Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recepta na demokrację w naszej szkole. Statut - Najważniejszy dokument w szkole. Regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recepta na demokrację w naszej szkole. Statut - Najważniejszy dokument w szkole. Regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Recepta na demokrację w naszej szkole

2 Statut - Najważniejszy dokument w szkole. Regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania szkoły.

3 …Statut Rozdział 4 Organy Gimnazjum 1.Organami gimnazjum są: 1) dyrektor gimnazjum, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski

4 1) Dyrektor szkoły w szczególności: -Realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. -Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 2. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej oraz sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

5 3. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Nawojowej jest kolegialnym organem szkoły w zakresie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 1) W skład rady wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. -W skład rady wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: -Przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian -Uchwalanie programu wychowawczego szkoły -podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

6 4. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Do kompetencji Rady Rodziców m.in. należy: a)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

7 5. W szkole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

8 …Samorząd Uczniowski e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 2) Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: -uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego, -opiniowanie programu wychowawczego szkoły, -ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

10 Rozdział 5 Zasady współdziałania organów szkoły 1. Zasady współdziałania organów szkoły oparte są na: 1) zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi, 2) umożliwieniu bieżącej wymiany informacji, dotyczących podejmowanych i planowanych działań, drogą organizowania spotkań przedstawicieli zainteresowanych stron. 2. Dyrektor szkoły uczestniczy w posiedzeniach organów szkoły i jest zobowiązany do przekazywania istotnych spraw z tych posiedzeń zainteresowanym organom szkoły.

11 3. Na zakończenie roku szkolnego dyrektor szkoły organizuje wspólne spotkanie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na którym: 1) przewodniczący poszczególnych organów przedstawiają sprawozdanie z działalności za dany rok szkolny 2) przedstawiają wnioski do pracy na przyszły rok szkolny. 4. W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły może organizować spotkania organów szkoły na umotywowany wniosek przewodniczących tychże organów. …Zasady współdziałania organów szkoły

12 Angażowanie się uczniów w życie szkoły …Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem…. Albert Einstein Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie angażują się różnego rodzaju zadania, takie jak akademie, różnego rodzaju projekty i działania na rzecz wspólnego dobra. Dzięki temu nabieramy doświadczenie i uczymy się systematyczności, po to by nabytą wiedzę wykorzystać w dalszej drodze naszej edukacji, a później w życiu.

13 Młodzi Głosują W dniu r. w naszej szkole odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne w ramach programu ogólnopolskiego CEO " Młodzi głosują". W trakcie programu uczniowie pogłębiali wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczej; zdobywali doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego; sami przygotowali i przeprowadzili w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie. Członkowie Komisji Wyborczej: -Michalik Paulina, III b. -Chrapusta Magda, II e -Bodziony Michał, II e -Skoczeń Jarosław, III a Wybory w liczbach Osób uprawnionych do głosowania: X 2011 rok Głosów Oddanych: 239 Głosów ważnych: 193

14 Szkoła promująca bezpieczeństwo Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Zintegrowana polityka bezpieczeństwa. Dzięki uczestnictwie w tym przedsięwzięciu nasze gimnazjum ubiega się o certyfikat świadczące o tym, że jest bezpieczne.

15 AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas: IIb, IIc, IIe. Motywem przewodnim spotkania było pojęcie wolności, które uczniowie zilustrowali poprzez śpiew, słowo i inscenizacje. Akademia przedstawiała również dzisiejsze spojrzenie młodzieży na wartość, jaką jest patriotyzm.

16 Jasełka 2011 Dnia 18 grudnia 2011 r. o godz już po raz dziewiąty odbyły się w naszym gimnazjum uroczyste Jasełka zatytułowane "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Dla licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Nawojowa oraz innych przybyłych gości wystąpiło na scenie aż 95 uczniów, głównie z klas II. Przygotowali oni pod okiem nauczycieli teatralno - muzyczny spektakl obrazujący dzieje Narodzenia Pańskiego. Długie oklaski były najlepszą nagrodą dla młodych aktorów i chóru, bo spisali się znakomicie.

17 ..Jasełka 2011 Po przedstawieniu miała miejsce licytacja wykonanych przez uczniów ozdób świątecznych i degustacja przygotowanych przez rodziców drugoklasistów regionalnych potraw wigilijnych.

18 …Jasełka 2011 Przez cały czas można było również zakupić na okazjonalnym kiermaszu kartki świąteczne, stroiki i bombki oraz gazetkę szkolną. Wszystkie zgromadzone przez młodzież fundusze zostaną przeznaczone na organizowaną przez uczniów klas II wycieczkę do Warszawy.

19 KONKURS KOLĘD stycznia 2012r. odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jak każdego roku szkolne korytarze rozbrzmiewały śpiewem, wykonawcy wybierali repertuar, stroje i ćwiczyli, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. We wtorek do rywalizacji przystąpiło 14 klas. Po długiej przerwie społeczność szkolna w komplecie zjawiła się na sali gimnastycznej. Jury w składzie: p. Monika Chronowska, p. Urszula Schabowska, p. Paweł Czernecki zasiadło przy stole i rozpoczęły się pokazy. Po około 60 minutach Jury udało się na naradę, a widzom czas oczekiwania umiliła grupa wokalna, która wykonała piosenkę "Znak pokoju".

