Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii WARSZAWA, DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 R. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Departament Ochrony Klimatu.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zakres prezentacji Kryteria formalne » podstawowe » dodatkowe Kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria merytoryczne II stopnia Podstawa: Kryteria wyboru projektów, tekst ujednolicony obowiązujący od 23 listopada 2009 r.

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne podstawowe Ocena zero - jedynkowa na podstawie 10 pytań odnoszących się do złożonej dokumentacji. 1.Czy wniosek złożono w terminie? 2. Czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu?

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne podstawowe (2) 3.Czy wniosek wypełniono w języku polskim? Czy tytuł i opis w jasny sposób obrazuje faktyczne zadanie? 4. Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem programowym? 5. Czy wniosek jest kompletny ? 6.Czy wniosek posiada wymagany komplet załączników?

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne podstawowe (3) 7.Czy wniosek jest zgodny z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów ? 8.Czy projekt ma charakter strategiczny ? 9.Czy skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna lub krajowa? 10. Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ?

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne dodatkowe Ocena zero – jedynkowa, odnosząca się do zagadnień merytorycznych: 11. Kwalifikowalności wydatków i ocena wykonalności pod kątem pomocy publicznej. 12. Kryteriów technologicznych. Montaż nowych, nieużywanych i dopuszczonych do stosowania urządzeń; Zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających normy UE określone w obwieszczeniach Prezesa PKN; Spełnienie wymagań dla kogeneracji o wysokiej wydajności określone w załączniku III do dyrektywy 2004/8/WE.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne dodatkowe (2) 13.Deklarowany termin gotowości Nie dłuższy niż 6 m-cy od daty zakończenia naboru w ramach rundy aplikacyjnej 14.Wiarygodność wnioskodawcy. Nie jest w likwidacji lub stanie upadłości; Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo: przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwa, p przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne dodatkowe (3) 15.Minimalny wymagany poziom przygotowania inwestycji, tj. umożliwiającego rankingowanie. Studium wykonalności przygotowane zgodnie z wytycznymi Ważne techniczne warunki przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej (o ile projekt zakłada przyłączenie do KSE) 16.Innowacyjność technologiczna: Nie polega na wdrożeniu innowacji technologicznej stosowanej na świecie krócej niż 3 lata bądź posiadającej do 15% rozpowszechnienia danej technologii w branży na świecie do chwili złożenia wniosku.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne dodatkowe (4) 17.Ocena wykonalności 1)Technicznej - możliwość realizacji pełnego zakresu rzeczowego, prowadzącego do realizacji celu projektu; 2)Finansowej - dotyczącej projektu, kondycji finansowej Wnioskodawcy pod kątem trwałości projektu i zabezpieczenia realizacji projektu.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne I stopnia Ocena punktowa pod względem kryteriów: 1.Stopień gotowości projektu do realizacji. 1)Prawomocne pozwolenia na budowę wszystkich obiektów lub oświadczenie, że nie dotyczy w ramach projektu (jeżeli nie dotyczy – stosowne oświadczenie) – 1 pkt. 2)Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli nie dotyczy – stosowne oświadczenie ) - 1 pkt 3)Gotowy projekt techniczny - 1 pkt. 4)Zapewnienie środków finansowych (udokumentowane środki własne, promesa bankowa, itp.) – 1 pkt. 2.Stopień wykorzystania energii pierwotnej [%].

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne I stopnia (2) 3.Nakład inwestycyjny na 1MW instalowanej mocy (elektrycznej). 4.Roczny Koszt Eksploatacyjny (RKE) w stosunku do rocznej produkcji energii. 5.Redukcja (uniknięcie) emisji CO 2. 6.Wykorzystanie źródeł odnawialnych.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Tworzenie listy rankingowej 1.Przypisanie projektom punktów wg kryterium nr 1 od 0 do 4 z wagą 4 (maks. 16). 2.Przypisanie projektom punktów wg kryterium nr 6 od 0 do 4 z wagą 2 (maks. 8 ). 3.Dla kryteriów nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 ocena punktowa w grupach złożonych projektów.

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Tworzenie listy rankingowej (2) Wyodrębnienie maks. i min. wartości ocenianych wskaźników w ramach kryteriów nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. Podział przedziału wartości w ramach poszczególnych kryteriów nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 maks.-min. na 5 podprzedziałów. Przypisanie podprzedziałom w poszczególnych kryteriach oceny punktowej od 0 do 4 pkt.. z wagą 4 (maks. 16). Przypisanie projektom w ramach kryteriów nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 oceny punktowej odpowiadającej przedziałowi, w którym znalazł się wskaźnik dla danego projektu. Posegregowanie wszystkich projektów wg liczby uzyskanych punktów. Wyłączenie z utworzonej listy projektów, które nie osiągnęły minimum punktowego.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne II stopnia Stanowią sprawdzenie gotowości realizacyjnej oraz potwierdzenie oceny merytorycznej I stopnia. 1. Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. 1.1 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej 1.2 Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne II stopnia (2) 1.3 Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności. 2. Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla działania 9.2. 3.Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. 4. Trwałość projektu.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne II stopnia (3) 5. Wykonalność finansowa projektu. 6.Efektywności energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną. 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Dodatkowe kryterium merytoryczne II stopnia: 8.Sprawdzenie czy projekt zachowuje wysoką ocenę merytoryczną.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google