Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji polskich firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji polskich firm"— Zapis prezentacji:

1 Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji polskich firm
dr Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji polskich firm Warszawa, r.

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji” Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

3 Realizacja misji PARP – wybrane działania na rzecz internacjonalizacji MSP
realizuje zadania z zakresu polskiej pomocy rozwojowej, wdraża programy operacyjne współfinansowane ze środków UE, aktywnie działa w wielu komisjach rządowych, wspiera przedsiębiorców w poszukiwaniu partnerów biznesowych (w tym w ramach sieci Enterprise Europe Network), współpracuje z zagranicznymi instytucjami wspierającymi MSP (30 porozumień z partnerami z 23 krajów), ambasadami, WPHI, organizacjami otoczenia biznesu etc., prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową, w tym konsultacje, szkolenia, portale www, publikacje.

4 Obszary wsparcia w perspektywie 2007-2013
Agencja skutecznie wdraża trzy unijne programy operacyjne (POIG, POKL, PO RPW), które ulegają zakończeniu w 2015 roku. W okresie PARP: przeprowadziła 111 konkursów, oceniła ok. 51,5 tys. wniosków o dofinansowanie, zawarła ok. 17 tys. umów na kwotę 36 mld zł. W ostatnich kilku latach: firmy, samorządy i PARP uruchomiły ok. 70 mld zł na cele rozwojowe, według BCC, działania PARP generują rocznie około 3% wydatków inwestycyjnych w kraju, co przekłada się na ok. 0,2 pp. tempa wzrostu gospodarczego, wdrażane przez PARP projekty przyczyniły się do 5% zwiększenia liczby miejsc pracy w firmach objętych wsparciem.

5 PARP w nowych programach operacyjnych 2014-2020
PO Inteligentny Rozwój budżet 1,94 mld euro PO Polska Wschodnia budżet 1,64 mld euro PO Wiedza Edukacja Rozwój budżet 90 mln euro

6 Obszary wsparcia w perspektywie 2014-2020
PARP Działalność rozwojowa i innowacyjna Usługi pro-innowacyjne dla biznesu Internacjo- nalizacja Start-up’y Klastry Rozwój kadr

7 PARP w PO Inteligentny Rozwój (PO IR)
Prace rozwojowe, wdrożenia innowacji Animacja współpracy, testowanie instrumentów Internacjonalizacja przedsiębiorstw Usługi proinnowacyjne Inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw Udziałowe/dłużne finansowanie rozwoju firm

