Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 dr Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 dr Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji."— Zapis prezentacji:

1 2015 dr Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji polskich firm Warszawa, 9.10.2015 r.

2 Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji” Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

3 realizuje zadania z zakresu polskiej pomocy rozwojowej, wdraża programy operacyjne współfinansowane ze środków UE, aktywnie działa w wielu komisjach rządowych, wspiera przedsiębiorców w poszukiwaniu partnerów biznesowych (w tym w ramach sieci Enterprise Europe Network), współpracuje z zagranicznymi instytucjami wspierającymi MSP (30 porozumień z partnerami z 23 krajów), ambasadami, WPHI, organizacjami otoczenia biznesu etc., prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową, w tym konsultacje, szkolenia, portale www, publikacje. Realizacja misji PARP – wybrane działania na rzecz internacjonalizacji MSP

4 Agencja skutecznie wdraża trzy unijne programy operacyjne (POIG, POKL, PO RPW), które ulegają zakończeniu w 2015 roku. W okresie 2007-2013 PARP: przeprowadziła 111 konkursów, oceniła ok. 51,5 tys. wniosków o dofinansowanie, zawarła ok. 17 tys. umów na kwotę 36 mld zł. W ostatnich kilku latach: firmy, samorządy i PARP uruchomiły ok. 70 mld zł na cele rozwojowe, według BCC, działania PARP generują rocznie około 3% wydatków inwestycyjnych w kraju, co przekłada się na ok. 0,2 pp. tempa wzrostu gospodarczego, wdrażane przez PARP projekty przyczyniły się do 5% zwiększenia liczby miejsc pracy w firmach objętych wsparciem. Obszary wsparcia w perspektywie 2007-2013

5 PARP w nowych programach operacyjnych 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój budżet 1,94 mld euro PO Polska Wschodnia budżet 1,64 mld euro PO Wiedza Edukacja Rozwój budżet 90 mln euro

6 Obszary wsparcia w perspektywie 2014-2020 PARP Działalność rozwojowa i innowacyjna Usługi pro- innowacyjne dla biznesu Internacjo- nalizacja Start-up’y Klastry Rozwój kadr

7 Prace rozwojowe, wdrożenia innowacji Udziałowe/dłużne finansowanie rozwoju firm Internacjonalizacja przedsiębiorstw Usługi proinnowacyjne Animacja współpracy, testowanie instrumentów www.flickr.com Inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw PARP w PO Inteligentny Rozwój (PO IR)

8 PARP w PO IR – II Oś DziałanieTyp beneficjenta ostatecznego Forma wsparciaProponowana alokacja w mln euro Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorcydotacja47,62 Bony na innowacjeprzedsiębiorcydotacja80,67 Rozwój innowacyjnych usług dla biznesu przedsiębiorcydotacja43,58 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) przedsiębiorcydotacja33,25 INNO_LABprzedsiębiorcydotacja100,0

9 PARP w PO IR – III Oś DziałanieTyp beneficjenta ostatecznego Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Badania na rynek MSP dotacja1047,89 Polskie mosty technologiczne MSP dotacja10,0 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw MSP dotacja90,0 STARTER – akceleracja nowopowstałych przedsiębiorstw Fundusze kapitału zalążkowego, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 180,64 BIZ_NEST - syndykaty Sieci aniołów biznesu, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 58,20 Fundusz Innowacji MSP instrument finansowy 129,74 4 Stock MSP dotacja6,35

10 PARP w PO Polska Wschodnia (PO PW) Wsparcie Start-UpówInternacjonalizacja przedsiębiorstw Infrastruktura drogowa Wdrażanie innowacji

11 PARP w PO PW PARP w PO PW – Oś I DziałanieTyp beneficjenta Forma wsparcia Proponowa na alokacja w mln euro Platformy startoweMSPdotacja200,0 Wsparcie internacjonalizacji MSPMSPdotacja115,5 Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP 1.3.2 Sieciowe produkty turystyczne MSPdotacja1.3.1 (100,3) 1.3.2 (160,0) Wsparcie procesów wzorniczychMSPdotacja144,2

12 Działanie 2.1 Wsparcie zrównoważonego transportu miejskiego (440,11 mln euro) Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa (476,05 euro) PARP w PO PW – Oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa

