Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Sienkiewicz- Polski Noblista Zapraszamy do zapoznania się z życiem oraz twórczością Henryka Sienkiewicza… Życzymy miłego oglądania ;) : -Izabela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Sienkiewicz- Polski Noblista Zapraszamy do zapoznania się z życiem oraz twórczością Henryka Sienkiewicza… Życzymy miłego oglądania ;) : -Izabela."— Zapis prezentacji:

1 Henryk Sienkiewicz- Polski Noblista Zapraszamy do zapoznania się z życiem oraz twórczością Henryka Sienkiewicza… Życzymy miłego oglądania ;) : -Izabela Gostek -Justyna Gawełda -Barbara Hatala

2

3 Biografia Henryka Sienkiewicza Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846r. we wsi Wola Okrzejska w Ziemi Łukowskiej. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz i Stefania Sienkiewicz. W roku 1861 Henryk z rodzin ą zamieszkał w Warszawie. W 1858 roku Sienkiewicz rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie; nie uzyskiwał jednak wysokich not, najlepiej szły mu przedmioty humanistyczne. Wskutek trudnej sytuacji materialnej, nie mogąc liczyć na pomoc finansową rodziców, dziewiętnastoletni Sienkiewicz podjął się posady guwernera u rodziny Weyherów w Płońsku. Jednocześnie kończył zaocznie ostatnie klasy gimnazjum. W 1866 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.

4 W tym budynku mieszka ł w latach m ł odzie ń czych polski pisarz Henryk Sienkiewicz

5 Zgodnie z wol ą rodziców zda ł na wydzia ł lekarski Szko ł y G ł ównej Warszawskiej, jednak zrezygnowa ł z medycyny i podj ął studia prawnicze, by w ostateczno ś ci przenie ść si ę na wydzia ł Filologiczno- Historyczny. Prawdopodobnie w tym czasie napisa ł swoj ą pierwsz ą niepublikowan ą powie ść – Ofiara. W tym czasie pracowa ł tak ż e nad swoj ą pierwsz ą opublikowan ą powie ś ci ą – Na marne. Sienkiewicz pisa ł pod pseudonimem Litwos do Gazety Polskiej oraz Niwy.

6

7 W 1876 r. wraz z Helen ą Modrzejewsk ą oraz grup ą znajomych wybra ł si ę w podró ż do USA. W owym czasie nie by ł o to czym ś powszednim. W swej korespondencji do gazety pisa ł o tym: Cz ł owiek, który wyje ż d ż a do Ameryki, jest jeszcze u nas rzadko ś ci ą. Wyobra ż am sobie nawet, ż e po powrocie, w powiecie ł ukowskim, z którym łą cz ą mnie liczne stosunki, przynajmniej przez miesi ą c b ę d ą mnie uwa ż a ć za rodzaj powiatowego Ferdynanda Korteza.

8 W Szczawnicy po raz pierwszy poznał swoją żonę, Marię Szetkiewiczównę. Na wiadomość, że rodzina Szetkiewiczów wybiera się do Wenecji, ruszył za nimi i tam poznał Marię bliżej. W Szczawnicy po raz pierwszy poznał swoją żonę, Marię Szetkiewiczównę. Na wiadomość, że rodzina Szetkiewiczów wybiera się do Wenecji, ruszył za nimi i tam poznał Marię bliżej.

9 Chciała studiować chemię w Zurychu, jednak porzuciła te plany, by stanąć u boku wielkiego pisarza. Matka Henryka Józefa i Jadwigi, jedynych dzieci Sienkiewicza. Zmarła na gruźlicę 19 października w wieku zaledwie 30 lat, po czterech latach małżeństwa.

10 Po śmierci Marii z Szetkiewiczów Sienkiewicz związał się jeszcze z kilkoma innymi kobietami, lecz ożenił się dopiero w 1888r z Marią Babską. Maria Babska Po raz pierwszy została narzeczoną Sienkiewicza w 1888r. Niestety, Sienkiewicz wycofał się z danego słowa, tłumacząc się złym stanem zdrowia Po szesnastu latach od pierwszych zaręczyn zostali jednak małżeństwem.

11 Ciekawostką jest to, że Sienkiewicz miał kilka kobiet w swoim życiu. Każda z nich miała na imię Maria… Henryk Sienkiewicz miał dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa: Henryka Józefa i Jadwigę Marię Sienkiewiczów.

12 W 1880 napisał utwór historyczny Niewola tatarska i pracował nad powieścią historycznąOgniem i mieczem. W liście do redaktora krakowskiej gazety Czas Stanisława Smolki z 1 lutego 1884 pisał: Co do powieści wielkiej, ta będzie nosiła prawdopodobnie tytuł Wilcze gniazdo. Wspomniana powieść Wilcze gniazdo ukazała się ostatecznie w odcinkach na łamach Słowa od 2 maja 1883 do 1 marca 1884 roku pod tytułem Ogniem i mieczem.