8 PARP w PO IR – II Oś Działanie Typ beneficjenta ostatecznego
Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorcy dotacja 47,62 Bony na innowacje 80,67 Rozwój innowacyjnych usług dla biznesu 43,58 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) 33,25 INNO_LAB 100,0 PARP jest przewidywana jako instytucja wdrażająca do wybranych działań przede wszystkim w ramach osi II i III. Przedstawione poniżej instrumenty wsparcia są merytorycznie zbieżne z zapisami projektu PO IR w zakresie wspomnianych osi, a ich szczegółowy zakres jest przedmiotem dyskusji z MG i MR. Ponadto trwają negocjacje z KE…… Badania na rynek (Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w przedsiębiorstwach.) (z prezentacji MIR z 24 czerwca br.) Wsparcie będzie udzielane na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników własnych bądź zakupionych prac B+R, w uzasadnionych przypadkach także na prace rozwojowe związane z dostosowaniem posiadanej technologii i niezbędne do realizacji wdrożenia. Szczególnie preferowane będą projekty dotyczące krajowych inteligentnych specjalizacji. Minimalna wartość projektu to 10 mln zł kosztów całkowitych. Część projektu polegająca na pracach rozwojowych, dofinansowanie: • Minimum: nie dotyczy • Maksimum: 5 mln PLN. Część wdrożeniowa, dofinansowanie: • Maksimum: 10 mln PLN. Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa W ramach instrumentu przewiduje się wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie przeznaczone będzie dla przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorców. Przewiduje się dwa typy projektów: dofinansowanie inwestycji przedsiębiorców prowadzących do powstania lub rozwinięcia działalności B+R w przedsiębiorstwie, tworzenie lub rozwój dużych centrów badawczo-rozwojowych na potrzeby przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Koszty kwalifikowane: koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne Pierwszy typ projektów: Minimalna wielkość projektu – 2 mln zł kosztów całkowitych Maksymalna wielkość projektu – 10 mln zł kosztów całkowitych Drugi typ projektów: Minimalna wielkość projektu – ponad 10 mln zł kosztów całkowitych PARTNER – otwarte innowacje w przedsiębiorstwach – możliwość organizacji pilotaży na co najmniej dwa schematy – potrzeba wychodząca od MSP, potrzeba wychodząca od dużej firmy, projekty dla firm działających w łańcuchu wartości. PARP analizuje w tym momencie różne podejścia do tego działania. Instrument ma na celu wsparcie MSP w rozwijaniu działalności innowacyjnej poprzez pozyskiwanie i dalsze wykorzystywanie wiedzy technologicznej udostępnianej przez duże/średnie przedsiębiorstwa, które dysponują własnymi, oryginalnymi rozwiązaniami. Działanie składa się z dwóch etapów: Etap I. Wybór brokerów realizujących usługi doradcze na rzecz MSP i ogłoszenie naboru wniosków dla MSP „Identyfikacja potrzeb technologicznych” - Projekt pozakonkursowy Etap II. Nabór wniosków dla MSP na innowacyjny projekt Przedsiębiorca sektora MSP składa wniosek do PARP na: • zakup rozwiązań technologicznych określonych w Etapie I (zakup praw do patentów i wzorów użytkowych, jak i zakup licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej); • prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie pozyskanych rozwiązań technologicznych. Warunkiem pozyskania wsparcia w ramach Etapu II jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia w praktyce gospodarczej nabytych rozwiązań technologicznych. Proponowana alokacja: 50 mln euro (na wsparcie I i II etapu)

9 PARP w PO IR – III Oś Działanie Typ beneficjenta ostatecznego
Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Badania na rynek MSP dotacja 1047,89 Polskie mosty technologiczne 10,0 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw 90,0 STARTER – akceleracja nowopowstałych przedsiębiorstw Fundusze kapitału zalążkowego, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 180,64 BIZ_NEST - syndykaty Sieci aniołów biznesu, pośrednio przedsiębiorcy 58,20 Fundusz Innowacji 129,74 4 Stock 6,35 PARP jest przewidywana jako instytucja wdrażająca do wybranych działań przede wszystkim w ramach osi II i III. Przedstawione poniżej instrumenty wsparcia są merytorycznie zbieżne z zapisami projektu PO IR w zakresie wspomnianych osi, a ich szczegółowy zakres jest przedmiotem dyskusji z MG i MR. Ponadto trwają negocjacje z KE…… Badania na rynek (Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w przedsiębiorstwach.) Wsparcie będzie udzielane na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników własnych bądź zakupionych prac B+R, w uzasadnionych przypadkach także na prace rozwojowe związane z dostosowaniem posiadanej technologii i niezbędne do realizacji wdrożenia. Szczególnie preferowane będą projekty dotyczące krajowych inteligentnych specjalizacji. Minimalna wartość projektu to 10 mln zł kosztów całkowitych. Część projektu polegająca na pracach rozwojowych, dofinansowanie : • Minimum: nie dotyczy • Maksimum: 5 mln PLN. Część wdrożeniowa, dofinansowanie: • Maksimum: 10 mln PLN. Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa W ramach instrumentu przewiduje się wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie przeznaczone będzie dla przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorców. Przewiduje się dwa typy projektów: dofinansowanie inwestycji przedsiębiorców prowadzących do powstania lub rozwinięcia działalności B+R w przedsiębiorstwie, tworzenie lub rozwój dużych centrów badawczo-rozwojowych na potrzeby przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Koszty kwalifikowane: koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne Pierwszy typ projektów: Minimalna wielkość projektu – 2 mln zł kosztów całkowitych Maksymalna wielkość projektu – 10 mln zł kosztów całkowitych Drugi typ projektów: Minimalna wielkość projektu – ponad 10 mln zł kosztów całkowitych PARTNER – otwarte innowacje w przedsiębiorstwach – możliwość organizacji pilotaży na co najmniej dwa schematy – potrzeba wychodząca od MSP, potrzeba wychodząca od dużej firmy, projekty dla firm działających w łańcuchu wartości. PARP analizuje w tym momencie różne podejścia do tego działania. Instrument ma na celu wsparcie MSP w rozwijaniu działalności innowacyjnej poprzez pozyskiwanie i dalsze wykorzystywanie wiedzy technologicznej udostępnianej przez duże/średnie przedsiębiorstwa, które dysponują własnymi, oryginalnymi rozwiązaniami. Działanie składa się z dwóch etapów: Etap I. Wybór brokerów realizujących usługi doradcze na rzecz MSP i ogłoszenie naboru wniosków dla MSP „Identyfikacja potrzeb technologicznych” - Projekt pozakonkursowy Etap II. Nabór wniosków dla MSP na innowacyjny projekt Przedsiębiorca sektora MSP składa wniosek do PARP na: • zakup rozwiązań technologicznych określonych w Etapie I (zakup praw do patentów i wzorów użytkowych, jak i zakup licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej); • prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie pozyskanych rozwiązań technologicznych. Warunkiem pozyskania wsparcia w ramach Etapu II jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia w praktyce gospodarczej nabytych rozwiązań technologicznych. Proponowana alokacja: 50 mln euro (na wsparcie I i II etapu)