13 PARP w PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

14 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) Celem programu jest rozwój kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś 2. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś 3. Osoby młode na rynku pracy Oś 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Oś 5. Pomoc techniczna PARP będzie jedną z Instytucji Pośredniczących oraz beneficjentem PO WER

15 PARP w POWER DziałanieOpis 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw Konkursy na szkolenia i doradztwo 2.3. Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych 2.11. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno- zawodowych 1.Rada Programowa ds. kompetencji 2.Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników

16 PARP w EXPO 2015 w Mediolanie Udział Polski w Wystawie Światowej EXPO - główne cele: promocja polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, budowanie pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego gospodarczo, nawiązanie nowych kontaktów handlowych, przedstawienie Polski jako jednego z najważniejszych członków Unii Europejskiej: kraj nowoczesny, jednocześnie szanujący swoje tradycje, wiarygodny partner o stabilnej gospodarce, zachęcenie zagranicznych przedsiębiorców do lokowania inwestycji w Polsce, prezentacja polskiego potencjału eksportowego w sektorze rolno-spożywczym oraz innych sektorach gospodarczych, pogłębienie polskich kontaktów gospodarczych oraz handlowych, ze szczególnym naciskiem się na relacje łączące nas z tegorocznym organizatorem EXPO, Włochami.

17 Polski Most Krzemowy - pilotażowy projekt partnerski Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Budżet projektu - 4 841 622,60 PLN | Ramy czasowe: październik 2013 -grudzień 2015 Cel projektu: akceleracja firm z branż nowych technologii na rynku USA Uczestnicy: mikro, małe i średnie firmy, prowadzące działalność w branżach wysokotechnologicznych, we wczesnej fazie rozwoju, o dużym potencjale do szybkiego wzrostu i z doświadczeniem na rynku międzynarodowym Forma wsparcia: bezpłatny udział w etapach szkoleniowo-doradczych, 55 000,00 zł – Program Akceleracyjny w Dolinie Krzemowej. 3 etapy wsparcia - rezultaty Dwa pierwsze etapy organizowane w Polsce: wsparcie szkoleniowe nt. warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w USA – 72 firmy, wsparcie szkoleniowo-doradcze przy formułowaniu strategii marketingowej – 61 firm. Trzeci etap, dla wyłonionych uczestników, realizowany w Dolinie Krzemowej: pomoc finansowa na wdrożenie opracowanej strategii marketingowej na rynku USA oraz zakup usług mentoringowych, doradczych i szkoleniowych – 37 firm. asysta organizacyjno-merytoryczna Biura Akceleracyjnego Projektu w San Francisco.

18 Polskie Mosty Technologiczne Działanie 3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Budżet komponentu PARP – 10 mln € | Ramy czasowe: 2016-2020 Cel i uczestnicy projektu: analogiczne do programu pilotażowego;  nowe rynki zagraniczne: USA, Izrael, Wlk. Brytania, Irlandia  rozszerzony zakres  wyższa kwota wsparcia (85% kosztów kwalifikowalnych, do 250 tys. zł na jedną firmę na jednym rynku) 2 powiązane ze sobą etapy Etap 1: Obóz przygotowawczy „boot camp” – 5 dni (350 firm w ciągu 5 lat) opracowanie strategii marketingowej na wybrany rynek zagraniczny, specjalistyczne warsztaty, indywidualne doradztwo, eksperci z danego rynku. Etap 2: Program akceleracyjny na rynku zagranicznym (150 firm w ciągu 5 lat) wsparcie w zakresie przystosowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku - usługi mentorskie oraz eksperckie, w tym: doradztwo marketingowe, prawne, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym rynku, opracowanie i testowanie strategii sprzedaży, poszukiwanie i kojarzenie z zagranicznymi kontrahentami, usługi świadczone przez lokalnych ekspertów, asysta organizacyjna i merytoryczna Biura Akceleracyjnego.

19 Program Erasmus dla przedsiębiorców – Erasmus for Young Entrepreneurs Celem projektu jest wsparcie europejskich MŚP w procesie internacjonalizacji i rozwoju konkurencyjności oraz zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do zakładania działalności gospodarczej, a także do jej umiędzynarodowienia. W ramach projektu młodzi polscy przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać dofinansowanie pobytów u doświadczonych zagranicznych przedsiębiorców.

