Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Służba Ochrony Zabytków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Służba Ochrony Zabytków"— Zapis prezentacji:

1 Służba Ochrony Zabytków

2 Regulacje prawne USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U nr 162 poz. 1568 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

3 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

4 Karty Karta Ateńska 1931 Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, krótko Karta Wenecka 1964 r. Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy-Grenada, 3 października 1985 r. Karta Krakowska opracowana na Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej w Krakowie w 2000 r.

5 Generalny Konserwator Zabytków
Sprawuje największą kontrole nad ochroną zabytków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wszystkie jego działania są zgodne z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Obecnie funkcje Generalnego Konserwatora Zabytków pełni Piotr Żuchowski od roku 2010

6 Zadania Generalnego Konserwatora Zabytków
opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; podejmowanie działań związanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacji kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami; prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem; wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych; organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków; organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych; opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”; współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków; organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, pozostające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 Wojewódzkie Urzędy Ochrony zabytków
Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe wojewódzkie oddziały Służby Ochrony Zabytków i ich delegatury stały się odpowiednio wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków i delegaturami tych urzędów. Organizacja terenowa służby Ochrony Zabytków przedstawiała się następująco:

8 Wojewódzki Urząd ochrony zabytków w :
Białystok, Warszawa, Przemyśl, Kielce, Katowice, Gdańsk, Lublin, Kraków, Poznań, Wrocław.

9 W celu skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom określono zasady współdziałania policji z organami ochrony zabytków. Te działania polegają miedzy innymi na : Wymiana informacji, Koordynacja działań w przypadkach uzasadnionych względami efektywności ochrony zabytków albo niecierpiącą zwłoki koniecznością uzyskania wzajemnego wsparcia działań zapobiegających utracie zabytków lub podjętych w celu odzyskania utraconych zabytków Doskonalenie metodyki ochrony zabytków

10 Dziękujemy za uwagę Magdalena Kuźma Monika Pałys

11 PYTANIA ?


Pobierz ppt "Służba Ochrony Zabytków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google