10 PARP w PO Polska Wschodnia (PO PW) Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Wsparcie Start-Upów Internacjonalizacja przedsiębiorstw Infrastruktura drogowa Wdrażanie innowacji

11 PARP w PO PW – Oś I PARP w PO PW Działanie Typ beneficjenta
Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Platformy startowe MSP dotacja 200,0 Wsparcie internacjonalizacji MSP 115,5 Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP 1.3.2 Sieciowe produkty turystyczne 1.3.1 (100,3) 1.3.2 (160,0) Wsparcie procesów wzorniczych 144,2 Program Operacyjny Polska Wschodnia stanowi kontynuację PO RPW. Jego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Program będzie się koncentrował na wspieraniu tych działań, które sprzyjając rozwojowi, zmianom strukturalnymi wzrostowi konkurencyjności Polski Wschodniej odnoszą się do ponadregionalnych problemów i potencjałów. Program realizuje cele tematyczne 3, 4 i 7. Alokacja na Program wynosi ok. 2 mld euro. W PO PW NIE MA WSPARCIA DLA DUZYCH FIRM (!)

12 Nowoczesna infrastruktura transportowa
PARP w PO PW – Oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 Wsparcie zrównoważonego transportu miejskiego (440,11 mln euro) Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa (476,05 euro) Działanie 2.1 Wsparcie zrównoważonego transportu miejskiego W celu stworzenia zrównoważonego systemu transportowego niezbędne jest wspieranie alternatywnych form transportu w stosunku do transportu indywidualnego, dlatego też preferowane będą projekty, dzięki którym nastąpi: skrócenie czasu podróży funkcjonującą komunikacją miejską (autobusową, trolejbusową, tramwajową) oraz upłynnienie ruchu na obszarach objętych kongestią; integracja infrastrukturalna funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych  form transportu szynowego (kolej aglomeracyjna, tramwaj) oraz innego (trolejbus, autobus); dogodne powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (tzw. łańcuchy ekomobilności) oraz samochodową; promocja przyjaznego środowisku zrównoważonego systemu transportu publicznego (m.in. przez zakup niskoemisyjnego taboru: autobusowego, trolejbusowego i tramwajowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych). W ramach PI 4e realizowane będą kompleksowe projekty w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego, obejmujące m.in. takie zadania jak: budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru, budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych, wdrożenie nowych/rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej. Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa (KE nie chce się zgodzić na to działanie) Wsparcie zostanie przeznaczone na poprawę układów transportowych 5 miast wojewódzkich na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa. Planuje się inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, zapewniające połączenie z siecią dróg krajowych. Przewiduje się również inwestycje w zakresie dróg co najmniej wojewódzkich w mieście i jego obszarze funkcjonalnym, zapewniające włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T (Trans-European Transport Networks ) oraz wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi oraz miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), dzięki czemu zapewniony zostanie dostęp do ośrodków pełniących funkcje rynków pracy istotne w skali regionu.