20 Enterprise Europe Network – kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii działalność w ponad 60 krajach: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Pn. i Płd. 3 000 ekspertów na całym świecie

21 Enterprise Europe Network w Polsce EEN East Poland 6 ośrodków 3 województwa EEN South Poland 9 ośrodków 4 województwa EEN West Poland 9 ośrodków 5 województw EEN Central Poland 6 ośrodków 4 województwa

22 Dlaczego warto? specjalistyczne usługi doradcze, nieodpłatne usługi, kontakty z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi, pomoc logistyczna i asysta, pomoc lokalnych organizacji okołobiznesowych, niskie koszty związane z udziałem w imprezach kooperacyjnych.

23 Usługi świadczone przez Enterprise Europe Network Kojarzenie partnerów gospodarczych: organizacja spotkań kooperacyjnych w Polsce i za granicą, m. in. podczas targów branżowych oraz za pośrednictwem Internetu (internetowe giełdy kooperacyjne), organizacja misji gospodarczych (przyjazdowych i wyjazdowych), baza ofert kooperacyjnych POD.

24 VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP w 2015 roku – rozliczenia i sprawozdawczość Dochodzenie przez MŚP należności od unijnych kontrahentów REACH i CLP w praktyce MŚP Modele biznesowe Usługi świadczone przez Enterprise Europe Network Seminaria dla MŚP z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”:

25 Usługi świadczone przez Enterprise Europe Network Cykl wykładów przygotowany dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą nabyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie działalności eksportowej. Do tej pory przygotowano 15 filmów, poświęconych między innymi:  spedycji - roli spedytora i przewoźnika, umowom dotyczącym przewozu towarów,  metodom i rodzajom płatności w handlu międzynarodowym,  prawnym aspektom e-handlu w obrocie międzynarodowym,  partnerom handlowym i pośrednikom występującym w eksporcie,  dokumentacji wykorzystywanej w obrocie międzynarodowym. Filmy są dostępne na stronie www.een.org.plwww.een.org.pl Filmy szkoleniowe „Szkoła dla Eksportera”:

26 Szkolenie, opracowane we współpracy z trenerami z dziedzin niezbędnych w rozwijaniu eksportu, składa się z siedmiu modułów:  O eksporcie,  Eksport w Twojej firmie,  Marketing,  Poszukiwanie partnerów,  Cła i podatki,  Prawo w eksporcie,  Finansowanie eksportu. Szkolenie Akademii PARP – ABC Eksportera

27 Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PROJEKT PARP PROJEKT PARP, rekomendowany przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Zamówień Publicznych MISJA MZP: MISJA MZP: wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek globalnych przetargów publicznych, w tym realizowanych przez: UE, ONZ, grupę Banku Światowego ZAKRES DZIAŁAŃ: INFORMACJA INFORMACJAdostęp do informacji, szkolenia, publikacje DORADZTWO DORADZTWOkorzystanie z baz przetargowych, porady ekspertów NETWORKING NETWORKINGkojarzenie partnerów biznesowych, misje gospodarcze Skontaktuj się z nami: mzp@parp.gov.pl mzp@parp.gov.pl PROJEKT PARP PROJEKT PARP, rekomendowany przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Zamówień Publicznych MISJA MZP: MISJA MZP: wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek globalnych przetargów publicznych, w tym realizowanych przez: UE, ONZ, grupę Banku Światowego ZAKRES DZIAŁAŃ: INFORMACJA INFORMACJAdostęp do informacji, szkolenia, publikacje DORADZTWO DORADZTWOkorzystanie z baz przetargowych, porady ekspertów NETWORKING NETWORKINGkojarzenie partnerów biznesowych, misje gospodarczehttp://mzp.parp.gov.pl

28 Dziękuję za uwagę! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Tel. + 48 (22) 432 80 80 Faks. + 48 (22) 432 86 20 + 48 (22) 432 84 04 Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl www.een.org.pl www.pi.gov.pl


Pobierz ppt "2015 dr Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP na rzecz międzynarodowej ekspansji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google