20 Konkurs Kolęd Wreszcie nadeszła oczekiwana chwila. Pan Paweł Czernecki, trzymając wszystkich w napięciu, ogłosił wyniki. Przedstawiały się one następująco: I miejsce - kl. II e ("Anioł pasterzom mówił") II miejsce - kl. II b ("Śliczna gwiazda") III miejsce - kl. III a ("Skrzypi wóz") Wyróżnienia: I c ("Gwiazdeczka") III e ("Dziś w stajence") II c ("W najgorszą z zim")

21 Szkolny Wolontariat W naszej szkole sprawnie działa wolontariat, do którego należy kilkadziesiąt uczniów. Członkowie przez podejmowane przez wolontariat działania organizują różne akcję pomagając w ten sposób społeczeństwo. Nie tylko szkolnemu! Oto działania podejmowane przez wolontariat w tym roku szkolnym: - Cotygodniowe spotkania z osobami starszymi, pomaganie im w domu i gospodarstwie - Zorganizowanie spotkania z dziećmi, na którym uczennice naszej szkoły czytały najmłodszemu pokoleniu bajki oraz organizowały ciekawe konkursy z nagrodami

22 …Szkolny Wolontariat -Pomoc dzieciom w nauce. -Pomoc w organizacji wróżb andrzejkowych. -Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Seniora dla osób starszych i opuszczonych z terenu gminy Nawojowa. -Góra Grosza oraz sprzedaż kalendarzy. -Prowadzenie Zbiórki zakrętek i Liptonków na rzecz potrzebujących dzieci. -Udział w V edycji konkursu pt.: Mój Pierwszy Wolontariat. Prezentacja na ten temat wykonana przez nasze wolontariuszki zajęła VIII miejsce.

23 Po raz czwarty wolontariusze z naszego gimnazjum uczestniczyli w Małopolskim projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia". W tym roku realizowaliśmy zadania pod hasłem "Nie bądź obojętny na los bliźniego". Podobnie jak w roku ubiegłym, znaleźliśmy się w grupie 18 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które wyróżniono za realizację zadań w ramach projektu. W dniu 14 listopada w MCK "Sokół" grupa wolontariuszy przedstawiła zadania wykonane podczas udziału w projekcie w formie prezentacji multimedialnej i słowno- muzycznej, którą młodzież przygotowała pod kierunkiem opiekunów i nauczycielki muzyki.

24

25 SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO Projekt w którym uczestniczy nasza szkoła w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

26 W naszej szkole, na potrzeby tej debaty, w marcu tego roku przeprowadzone zostało badanie wśród uczniów I klas. Na godzinach wychowawczych podzielili się oni na dwie grupy oraz opracowali materiały w postaci plakatów (stanowiących dziś tło naszej debaty) oraz referatów, w których jedna grupa zajęła się oczekiwaniami uczniów względem szkoły, a druga grupa oczekiwaniami szkoły względem uczniów. Miało to na celu zorientowanie się w potrzebach uczniów, dzięki świeżemu spojrzeniu na sprawę pierwszoklasistów. Rezultaty były zaskakujące!

27 Najczęstsze odpowiedzi -Dobrych wyników i sumiennej nauki -Braku problemów wychowawczych -Czynnego udziału w apelach i życiu szkoły -Udziału w konkursach i godnego reprezentowania szkoły -Punktualności i odpowiedzialności -Dbania o mienie publiczne -Szacunku do nauczycieli -Usprawiedliwiania nieobecności -Dobrego zachowania na przerwach -licznych udziałów w konkursach oraz zawodach

28 Najczęstsze odpowiedzi -Dobrego traktowania ze strony nauczycieli -Szacunku i wyrozumiałości -Sprawiedliwego oceniania -Szerokiego spektrum pomocy dydaktycznych -Czasu na nadrobienie materiałów po chorobie -Stworzenia możliwości do rozrywki (dyskoteki), rozwoju (konkursy i ciekawie prowadzone lekcje).

29 Wnioski z plakatów Pierwszoklasiści pokazali, że są świadomi obowiązków jakie mają w szkole. Wiedzą również, że do prawidłowego rozwoju są im potrzebne pomoce dydaktyczne oraz odpowiednie warunki. Mają też oczekiwania związane z zapewnianiem im warunków do nauki, rozrywki, spędzania wolnego czasu. To czego brakuje w wypowiedziach, to chęci kreowania rzeczywistości szkolnej, chęci angażowania się w rozwój szkoły i realnych pomysłów wprowadzania zmian. Być może jest to brak wiedzy na temat, jak wiele sami mogą zdziałać- jeśli tylko będą chcieli być aktywni.

30 W naszej szkole przez ostatni tydzień uczniowie i nauczyciele mieli możliwość sami zaproponować zmiany w naszej szkole! W jaki sposób? Mianowicie w szkolnej bibliotece znajdowała się specjalna urna, do której każdy miał możliwość wrzucenia swojego pomysłu na szkołę i podsunięcie pomysłu co można w niej zmienić. Całe przedsięwzięcie było reklamowane w szkolnej telegazecie, tak więc każdy wiedział, że może stworzyć Receptę na demokrację w szkole!

31 W urnie znalazło się kilkanaście propozycji i sugestii co można zmienić w naszej szkole. Wśród kilku irracjonalnych pomysłów takich jak skrócenie lekcji, czy zwiększenie sali lekcyjnych znalazło się kilka przemyślanych propozycji, takich jak: -Konkurs na najlepszego ucznia w szkole -Zorganizowanie zamykanych szafek, do których uczniowie mogliby chować swoje rzeczy -Organizacja na większą skalę pomocy dydaktycznych Uczniowie anonimowo prosili również nauczycieli o zwracanie większej uwagi w sprawie znęcania się innych nad słabszymi!

32


Pobierz ppt "Recepta na demokrację w naszej szkole. Statut - Najważniejszy dokument w szkole. Regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google