13 PARP w PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)
Jeśli chodzi o działania PARP w PO WER to nic diametralnego się nie zmienia. Nadal PARP będzie wspierał rozwój przedsiębiorczości i te działania w zakresie wiedzy, edukacji i rozwoju, które będą wpływały na zakładanie i umacnianie działalności przedsiębiorstw. Zmienią się natomiast sposoby, mechanizm i warunki wspierania osób i przedsiębiorstw ze środków europejskich w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego. Wsparcie zostanie ograniczone do sektora MSP, zapewnione zostaną jednolite standardy świadczenia usług na rzecz tego sektora i będą to wyłącznie usługi doradcze i szkoleniowe. W PO WER, PARP będzie skupiał się na tworzeniu i rozwijaniu ram instytucjonalnych wsparcia poprzez: Rejestr Usług Rozwojowych, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji oraz Rady ds. kompetencji.

14 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)
Celem programu jest rozwój kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś 2. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś 3. Osoby młode na rynku pracy Oś 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Oś 5. Pomoc techniczna PARP będzie jedną z Instytucji Pośredniczących oraz beneficjentem PO WER

15 PARP w POWER Działanie Opis
2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw Konkursy na szkolenia i doradztwo 2.3. Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych 2.11. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Rada Programowa ds. kompetencji Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników PRIORYTET INWESTYCYJNY 10III Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zawierającego wszystkie pełne kwalifikacje Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw: realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMSP na temat korzyści z zarządzania rozwojem (w tym zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi) oraz zachęcających do podjęcia działań w tym zakresie (alokacja: 152 mln PLN), opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju z samozatrudnienia do przedsiębiorcy-pracodawcy (alokacja: 35 mln PLN), wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, badawcze i informacyjne adresowane do przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej. (alokacja: 10 mln PLN) wypracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań systemowych wspierających rozwój przedsiębiorstw w branżach i sektorach istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacja działań mających na celu zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (platforma szkoleń e-learning) (alokacja: 145 mln PLN) Zwiększenie efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze: prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki kluczowych trendów mikro- i makroekonomicznych, zachodzących na poziomie określonych branż gospodarczych, sektorów i obszarów geograficznych (wczesne ostrzeganie) (alokacja: 7,2 mln PLN) stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej (szybkie reagowanie); realizacja działań budujących świadomość przedsiębiorców, w szczególności sektora MMŚP, w zakresie korzyści i sposobów przewidywania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz racjonalnego podejścia do zagadnienia porażki biznesowej; realizacja działań niwelujących negatywne stereotypy związane z porażką biznesową (alokacja: 12 mln PLN) Stworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia i egzaminowania, ukierunkowanych na zapewnienie wykwalifikowanych kadr gospodarki (alokacja 252 mln PLN): włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu sektorowym, w tym stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji; rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem; modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców; prowadzenie badań pozwalających na identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy przy udziale pracodawców; Rozwój kształcenia przez całe życie przez budowę krajowego systemu kwalifikacji (alokacja 195 mln PLN): rozwój krajowego systemu kwalifikacji, w tym włączenie kwalifikacji nabywanych w drodze uczenia się pozaformalnego do zintegrowanego rejestru kwalifikacji; promocja systemu kwalifikacji opartego o Polską Ramę Kwalifikacji wśród przedsiębiorców i osób uczących się; działania systemowe wspierające rozwój instytucji walidujących, tj. nadających kwalifikacje wynikające z osiągnięcia przez osobę uczącą się odpowiednich kompetencji w ramach edukacji pozaformalnej; działania systemowe wspierające rozwój instytucji zewnętrznego zapewniania jakości dla kwalifikacji nabywanych w wyniku uczenia się pozaformalnego, współpraca z sektorowymi radami ds. kompetencji stanowiącymi element aktywizacji przedsiębiorców na rzecz współpracy z systemem kwalifikacji, w tym budowanie sektorowych ram kwalifikacji zintegrowanych z PRK ; prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników (alokacja: 235 mln PLN): monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na usługi rozwojowe przyczyniające się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa lub jego rozwoju; stworzenie i upowszechnienie narzędzi diagnozowania potrzeb rozwojowych MMSP i ich pracowników oraz monitorowanie we współpracy z samorządami województw ich funkcjonowania, w tym budowa postaw prorozwojowych przedsiębiorców nakierowanych na funkcjonowanie w oparciu o średnio i długookresowe strategie rozwoju; budowa i funkcjonowanie Rejestru Usług Rozwojowych; opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i wdrożenie we współpracy z samorządami województw usług rozwojowych dla MMSP i ich pracowników: które nie były do tej pory oferowane na rynku których jakość, jeżeli są oferowane na rynku, nie jest zadawalająca’ podniesienie efektywności podmiotów świadczących usługi rozwojowe w celu poprawy świadczonych usług.

