Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poddziałanie 6.2.2 – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poddziałanie 6.2.2 – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Tarnów, 22 czerwca 2009r.

2 Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach PO IG Główny cel PO IG: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cele szczegółowe PO IG: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

3 PO IG Poddziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Cel poddziałania: podniesienie atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania dużych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje

4 PO IG Poddziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem do 2013 r.: EUR, z czego: EUR - ze środków EFRR EUR - z krajowych środków publicznych Alokacja na 2009 rok: EUR Ramy czasowe - 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2015 r

5 W roku 2009 przewidziano jeszcze nabory wniosków: sierpień październik PO IG Poddziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

6 Kwalifikowalność wydatków – zakres przedmiotowy Wsparcie może być udzielone na projekty obejmujące: opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia; opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych; opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych; opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;

7 opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego; analizy formalno-prawne nieruchomości; analizy kosztowe makroniwelacji; raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne; projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym. Kwalifikowalność wydatków – zakres przedmiotowy

8 PO IG Poddziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Warunki udzielania pomocy: minimalna powierzchnia terenu - 40 ha; zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego, że w okresie 5 lat od zakończenia projektu wykorzysta dokumentację powstałą w wyniku prac studyjno- koncepcyjnych do zagospodarowania terenu pod przyszłe inwestycje.

9 PO IG Poddziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Maksymalna kwota dofinansowania: - 85% wydatków kwalifikowanych - nie więcej niż 650 tys. PLN na projekt

10 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projektow/ Cel: ułatwienie Wnioskodawcom przygotowania projektu. Kryteria wyboru projektów i ich ocena

11 Czas oceny wniosku i procedury odwoławcze Proces od przesłania przez Wnioskodawcę do IW (MG) kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesiące, w tym dokonanie oceny formalnej następuje w ciągu 14 dni roboczych.

12 Umowa o dofinansowanie projektu IW przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie oraz informuje Beneficjenta o gotowości podpisania umowy. Podpisanie umowy następuje w siedzibie IW. Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem:

13 PO IG Poddziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO) w Ministerstwie Gospodarki Instytucja Pośrednicząca (IP): Departament Funduszy Strukturalnych (DFE) w Ministerstwie Gospodarki Instytucja Zarządzająca (IZ): Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nabór wniosków: w trybie konkursowym zamkniętym (nabór w ramach rund aplikacyjnych organizowanych co kwartał)

14 Dane statystyczne obrazujące dotychczasowy stan wdrażania

15

16 Kontakt Strona internetowa: Telefon: Fax:

17 Prezentacja Programu dla zainteresowanych Spotkanie z p. Małgorzatą Szczepańską Dyrektorem Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki 14 lipca 2009, godz – Gminy zainteresowane udziałem w spotkaniu i aplikowaniem w sierpniowym naborze wniosków, proszone są o potwierdzenie uczestnictwa na adres do dnia 3 lipca br.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poddziałanie 6.2.2 – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google