do ś wiadczy ń skiego przypadki oraz l i ll tom nast ę pnej, zatytu ł owanej,,Pan Podstoli.

10 Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Henryk Sienkiewicz- W 1905 roku otrzyma ł Nagrod ę Nobla za powie ść,,Quo vadis. Władysław Stanisław Reymont- W 1924 roku otzryma ł Nagrod ę Nobla za czterotomow ą epopej ę ch ł opsk ą pt.,,Ch ł opi Czesław Miłosz- W 1980 roku otrzyma ł Nagrod ę Nobla za twórczo ść w j ę zyku polskim. Otrzyma ł tytu ł,,Sprawiedliwy w ś ród Narodów Ś wiata. Wisława Szymborska- W 1997 roku otrzyma ł a Nagrod ę Nobla. Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce nagrody napisa ł,,za poezj ę, która z ironiczn ą precyzj ą pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukaza ć si ę we fragmentach ludzkiej rzeczywisto ś ci.


Pobierz ppt "NAJWYBITNIEJSI POLSCY PISARZE. Jan Brzechwa (1900-1966) Urodzi ł si ę w Ż merynce na Ukrainie. Uko ń czy ł Wydzia ł Prawa na Uniwersytecie Warszawskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google