16 PARP w EXPO 2015 w Mediolanie
Udział Polski w Wystawie Światowej EXPO - główne cele: promocja polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, budowanie pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego gospodarczo, nawiązanie nowych kontaktów handlowych, przedstawienie Polski jako jednego z najważniejszych członków Unii Europejskiej: kraj nowoczesny, jednocześnie szanujący swoje tradycje, wiarygodny partner o stabilnej gospodarce, zachęcenie zagranicznych przedsiębiorców do lokowania inwestycji w Polsce, prezentacja polskiego potencjału eksportowego w sektorze rolno-spożywczym oraz innych sektorach gospodarczych, pogłębienie polskich kontaktów gospodarczych oraz handlowych, ze szczególnym naciskiem się na relacje łączące nas z tegorocznym organizatorem EXPO, Włochami.

17 Polski Most Krzemowy - pilotażowy projekt partnerski
Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Budżet projektu ,60 PLN | Ramy czasowe: październik grudzień 2015 Cel projektu: akceleracja firm z branż nowych technologii na rynku USA Uczestnicy: mikro, małe i średnie firmy, prowadzące działalność w branżach wysokotechnologicznych, we wczesnej fazie rozwoju, o dużym potencjale do szybkiego wzrostu i z doświadczeniem na rynku międzynarodowym Forma wsparcia: bezpłatny udział w etapach szkoleniowo-doradczych, 55 000,00 zł – Program Akceleracyjny w Dolinie Krzemowej. 3 etapy wsparcia - rezultaty Dwa pierwsze etapy organizowane w Polsce: wsparcie szkoleniowe nt. warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w USA – 72 firmy, wsparcie szkoleniowo-doradcze przy formułowaniu strategii marketingowej – 61 firm. Trzeci etap, dla wyłonionych uczestników, realizowany w Dolinie Krzemowej: pomoc finansowa na wdrożenie opracowanej strategii marketingowej na rynku USA oraz zakup usług mentoringowych, doradczych i szkoleniowych – 37 firm. asysta organizacyjno-merytoryczna Biura Akceleracyjnego Projektu w San Francisco.

18 Polskie Mosty Technologiczne
Działanie 3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Budżet komponentu PARP – 10 mln € | Ramy czasowe: Cel i uczestnicy projektu: analogiczne do programu pilotażowego; nowe rynki zagraniczne: USA, Izrael, Wlk. Brytania, Irlandia rozszerzony zakres wyższa kwota wsparcia (85% kosztów kwalifikowalnych, do 250 tys. zł na jedną firmę na jednym rynku) 2 powiązane ze sobą etapy Etap 1: Obóz przygotowawczy „boot camp” – 5 dni (350 firm w ciągu 5 lat) opracowanie strategii marketingowej na wybrany rynek zagraniczny, specjalistyczne warsztaty, indywidualne doradztwo, eksperci z danego rynku. Etap 2: Program akceleracyjny na rynku zagranicznym (150 firm w ciągu 5 lat) wsparcie w zakresie przystosowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku - usługi mentorskie oraz eksperckie, w tym: doradztwo marketingowe, prawne, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym rynku, opracowanie i testowanie strategii sprzedaży, poszukiwanie i kojarzenie z zagranicznymi kontrahentami, usługi świadczone przez lokalnych ekspertów, asysta organizacyjna i merytoryczna Biura Akceleracyjnego.