13 Druga po ł owa lat osiemdziesi ą tych i pocz ą tek lat dziewi ęć dziesi ą tych to dla pisarza okres bardzo wyt ęż onej pracy nad kilkoma powie ś ciami. Pisarz rozpocz ął prace nad kolejn ą cz ęś ci ą Trylogii – Potopem; tytu ł odnosi ł si ę do potopu szwedzkiego. Tak ż e ta powie ść by ł a drukowana w odcinkach w S ł owie. By ł to trudny okres w ż yciu pisarza, gdy ż w tym czasie zmar ł a Maria Sienkiewiczowa.

14

15 Mimo to powie ść szybko podbi ł a serca czytelników i utwierdzi ł a jego literack ą pozycj ę. Po ś mierci ż ony pisarz uda ł si ę w podró ż do Konstantynopola (przez Bukareszt i Warn ę ), z której pisa ł korespondencje. Po powrocie do Warszawy wyda ł trzeci ą cz ęść Trylogii – Pana Wo ł odyjowskiego. I ta powie ść ukaza ł a si ę w S ł owie (od maja 1887 do maja 1888 roku). Trylogia wynios ł a Sienkiewicza na szczyty popularno ś ci i uczyni ł a z niego najpopularniejszego polskiego pisarza.

16 - Ogniem i mieczem - Potop - Pan Wołodyjowski - Rodzina Połanieckich - Quo vadis - Krzyżacy - W pustyni i w puszczy Ważne utwory:

17 W 1905 roku odpowiadając na ankietę rozesłaną przez paryską gazetę Le Courrier Europeen, napisał: Nale ż y mi ł owa ć ojczyzn ę nade wszystko i nale ż y my ś le ć przede wszystkim o jej szcz ęś ciu. Ale jednocze ś nie pierwszym obowi ą zkiem prawdziwego patrioty jest czuwa ć nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stan ęł a w przeciwie ń stwie do szcz ęś cia ludzko ś ci, lecz by si ę sta ł a jedn ą z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny stan ą si ę spraw ą, na której ca ł ej ludzko ś ci zale ż y. Innymi s ł owy, has ł em wszystkich patriotów powinno by ć : przez Ojczyzn ę do ludzko ś ci, nie za ś : dla Ojczyzny przeciw ludzko ś ci.

18 Po wybuchu wojny Henryk Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii. Wraz z Ignacym Janem Paderewskim był jednym z współzałożycieli Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł w Vevey 15 listopada 1916, gdzie go pochowano.wojnySzwajcariiIgnacym Janem PaderewskimSzwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w PolsceVevey15 listopada1916 W 1924 roku, już w wolnej Polsce prochy pisarza uroczyście sprowadzono do Polski. W drodze przez kraje Szwajcarii, Austrii, Czech składano mu hołd. 27 października 1924 roku odbyła się uroczystość obok pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, gdzie przemówienie okolicznościowe wygłosił Stanisław Wojciechowski. Na koniec trumnę w sarkofagu złożono w Warszawie w podziemniach katedry św. Jana tuż obok prezydenta Gabriela Narutowicza. W roku 1944 w czasie trwania powstania warszawskiego żołnierze niemieccy wysadzili katedrę, po wojnie sarkofag i katedrę odnowiono październikaAdama Mickiewicza Stanisław WojciechowskisarkofaguWarszawiekatedry św. JanaGabriela Narutowicza1944powstania warszawskiego Henryk Sienkiewicz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej i członkiem zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.Legii HonorowejSerbskiej Akademii Nauk i Umiejętności

19 Banknot ,- z 1990 roku Miejsce ostatniego pochówku Henryka Sienkiewicza- Bazylika Archidiecezjalna ś w. Jana w Warszawie

20 Powstało mnóstwo filmów na podstawie dzieł Polskiego Noblisty, Henryka Sienkiewicza. Oto kadry zaledwie kilku filmów: Pan Wołodyjowski

21 Ogniem i mieczem

22 Potop

23 Quo vadis

24 W skrócie: -Urodził się 5 maja 1846r w Woli Okrzejskiej, -Polski nowelista, publicysta i powieściopisarz, -Do najsławniejszych noweli pisarza należą m. in.: Janko Muzykant, Szkice węglem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela czy Sachem, -Warto zapamiętać również tytuły jego powieści; trylogię: Ogniem i Mieczem, Pan Wołodyjowski i Potop oraz powieść przygodową W pustyni i w puszczy, -Laureat Nagrody Nobla w 1905r za całokształt twórczości. Literacka Nagroda Nobla

25 Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916r W Vevey (Szwajcaria)…

26 Dziękujemy za uwagę…


Pobierz ppt "Henryk Sienkiewicz- Polski Noblista Zapraszamy do zapoznania się z życiem oraz twórczością Henryka Sienkiewicza… Życzymy miłego oglądania ;) : -Izabela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google