Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załączniki do wniosku E l e m e n t y w y b r a n e Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załączniki do wniosku E l e m e n t y w y b r a n e Departament."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załączniki do wniosku E l e m e n t y w y b r a n e Departament Ochrony Klimatu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Poruszane zagadnienia Podstawowe wymogi jakie musi spełniać projekt Załącznik ekologiczno techniczny Opinia akredytowanej jednostki, potwierdzająca informacje zawarte we wniosku, dotyczące wysokosprawnej kogeneracji Wskaźniki obowiązkowe

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawowe wymogi jakie musi spełnić projekt Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG Układ musi być zaprojektowany w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe PES 10% Średnioroczna sprawność układu η 75%

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI CHP_H - roczna produkcja ciepła użytkowego podzielona przez wsad paliwa wykorzystany do wyprodukowania sumy ciepła użytkowego i energii elektrycznej z kogeneracji (tj. energia chemiczna zawarta w spalonym paliwie) ref_H - wartość referencyjna wydajności dla produkcji ciepła w układzie rozdzielonym CHP_E - roczna produkcja energii elekrycznej podzielona przez wsad paliwa wykorzystany do wyprodukowania sumy ciepła użytkowego i energii elektrycznej z kogeneracji (tj. energia chemiczna zawarta w spalonym paliwie) ref_H - wartość referencyjna wydajności dla produkcji energii elektrycznej w układzie rozdzielonym

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w w wysokosprawnej kogeneracji Szczegółowe zasady obliczania ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji Wskaźniki referencyjne dla obliczenia PES Podstawowe wymogi jakie musi spełnić projekt

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Niezbędny do oceny merytorycznej I stopnia Zakres wymaganych danych: –Stopień wykorzystania energii pierwotnej (%) (ilość energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, ilość ciepła użytkowego, ilość paliwa, wartość opałowa paliwa) –Nakład inwestycyjny na 1 MW instalowanej mocy elektrycznej (całkowite nakłady inwestycyjne netto, moc zainstalowana) –Roczny koszt eksploatacyjny (RKE) w stosunku do rocznej produkcji energii elektrycznej (całkowite koszty eksploatacyjne, produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji) –Redukcja (uniknięcie ) emisji CO 2 Załącznik eklogiczno-techniczny

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik eklogiczno-techniczny Najczęściej popełniane błędy: –wykazywanie całkowitej ilości produkowanego ciepła zamiast ciepła użytkowego –błędne wartości opałowe, przyjęte jednostki –obliczony stopień wykorzystania (%) niezgodny ze średnioroczną sprawnością wykazaną w wniosku i innych dokumentach –wykazywanie wartości projektu odnoszącej się do kosztów kwalifikowanych zamiast całkowitych –wykazywanie niepełnych kosztów eksploatacyjnych (różnicowych in plus)

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Opinia akredytowanej jednostki Niezbędny do oceny merytorycznej II stopnia Zakres wymaganych danych: –Moc generatora –Rodzaj paliwa, jego wartość opałowa oraz zużycie –Ilość ciepła użytkowego (całkowita, w kogeneracji) –Sprawności referencyjne (dla en. elektrycznej oraz cieplnej) –Ilość energii elektrycznej (całkowita, w wysokosprawnej kogeneracji oraz poza tym procesem Opinia potwierdza w/w dane, wskazuje osiągany PES oraz średnioroczną sprawność układu

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wskaźniki obowiązkowe Wskaźniki zawarte są w umowie dotacyjnej i podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu w okresie trwałości projektu WSKAŹNIKI PRODUKTU 1.Moc zainstalowana energii elektrycznej [MW] 2.Moc zainstalowana energii cieplnej [MW] 3.Moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w kogeneracji [MW] 4.Moc zainstalowana energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w kogeneracji [MW] 5.Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSKAŹNIKI REZULTATU 1.Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] 2.Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów [tys. ton] 3.Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji [MWh/rok] 4.Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji [MWh/rok] 5.Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych [MWh/rok] 6.Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załączniki do wniosku E l e m e n t y w y b r a n e Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google