19 Program Erasmus dla przedsiębiorców – Erasmus for Young Entrepreneurs
Celem projektu jest wsparcie europejskich MŚP w procesie internacjonalizacji i rozwoju konkurencyjności oraz zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do zakładania działalności gospodarczej, a także do jej umiędzynarodowienia. W ramach projektu młodzi polscy przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać dofinansowanie pobytów u doświadczonych zagranicznych przedsiębiorców.

20 Enterprise Europe Network – kim jesteśmy?
3 000 ekspertów na całym świecie ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii działalność w ponad 60 krajach: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Pn. i Płd.

21 Enterprise Europe Network w Polsce
EEN East Poland 6 ośrodków 3 województwa EEN Central Poland 6 ośrodków 4 województwa EEN West Poland 9 ośrodków 5 województw EEN South Poland 9 ośrodków 4 województwa

22 Dlaczego warto? specjalistyczne usługi doradcze, nieodpłatne usługi,
kontakty z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi, pomoc logistyczna i asysta, pomoc lokalnych organizacji okołobiznesowych, niskie koszty związane z udziałem w imprezach kooperacyjnych. 22

23 Usługi świadczone przez Enterprise Europe Network
Kojarzenie partnerów gospodarczych: organizacja spotkań kooperacyjnych w Polsce i za granicą, m. in. podczas targów branżowych oraz za pośrednictwem Internetu (internetowe giełdy kooperacyjne), organizacja misji gospodarczych (przyjazdowych i wyjazdowych), baza ofert kooperacyjnych POD.

24 Usługi świadczone przez Enterprise Europe Network
Seminaria dla MŚP z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”: VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP w 2015 roku – rozliczenia i sprawozdawczość Dochodzenie przez MŚP należności od unijnych kontrahentów REACH i CLP w praktyce MŚP Modele biznesowe 600 (2014) 1700 (2014)

25 Usługi świadczone przez Enterprise Europe Network
Filmy szkoleniowe „Szkoła dla Eksportera”: Cykl wykładów przygotowany dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą nabyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie działalności eksportowej. Do tej pory przygotowano 15 filmów, poświęconych między innymi: spedycji - roli spedytora i przewoźnika, umowom dotyczącym przewozu towarów, metodom i rodzajom płatności w handlu międzynarodowym, prawnym aspektom e-handlu w obrocie międzynarodowym, partnerom handlowym i pośrednikom występującym w eksporcie, dokumentacji wykorzystywanej w obrocie międzynarodowym. Filmy są dostępne na stronie

26 Szkolenie Akademii PARP – ABC Eksportera
Szkolenie, opracowane we współpracy z trenerami z dziedzin niezbędnych w rozwijaniu eksportu, składa się z siedmiu modułów: O eksporcie, Eksport w Twojej firmie, Marketing, Poszukiwanie partnerów, Cła i podatki, Prawo w eksporcie, Finansowanie eksportu.

27 Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne
PROJEKT PARP, rekomendowany przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Zamówień Publicznych MISJA MZP: wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek globalnych przetargów publicznych, w tym realizowanych przez: UE, ONZ, grupę Banku Światowego ZAKRES DZIAŁAŃ: INFORMACJA dostęp do informacji, szkolenia, publikacje DORADZTWO korzystanie z baz przetargowych, porady ekspertów NETWORKING kojarzenie partnerów biznesowych, misje gospodarcze PROJEKT PARP, rekomendowany przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Zamówień Publicznych MISJA MZP: wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek globalnych przetargów publicznych, w tym realizowanych przez: UE, ONZ, grupę Banku Światowego ZAKRES DZIAŁAŃ: INFORMACJA dostęp do informacji, szkolenia, publikacje DORADZTWO korzystanie z baz przetargowych, porady ekspertów NETWORKING kojarzenie partnerów biznesowych, misje gospodarcze Skontaktuj się z nami:

28 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Tel (22) Faks (22) + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93


Pobierz ppt "Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji polskich firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google